Бiр көзден алу тәсiлiмен жануарлар тағамын (арпа) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық

мемлекеттік мекемесі / Письменное приглашение к участию в государственных закупках способом из одного на приобретение питания животных (ячменя) для Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства сельского хозяйства  Республики Казахстан»

 

 

Қайда: мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы,Түлкібас ауданы, Жабағы-лы ауылы, 33 үй

 

               «Аршалы» шаруа қожалығының төрайымы Тайтемирова Сапаркуль Ермахановнаға

 

Куда: адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, Тюлькубасский район, село Жа-баглы, дом 33

             

              Председателю крестьянского хозяйства «Аршалы» Тайтемировой Сапаркуль Ермахановне     

          

Ханым:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Жануарлар тағамын (арпа) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»

республикалық мемлекеттік мекемесі үшін

 

Госпожа:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

       Питание животных (ячмень) для Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник»

 Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

Жануарлар тағамын (арпа)  

Наименование закупки

Питания животных (ячмень)  

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»  респу-бликалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государст-венный природный заповедник» Министерства сельс-кого хозяйства Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы мини-стрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» рес-публикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государст-венный природный заповедник» Министерства сельс-кого хозяйства Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орнала-сқан жерi / Местонахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

Ұлттық стандарт немесе Қа-зақстан Республикасы өндіру-шілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, си-паты мен талап етілетін фун-кционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану си-паттамалары, техникалық ерекшеліктері қамтылуға тиіс / Описание и требуемые функ-циональные, технические, ка-чественные и эксплуатацион-ные характеристики закупа-емых товаров, технические спецификации с указанием национального стандарта или неправительственного стан-дарта, утвержденного неком-мерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии

Жануарлар тағамын (арпаны) / Питание животных  (ячмень):

     Лот № 1: Арпа / Ячмень

    

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Лот № 1: килограмм /килограмм;

 

 

Мемлекеттік сатып алуды өт-кізудің нысанасы болып табы-латын тауардың саны / Коли-чество товара, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок

Лот № 1:  8925 килограмм;

 

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсыныла-тын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поста-вки товара, предоставление гарантии на качество предла-гаемых товаров

2014 жылдың 26 қарашасына дейін / До 26 ноября 2014 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2014 жылдың қараша айында / В ноябре месяце 2014 года.

Елеулі талаптары көрсетілген жануарлар тағамын (ар-паны) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді / К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках питания живот-ных (ячменя) с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурс-ной документации.

Бірлік бағасы / Цена за еди-ницу

Лот № 1: 40,00

 

Бiр көзден сатып алу тәсiлi-мен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сум-ма, выделенная для приобре-тения товаров, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок спосо-бом из одного источника

Лот № 1: 357000,00

 

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы мини-стрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» рес-публикалық мемлекеттік мекемесі. 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / Рес-публиканское государственное учреждение «Каратаус-кий государственный природный заповедник» Мини-стерства сельского хозяйства Республики Казахстан», 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и  организаци-онной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

2014 жылғы 10 қараша сағат 10:00 дейін / до 10:00 часов 10 ноября  2014 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсы-натын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень доку-ментов (информации), пред-ставляемых потенциальным поставщиком

     Жеке басын растайтын куәлігінің көшірмесі / Копию удостоверения личности;  

     Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі / Копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

     Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің көшiрмесi / Копию свидетельства о постанов-ке на учет по налогу на добавленную стоимость;

     Лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз кө-шірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патент-тердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге арналған құқығын растай-тын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн / Нотариально засвидетельствованные ко-пии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, пе-реработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;  

     Оның нөмiрiн көрсете отырып, банктiк шоттың бо-луы туралы банктiң анықтамасы / Справка банка о на-личии банковского счета с указанием его номера;
     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупа-емых товаров согласно приложению 1 к настоящей ко-нкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың  си-паттамасы / Описание товаров, предлагаемых потенци-альным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану си-паттамаларын және (немесе) тауарларды беру көлемде-рi мен сапасына, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды па-йдалануға арналған шығыстарға, қызмет көрсету шығы-старына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекше-лiктер / Техническая спецификация с описанием техни-ческих, качественных и эксплуатационных характери-стик товаров, сроков и (или) объемов поставки товаров, предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, условия поставки товара согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 4-қосымша-

дағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалар-дың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно при-ложению 4 к настоящей конкурсной документации.      

 

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Докуме-нты представляются потенциальным поставщиком ор-ганизатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованны-ми страницами, последняя страница, заверенная подпи-сью, и печатью потенциального поставщика.

     Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң то-лық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру-шының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір кө-зден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, со-ндай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:     "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қа-жет)" / Потенциальный поставщик запечатывает доку-менты в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата докуме- нтов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавш-ей"), полное наименование и почтовый адрес организа-тора государственных закупок, наименование государ-ственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗА-КУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВА-ТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

 

Күнi  2014 ж. «03»  қараша

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

     

Күнi  2014 ж. «03» қараша

 

М.О.