ГУ Каратауский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  (160400,  Южно - Казахстанская  область,  г. Кентау,  ул.  Валиханова,  17,  веб - сайт:

 www. karatau-gpz.kz) объявляет о проведении государственных закупок зимнего дизельного топлива для отопления здания способом запроса ценовых предложений:

 

 Наименование

   закупаемых  

      товаров

Краткое описание закупаемых товаров(с

указанием технических условий)

Единица измерения

 

Количес-

тво еди-

ниц

Сумма, выделенная

для государ-

ственных закупок, способом

запроса

 ценовых

предложе-

ний, тенге

  Сроки поставки

  товаров

     Место

  поставки

    товаров

1

2

3

4

5

6

7

Зимнее дизельное топливо

 

Жидкое

топливо

литр

5960

417500

30 дней

Южно-Каза-

хстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17

   

     Общая цена должна включать все расходы потенциального поставщика на транспорти-

ровку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сбор-

ов.

     Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.

     Ценовое предложение, запечатанное в конверт, представляется (направляется)  потенциальным поставщиком в Отдел финансовой и организационной работы Каратауского государственного природного заповедника Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по адресу: 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, комната № 9.

     Срок начало представления потенциальным поставщиком ценового предложения  с 09:00 часов 29 января 2009 года.

     Окончательный срок представления ценового предложения до 13:00 часов 4 февраля 2009 года.

      На веб-сайте: www. karatau-gpz.kz размещен проект договора о государственных закупках зимнего дизельного топлива для отопления здания с указанием существенных условий.

      Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

     Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (72536) 3-66-36.  Уполномоченные представители организатора государственных закупок товаров, работ,

услуг: Байкенжеева Б.Ж.-экономист-специалист  по государственным закупкам Каратауско-

го ГПЗ; Жарменова К.Ж. – юрист  Каратауского ГПЗ.  тел.: 8 (72536) 3-66-36.

 

 

 

     

 

 

 

 

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ (160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, веб-сайты: www. karatau-gpz.kz ) орталық ғимаратты жылытуға қысқы дизель отынын мемлекеттік сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен өткізу туралы хабарлайды:

 

        Сатып     

   алынатын

 тауарлардың

       атауы

Сатып алынатын тауарлардын (техникалық шарттары көрсетіле отырып) қы-сқаша сипат-тамасы

 Өлшем

 бірлігі

  Саны

 

Баға ұсын-

ыстарын

сұрату тә-

сілімен ме-

млекеттік

сатып алу

үшін бөлін-

ген сомасы

   , теңге

Тауарлар беру мерзі-мі

  Тауарлар

 беру орны

1

2

3

4

5

6

7

Қысқы дизельдік отыны

Сұйық отыны

литр

5960

417500

30 күн

Оңтүстік Қа-зақстан облы

сы, Кентау

қаласы, Уәлиханов көшесі, 17

 

      Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға арналған, сақтандыру, кеден бажын төлеу, ЌЌС және басќа да салықтар, төлемдер мен алымдардың барлық шығыстары жалпы бағада қамтылуы тиіс.

      Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын табыс етуге ќұќылы, оған өзгерістер және (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейді.

      Бағалық ұсыныс, конверттерге салынған ықтимал өнім беруші Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығына» қаржы мен ұйымдастыру бөліміне мына мекен-жайға:160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, 9 бөлме тапсырады (жібереді).

      Бағалық ұсыныс берудің бастау мерзімі 2009 жылғы 29 қаңтар 09:00 сағат.

      Бағалық ұсыныс берудің  соңғы мерзімі 2009 жылғы 4 ақпан сағат 13:00 дейін.

      Орталық ғимаратты жылытуға қысқы дизель отынын мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың жобасында елеулі өзгерістер енгізу веб-сайтта : www. karatau-gpz.kz орналасқан.

     Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төменгі баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы ќол ќойылған шарттың жобасын табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ќол ќоюға тиіс.

      Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон бойынша алуға болады:
8(72536) 3-66-36. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілі: Қаратау МТҚ мемлекеттік сатып алу жөніндегі маманы-үнемдеуші –Байкенжеева Б.Ж. ; Қаратау МТҚ заңгері – Жарменова К. Ж. тел.: 8 (72536) 3-66-36.