Конкурстық құжаттамаға
                                                  3-қосымша

         

                                                      Жобасы

                                                                        Шарт №

бiр көзден алу тәсiлiмен УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді (іштен жанатын қозғалт-қышты) мемлекеттiк сатып алу туралы «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі» 237 бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі, «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету» 031 бағдарламасы, «Табиғи қорық қоры нысандарын сақтауды қамтамасыз ету» 100 кіші бағдарламасы бойынша

 

 

Кентау қ.                                                                                                2014ж. «__» ______________

 

       Ереже негізінде әрекет етуші «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын, «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі директоры Адильбаев Жасар Аширович атынан, бiр тараптан және бұдан әрi Өнім беруші деп аталатын _________________________  атынан

                                                                                                (өнім  беруші - конкурс  жеңiмпазыны  толық  атауы)    

 _____________________ негізінде әрекет ететін ___________________________________ екінші

  (Жарғының, Ереженiң және т.б.)                                                              (уәкiлеттi адамның лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты)

                                         

тараптан, «Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрi-Заң) және бiр көзден алу тәсiлiмен УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді (іштен жанатын қозғалтқышты) мемле-кеттiк сатып алу қорытындыларын бекіту жөніндегі 2014 жылы «__» __________  № __ өткен шешім негiзiнде осы Мемлекеттiк сатып алу туралы Шартты (бұдан әрi - Шарт) жасасты және мына төмендегiлер туралы келiсiмге келдi:                                                                                       

1. Шарттың мәні және бағасы

       1.1. Өнім беруші тауарларды - УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді (іштен жанатын қозғалтқышты) Тапсырыс берушіге мөлшердегi жалпы сомада (сомасы цифрлармен және жазумен көрсетiлсiн) (бұдан әрi-  Шарттың бағасы) жеткізуді міндетіне алды. «Өзге де қорларды сатып алу» 149 ерекшелігі бойынша қабылданған міндеттеменің сомасы ___________ () теңгені құрайды.

     1.2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсiндiрменi бiлдiретiн болады:

         1) "Шарт" - Тапсырыс берушi мен Өнім беруші арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тiркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бiрге, сондай-ақ шартта сiлтеме бар барлық құжаттамамен бiрге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

         2) "Шарттың бағасы" - Тапсырыс беруші Шарттың шеңберiнде Өнім берушіге өзiнiң шарттық мiндеттемелерiн толық орындағаны үшiн төленуге тиiс соманы бiлдiредi;

       3) "Тауарлар" - УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді (іштен жанатын қозғалтқышты) Өнім беруші Тапсырыс берушiге Шарт шеңберінде беруге тиіс қызметті білдіреді;

         4) "Iлеспе көрсетiлетiн қызметтер" - Тауарларды берудi қамтамасыз ететiн қызметтердi, мәселен, тасымалдау және техникалық жәрдем көрсету, оқыту қамтылатын кез келген басқа да көмекшi қызметтер және Өнiм берушiнiң осы Шартта көзделген басқа да осыған ұқсас мiндеттерiн бiлдiредi;

        5) "Тапсырыс берушi" - «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

        6) "Өнім беруші" - кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыратын, жеке тұлға, Тапсырыс берушiмен мемлекеттiк сатып алу туралы жасасқан шартта оның агентi ретiнде әрекет ететiн заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiрлестiгi (консорциум).

       1.3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлiгi болып саналады, атап айтқанда:

         1) осы Шарт;

         2) сатып алынатын тауарлардың тiзбесi (осы Шартқа 1 қосымша);

         3) сатып алынатын тауарлардың техникалық ерек-шелiктерi (осы Шартқа 2 қосымша);

         4) тауарларды жеткізіп беру Актісі (осы Шартқа 5 қосымша);  

         5) тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісі (осы Шартқа 6 қосымша);   

         6) жеткізілетін тауардың бүкіл (барлық) партиясына (партияларына) тауардың шығуы туралы сертификат CT-KZ нысан (болған кезде).  

2. Есептесу тәртібі

       2.1. Ақы төлеу нысаны: Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаржы аудару. Осы Шарт бойынша төлемақы теңгемен жүргізіледі.

       2.2. Төлеу мерзiмi: Тапсырыс беруші төлемақыны, тауарды тағайындалған пунктте қабылдағаннан және Өнім берушімен тапсырылған шот-фактураға сәйкес және тауарларды жеткізіп беру Актісіне (5 қосымша), тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісіне (6 қосымша) тараптармен қол қойылғаннан кейін 2014 жылдың қазан айында жүргізеді.

      2.3. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: 

          1) Тауардың сипаттамасымен, тауардың санын, бірлігінің бағасын және жалпы сомасын көрсетіп, Өнім берушінің шот-фактурасы;

         2) жүк құжат;

         3) тауарларды жеткізіп беру Актісі (5 қосымша);

         4) тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісі (6 қосымша).

      2.4. Тауарларды жеткізіп беру мерзімі - 2014 жылдың 30 қазанына дейін.

3. Тараптардың құқылары және міндеттері

      3.1. Өнім беруші міндетті:

      3.1.1. Өнім беруші сатуды және берудi, ал Тапсырыс берушi тауарларды Өнiм берушiнiң конкурстық құжаттамасына сәйкес санда және сапада қабылдауды және төлеудi мiндетiне алады;

      3.1.2. Осы Шартта көрсетілген өзіне алынған міндет-темелердің толық және тиісті түрде орындалуын  қамта-масыз етуі тиіс;

      3.1.3. Өнім беруші Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бiр ережелерiн, сондай-ақ Тапсысырыс берушi немесе осы Шартты орындау үшiн Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиiс. Көрсетiлген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық мiндеттемелердi орындау үшiн қажеттi шамада берiлуге тиiс;

     3.1.4. Өнім беруші Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз,  қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпараттарды,  Шартты iске асыру мақсатынан басқа, пайдаланбауға тиiс;

      3.1.5. Өнiм берушi тауарды оларды соңғы тағайындалған пунктiне тасымалдау кезiнде зақымдануды немесе бұзылуды болдырмауға қабiлеттi орауға қамтамасыз етуi тиiс. Орам қандай да болмасын шектеулерсiз қарқынды көтергiшкөлiк өңдеуiне және тасымалдау кезiндегi экстремалды температураның, тұз бен жауыншашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсерiне төзуге тиiс; 

      3.1.6. Тауарларды жеткізіп берудi, Тапсырыс берушiнiң сатып алынатын Тауарлардың тiзбесiнде (1 қосымша) айтылған талаптарына сәйкес жүзеге асырады;

      3.1.7. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар  техникалық ерекшелікте (2 қосымша)  көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс;

      3.1.8. Тауарларды тағайындалған пунктiне дейiн жеткізіп беруі тиiс. Осы тауарларды тағайындалған пунктiне дейiн тасымалдауды Өнiм берушi жүзеге асырады және төлейдi, ал оған байланысты шығыстар Шарттың бағасына қосылады. Ілеспе қызметтерге баға Шарттың бағасына енгізілуі тиіс;

      3.1.9. Өнiм берушi Шарт шеңберiнде берiлген Тауарлар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланылмаған, материалдардың барлық соңғы түрленулерi көрсетiлген жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепiлдiк бередi. Өнiм берушi, бұдан әрi, осы Шарт бойынша берiлген Тауарлар Тапсырыс берушiнiң елi үшiн әдетте қолайлы жағдайларда берiлген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұдан әрi кепiлдiк бередi;

      3.1.10. Өнiм берушi жергілікті қамтуды (болған кезде) қамтамасыз етуге міндеттенеді;    

     3.1.11. Тауарды түсіргеннен кейін Өнім беруші Тап-сырыс берушіге тауардың шыққан жері туралы сертификат жіберуі тиіс;

      3.1.12. Хабарламаны алғаннан кейiн Өнiм берушi ақау шыққан Тауарды Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын шығынсыз тез арадаалмастыруға тиiс.

      3.2. Тапсырыс берушi міндетті: 

      3.2.1. Өнiм берушiмен Шарт бойынша жеткізіп беріл-ген тауарларға, Шартта көрсетілген міндеттемелерге сәйкес санда және сапада қабылдауға және төлем жасауға;

      3.2.2. Өнiм берушiге жеткізіп берілген тауарлардың ақысын төлеуді осы Шарттың 2.1., және 2.2. тармақтарында көрсетiлген нысанда және мерзiмде жүргiзуге;
      3.2.3. Шартта бағаны,  Өнiм берушiмен, оның конкурстық құжаттамасында көрсетілген, бағаға сәйкес көрсетуге;

      3.2.4. Тапсырыс берушi Өнiм берушiнi құрылыс материалдарын жеткізіп беруге байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге мiндеттi;

       3.2.5. Тапсырыс берушi Өнiм берушi тарапынан Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Шарттың жалпы сомасынан әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

      3.3. Өнiм берушi құқылы:

      3.3.1. Тиісті тауарларды жеткізіп беру Актісіне (5 қосымша), тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісіне (6 қосымша) тараптармен қол қойылғаннан және тауарларды жеткізіп беру аяқталғаннан кейін төлем ақыны талап етуге.

      3.4. Тапсырыс берушi құқылы:

      3.4.1. Жеткізілген тауарлардың сапасын тексеруге;

       3.4.2.Тапсырыс берушi Өнiм берушi тарапынан Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Шарттың жалпы сомасынан әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алады;

      3.4.3. Егер Өнiм берушi хабарлама алып, Тапсырыс берушi талап еткен мерзiмде ақауды(ларды) жөндемесе, Тапсырыс берушi Өнiм берушi есебiнен және Тапсырыс берушi Өнiм берушiге қатысты Шарт бойынша иеленуi мүмкiн басқа да құқықтарға қандай да болмасын залал-сыз ақауларды жөндеу жөнiндегi қажеттi санкциялар мен шараларды қолдана алады.

 

4. Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шарттың 2-қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілік затына бақылау мен тексеруді өткізуге құқылы. Сонда осы тексерістер бойынша барлық шығындарды Өнім беруші өтейді. Тапсырыс беруші жазбаша түрде және уақытылы Өнім берушіге осы мақсаттарға анықталған өз өкілдері жайлы хабарлауы тиіс.

4.2. Берілген Шарт шегінде жеткізілетін Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы қажет.

4.3 Егер Шарт орындау кезінде Өнім беруші Тауарларды уақытында жеткізуге кедергі жасайтын жағдайларға кез келген уақытта тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге баяулатпай кідіру фактісі, оның ұзақтығы мен себептері туралы жазбаша хабарландыру жіберуі керек. Өнім берушіден хабарландыру алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауы қажет және өз қалауынша, Шарттың Өнім берушімен орындау мерзімін ұзартуы мүмкін, ондай жағдайда мұндай ұзарту екі жақпен Шарт мәтініне түзету енгізу жолымен бекітілуі қажет.

4.4 Егер тексеріс кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шарттың 2-қосымшасы) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші жағынан еш қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес-сіздіктерді жою бойынша шараларды тексеріс сәтінен 3 (үш) күн ішінде қолданады.

4.5 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қоса-лқы мердігер(лер) территориясында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың соңғы арналым пунктінде өткізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мердігер(лер) территориясында өткізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсырыс беруші жағынан еш қосымша шығынсыз, барлық қажетті құралдар ұсынылып, сызбалар мен өндірістік ақпараттарға рұқсат берілумен бірге көмек көрсетіледі.

4.6 Жоғарыда көрсетілген ешбір тармақ Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды.

 

5. Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім берушімен Тауарлардың жеткізілімі Шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын, Шарттың 1 қосымшасында көрсетілген мерзім ішінде жүзеге асырылады.

5.2 Жеткізілген Тауарлардың есебі үшін Өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:

1) Тауарлардың қабылдау-тапсыру актісі екі данада;

2) жеткізілген Тауарлардың жалпы сомасы, бірлігінің бағасы мен мөлшері көрсетілген шот-фактура;

3) жүкқұжат;

4) жеткізілетін тауардың бүкіл (барлық) партиясына (партияларына) тауардың шығуы туралы сертификат CT-KZ нысан (болған кезде).  

5.3 Тауарға деген меншік құқығы Өнім берушіден Тапсырыс берушіге Тараптармен Тауардың қабылдау-тапсыру актісіне қол қою сәтінен бастап ауысады.

 

6. Кепілдік

6.1 Өнім беруші Тапсырыс беруші талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарлардың сапасына кепілдік береді.

6.2 Өнім беруші Шарт шегінде жеткізілетін Тауарлар жаңа, пайдаланбаған, Шартпен басқасы ескерілмесе, материалдардың барлық соңғы түрлендірулерін көрсететін ең жаңа немесе сериялы үлгі болып табылатынына кепілдік береді.

6.3 Тапсырыс беруші берілген кепілдікке байланысты барлық шағымдары туралы Өнім берушіге жазбаша түрде жедел хабарлауы міндетті, одан кейін Өнім беруші, осыған байланысты барлық шығындармен бірге, ақаулықтарды жою бойынша шараларды Тапсырыс беруші хабарламасында көрсеткен мерзім ішінде қолдануы қажет.

6.4 Егер Өнім беруші, хабарламаны алып, ақаулықтарды жою бойынша шараларды уақытылы қолданбаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім берушіге қатысты өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, қажетті ықпалшаралар мен ақаулықтарды жою бойынша шараларды Өнім беруші есебінен қолдануға құқылы.

 

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Өнім беруші тарапынан Тауарлар жеткізілімінің Шартпен орнатылған мерзімдерінің бұзылуы жағдайында Тапсырыс беруші Шарт бойынша өз міндеттерінің орындалуын тоқтатуға құқылы.

7.2 Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім берушінің тарапынан Шарт бойынша Тауарды жеткізу немесе кемшіліктерін жою бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың сомасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

7.3 Айып төлемді төлеу Өнім берушіні Шарт бойынша міндеттерін орындаудан босатпайды.

7.4 Егер кез келген өзгеріс Шарт бойынша Тауарларды жеткізу үшін Өнім берушіге қажетті мерзімдер мен құндардың азаюына әкелетін болса, Шарт бағасы немесе жеткізу кестесі, немесе екеуі де сәйкесінше түзетіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Өнім берушінің түзету өткізу үшін барлық сұранымдары оның Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкімді алған күнінен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

7.5 Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз берілген Шарт бойынша өз міндеттерін біреуге толығымен де емес, бөлшектеп те емес тапсыруға тиісті емес.

7.6 Өнім беруші берілген Шарт шегінде жасасқан барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін ұсынуы қажет. Қосалқы мердігерлердің бар болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

 

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу шарттары

8.1 Осы шарт, Тапсырыс беруші мен Өнім беруші оған қол қойғаннан кейін, күшіне енеді  және 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін қолданылады.

8.2 Өнім беруші банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, кез келген уақытта біржақты тәртіпте Шарт талаптарын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарт талаптарын орындаудан бас тарту жедел іске асырылады, және егер бұл нұқсан келтірмесе немесе әрекет етуге не Тапсырыс берушіге тағылған немесе кейін тағылатын ықпалшараларды қолдануға қандай да бір құқықтарды қозғамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржы міндеттерін атқармайды.

8.3 Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты орындаудың бұдан әрі жөнсіздігі себебінен кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шарт талаптарын орындаудан бас тарту себебі, сонымен қатар Шарттың бұзылу күшіне ену күні көрсетілуі тиіс.

8.4 Шарт жоғарыда көрсетілген жағдайларға байланысты жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылу күніне шынайы шығындар үшін ғана төлемді талап ете алады.

8.5 Шарт талаптарын бұзу үшін қандай да бір ықпалшарттарына нұқсан келтірмей, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп, берілген Шартты толық немесе бөлшектеп бұза алады:

1) егер Өнім беруші Тауарларды Шартпен белгіленген мерзімде немесе Тапсырыс берушімен ұсынылған, берілген Шарттың ұзару кезеңі ішінде жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін атқара алмаса.

8.6 Мемлекеттік сатып алу туралы Шарт Заңның 6 бабымен қарастырылған шектеулердің бұзылуы анықталған жағдайда, сонымен бірге мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысымен Өнім берушіге Заңмен қарастырылмаған көмек көрсетуі жағдайында кез келген кезеңінде бұзылуы мүмкін.

8.7 Шарт тараптардың келісімімен бұзылуы мүмкін.

 

9. Форс-мажор

9.1 Тараптар Шарт талаптарының орындалмауына жауапкершілік көтермейді, егер ол форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

9.2 Өнім беруші Шарт талаптарын орындамау себебінен оны бұзу үшін жауапты болмайды, егер Шарт орындау бойынша кідіріс форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

9.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптар бақылауымен биленбейтін және күтпеген мінезге ие оқиғаны білдіреді. Ондай оқиғалар келесілерді қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе стихиялық апаттар және басқалар.

9.4 Форс-мажорлық жағдайлардың пайда болуы кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге ондай жағдайлар мен себептері туралы жазбаша хабарламаны жедел жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдайларға байланысты емес, Шартты орындаудың баламалы әдістерін іздейді.

 

10. Даулы мәселелерді шешу

10.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктерді тікелей келіссөз жүргізу барысында шешу үшін барлық күштерін салулары тиіс.

10.2 Егер осындай келіссөз басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша мәселені шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселенің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете алады.

 

11. Хабарлама

11.1 Шартқа сәйкес бір жақ екінші жаққа жіберген кез келген хабарлама келесіде түпнұсқасын ұсынумен, хат, телеграмма, телекс немесе факс арқылы жіберіледі.

11.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күнінен (хабарламада көрсетілсе) бастап, осы екі мерзімнің қайсысы кеш келетініне байланысты өз күшіне енеді.

 

12. Өзге шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша нұсқада және Та-раптардың осыған өкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы деп танылады.

12.3 Мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан Шартқа өзгерістерді сапаның өзгерунісіз және өнім беруші таңдауының негізгі басқа жағдайларында енгізуге рұқсат етіледі:

1) жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің ұлғаюы немесе азаюымен байланысқан Шарт сомасының ұлғаюы немесе азаюы бөлігінде, Шартта белгіленген Тауарлар бірлігі үшін бағаның өзгермеу шарты орындалса;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау барысында Тауарлар бірлігі үшін бағаның өзгермеу шартында, одан гөрі сапалы және (немесе) техникалық мінездемелер не Тауарларды жеткізу мерзімдері және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайында;

3) Тараптардың өзара келісушілігі бойынша Тауарлар үшін бағаның төмендеуі және сәйкесінше Шарт сомасының төмендеу бөлігінде;  

4) егер өнім беруші берілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылса, тауарды беру туралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі. Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы жасасылған шартты осылайша өзгертуге өнім берушінің хабарламасы бойынша ағымдағы қаржы жылы шегінде он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге жол беріледі;

12.4 Тараптардың біреуімен Шарт бойынша міндеттерін тапсыру тек басқа Жақтың жазбаша рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.

12.5 Шарт бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде екі нұсқада құрастырылған, әр Жақ үшін бір нұсқадан.

12.6 Шартпен реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сүйенеді.

 

13. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:

             Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрліінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Заңды тіркелген мекен-жайы:
160405, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй                 
БСН 040440007961
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070101KSN0000000

РММ коды 2370041

Кбе 11
«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су

ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік

табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі директоры

 

____________________________ Ж.А. Адильбаев

                          (қолы)

             2014 ж. «__»________________

                            М.О.

            Өнім беруші:
     __________________________________

                            (толық атауы)   

     __________________________________

     __________________________________

                             (мекен-жайы)        __________________________________

                             (телефоны, факсы)                        __________________________________

                                (Т.А.Ә.)      

     __________________________________

                                    (қолы)

                2014 ж. «__»_______________

 

                               М.О.

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к конкурсной документации

                                                                

                                                                                                                                                          Проект

 

Договор

о государственных закупках запасных частей для автомашины УАЗ (двигатель внутеннего сгорания) способом из одного источника по администратору бюджетных программ 237 «Министерство окружающей среды и водных

 ресурсов Республики Казахстан», программе 031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и  развития лесных ресурсов и

 животного мира», подпрограмме 100

«Обеспечение сохранения объектов природно-заповедного фонда»

 

г. Кентау                                                                                                         «__» _____________ 2014 г.

 

      Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», именуемый в дальнейшем  Заказчик, в лице директора Республиканского государст-венного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан» Адильбаева Жасара Ашировича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _______

 (полное наименование поставщика-победителя конкурса)

_______________________________________, действующего на основании ___________________,

  (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)                                                                          (Устава, Положения и т. п.)

                                                  

 с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника запасных частей для автомашины УАЗ (двигатель внутеннего сгорания), прошедших от  «__» __________ 2014 года  № __ заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

  

1. Предмет и цена Договора

      1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары- запасные части для автомашины УАЗ (двигатель внутеннего сгорания) на общую сумму в размере (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора). Сумма принимаемых обзательств по специфике 149 «Приоб-ретение прочих запасов» составляет _________ () тенге.

      1.2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

         1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и до-полнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

         2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

        3) «Товары» означает запасные части для автомашины УАЗ (двигатель внутеннего сгорания), которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

          4) «Сопутствующие услуги» означают услуги, обеспечивающие поставку Товаров, такие, например, как транспортировка, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

          5) «Заказчик» - Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан»;

        6) «Поставщик» - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

      1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

         1) настоящий Договор;

          2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1 к настоящему Договору);

          3) техническая спецификация закупаемых товаров  (Приложение 2 к настоящему Договору);

          4) Акт поставки товара (Приложение 5 к настоящему Договору);

          5) Акт количественно-качественного состояния товара (Приложение 6);

          6) сертификат о происхождении товара Форма СТ- KZ на всю (все) партию (партии) поставляемого товара (при его наличии).

 

2. Порядок расчетов

      2.1. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата по настоящему Договору будет производиться в тенге.

      2.2. Сроки выплат: Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику после приемки Товара в пункте назначения и по предоставлению Поставщиком соответствующей счет - фактуры и подписания сторонами Акта поставки товара (Приложение 5), Акта коли-чественно-качественного состояния товара (Приложение 6) в октябре месяце 2014 года.   

      2.3. Необходимые документы, предшествующие оплате:

          1) счет - фактура Поставщика с описанием Товара, указанием количества, цены единицы Товара и общей суммы;

         2) накладная;

         3) Акт поставки товара (Приложение 5);

          4) Акт количественно-качественного состояния товара (Приложение 6).

     2.4. Срок поставки товаров - до 30 октября 2014 года.

 

3. Права и обязанности сторон

     3.1. Поставщик обязуется:

      3.1.1. Продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить Товары в количестве и качестве в соответствии с конкурсной документацией Поставщика;

      3.1.2. Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору;

      3.1.3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств;

      3.1.4. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора;

      3.1.5. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения;

      3.1.6. Поставку Товаров осуществлять в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых Товаров (Приложение 1);

     3.1.7. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации (Приложение 2);  

      3.1.8. Поставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора;

      3.1.9. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с материалами или работой, при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны Заказчика;

      3.1.10. Поставщик обязуется обеспечить местное содержание (при его наличии);

     3.1.11. После отгрузки товара Поставщик должен направить Заказчику сертификат о происхож-дении товара;

      3.1.12. После получения уведомления Поставщик должен как можно скорее произвести замену бракованного Товара без каких - либо расходов со стороны Заказчика.  

     3.2. Заказчик обязуется:

      3.2.1. В соответствии с условиями Договора принять и оплатить Товары в количестве и качестве, поставленные Поставщиком по Договору;

      3.2.2. Оплату Поставщику за поставленные Товары производить в форме и в сроки, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Договора;

      3.2.3. Указать цены в Договоре,  соответствующие ценам, указанным Поставщиком в его конкурсной документации;

      3.2.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с поставкой строительных материалов;

      3.2.5. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору со стороны Поставщика.

     3.3. Поставщик имеет право:

      3.3.1. Требовать оплату после завершения поставки Товаров надлежащим образом и подписания Сторонами соответствующего Акта поставки товара (Приложение 5), Акта количественно-качественного состояния товара (Приложение 6).

     3.4. Заказчик имеет право:

     3.4.1. Проверять качество поставляемых Товаров;

      3.4.2. Заказчик взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору со стороны Поставщика;

      3.4.3. Если Поставщик, получив уведомление, не исп-равит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по испра-влению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обла-дать по Договору в отношении Поставщика.

 

4. Проверка на соответствие

     4.1. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания товаров. Все расходы на эти испытания несет Поставщик.

     4.2. Технический контроль и испытания могут проводиться в месте доставки и/или в конечном пункте назначения товаров.

  4.3. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают условиям Договора, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.  

 

5. Передача прав

     5.1. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

 

6. Ответственность сторон

      6.1. Задержка с выполнением поставки Товаров со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с  выплатой неустойки за несвоевременную поставку.

      6.2. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от общей суммы Договора за каждый день просрочки.

      6.3. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств:

        а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок (и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

        б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

      6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств, возложенных на нее настоящим Договором.

      6.5. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

 

7. Форс-мажор

      7.1. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения  его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

      7.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

      7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных пись-менных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесооб-разно и ведет поиск альтернативных способов выпол-нения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоя-тельств.

 

8. Внесение изменения в Договор

      8.1. Внесение изменения в проект договора о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий:

       1) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора;

       2) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон.

  8.2. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

       1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы договора;

       2) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, при условии неизменности цены за единицу товара, указанных в зак-люченном договоре о государственных закупках данных товаров. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров;

      3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия пос-тавки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

   8.3. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктом 8.2.

     8.4. Никакие отклонения или изменения (метод отгрузки, место доставки, или Услуги, предоставляемые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

    

9. Порядок расторжения Договора

     9.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

     9.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

     9.3. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

     9.4. Договор о государственных закупках может быть расторгнуть на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом.   Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

 

10. Порядок разрешения споров

    10.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

    10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

11. Уведомление

    11.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

    11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

 

12. Срок действия Договора

    12.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его Заказчиком и Поставщиком. 

    12.2. Срок действия Договора по 31 декабря 2014 года.

 

13. Прочие условия

    13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями и скреплены печатями обеих сторон.

    13.2. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов обслуживающего банка, стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга в течение 3(трех) рабочих дней с даты такого изменения.

    13.3. Договор составлен на казахском и/или русском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

    13.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

14. Адреса и реквизиты Сторон:

               Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Каратауский государст- венный природный заповедник" Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казах-стан"
Юридический адрес: 160405,  Южно-Казахстанская  область, г. Кентау, улица Валиханова, дом 17
БИН 040440007961
БИК KKMFKZ2A
ИИК
KZ92070101KSN0000000

Код РГУ 2370041

КБе 11
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики

Казахстан"
Тел.:
8 (72536) 40371, 40580

Директор Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерстваокружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

 

_________________________ Ж.А. Адильбаев

                     (подпись)

 

       «__»_______________ 2014 г.

 

                   М.П.

 

               Поставщик:
__________________________________

                     (полное наименование)

     __________________________________

     __________________________________

                                    (адрес)     __________________________________

                               (телефон, факс)     __________________________________

                                    (Ф.И.О.)     __________________________________

                                   (подпись)

 

 

            «__»_______________ 2014 г.

 

                    М.П.