Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы

туралы хаттама № 1

                                                     

ГАЗ-33081-91 Егерь автомобиліне арналған қосалқы бөлшектер

 

Кентау қ.                                                                                     15:40               2015ж. «10» маусым

 

       1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-шылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, қаржы және ұйымдастыру бөлімі, 160400, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қаза-қстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден алу тәсiлiмен ГАЗ-33081-91 Егерь автомобиліне арналған қосалқы бөлшектерді сатып алуды жүргiздi:

          лот № 1 - беріліс қорабы.         

      2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге:

          лот № 1 - 420000,00 (Төрт жүз жиырма мың) теңге 00 тиын.

      3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 31-ба-бының 5 және (немесе) 7-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға әкеп соқпаса, 29 мамыр 2015 жылғы № 1/1-1-86 Бұйрық.  

          (Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы шешiмi,бұйрықтың нөмiрi, күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуi: Заңның 8 бап 9 тармағы бойынша талап етілмейді.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шаррттың бағасы: «UMAI Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды тіркелген ме-

кен-жайы: : 130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 мөлтек ауданы, 39 үй, 21 пәтер. Шарттың бағасы - 403200,00 (Төрт жүз үш мың екі жүз) теңге 00 ти-

ын, оның ішінде қосылған құн салығының  (ҚКС) сомасы 43200,00 (Қырық үш мың екі жүз) теңге 00 тиын:

         лот № 1 - 360000,00 (Үш жүз алпыс мың) теңге 00 тиын - қосылған құн салығының (ҚКС) сомасын есептемегенде, 43200,00 (Қырық үш мың екі жүз) теңге 00 тиын - қосылған құн салығының (ҚКС) сомасы, 403200,00 (Төрт жүз үш мың екі жүз) теңге 00 тиын - жалпы сомасы.        

       6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:

         1) тауарлар -  ГАЗ-33081-91 Егерь автомобиліне арналған қосалқы бөлшектер өнім берушіден «UMAI Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен, заңды тіркелген мекен-

жайы: 130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 мөлтек ауданы, 39 үй, 21 пәтер, сатып алынсын. 

         2) Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қа-ратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесіне, 160400, Қазақстан Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, «UMAI Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 2015 жылдың 11 шілдесіне дейінгі мерзімде отыру тапсырылсын.

         3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы және ұйымдастыру бөлімі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қоры-

ғы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілдері: Қаратау МТҚ РММ заң кеңесшісі - Жарменова Карлыгаш Жайлаубаевна;

Қаратау МТҚ РММ экономист - Байкенжеева Бибимариям Жунусовна осы хаттаманың мәтiнiн Тапсырыс берушiнiң интернет-ресурсына: www. karatau-gpz.kz жiберсiн.

 

 

         Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкiлеттi өкiлiнiң және бiрiншi басшының, не жауапты хатшының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

 

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ К.Ж. Жарменова 

заң кеңесшісі             

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Б.Ж. Байкенжеева

экономист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного

 источника № 1

 

Запасные части для автомобиля ГАЗ-33081-91 Егерь

 

г. Кентау                                                                                                                                                                                                                                                     15:40                        «10» июня 2015г.

 

1.      Организатор государственных закупок: Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», отдел финансовой и организационной работы, 160400, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закупки способом из одного источника запасных частей для автомобиля ГАЗ-33081-91 Егерь:

         № лота 1 - Коробка передач.

      2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге:

         по лоту № 1 - 420000,00 (Четыресто двадцать тысячи) тенге 00 тиын.

      3. Обоснования применения данного способа:  В соответствии пунктом 4) статьи 32 За-кона «О государственных закупках», принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках, Приказ № 1/1-1-86 от 29 мая 2015 года.
             ( приложить решение Заказчика об осуществлении государственных закупок из одного источника, номер, дату приказа)

      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: не требуется в соответствии пунктом 9 статьи 8 Закона.

      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого договора: Товарищество с ограниченной ответственностью «UMAI Services» , юридический адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, дом 39, кв. 21. Цена договора - 403200,00 (Четыресто три тысячи двести) тенге 00 тиын с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе 43200,00 (Сорок три  тысячи двести) тенге 00 тиын сумма налога на добавленную стоимость (НДС):

            по лоту № 1 - 360000,00 (Тристо шестьдесят тысячи) тенге 00 тиын - сумма без учета   налога на добавленную стоимость (НДС), 43200,00 (Сорок три  тысячи двести) тенге 00 тиын

   - сумма налога на добавленную стоимость (НДС), 403200,00 (Четыресто три тысячи двести)   тенге 00 тиын - общая сумма.            

      6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:
     
   1) закупить товары - запасные части для автомобиля ГАЗ-33081-91 Егерь у поставщика Товарищества с ограниченной ответственностью «UMAI Services», юридический адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, дом 39, кв. 21.

        2) Заказчику Республиканскому государственному учреждению «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», 160400, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 11 июля 2015 года заключить договор о государственных закупках с Товариществом с ограниченной ответственностью «UMAI Services».

        3) Организатору государственных закупок Отделу финансовой и организационной работы Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», уполномоченным представителям организатора государственных закупок: Жарменовой Карлыгаш Жайлаубаевне - юристу РГУ Каратауского ГПЗ; Байкенжеевой Бибимариям Жунусовне – экономисту РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

 

 

        Подписи уполномоченного представителя организатора государственных закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определенного Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

 

Директор РГУ        ___________________ Адильбаев Ж.А.

Каратауский ГПЗ 

 

Юристконсульт     ___________________ Жарменова К.Ж.

РГУ Каратауский ГПЗ 

 

Экономист РГУ      ___________________ Байкенжеева Б.Ж. 

Каратауский ГПЗ