Бiр көзден алу тәсiлiмен ГАЗ-33081-91 Егерь автомобиліне арналған қосалқы бөлшектерді мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік

 табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Письменное  приглашение к участию в государственных закупках способом из одного

 источника на приобретение запасных частей для  автомобиля ГАЗ-33081-91  Егерь для Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

 

 

Қайда:  Заңды тіркелген мекен-жайы: 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы,

              13 мөлтек аудан, 39 үй, 21 пәтер 

             

               «UMAI Services» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

              директоры Тастимиров Данияр Сагиджановичке

 

 

Куда:    Юридический адрес: 130000, Мангистауская область, г. Актау, 13  

              микрорайон, дом 39, кв. 21

             

              Товарищество с ограниченной ответственностью «UMAI Services»

              Директору Тастимирову Данияру Сагиджановичу                     

          

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

ГАЗ-33081-91 Егерь автомобиліне арналған қосалқы бөлшектер «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік

табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі үшін

 

Господин:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

       Запасные части для  автомобиля ГАЗ-33081-91 Егерь для Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

ГАЗ-33081-91 Егерь автомобиліне арналған қосалқы бөлшектер

Наименование закупки

Запасные части для автомобиля ГАЗ-33081-91 Егерь

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» рес-публикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государст-венный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Место нахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» рес-публикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государст-венный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орнала-сқан жерi / Место нахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Ұлттық стандарт немесе Қазақстан Республикасы өндіру-шілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану си-паттамалары, техникалық ерекшеліктері қамтылуға тиіс / Описание и требуемые функциональные, технические, ка-чественные и эксплуатационные характеристики закупа-емых товаров, технические спецификации с указанием национального стандарта или неправительственного стан-дарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии

ГАЗ-33081-91 Егерь автомобиліне арналған қосалқы бөлшектер / Запасные части для автомобиля ГАЗ-33081-91 Егерь:

     Лот № 1: Беріліс қорабы. Бессатылы, механикаландырылған, көпвалды. 2,3,4 және 5 берілістерге син-

     хрондауышпен тегершіктердің тұрақты ілінісімен / Коробка передач. Пятиступенчатая, механизирован-

     ная, многовальная. С постоянным зацеплением шестерен, с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах 

    

 

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Лот № 1: Дана / Штука

 

Мемлекеттік сатып алуды өткізудің нысанасы болып табылатын тауардың саны / Количество товара, являющихся предметом проводимых государственных закупок

Лот № 1: 1

 

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поставки товара, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров

2015 жылдың 29 маусымына дейін / До 29 июня 2015 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

Тауарды іс жүзінде жеткізгені және Тауарды тапсыру-қабылдау актісіне Тараптардың қол қоюы жолымен.

Елеулі талаптары көрсетілген ГАЗ-33081-91 Егерь автомобиліне арналған қосалқы бөлшектерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжат-таманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді / За поставленные  Товары по факту и подписания Сторонами акта приёма-передачи поставленных Товаров.К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках запасных частей для автомобиля ГАЗ-33081-91 Егерь с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации

Бiр көзден сатып алу тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения товаров, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника

Лот № 1: 420000,00

 

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құжаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представления потенциальным постав-щиком документов (информации)

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» рес-публикалық мемлекеттік мекемесі. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / Республиканское государственное учреждение «Кара-тауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казах-стан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құжаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным постав-щиком документов (информации)

2015 жылғы 10 маусым сағат 15:00 дейін / до 15:00 часов 10 июня 2015 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсынатын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень документов (информации), пред-ставляемых потенциальным поставщиком

     Заңды тұлға қызметті Үлгі жарғының негізінде жүзеге асыратын жағдайды қоспағанда, заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының көшiрмесi / Копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава;

     лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патент-тердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге арналған құқығын растайтын басқа да құжаттардың көшiрмелерiн / копии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электрон-ного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;

     заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәліктің немесе анықтаманың көшірмесі. Егер заңды тұлға қызметін заңнамада белгіленген тәртіппен Үлгі жарғы негізінде жүзеге асыратын болса, онда мемлекеттік тіркелгені туралы өтінімнің көшірмесі / копию свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, то копию заявления о государственной регистрации;
      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарының (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы қамтылмаған жағдайда) үзіндісінің  көшірмесі не конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кеш емес берілген акция ұстаушылардың тізімінен белгіленген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған үзіндінің түпнұсқасын / копию 
выписки из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо оригинал выписки из реестра держателей акций, подписанный и заверенный печатью в установленном порядке, выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
     қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің көшiрмесi / копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость; 

     статистикалық карточкасының көшiрмесi / копию статистической карточки;

     оның нөмiрiн көрсете отырып, банктiк шоттың болуы туралы банктiң анықтамасы / справка банка о на-личии банковского счета с указанием его номера.  

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тiзбесi / Перечень закупаемых товаров, работ и услуг согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы / Описание товаров, работ, услуг, предлагаемых потенциальным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , Ұлттық стандарт немесе Қазақстан Республикасы өндірушілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің сипаты мен талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын / Техническая спецификация с описанием и требуемыми функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых  товаров, работ, услуг с указанием национального стандарта или неправительст-венного стандарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 4-қосымшадағы ұсынылып отырған тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары,работы, услуги по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации. 

Құжаттарды ресiмдеуге қойылатын талаптар / Требова-ния к оформлению документов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика.

     Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір көзден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс: "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қажет)" / Потенциальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата документов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВА-ТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

 

Күнi  2015 ж. «29» мамыр

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

     

Күнi  2015 ж. «29» мамыр

 

М.О.