Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы

туралы хаттама № 4

                                                     

Транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдары (талонмен)

 

Кентау қ.                                                                                     10:30               2014ж. «26» маусым

 

      1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: «Қазақстан Республикасы Қоршаған ор-

та және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық

мемлекеттік мекемесі, қаржы және ұйымдастыру бөлімі, 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы,

Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден сатып алу тәсiлiмен транспорт құралдары-

на арналған жанар-жағармай материалдарын (талонмен) сатып алуды жүргiздi:

          лот № 1 - АИ-80 бензині;

          лот № 2 - АИ-92 бензині;

          лот № 3 - Дизельдік отын.
      2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге:

          лот № 1 - 476760,00 (Төрт жүз жетпіс алты мың жеті жүз алпыс) теңге 00 тиын;

          лот № 2 - 762501,68 (Жеті жүз алпыс екі мың бес жүз бір) теңге 68 тиын;

          лот № 3 - 546257,60 (Бес жүз қырық алты мың екі жүз елу жеті) теңге 60 тиын.

      3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 31-ба-бының 5 және (немесе) 7-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы

шарт жасасуға әкеп соқпаса, 20 маусым 2014 жылғы № 1/1-1-93 Бұйрық.  

          (Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы шешiмi,

                                                    бұйрықтың нөмiрi, күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуi: Заңның 8 бап 9 тармағы бойын-

ша талап етілмейді.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шар-рттың бағасы: «Төлеби Газ Oil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды тіркелген ме-кен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, Айтеке би кө-шесі, 55 үй, нақты тұратын мекен-жайы: 160011, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қа-ласы, Ленгір тас жолы, Қапал батыр көшесі, 5 километр. Шарттың бағасы - 1999781,59 (Бір миллион тоғыз жүз тоқсан тоғыз мың жеті жүз сексен бір) теңге 59 тиын, оның ішінде қосыл-ған құн салығының  (ҚКС) сомасы 214262,31 (Екі жүз он төрт мың екі жүз алпыс екі) теңге 31 тиын:

         лот № 1 - 476760,00 (Төрт жүз жетпіс алты мың жеті жүз алпыс) теңге 00 тиын - қосыл-ған құн салығының (ҚКС) сомасын есептемегенде, 57211,20 (Елу жеті мың екі жүз он бір) те-ңге 20 тиын - қосылған құн салығының (ҚКС) сомасы, 533971,20 (Бес жүз отыз үш мың то-ғыз жүз жетпіс бір) теңге 20 тиын - жалпы сомасы;

         лот № 2 - 762501,68 (Жеті жүз алпыс екі мың бес жүз бір) теңге 68 тиын - қосылған құн салығының (ҚКС) сомасын есептемегенде, 91500,20 (Тоқсан бір мың бес жүз) теңге 20 тиын- қосылған құн салығының (ҚКС) сомасы, 854001,88 (Сегіз жүз елу төрт мың бір) теңге 88 ти-ын - жалпы сомасы;

         лот № 3 - 546257,60 (Бес жүз қырық алты мың екі жүз елу жеті) теңге 60 тиын - қосыл-ған құн салығының (ҚКС) сомасын есептемегенде, 65550,91 (Алпыс бес мың бес жүз елу) те- ңге 91 тиын - қосылған құн салығының (ҚКС) сомасы, 611808,51 (Алты жүз он бір мың сегіз  жүз сегіз) теңге 51 тиын - жалпы сомасы.  

       6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы бiр көзден алу тәсiлiмен сатып

алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:
         1) тауарлар -  транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдары (талон-

мен) өнім беруші  «Төлеби Газ Oil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен, заңды тіркелген мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, Айтеке би көшесі, 55 үй, нақты тұратын мекен-жайы: 160011, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қа-

ласы, Ленгір тас жолы, Қапал батыр көшесі, 5 километр, сатып алынсын. 

         2) Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары ми-нистрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесіне, 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, «Төлеби Газ Oil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 2014 жылдың 26 шілдесіне дейінгі мерзімде отыру тапсырылсын.

         3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы және ұйымдастыру бөлімі Қазақ-

стан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік сатып алуды ұйымдасты-рушының  уәкілетті өкілдері: Қаратау МТҚ РММ заңгері - Жарменова Карлыгаш Жайлауба-

евна; Қаратау МТҚ РММ үнемдеуші-мемлекеттік сатып алу жөнінде маманы - Байкенжеева Бибимариям Жунусовна осы хаттаманың мәтiнiн Тапсырыс берушiнiң интернет-ресурсына:

www. karatau-gpz.kz жiберсiн.

 

 

         Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкiлеттi өкiлiнiң және бiрiншi басшы-ның, не жауапты хатшының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не

оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

 

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ К.Ж. Жарменова 

заңгері             

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Б.Ж. Байкенжеева

үнемдеуші- мемле-

кеттік сатып алу

жөнінде маманы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного

 источника № 4

 

Горюче-смазочные материалы (по талонам) для транспортных средств

 

г. Кентау                                                                                  10:30                        «26» июня 2014г.

 

     1. Организатор государственных закупок: Республиканское государственное учрежде-ние «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», отдел финансовой и организационной работы, 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закупки способом из одного источника горюче-смазочных материалов (по талонам) для транспортных средств:

         № лота 1 - Бензин АИ-80;

         № лота 2 - Бензин АИ-92;

         № лота 3 - Дизельное топливо.
     2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге:

         по лоту № 1 - 476760,00 (Четыресто семьдесят шесть тысячи семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын;

         по лоту № 2 - 762501,68 (Семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот один) тенге 68 тиын;

         по лоту № 3 - 546257,60 (Пятьсот сорок шесть тысячи двести пятьдесят семь) тенге 60 тиын.
     3. Обоснования применения данного способа:  В соответствии
пунктом 4) статьи 32 За-кона «О государственных закупках», принятые организатором государственных закупок ме-ры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к зак-лючению договора о государственных закупках, Приказ № 1/1-1-93 от 20 июня 2014 года.
             ( приложить решение Заказчика об осуществлении государственных закупок из одного

                                                                источника, номер, дату приказа)

      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: не требуется в соот-ветствии пунктом 9 статьи 8 Закона.

      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого договора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Төлеби Газ Oil» , юридический адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, Толебийский район, г. Ленгер, ул. Айтеке би, дом 55, фактический адрес: 160011, Южно-Казахстанская область, г. Шым-кент, Ленгерское шоссе,  ул. Капал батыра, 5 километр. Цена договора - 1999781,59 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысячи семьсот восемьдесят один) тенге 59 тиын с уче-том налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе 214262,31 (Двести четырнадцать тысячи двести шестьдесят два) тенге 31 тиын сумма налога на добавленную стоимость (НДС):

            по лоту № 1 - 476760,00 (Четыресто семьдесят шесть тысячи семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын - сумма без учета налога на добавленную стоимость (НДС), 57211,20 (Пятьдесят семь   тысячи двести одиннадцать) тенге 20 тиын - сумма налога на добавленную стоимость (НДС), 533971,20 (Пятьсот тридцать три тысячи девятьсот семьдесят один) тенге 20 тиын - общая сум-ма;

            по лоту № 2 - 762501,68 (Семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот один) тенге 68 тиын - сумма без учета налога на добавленную стоимость (НДС), 91500,20 (Девяносто одна тысяча пятьсот) тенге 20 тиын - сумма налога на добавленную стоимость (НДС), 854001,88 (Восемь-сот пятьдесят четыре тысячи один) тенге 88 тиын - общая сумма;

            по лоту № 3 - 546257,60 (Пятьсот сорок шесть тысячи двести пятьдесят семь) тенге 60 тиын - сумма без учета налога на добавленную стоимость (НДС), 65550,91 (Шестьдесят пять  тысячи пятьсот пятьдесят) тенге 91 тиын - сумма налога на добавленную стоимость (НДС), 611808,51 (Шестьсот одиннадцать тысячи восемьсот восемь) тенге 51 тиын - общая сумма.

      6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:
     
   1) закупить товары - горюче-смазочные материалы (по талонам)  для транспортных сре-дств у поставщика Товарищества с ограниченной ответственностью «Төлеби Газ Oil», юри-дический адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, Толебийский район, г. Ленгер, ул. Айтеке би, дом 55, фактический адрес: 160011, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Ленгерское шоссе,  ул. Капал батыра, 5 километр.

        2) Заказчику Республиканскому государственному учреждению «Каратауский государ-ственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 26 июля 2014 года заключить договор о государственных закупках с Това-риществом с ограниченной ответственностью «Төлеби Газ Oil».

        3) Организатору государственных закупок Отделу финансовой и организационной ра-боты Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный при-родный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Ка-захстан», уполномоченным представителям организатора государственных закупок: Жарме-новой Карлыгаш Жайлаубаевне - юристу РГУ Каратауского ГПЗ; Байкенжеевой Бибимариям Жунусовне - экономисту - специалисту по гос.закупкам РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

 

 

        Подписи уполномоченного представителя организатора государственных закупок и пер-вого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определенного Президентом Республики Ка-захстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

 

Директор РГУ        ___________________ Ж.А. Адильбаев

Каратауский ГПЗ 

 

Юрист РГУ             ___________________ К.Ж. Жарменова

Каратауский ГПЗ 

 

Экономист-специ- ___________________ Б.Ж. Байкенжеева 

алист по гос.

закупкам РГУ

Каратауский ГПЗ