Бiр көзден алу тәсiлiмен транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдарын (талонмен) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша

 шақыру «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық

 мемлекеттік мекемесі / Письменное приглашение к участию в государственных закупках способом из одного источника на приобретение горюче-смазочных материалов (по талонам) для транспортных средств для Республиканского  государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов

 Республики Казахстан»

 

 

Қайда:  Заңды тіркелген мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, Айтеке би көшесі, 55 үй      

              Нақты тұратын мекен-жайы: 160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Ленгір тас жолы, Қапал Батыр көшесі, 5 километр       

 

               «Төлеби ГАЗ Oil» (Төлеби Газ Ойл) жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Абдрасилов Еркен Оналбаевичке

 

 

Куда:    Юридический адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, Толебийский район, г. Ленгер, ул. Айтеке би, дом 55

              Фактический адрес: 160000, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Ленгерское шоссе,  ул. Капал Батыра, 5 километр

 

              Товарищество с ограниченной ответственностью «Төлеби ГАЗ Oil» (Төлеби Газ Ойл)

              Директору Абдрасилову Еркену Оналбаевичу                  

          

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдарын (талонмен) «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су

 ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»  республикалық мемлекеттік мекемесі үшін

 

Господин:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

       Горюче-смазочные материалы (по талонам)  для транспортных средств для Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей

 среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

Транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдары (талонмен)

Наименование закупки

Горюче-смазочные материалы (по талонам) для транспортных средств

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жерi / Местонахождение организатора государственных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орналасқан жерi / Местонахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Ұлттық стандарт немесе Қазақстан Республикасы өндірушілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, сипаты мен талап етілетін фун-кционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, техникалық ерекшеліктері қамтылуға тиіс / Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, технические спецификации с указанием национального стандарта или неправительственного стандарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии

Транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдары (талонмен) / Горюче-смазочные материалы (по талонам) для транспортных средств:

     Лот № 1: АИ-80 бензині. Ұшқын шығарып тұтандыратын қозғалтқышқа арнап шығарылған, этилденген және этилденбеген: АИ-80 / Бензин АИ-80. Неэтилированный и этилированный, произведенный для двигателей с искровым зажиганием: АИ-80;

     Лот № 2: АИ-92 бензині. Ұшқын шығарып тұтандыратын қозғалтқышқа арнап шығарылған, этилденген және этилденбеген: АИ-92 / Бензин АИ-92. Неэтилированный и этилированный, произведенный для двигателей с искровым зажиганием: АИ-92;

    Лот № 3: Дизельдік отын. Жаздық, 20ºС - та тығыздығы 860 кг/м3 артық емес, қату температурасы -10º  С жоғары емес / Дизельное топливо. Летнее, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, температура застывания не выше -10°С  

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Лот № 1: Литр / Литр (куб. дм.);

Лот № 2: Литр / Литр (куб. дм.);

Лот № 3: Литр / Литр (куб. дм.)

Мемлекеттік сатып алуды өткізудің нысанасы болып табылатын тауардың саны / Количество товара, являющихся предметом проводимых государственных закупок

Лот № 1: 6000;

Лот № 2: 7426;

Лот № 3: 5320

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поставки товара, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров

2014 жылдың 15 шілдесіне дейін / До 15 июля 2014 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2014 жылдың шілде айында / В июле месяце 2014 года.

Елеулі талаптары көрсетілген транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдарын (талонмен) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді / К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках горюче-смазочных материалов (по талонам) для транспортных средств с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за единицу

Лот № 1: 79,46;

Лот № 2: 102,68;

Лот № 3: 102,68

Бiр көзден сатып алу тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения товаров, являющихся предметом проводимых государствен-ных закупок способом из одного источника

Лот № 1: 467760,00;

Лот № 2: 762501,68;

Лот № 3: 546257,60

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құжаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представления потенциальным поставщиком документов (информации)

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан», 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құжаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным поставщиком документов (информации)

2014 жылғы 26 маусым сағат 10:00 дейін / до 10:00 часов 26 июня 2014 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсынатын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень документов (информации), представляемых потенциальным поставщиком

     Заңды тұлға қызметті Үлгі жарғының негізінде жүзеге асыратын жағдайды қоспағанда, заңды тұлға заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының көшiрмесi. Қазақстан Республикасының резидент еместері қазақ және (немесе) орыс тiлдерiне аудармасымен сауда тiзiлiмiнен нотариалды куәландырылған, заңдастырылған үзiндi көшiрмесiн ұсынады / Копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава;

     лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге арналған құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн / нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, пе-реработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;

     заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы куәліктің көшірмесі. Егер заңды тұлға қызметін заңнамада белгіленген тәртіппен Үлгі жарғы негізінде жүзеге асыратын болса, онда мемлекеттік тіркелгені туралы өтінімнің көшірмесі / копию свидетельства о государственной регис-трации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержден-ного в установленном законодательством порядке, то копию заявления о государственной регистрации;
      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарынан (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы қамтылмаған жағдайда) үзіндісін көшірмесі не конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кеш емес берілген акция ұстаушылардың ті
зімінен белгіленген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған үзіндінің түпнұсқасын / копию  выписки из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо оригинал выписки из реестра держателей акций, подписанный и заверенный печатью в установленном порядке, выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
    
қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің көшiрмесi / копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость; 

     статистикалық карточкасының көшiрмесi / копию статистической карточки;

     оның нөмiрiн көрсете отырып, банктiк шоттың болуы туралы банктiң анықтамасы / справка банка о наличии банковского счета с указанием его номера.  

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың  сипаттамасы / Описание товаров, предлагаемых потенциальным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) тауарларды беру көлемдерi мен сапасына, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға арналған шығыстарға, қызмет көрсету шығыстарына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекшелiктердi / Техническая спецификация с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, сроков и (или) объемов поставки товаров, предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, условия поставки товара согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 4-қосымшадағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации. 

Құжаттарды ресiмдеуге қойылатын талаптар / Требования к оформлению документов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика.

     Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір көзден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:     "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қажет)" / Потенциальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата документов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

 

Күнi  2014 ж. «23» маусым

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

     

Күнi  2014 ж. «23» маусым

 

М.О.