Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы

туралы хаттама № 2

                                                     

ГАЗ-33081-91 Егерь  автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектер (электронды форсунка)

 

Кентау қ.                                                                                                                                                                                                                                            10:25               2015ж. «27» қазан

 

       1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-шылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, қаржы және ұйымдас-тыру бөлімі, 160400, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден алу тәсiлiмен ГАЗ-33081-91 Егерь  автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектерді (электронды форсунка) сатып алуды жүргiздi:

          лот № 1 - электронды форсунка.         

      2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге:

          лот № 1 - 400000,00 (Төрт жүз мың) теңге 00 тиын.

      3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 31-ба-бының 5 және (немесе) 7-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға әкеп соқпаса, 14 қазан 2015 жылғы № 1/1-1-175 Бұйрық.  

          (Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы шешiмi, бұйрықтың нөмiрi, күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуi: Заңның 8 бап 9 тармағы бойынша талап етілмейді.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шаррттың бағасы: Жеке кәсіпкер Ясымова Динара Ясымовна, заңды тіркелген мекен-жайы: 160400, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Яссави даңғылы, 97 үй, 5 пәтер. Шарттың бағасы - 400000,00 (Төрт жүз мың) теңге 00 тиын, Өнім беруші қосылған құн салығын төлеушісі болып табылмайды:

         лот № 1 - 400000,00 (Төрт жүз мың) теңге 00 тиын - жалпы сомасы.        

       6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:

1)                                                                                                             тауарлар -  ГАЗ-33081-91 Егерь  автокөлігіне арналған қосалқы бөлшектер (электронды форсунка) өнім берушіден Жеке кәсіпкер Ясымова Динара Ясымовнамен, заңды тіркелген мекен-жайы: 160400, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы,

Яссави даңғылы, 97 үй, 5 пәтер, сатып алынсын. 

         2) Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесіне, 160400, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақс-тан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, Жеке кәсіпкер Ясымова Динара Ясы-мовнамен мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 2015 жылдың 26 қарашасына дейінгі мер-зімде отыру тапсырылсын.

         3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы және ұйымдастыру бөлімі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мем-лекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілдері: Қаратау МТҚ РММ заң кеңесшісі- Жарменова Карлыгаш Жайлаубаевна;

Қаратау МТҚ РММ бас есепші - Ниязова Гульнар Жолаушиевна осы хаттаманың мәтiнiн Тап-сырыс берушiнiң интернет-ресурсына: www. karatau-gpz.kz жiберсiн.

 

 

         Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкiлеттi өкiлiнiң және бiрiншi басшы-ның, не жауапты хатшының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не

оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

 

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ К.Ж. Жарменова 

заң кеңесшісі             

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Г.Ж. Ниязова

бас есепші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного

 источника № 2

 

Запасные части для транспортных средств ГАЗ-33081-91 Егерь - форсунка электронная

 

г. Кентау                                                                                                                                                                                                                                10:25                    «27» октября 2015г.

 

1.      Организатор государственных закупок: Республиканское государственное учрежде-

ние «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», отдел финансо-вой и организационной работы, 160400, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская обла-сть, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закупки способом из одного источника запас-

ных частей для транспортных средств ГАЗ-33081-91 Егерь - форсунка электронная:

         № лота 1 - форсунка электронная.

      2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге:

         по лоту № 1 - 400000,00 (Четыресто тысячи) тенге 00 тиын.

      3. Обоснования применения данного способа:  В соответствии пунктом 4) статьи 32 За-кона «О государственных закупках», принятые организатором государственных закупок ме-ры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к зак-лючению договора о государственных закупках, Приказ № 1/1-1-175 от 14 октября 2015 года.
             ( приложить решение Заказчика об осуществлении государственных закупок из одного

                                                                источника, номер, дату приказа)

      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: не требуется в соот-ветствии пунктом 9 статьи 8 Закона.

      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого договора: Индивидуальный предприниматель Ясымова Динара Ясымовна, юри-дический адрес: 160400, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,  г. Кентау, пр. Яссави, дом 97, кв.5. Цена договора - 400000,00 (Четыресто тысячи) тенге 00 тиын, Постав-щик не является плательщиком налога на добавленную стоимость:

            по лоту № 1 - 400000,00 (Четыресто тысячи) тенге 00 тиын - общая сумма.            

      6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:
     
   1) закупить товары - запасные части  для транспортных средств ГАЗ-33081-91 Егерь - форсунки электронные у поставщика Индивидуального предпринимателя  Ясымова Динара Ясы-мовна, юридический адрес: 160400, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,  г. Кентау, пр. Яссави, дом 97, кв.5.

        2) Заказчику Республиканскому государственному учреждению «Каратауский государ-ственный природный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Минис-терства сельского хозяйства Республики Казахстан», 160400, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 26 ноября 2015 года зак-лючить договор о государственных закупках с Индивидуальным предпринимателем Ясымовой  Динарой Ясымовной.

        3) Организатору государственных закупок Отделу финансовой и организационной ра-боты Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный при-родный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», уполномоченным представителям организатора государ-ственных закупок: Жарменовой Карлыгаш Жайлаубаевне - юристконсульту РГУ Каратау-ского ГПЗ; Ниязовой Гульнар Жолаушиевне – главному бухгалтеру РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

 

 

        Подписи уполномоченного представителя организатора государственных закупок и пер-вого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определенного Президентом Республики Ка-захстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

 

Директор РГУ        ___________________ Адильбаев Ж.А.

Каратауский ГПЗ 

 

Юристконсульт     ___________________ Жарменова К.Ж.

РГУ Каратауский ГПЗ 

 

Главный бухгалтер ___________________ Ниязова Г.Ж. 

РГУ Каратауский ГПЗ