Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы

туралы хаттама № 6

Жануарлар тағамын (арпа)

Кентау қ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10:25                           2014ж. «10» қараша

 

1.            Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, қаржы және ұйымдастыру бөлімі, 160405, Оң-

түстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден сатып алу тәсiлiмен жануарлар тағамын (арпа) сатып алуды жүргiздi:

          лот № 1 - Арпа.

      2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге:

          лот № 1 - 357000,00 (Үш жүз елу жеті мың) теңге 00 тиын;

      3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 31-бабы-ның 5 және (немесе) 7-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға әкеп соқпаса, 03 қараша 2014 жылғы № 1/1-1-156 Бұйрық.  

(Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы шешiмi, бұйрықтың нөмiрi, күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуi: Заңның 8 бап 9 тармағы бойынша талап етілмейді.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шарттың бағасы: «Аршалы» шаруа қожалығы, 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы,Түлкібас ау-даны, Жабағылы ауылы, 33 үй. Шарттың бағасы - 357000,00 (Үш жүз елу жеті мың) теңге 00 тиын, оның ішінде:

         лот № 1 - 357000,00 (Үш жүз елу жеті мың) теңге 00 тиын;

      6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:
         1) тауарлар - жануарлар тағамын (арпа) өнім берушіден «Аршалы» шаруа қожалығы, 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы,Түлкібас ауданы, Жабағылы ауылы, 33 үй, сатып алынсын. 

   2) Тапсырыс беруші «Қазақстан Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесіне, 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, «Аршалы»

шаруа қожалығымен мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 2014 жылдың 11 желтоқсанына дейінгі мерзімде отыру тапсырылсын.

         3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы және ұйымдастыру бөлімі Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік сатып

алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілдері: Қаратау МТҚ РММ заңгері - Жарменова Карлыгаш Жайлаубаевна; Қаратау МТҚ РММ үнемдеуші-мемлекеттік сатып алу жөнінде маманы - Байкенжеева Бибимариям Жунусовна осы хаттаманың

мәтiнiн Тапсырыс берушiнiң интернет-ресурсына: www. karatau-gpz.kz жiберсiн.

 

      Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкiлеттi өкiлiнiң және бiрiншi басшы-ның, не жауапты хатшының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

Қаратау МТҚ РММ ___________________ К.Ж. Жарменова 

заңгері             

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Б.Ж. Байкенжеева

үнемдеуші- мемле-

кеттік сатып алу

жөнінде маманы  

 

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного

 источника № 6

Питание животных (ячмень)

г. Кентау                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10:25                            «10» ноября 2014г.

 

      1. Организатор государственных закупок: Республиканское государственное учрежде-ние «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», отдел финансовой и организационной работы, 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закупки способом из одно-го источника питание животных (ячменя):

         № лота 1 - Ячмень.

      2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге:

         по лоту № 1 - 357000,00 (Тристо пятьдесят семь тысячи) тенге 00 тиын.

      3. Обоснования применения данного способа:  В соответствии пунктом 4) статьи 32 Закона «О государственных закупках», принятые организатором государственных закупок ме-ры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к зак-лючению договора о государственных закупках, Приказ № 1/1-1-156 от 03 ноября 2014 года.
   
( приложить решение Заказчика об осуществлении государственных закупок из одного источника, номер, дату приказа)
      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: не требуется в соответствии пунктом 9 статьи 8 Закона.
      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого договора:
Крестьянское хозяйство «Аршалы», 161100, Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, село Жабаглы, дом 33. Цена договора - 357000,00 (Тристо пятьдесят семь тысячи) тенге 00 тиын, в том числе:

         по лоту № 1 - 357000,00 (Тристо пятьдесят семь тысячи) тенге 00 тиын;

      6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:
         
1) закупить товары -
питание животных (ячмень) у поставщика Крестьянского хозяйства «Аршалы», 161100, Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, село Жабаглы, дом 33.            

       2) Заказчику Республиканскому государственному учреждению «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 11 декабря 2014 года заключить договор о государственных закупках с Крестьянским хозяйством «Аршалы».

        3) Организатору государственных закупок Отделу финансовой и организационной работы Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», уполномоченным представителям организатора государственных закупок: Жарменовой Карлыгаш Жайлаубаевне - юристу РГУ Каратауского ГПЗ; Байкенжеевой Бибимариям Жунусовне - экономисту - специалисту по гос.закупкам РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

 

      Подписи уполномоченного представителя организатора государственных закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определенного Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

Директор РГУ        ___________________ Ж.А. Адильбаев

Каратауский ГПЗ 

Юрист РГУ             ___________________ К.Ж. Жарменова

Каратауский ГПЗ 

Экономист-специ- ___________________ Б.Ж. Байкенжеева 

алист по гос.

закупкам РГУ

Каратауский ГПЗ