Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу қорытындысы

туралы хаттама № 3

 

ВАЗ-21213 көлік құралына арналған қосалқы бөлшектер

 

Кентау қ.                                                                                                                                                                                                                         10:15                                                                                                                               2014ж. «24» маусым

 

      1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, қаржы және ұйымдастыру бөлімі, 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден сатып алу тәсiлiмен ВАЗ-21213 көлік құра-лына арналған қосалқы бөлшектерді сатып алуды жүргiздi:

          лот № 1 - Автошина.

      2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге:

          лот № 1 - 66000,00 (Алпыс алты мың) теңге 00 тиын;

      3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған, осы Заңның 31-бабы-ның 5 және (немесе) 7-тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға әкеп соқпаса, 13 маусым 2014 жылғы № 1/1-1-88 Бұйрық.

(Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы шешiмi, бұйрықтың нөмiрi, күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуi: Заңның 8 бап 9 тармағы бойынша талап етілмейді.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шарттың бағасы: Жеке кәсіпкер САТТАРХАН, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Момышұлы көшесі, 40 үй. Шарттың бағасы - 66000,00 (Алпыс алты мың) теңге 00 тиын, оның ішінде:

         лот № 1 - 66000,00 (Алпыс алты мың) тенге 00 тиын;

      6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:
         1) тауарлар - ВАЗ-21213 көлік құралына арналған қосалқы бөлшектерді өнім берушіден Жеке кәсіпкер САТТАРХАН, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Момыш-ұлы көшесі, 40 үй, сатып алынсын. 

         2) Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары минист-рлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесіне, 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, Жеке кәсіпкермен САТТАРХАН мемлекеттік сатып алу туралы шартқа 2014 жылдың 25 шілдесіне дейінгі мерзімде отыру тапсырылсын.

         3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы және ұйымдастыру бөлімі Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілдері: Қаратау МТҚ РММ заңгері - Жарменова Карлыгаш Жайлаубаевна; Қаратау МТҚ РММ үнемдеуші-мемлекеттік сатып алу жөнінде маманы - Байкенжеева Бибимариям Жу-нусовна осы хаттаманың мәтiнiн Тапсырыс берушiнiң интернет-ресурсына: www. karatau-gpz.kz жiберсiн.

 

      Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкiлеттi өкiлiнiң және бiрiншi басшы-ның, не жауапты хатшының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

 

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ К.Ж. Жарменова 

заңгері             

 

Қаратау МТҚ РММ ___________________ Б.Ж. Байкенжеева

үнемдеуші- мемле-

кеттік сатып алу

жөнінде маманы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол об итогах государственных закупок способом из одного

 источника № 3

 

Запасные части для транспортного средства ВАЗ-21213

 

г. Кентау                                                                                                                                                                                                    10:15                                                                                                                                                     «24» июня 2014г.

 

      1. Организатор государственных закупок: Республиканское государственное учрежде-ние «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», отдел финансовой и организационной работы, 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закупки способом из одного источника запасных частей для транспортного средства ВАЗ-21213:

         № лота 1 - Автошина.

      2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге:

         по лоту № 1 - 66000,00 (Шестьдесят шесть тысячи) тенге 00 тиын.

      3. Обоснования применения данного способа:  В соответствии пунктом 4) статьи 32 Закона «О государственных закупках», принятые организатором государственных закупок меры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках, Приказ № 1/1-1-88 от 13 июня 2014 года.
   
( приложить решение Заказчика об осуществлении государственных закупок из одного источника, номер, дату приказа)
      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: не требуется в соответствии пунктом 9 статьи 8 Закона.
      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого договора:
Индивидуальный предприниматель САТТАРХАН, 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Момышулы, дом 40. Цена договора - 66000,00 (Шестьдесят шесть тысячи) тенге 00 тиын, в том числе:

         по лоту № 1 - 66000,00 (Шестьдесят шесть тысячи) тенге 00 тиын;

      6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:
         
1) закупить товары - запасные части для транспортного средства ВАЗ-21213 у поставщика
Индивидуального предпринимателя САТТАРХАН, 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Момышулы, дом 40.            

       2) Заказчику Республиканскому государственному учреждению «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 25 июля 2014 года заключить договор о государственных закупках с Индивидуальным предпринимателем САТТАРХАН.

        3) Организатору государственных закупок Отделу финансовой и организационной работы Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», уполномоченным представителям организатора государственных закупок: Жарменовой Карлыгаш Жайлаубаевне - юристу РГУ Каратауского ГПЗ; Байкенжеевой Бибимариям Жунусовне - экономисту - специалисту по гос.закупкам РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

 

      Подписи уполномоченного представителя организатора государственных закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определенного Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

 

Директор РГУ        ___________________ Ж.А. Адильбаев

Каратауский ГПЗ 

 

Юрист РГУ             ___________________ К.Ж. Жарменова

Каратауский ГПЗ 

 

Экономист-специ- ___________________ Б.Ж. Байкенжеева 

алист по гос.

закупкам РГУ

Каратауский ГПЗ