Конкурстық құжаттамаға
                                                  3-қосымша

                                                                                                                        

                                                                                                    Жобасы

 

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

 

Оңтүстік қазақстан облысы Кентау қ.

      № «Шарт нөмірі»

    0000-00-00

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылы-ғы министрлігінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі, атынан «Ереже» әрекет ететін Басшы АДИЛЬБАЕВ ЖАСАР АШИРОВИЧ, бір тараптан және екінші тараптан бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын «Өнім берушінің толық атауы» атынан «основание Поставщика» әрекет ететін «Өнім беруші лауазымы» «Өнім берушінің ТАӘ», бұдан әрі «Тараптар» деп аталынатындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі - Заң) және № «қорытынды күні», «қоры-тынды күні», жылы бiр көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысын бекіту туралы шешім негізінде «Тауарларды мемлекеттік сатып алу» туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

 

1. Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шарттың қосымшаларына сәйкес тауарларды - жа-нуарлардың тағамын (арпа) (бұдан әрі - Тауар) жеткізуге, ал Тапсырыс беруші Тауарларды осы Шарт талаптарына сәйкес қабылдауға және төлем жасауға міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын тауарлар тізімі (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

 

2. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы _________________ (_________________) теңгені құрайды және Тауарды жеткізумен байланысты барлық шығындарды, сонымен қатар Қазақстан Республи-касы заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдарды _______________ (бұ-дан әрі - Шарт сомасы) қамтиды.

2.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашы-лығы министрлігі» 212 бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі, «Орман шаруашылығын бас-қару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету» 230 бағдарламасы, «Табиғи қорық қоры нысандарын сақтауды қамтамасыз ету» 100 кіші бағдар-ламасы, «Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу» 141 ерекшелігі бойынша тіркелуі тиіс.

2.3 Тапсырыс беруші соманы бюджет қаражатының бөлінуі шамасына қарай, Өнім беруші-нің Тауарды жеткізуі үшін ақшаны аудару 10 (он) жұмыс күні ішінде және Тауарды тапсыру-қабылдау актісіне Тараптардың қол қоюы жолымен төлейді.
Жеткізілген Тауарды тапсыру-қабылдау актісі үлгісі Өнім беруші Тапсырыс берушімен ал-дын-ала келісіледі.

2.4 Жеткізілетін Тауарлар мөлшері сандық және құндық көріністе Шартқа 1-қосымшада ай-тылған.

2.5 Төлем жасауға қажетті құжаттар:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген Шарт;

2) Тауарды тапсыру-қабылдау актісі;

3) Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған төлем жасау шоты.

4) Өнiм берушiге жеткізіп берілген Тауарлардың ақысын төлеу осы Шарттың 2.3 тармағында көрсетiлген нысанда және мерзiмде жүргiзіледі.

 

3. Тараптардың міндеттері

3.1 Өнім беруші міндеттеледі:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттердің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуді;

2) Шарт бойынша өз міндеттерін атқару кезінде Тауарлардың Шарттың бөлінбес бөлігі бо-лып табылатын Шартқа 2-қосымшада (техникалық ерекшелік) көрсетілген талаптарға сәйке-стігін қамтамасыз етуді;

3) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан немесе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шектеусіз қар-қынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымал-дау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сонымен бірге ашық түрде сақтауға төзе алатын бо-луы қажет. Оралған жәшіктер мен олардың салмақтарының габариттерін анықтағанда, Тауа-рлар тасымалының барлық тармақтарында жеткізудің соңғы пунктінің алыстылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеруді;

4) Шарттың талаптарынтарын орындау үшін Өнім берушімен жұмылдырылған ұжымды са-намағанда, Тапсырыс берушімен немесе оның атынан басқа тұлғалармен ұсынылған техни-калық құжаттаманың мазмұны Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімісіз ашылма-уын. Көрсетілген ақпарат осы ұжымға құпия ретінде және міндеттерді орындау үшін қажетті мөлшерде ғана ұсынуды;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімісіз Шартты іске асыру мақсатынан басқа, жоғарыда көрсетілген қандай да бір құжаттар мен ақпаратты пайдаланбауды;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттердің орындалу ба-рысы жайлы ақпарат ұсынуды;

7) Өнім берушімен Шарттың тиісті емес орындалуымен және/немесе басқа заңға қайшы әре-кеттермен тудырылған залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуді;

8) Тауарларды (қаппен) тағайындалған пунктiне дейiн жеткізіп беруі тиiс. Осы тауарларды тағайындалған пунктiне дейiн тасымалдауды Өнiм берушi жүзеге асырады және төлейдi, ал оған байланысты шығыстар Шарттың бағасына қосылады. Ілеспе қызметтерге баға Шарттың бағасына енгізілуі тиіс;

9) Шартқа сәйкес берілетін тауарлар жануарларға арналған астық және астықтың сапасы- ас-тықты стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжаттардың, санитарлық, ветеринариялық және фитосанитариялық ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердiң талаптарына сә-йкес келуге тиiс;

10) жергілікті қамтуды (болған кезде) қамтамасыз етуді;

11) Тауарды түсіргеннен кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге, зертханаларда жүзеге асы-рылған, астықтың сапасына жасалған сараптаманы жіберуі тиіс;

12) Тауарларды 2014 жылдың 26 қарашасына дейiнгі-мерзімге жеткізіп беруі тиiс.

3.2 Тапсырыс беруші міндеттеледі:

1) Өнім берушінің мамандарына Тауарларды жеткізу үшін рұқсат етуге;

2) Шарт талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарларды қабылдауға және төлеуге;

3) Өнiм берушi тарапынан Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орын-дамағаны үшін Шарттың толық сомасынан әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етуді.

 

4. Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелік-те (Шарттың 2-қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілік затына бақылау мен тексеру-ді өткізуге құқылы. Сонда осы тексерістер бойынша барлық шығындарды Өнім беруші өтей-ді. Тапсырыс беруші жазбаша түрде және уақытылы Өнім берушіге осы мақсаттарға анықта-лған өз өкілдері жайлы хабарлауы тиіс.

4.2. Берілген Шарт шегінде жеткізілетін Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стан-дарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы қажет.

4.3 Егер Шарт орындау кезінде Өнім беруші Тауарларды уақытында жеткізуге кедергі жасай-тын жағдайларға кез келген уақытта тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге баяулатпай кідіру фактісі, оның ұзақтығы мен себептері туралы жазбаша хабарландыру жіберуі керек. Өнім берушіден хабарландыру алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауы қажет және өз қалауынша, Шарттың Өнім берушімен орындау мерзімін ұзартуы мүмкін, ондай жа-ғдайда мұндай ұзарту екі жақпен Шарт мәтініне түзету енгізу жолымен бекітілуі қажет.

4.4 Егер тексеріс кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Ша-рттың 2-қосымшасы) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс бе-руші жағынан еш қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкессіздіктерді жою бойынша шараларды тексеріс сәтінен 3 (үш) күн ішінде қолданады.

4.5 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қосалқы мердігер(лер) территориясында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың соңғы арналым пунктінде өткізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігер(лер) тер-риториясында өткізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші жа-ғынан еш қосымша шығынсыз, барлық қажетті құралдар ұсынылып, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсат берілумен бірге көмек көрсетіледі.

4.6 Жоғарыда көрсетілген ешбір тармақ Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды.

 

5. Тауарларды жеткізуді және құжаттама

5.1 Өнім берушімен Тауарлардың жеткізілімі Шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын, Шарттың 1 қосымшасында көрсетілген мерзім ішінде жүзеге асырылады.

5.2 Жеткізілген Тауарлардың есебі үшін Өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:

1) Тауарлардың қабылдау-тапсыру актісі екі данада;

2) жеткізілген Тауарлардың жалпы сомасы, бірлігінің бағасы мен мөлшері көрсетілген шот-фактура;

3) жүкқұжат;

4) жеткізілетін тауардың бүкіл (барлық) партиясына (партияларына) тауардың шығуы тура-лы сертификат CT-KZ нысан (болған кезде) және зертханаларда жүзеге асырылған, астықтың сапасына жасалған сараптама.

5.3 Тауарға деген меншік құқығы Өнім берушіден Тапсырыс берушіге Тараптармен Тауар-дың қабылдау-тапсыру актісіне қол қою сәтінен бастап ауысады.

5.4 Тауардың кездейсоқ жойылу немесе бұзылу қаупі Өнім берушіден Тапсырыс берушіге Тараптармен Тауардың қабылдау-тапсыру актісіне қол қою сәтінен бастап ауысады.

 

6. Кепілдік

6.1 Өнім беруші Тапсырыс беруші талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарлардың сапасына кепілдік береді.

6.2 Өнім беруші Шарт шегінде жеткізілетін Тауарлар жаңа, пайдаланбаған болып табылаты-нына кепілдік береді.

6.3 Тапсырыс беруші берілген кепілдікке байланысты барлық шағымдары туралы Өнім беру-шіге жазбаша түрде жедел хабарлауы міндетті, одан кейін Өнім беруші, осыған байланысты барлық шығындармен бірге, ақаулықтарды жою бойынша шараларды Тапсырыс беруші ха-барламасында көрсеткен мерзім ішінде қолдануы қажет.

6.4 Егер Өнім беруші, хабарламаны алып, ақаулықтарды жою бойынша шараларды уақыты-лы қолданбаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім берушіге қатысты өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, қажетті ықпалшаралар мен ақаулықтарды жою бойын-ша шараларды Өнім беруші есебінен қолдануға құқылы.

 

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Өнім беруші тарапынан Тауарлар жеткізілімінің Шартпен орнатылған мерзімдерінің бұ-

зылуы жағдайында Тапсырыс беруші Шарт бойынша өз міндеттерінің орындалуын тоқтатуға

құқылы.

7.2 Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім берушінің тарапынан Шарт бойынша Тауарды жеткізу немесе кемшіліктерін жою бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келті-рмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені оры-ндамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

7.3 Айып төлемді төлеу Өнім берушіні Шарт бойынша міндеттерін орындаудан босатпайды.

7.4 Егер кез келген өзгеріс Шарт бойынша Тауарларды жеткізу үшін Өнім берушіге қажетті мерзімдер мен құндардың азаюына әкелетін болса, Шарт бағасы немесе жеткізу кестесі, не-месе екеуі де сәйкесінше түзетіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету өткізу үшін барлық сұранымдары оның Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкімді алған күнінен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

7.5 Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімісіз берілген Шарт бойынша өз міндеттерін біреуге толығымен де емес, бөлшектеп те емес тапсыруға тиісті емес.

7.6 Өнім беруші берілген Шарт шегінде жасасқан барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы қажет. Қосалқы мердігерлердің бар болуы Өнім берушіні Шарт бойы-нша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

 

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу шарттары

8.1 Осы Шарт Тапсырыс берушi оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақ-тық қазынашылық бөлімшелерінде тіркеуден өткізгеннен кейін күшіне енеді және 2014 жыл-дың 31 желтоқсанына дейін қолданылады.

8.2 Өнім беруші банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге сәйкес жазбаша хабарлама жіберіп, кез келген уақытта біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарт талаптарын орындаудан бас тарту жедел іс-ке асырылады, және егер бұл нұқсан келтірмесе немесе әрекет етуге не Тапсырыс берушіге тағылған немесе кейін тағылатын ықпалшараларды қолдануға қандай да бір құқықтарды қоз-ғамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржы міндеттерін атқармайды.

8.3 Тапсырыс беруші Өнім берушіге сәйкес жазбаша хабарлама жіберіп, Шарт орындаудың жөнсіздігіне себепті кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шарт талаптарын орындаудан бас тарту себебі, сонымен қатар Шарттың бұзылу күшіне ену күні көрсетілуі тиіс.

8.4 Шарт жоғарыда көрсетілген жағдайларға байланысты жойылған кезде, Өнім беруші Ша-рт бойынша бұзылуға байланысты бұзылу күніне шынайы шығындар үшін ғана төлемді та-лап ете алады.

8.5 Шарт талаптарын бұзу үшін қандай да бір ықпалшарттарына нұқсан келтірмей, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп, беріл-ген Шартты толық немесе бөлшектеп бұза алады:

1) егер Өнім беруші Тауарларды Шартпен белгіленген мерзімде немесе Тапсырыс берушімен ұсынылған, берілген Шарттың ұзару кезеңі ішінде жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін атқара алмаса.

8.6 Мемлекеттік сатып алу туралы Шарт Заңның 6 бабымен қарастырылған шектеулердің бұ-зылуы анықталған жағдайда, сонымен бірге мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысымен Өнім берушіге Заңмен қарастырылмаған көмек көрсетуі жағдайында кез келген кезеңінде бұ-зылуы мүмкін.

8.7 Шарт тараптардың келісімімен бұзылуы мүмкін.

 

9. Форс-мажор

9.1 Тараптар Шарт талаптарының орындалмауына жауапкершілік көтермейді, егер ол форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

9.2 Өнім беруші, айып төлем өтеу үшін немесе Шарт талаптарын орындамау себебінен оны бұзу үшін жауапты болмайды, егер Шарт орындау бойынша кідіріс форс-мажорлық жағдай-лардың нәтижесі болып табылса.

9.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптар бақылауымен биленбейтін және күтпеген мінезге ие оқиғаны білдіреді. Ондай оқиғалар келесілерді қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе стихиялық апаттар және басқалар.

9.4 Форс-мажорлық жағдайлардың пайда болуы кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге он-дай жағдайлар мен себептері туралы жазбаша хабарламаны жедел жіберуі тиіс. Егер Тапсы-рыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдайларға ба-йланысты емес, Шартты орындаудың баламалы әдістерін іздейді.

 

10. Даулы мәселелерді шешу

10.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты барлық дау-лар мен келіспеушіліктерді тікелей келіссөз жүргізу барысында шешу үшін барлық күштерін салулары тиіс.

10.2 Егер осындай келіссөз басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша мәселені шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәсе-ленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.

 

11. Хабарлама

11.1 Шартқа сәйкес бір жақ екінші жаққа жіберген кез келген хабарлама келесіде түпнұсқа-сын ұсынумен, хат, телеграмма, телекс немесе факс арқылы жіберіледі.

11.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күнінен (хабарламада көрсетілсе) бастап, осы екі мерзімнің қайсысы кеш келетініне байланысты өз күшіне енеді.

 

12. Өзге шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық за-ңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша нұсқада және Тарап-тардың осыған өкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы деп танылады.

12.3 Мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан Шартқа өзгерістерді сапаның өзгеруісіз және өнім беруші таңдауының негізгі басқа жағдайларында енгізуге рұқсат етіледі:

1) жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің ұлғаюы немесе азаюымен байланысқан Шарт сомасының ұлғаюы немесе азаюы бөлігінде, Шартта белгіленген Тауарлар бірлігі үшін бағаның өзгермеу шарты орындалса;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау барысында Тауарлар бірлігі үшін ба-ғаның өзгермеу шартында, одан гөрі сапалы және (немесе) техникалық мінездемелер не Тау-арларды жеткізу мерзімдері және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайында;

3) Тараптардың өзара келісушілігі бойынша Тауарлар үшін бағаның төмендеуі және сәйкесі-нше Шарт сомасының төмендеу бөлігінде.

4) егер өнім беруші берілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылса, тауарды беру тура-лы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі. Тауарларды мемлекеттік са-тып алу туралы жасасылған шартты осылайша өзгертуге өнім берушінің хабарламасы бойы-нша ағымдағы қаржы жылы шегінде он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге жол беріледі

12.4 Тараптардың біреуімен Шарт бойынша міндеттерін тапсыру тек басқа Жақтың жазбаша рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.

12.5 Шарт бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде екі нұсқада құрастырылған, әр Жақ үшін бір нұсқадан.

12.6 Шартпен реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сүйе-неді.

 

13. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:

             Тапсырыс беруші:
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Казахстан, Кентау қ., Уәлиханов көшесі, 17 үй     
БСН 040440007961
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070101KSN0000000
"Қазақстан Республикасы Қаржы мини-стрлігі  қазынашылық Комитеті» ММ Тел.: 8 (72536) 40371, 40580

Басшы АДИЛЬБАЕВ ЖАСАР АШИРОВИЧ

           Өнім беруші:
«Өнім берушінің толық атауы »
«Өнім берушінің нақты толық мекенжайы »
БСН/ЖСН
БСК «Өнім берушінің БСК »
ЖСК «Өнім берушінің ЖСК »
«Банктің атауы »
Тел.: «Өнім берушінің телефоны »
«Өнім беруші лауазымы » «Өнім берушінің ТАӘ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к конкурсной документации

                                                                

                                                                                                                                      Проект

Договор о государственных закупках товаров

Южно-Казахстанская область г. Кентау

          № «номер договора»          

           «дата договора»

Республиканское государственное учреждение "Каратауский государственный природ-ный заповедник" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", именуе-мый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступает Руководитель АДИЛЬБА-ЕВ ЖАСАР АШИРОВИЧ, действующий на основании Положения, с одной стороны и «по-лное наименование Поставщика», именуемый(ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, от лица ко-торого выступает «должность Поставщика» «ФИО Поставщика », действующий на основа-нии «основание Поставщика», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и ито-гов государственных закупок способом из одного источника от «дата итогов» года № «номер итогов», заключили настоящий договор о государственных закупках товаров (далее - Дого-вор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Заказчику товары - питание животных (ячмень) согласно приложениям к настоящему Договору (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить Товары на условиях настоящего Договора.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Дого-вор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2).

 

2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора составляет _______________ (________________) тенге и вклю-чает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмот-ренные законодательством Республики Казахстан, ______________ (далее - сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по администра-тору бюджетных программ 212 «Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан»,  программе 230 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира», подпрограмме 100 «Обеспечение сохранения объектов природ-но-заповедного фонда», специфике 141 «Приобретение продуктов питания».

2.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем перечис-ления за поставленные Поставщиком Товары в течение 10 рабочих дней и подписания Сто-ронами акта приема-передачи поставленных Товаров.

Форма акта приема-передачи поставленных Товаров предварительно согласовывается Поста-вщиком с Заказчиком.

2.4 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт приема - передачи Товара;

3) счет к оплате, предоставленный Поставщиком Заказчику.

4) Оплата Поставщику за поставленные Товары будет производиться в форме и в сроки, ука-

занные в пункте 2.3 настоящего Договора.

 

3. Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору учитывать, что все Товары должны соот-ветствовать требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая специфика-ция), являющемся неотъемлемой частью Договора;

3) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстрема-льных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах сле-дования Товаров;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание техни-ческой документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий До-говора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо выше-перечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязате-льств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежа-щим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действи-ями.

8) поставить Товары (в мешках) до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пу-нкта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в це-ну Договора;

9) Товары - зерно для животных, поставляемые в соответствии с Договором и качество зерна, должны соответствовать требованиям нормативных документов по стандартизации, санитар-ных, ветеринарных и фитосанитарных правил и норм, гигиенических нормативов;

10) обеспечить местное содержание (при его наличии);

11) После отгрузки товара Поставщик должен направить Заказчику экспертизу качества зер-на, осуществляемое лабораторией;

12) поставить Товары сроком-до 26 ноября 2014 года.

3.2 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) в соответствии с условиями Договора принять и оплатить поставленные Товары.

3) обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от полной суммы Догово-ра за каждый день просрочки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору со стороны Поставщика.

 

4. Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных То-варов на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (при-ложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть

выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условия-ми, мешающими своевременной поставке Товаров, Поставщик должен незамедлительно нап-равить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длите-льности и причинах. После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщи-ком, в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

4.4 Если результаты поставленных Товаров при проверке будут признаны не соответствую-щими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик при-нимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 (трех) дней с момента проверки.

4.5 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на те-рритории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и/или в конечном пунк-те назначения Товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподряд-чика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.6 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

 

5. Поставка Товаров и документация

5.1 Поставка Товаров Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

5.2 Для расчетов за поставленные Товары Поставщик должен предоставить следующие доку-менты:

1) акты приема-передачи Товаров в двух экземплярах;

2) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы постав-ленных Товаров;

3) накладная.

4) сертификат о происхождении товара Форма СТ- KZ на всю (все) партию (партии) постав-ляемого товара (при его наличии) и экспертизу качества зерна, осуществляемое лаборатори-ей.

5.3 Право собственности на Товар переходит с Поставщика на Заказчика с момента подпи-сания Сторонами акта приема-передачи Товара.

5.4 Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит с Поставщика на Заказчика с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

 

6. Гарантия

6.1 Поставщик гарантирует качество поставленных Товаров в соответствии с требованиями Заказчика.

6.2 Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новы-ми, неиспользованными.

6.3 Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претен-зиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устра-нению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определен-ный Заказчиком в уведомлении.

6.4 Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, кото-рыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

7. Ответственность сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков поставки Товаров со стороны По-ставщика Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполне-ние обязательств по поставке либо устранению недостатков Товара по Договору со стороны Поставщика, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неус-тойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от  суммы договора в случае  неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает не-устойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще ис-полненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Постав-щику для поставки Товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязатель-ства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заклю-ченных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.

 

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориаль-ном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действу-ет до 31 декабря 2014 года. 

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения усло-вий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Пос-тавщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его даль-нейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Дого-вору, на день расторжения.

8.5 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик мо-жет расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику пись-менное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.6 Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом.

8.7 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

 

9. Форс-мажор

9.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2 Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в

силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результа-том форс-мажорных обстоятельств.

9.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исключительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

9.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернатив-ных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

 

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процес-се прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и По-ставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим пре-доставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

 

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с на-логовым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сто-рон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика допускает-ся:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности цены за единицу Товаров, указанных в Договоре;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предло-жил при условии неизменности цены за единицу Товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки Товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены за Товары и соответственно су-ммы Договора.

4) в части изменения срока исполнения договора о поставке товара в случае, если поставщик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключенного дого-вора о государственных закупках товаров допускается в пределах текущего финансового го-да по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языке, имеющих одина-ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

 

13. Адреса и реквизиты Сторон:

               Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Каратауский государст- венный природный заповедник" Министерства
сельского хозяйства  Республики Казахстан"
Казахстан, г. Кентау, Улица Валиханова, дом 17
БИН 040440007961
БИК KKMFKZ2A
ИИК
KZ92070101KSN0000000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Тел.:
8 (72536) 40371, 40580

Руководитель АДИЛЬБАЕВ ЖАСАР АШИРОВИЧ

               Поставщик:
«полное наименование Поставщика»
«юридический адрес Поставщика»
БИН/ИИН
БИК «БИК Поставщика»
ИИК «ИИК Поставщика»
«Наименование банка»
Тел.: «телефон Поставщика»
«должность Поставщика » «ФИО Поставщика»