Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы

туралы хаттама № 5

                                                     

УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді (іштен жанатын қозғалтқышты)

Кентау қ.                                                                                     10:30              2014ж. «06» қазан

 

      1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: «Қазақстан Республикасы Қоршаған ор-

та және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық

мемлекеттік мекемесі, қаржы және ұйымдастыру бөлімі, 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы,

Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден сатып алу тәсiлiмен УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді (іштен жанатын қозғалтқышты) сатып алуды жүргiздi:

          лот № 1 - УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді (іштен жанатын қозғалтқышты);

          2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге:

          лот № 1 - 824000,00 (Сегіз жүз жиырма төрт мың) теңге 00 тиын;

      3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 31-ба-бының 5 және (немесе) 7-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы

шарт жасасуға әкеп соқпаса, 02 қазан  2014 жылғы № 1/1-1-148 Бұйрық.  

          (Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы шешiмi,

                                                    бұйрықтың нөмiрi, күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуi: Заңның 8 бап 9 тармағы бойын-

ша талап етілмейді.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шаррттың бағасы: Жеке кәсіпкер «Тавбулатов Бисенбай Муканович», заңды тіркелген мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы,Шымкент қаласы, микрорайон Самал-1, 424 үй, нақты тұратын мекен-жайы: 160011, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Қожанов көшесі, 54 үй. Шарттың бағасы – 824000,00 (Сегіз жүз жиырма төрт мың) теңге 00 тиын, оның ішінде қосылған құн салығының  (ҚКС) сомасы 88285,71 (Сексен сегіз мың екі сексен бес) теңге 71 тиын:

         лот № 1 – 735714,29(Жеті жүз отыз бес мың жеті жүз он төрт) теңге 29 тиын - қосылған құн салығының (ҚКС) сомасын есептемегенде, 88285,71 (Елу жеті мың екі жүз он бір) теңге 20 тиын - қосылған құн салығының (ҚКС) сомасы, 824000,00 (Сегіз жүз жиырма төрт мың) теңге 00 тиын - жалпы сомасы;

      6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы бiр көзден алу тәсiлiмен сатып

алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:
         1) тауарлар -  УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді (іштен жанатын қоз-ғалтқышты) өнім беруші  «Тавбулатов Бисенбай Муканович» жеке кәсіпкері, заңды тіркелген ме-кен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы,Шымкент қаласы, микрорайон Самал-1, 424 үй, нақты тұратын мекен-жайы: 160011, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Қожанов кө-шесі, 54 үй, сатып алынсын. 

         2) Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары ми-нистрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесіне, 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, «Төлеби Газ Oil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 2014 жылдың 06 қазанына дейінгі мерзімде отыру тапсырылсын.

         3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы және ұйымдастыру бөлімі Қазақ-

стан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік сатып алуды ұйымдасты-рушының  уәкілетті өкілдері: Қаратау МТҚ РММ заңгері - Жарменова Карлыгаш Жайлауба-

евна; Қаратау МТҚ РММ қаржы және ұйымдастыру бөлімінің бастығы-бас есепші – Ниязова Гульнар Жолаушиевна осы хаттаманың мәтiнiн Тапсырыс берушiнiң интернет-ресурсына:

www. karatau-gpz.kz жiберсiн.

 

 

         Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкiлеттi өкiлiнiң және бiрiншi басшы-ның, не жауапты хатшының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не

оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

 

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ К.Ж. Жарменова 

заңгері             

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Г.Ж.Ниязова

қаржы және ұйым-

дастыру  бөлімінің

бастығы- бас есепші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного

 источника № 5

 

Запасные части для автомашины УАЗ (двигатель внутеннего сгорания)

г. Кентау                                                                           10:30                    «06» октября 2014г.

 

     1. Организатор государственных закупок: Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», отдел финансовой и организационной работы, 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закупки способом из одного источника Запасные части для автомашины УАЗ (двигатель внутеннего сгорания):

         № лота 1 - Запасные части для автомашины УАЗ (двигатель внутеннего сгорания);

    2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге:

         по лоту № 1 - 824000,00 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) тенге 00 тиын;

    3. Обоснования применения данного способа:  В соответствии пунктом 4) статьи 32 Закона «О государственных закупках», принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 5 и (или)7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках, Приказ № 1/1-1-148 от 02 октября 2014 года.
 (приложить решение Заказчика об осуществлении государственных закупок из одного  источника, номер, дату приказа)

      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: не требуется в соот-ветствии пунктом 9 статьи 8 Закона.

      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого договора: Индивидуальный предприниматель «Тавбулатов Бисенбай Муканович» , юридический адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, микрорайон Самал-1,дом 424, фактический адрес: 160011, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент,   ул. Кожанова, дом 54. Цена договора 824000,00 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) тенге 00 тиын с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе 88285,71 (Восемьдесят восемь тысячи двести восемьдесят пять) тенге 71 тиын сумма налога на добавленную стоимость (НДС):

            по лоту № 1 735714,29 (Семьсот тридцать пять тысячи семьсот четырнадцать) тенге 29 тиын - сумма без учета налога на добавленную стоимость (НДС), 88285,71 (Восемьдесят восемь  тысячи двести восемьдесят пять) тенге 71  тиын - сумма налога на добавленную стоимость (НДС), 824000,00 (Восемьсот двадцать четыре тысячи)тенге00 тиын - общая сумма;

      6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:
     
   1) закупить товары - запасные части для автомашины УАЗ (двигатель внутеннего сгорания) у поставщика Индивидуальный предприниматель «Тавбулатов Бисенбай Муканович», юридический адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, микрорайон Самал-1,дом 424, фактический адрес: 160011, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент,   ул. Кожанова, дом 54.

   2) Заказчику Республиканскому государственному учреждению «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 06 октября 2014 года заключить договор о государственных закупках с Индивидуальным предпринимателем «Тавбулатов Бисенбай Муканович».

        3) Организатору государственных закупок Отделу финансовой и организационной ра-боты Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный при-родный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», уполномоченным представителям организатора государственных закупок: Жарме-новой Карлыгаш Жайлаубаевне - юристу РГУ Каратауского ГПЗ; Ниязова Гульнар Жолаушиевна начальник отдела финансовой и организационной работы-главный бухгалтер РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

 

 

        Подписи уполномоченного представителя организатора государственных закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определенного Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

 

Директор РГУ        ___________________ Ж.А. Адильбаев

Каратауский ГПЗ 

 

Юрист РГУ             ___________________ К.Ж. Жарменова

Каратауский ГПЗ 

 

Начальник отдела ___________________ Г.Ж.Ниязова 

финансовой и орга-

низационной работы-

главный бухгалтер