Конкурстық құжаттамаға
                                                  3-қосымша

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                    Жобасы

 

                Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

 

Оңтүстік қазақстан облысы Кентау  

№ «Шарт нөмірі»

 0000-00-00

 

 

 

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, "Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" респуб-ликалық мемлекеттік мекемесі, атынан «Ереже» әрекет ететін Басшы АДИЛЬБАЕВ ЖАСАР АШИРОВИЧ, бір тараптан және екінші тараптан бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын «Өнім берушінің толық атауы» атынан «основание Поставщика» әрекет ете-тін «Өнім беруші лауазымы» «Өнім берушінің ТАӘ», бұдан әрі «Тараптар» деп аталына-тындар «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңы (бұдан әрі - Заң) және № «қорытынды күні», «қорытынды күні», жылы бiр көзден алу тәсілімен мемлекет-тік сатып алу қорытындысын бекіту туралы шешім негізінде «Тауарларды мемлекеттік са-тып алу» туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келі-сімге келді:

 

1. Шарттың мәні

1.1 Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шарттың қосымшаларына сәйкес тауарларды (бұдан әрі - Тауар) жеткізуге, ал Тапсырыс беруші Тауарларды осы Шарт талаптарына сәйкес қабылдауға және төлем жасауға міндеттенеді.

1.2 Төмендегі санамаланған құжаттар және оларда айтылған талаптар осы Шартты құрай-ды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтсақ:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын тауарлар тізімі (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).

 

2. Шарттың құны және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы _________________ (_________________) теңгені құрайды және Тауарды жеткізумен байланысты барлық шығындарды, сонымен қатар Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар мен алымдарды _________ (бұдан әрі – Шарт сомасы) қамтиды.

2.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт «Қазақстан Республикасы Қоршаған ор-та және су ресурстары министрлігі» 237 бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі, «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және дамытуды қамтамасыз ету» 031 бағдарламасы, «Табиғи қорық қоры нысандарын сақтауды қамтама-сыз ету» 100 кіші бағдарламасы, «Өзге де қорларды сатып алу» 149 ерекшелігі бойынша тіркелуі тиіс.

2.3 Тапсырыс беруші соманы бюджет қаражатының бөлінуі шамасына қарай, Өнім беру-шінің Тауарды жеткізуі үшін ақшаны аудару 2014 жылдың маусым айында және Тауарды тапсыру-қабылдау актісіне Тараптардың қол қоюы жолымен төлейді.
Жеткізілген Тауарды тапсыру-қабылдау актісінің үлгісі Өнім беруші Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі.

2.4 Жеткізілетін Тауарлар мөлшері сандық және құндық көріністе Шартқа 1-қосымшада айтылған.

2.5 Төлем жасауға қажетті құжаттар:

1) Қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген Шарт;

2) Тауарды тапсыру-қабылдау актісі;

3) Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынған төлем жасау шоты;

2.6 Өнiм берушiге жеткізіп берілген Тауарлардың ақысын төлеу осы Шарттың 2.3 тарма-ғында көрсетiлген нысанда және мерзiмде жүргiзіледі.

 

3. Тараптардың міндеттері

3.1 Өнім беруші міндеттеледі:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттердің толық және тиісінше орындалуын қамтамасыз етуді;

2) Шарт бойынша өз міндеттерін атқару кезінде Тауарлардың Шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын Шартқа 2-қосымшада (техникалық ерекшелік) көрсетілген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етуді;

3) Тауарларды түпкілікті арналған пунктіне тасымалдау кезінде олардың бұзылудан не-месе бүлінуден сақтай алатын орауышын қамтамасыз етуді. Орауыш қандай да бір шекте-усіз қарқынды жүктеу-тасымалдау өңдеуі мен экстремалды температуралардың әсерлерге, тасымалдау кезінде тұздар мен жауын-шашынға, сонымен бірге ашық түрде сақтауға төзе алатын болуы қажет. Оралған жәшіктер мен олардың салмақтарының габариттерін анық-тағанда, Тауарлар тасымалының барлық тармақтарында жеткізудің соңғы пунктінің алыс-тылығын және қуатты жүккөтергіш құралдарының бар болуын ескеруді;

4) Шарттың талаптарын орындау үшін Өнім берушімен жұмылдырылған ұжымды сана-мағанда, Тапсырыс берушімен немесе оның атынан басқа тұлғалармен ұсынылған техни-калық құжаттаманың мазмұны Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз ашы-лмауын. Көрсетілген ақпарат осы ұжымға құпия ретінде және міндеттерді орындау үшін қажетті мөлшерде ғана ұсынуды;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты іске асыру мақсатынан басқа, жоғарыда көрсетілген қандай да бір құжаттар мен ақпаратты пайдаланбауды;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттердің орындалу барысы жайлы ақпарат ұсынуды;

7) Өнім берушімен Шарттың тиісті емес орындалуымен және/немесе басқа заңға қайшы әрекеттермен тудырылған залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуді;

8) Тауарларды тағайындалған пунктiне дейiн жеткізіп беруі тиiс. Осы тауарларды тағай-ындалған пунктiне дейiн тасымалдауды Өнiм берушi жүзеге асырады және төлейдi, ал оған байланысты шығыстар Шарттың бағасына қосылады. Ілеспе қызметтерге баға Шарт-тың бағасына енгізілуі тиіс;

9) жергілікті қамтуды (болған кезде) қамтамасыз етуді;   

10) Тауарды түсіргеннен кейін Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың шыққан жері туралы сертификат жіберуі тиіс;

11) Тауарларды 2014 жылдың 30 маусымына дейiнгі-мерзімге жеткізіп беруі тиiс.

3.2 Тапсырыс беруші міндеттеледі:

1) Өнім берушінің мамандарына Тауарларды жеткізу үшін рұқсат етуге;

2) Шарт талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарларды қабылдауға және төлеуге;

3) Өнiм берушi тарапынан Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Шарттың толық сомасынан әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн 0,1 % мөл-шерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етуді.

 

4. Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері жеткізілген Тауарлардың техникалық ерекшелікте (Шарттың 2-қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілік затына бақылау мен тексеруді өткізуге құқылы. Сонда осы тексерістер бойынша барлық шығындарды Өнім беруші өтейді. Тапсырыс беруші жазбаша түрде және уақытылы Өнім берушіге осы мақсаттарға анықталған өз өкілдері жайлы хабарлауы тиіс.

4.2. Берілген Шарт шегінде жеткізілетін Тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы қажет.

4.3 Егер Шарт орындау кезінде Өнім беруші Тауарларды уақытында жеткізуге кедергі жа-сайтын жағдайларға кез келген уақытта тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге баяу-латпай кідіру фактісі, оның ұзақтығы мен себептері туралы жазбаша хабарландыру жібе-руі керек. Өнім берушіден хабарландыру алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды баға-лауы қажет және өз қалауынша, Шарттың Өнім берушімен орындау мерзімін ұзартуы мү-мкін, ондай жағдайда мұндай ұзарту екі жақпен Шарт мәтініне түзету енгізу жолымен бе-кітілуі қажет.

4.4 Егер тексеріс кезінде жеткізілген Тауарлардың нәтижелері техникалық ерекшеліктің (Шарттың 2-қосымшасы) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсы-рыс беруші жағынан еш қосымша шығынсыз, техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес-сіздіктерді жою бойынша шараларды тексеріс сәтінен 3 (үш) күн ішінде қолданады.

4.5 Тауарлардың техникалық ерекшелікке сәйкестілігін тексеру Өнім беруші немесе қоса-лқы мердігер(лер) территориясында, жеткізу орнында және (немесе) Тауарлардың соңғы арналым пунктінде өткізілуі мүмкін. Егер олар Өнім беруші немесе оның қосалқы мерді-гер(лер) территориясында өткізілетін болса, Тапсырыс беруші инспекторларына, Тапсы-рыс беруші жағынан еш қосымша шығынсыз, барлық қажетті құралдар ұсынылып, сызба-лар мен өндірістік ақпараттарға рұқсат берілумен бірге көмек көрсетіледі.

4.6 Жоғарыда көрсетілген ешбір тармақ Өнім берушіні Шарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды.

 

5. Тауарларды жеткізу және құжаттама

5.1 Өнім берушімен Тауарлардың жеткізілімі Шарттың бөлінбес бөлігі болып табылатын, Шарттың 1 қосымшасында көрсетілген мерзім ішінде жүзеге асырылады.

5.2 Жеткізілген Тауарлардың есебі үшін Өнім беруші келесі құжаттарды ұсынуы тиіс:

1) Тауарлардың қабылдау-тапсыру актісі екі данада;

2) жеткізілген Тауарлардың жалпы сомасы, бірлігінің бағасы мен мөлшері көрсетілген шот-фактура;

3) жүкқұжат;

4) жеткізілетін тауардың бүкіл (барлық) партиясына (партияларына) тауардың шығуы ту-ралы сертификат CT-KZ нысан (болған кезде).  

5.3 Тауарға деген меншік құқығы Өнім берушіден Тапсырыс берушіге Тараптармен Тау-ардың қабылдау-тапсыру актісіне қол қою сәтінен бастап ауысады.

5.4 Тауардың кездейсоқ жойылу немесе бұзылу қаупі Өнім берушіден Тапсырыс берушіге Тараптармен Тауардың қабылдау-тапсыру актісіне қол қою сәтінен бастап ауысады.

 

6. Кепілдік

6.1 Өнім беруші Тапсырыс беруші талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарлардың сапасына кепілдік береді.

6.2 Өнім беруші Шарт шегінде жеткізілетін Тауарлар жаңа, пайдаланбаған, Шартпен бас-қасы ескерілмесе, материалдардың барлық соңғы түрлендірулерін көрсететін ең жаңа не-месе сериялы үлгі болып табылатынына кепілдік береді.

6.3 Тапсырыс беруші берілген кепілдікке байланысты барлық шағымдары туралы Өнім берушіге жазбаша түрде жедел хабарлауы міндетті, одан кейін Өнім беруші, осыған бай-ланысты барлық шығындармен бірге, ақаулықтарды жою бойынша шараларды Тапсырыс беруші хабарламасында көрсеткен мерзім ішінде қолдануы қажет.

6.4 Егер Өнім беруші, хабарламаны алып, ақаулықтарды жою бойынша шараларды уақы-тылы қолданбаған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім берушіге қатысты өзінің басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, қажетті ықпалшаралар мен ақаулықтарды жою бойынша шараларды Өнім беруші есебінен қолдануға құқылы.

 

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1 Өнім беруші тарапынан Тауарлар жеткізілімінің Шартпен орнатылған мерзімдерінің бұзылуы жағдайында Тапсырыс беруші Шарт бойынша өз міндеттерінің орындалуын тоқтатуға құқылы.

7.2 Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Өнім берушінің тарапынан Шарт бойы-нша Тауарды жеткізу немесе кемшіліктерін жою бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші мін-деттемені орындамаған жағдайда шарттың сомасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерін-де тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлше-рінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді.

7.3 Айып төлемді төлеу Өнім берушіні Шарт бойынша міндеттерін орындаудан босатпай-ды.

7.4 Егер кез келген өзгеріс Шарт бойынша Тауарларды жеткізу үшін Өнім берушіге қаже-тті мерзімдер мен құндардың азаюына әкелетін болса, Шарт бағасы немесе жеткізу кесте-сі, немесе екеуі де сәйкесінше түзетіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Өнім бе-рушінің түзету өткізу үшін барлық сұранымдары оның Тапсырыс берушіден өзгерістер ту-ралы өкімді алған күнінен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

7.5 Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз берілген Шарт бой-ынша өз міндеттерін біреуге толығымен де емес, бөлшектеп те емес тапсыруға тиісті емес.

7.6 Өнім беруші берілген Шарт шегінде жасасқан барлық қосалқы мердігерлік шарттар-дың көшірмелерін ұсынуы қажет. Қосалқы мердігерлердің бар болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.

 

8. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу шарттары

8.1 Осы шарт, Тапсырыс беруші мен Өнім беруші оған қол қойғаннан кейін, күшіне енеді  және 2014 жылдың 31 желтоқсанына дейін қолданылады.

8.2 Өнім беруші банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші Өнім беруші-ге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, кез келген уақытта біржақты тәртіпте Шарт талапта-рын орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарт талаптарын орындаудан бас тарту жедел іске асырылады, және егер бұл нұқсан келтірмесе немесе әрекет етуге не Тапсырыс берушіге тағылған немесе кейін тағылатын ықпалшараларды қолдануға қандай да бір құ-қықтарды қозғамаған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге қатысты ешқандай қар-жы міндеттерін атқармайды.

8.3 Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты орындау-дың бұдан әрі жөнсіздігі себебінен кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шарт талаптарын орындаудан бас тарту себебі, сонымен қатар Шарттың бұзылу күшіне ену күні көрсетілуі тиіс.

8.4 Шарт жоғарыда көрсетілген жағдайларға байланысты жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзылуға байланысты бұзылу күніне шынайы шығындар үшін ғана төлем-ді талап ете алады.

8.5 Шарт талаптарын бұзу үшін қандай да бір ықпалшарттарына нұқсан келтірмей, Тапсы-рыс беруші Өнім берушіге міндеттерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп, берілген Шартты толық немесе бөлшектеп бұза алады:

1) егер Өнім беруші Тауарларды Шартпен белгіленген мерзімде немесе Тапсырыс беруші-мен ұсынылған, берілген Шарттың ұзару кезеңі ішінде жеткізе алмаса;

2) егер Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттерін атқара алмаса.

8.6 Мемлекеттік сатып алу туралы Шарт Заңның 6 бабымен қарастырылған шектеулердің бұзылуы анықталған жағдайда, сонымен бірге мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысы-мен Өнім берушіге Заңмен қарастырылмаған көмек көрсетуі жағдайында кез келген кезе-ңінде бұзылуы мүмкін.

8.7 Шарт тараптардың келісімімен бұзылуы мүмкін.

9. Форс-мажор

9.1 Тараптар Шарт талаптарының орындалмауына жауапкершілік көтермейді, егер ол форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

9.2 Өнім беруші Шарт талаптарын орындамау себебінен оны бұзу үшін жауапты болмай-ды, егер Шарт орындау бойынша кідіріс форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болып табылса.

9.3 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптар бақылауымен биленбейтін және күтпе-ген мінезге ие оқиғаны білдіреді. Ондай оқиғалар келесілерді қамти алады, бірақ тек олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе стихиялық апаттар және басқалар.

9.4 Форс-мажорлық жағдайлардың пайда болуы кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге ондай жағдайлар мен себептері туралы жазбаша хабарламаны жедел жіберуі тиіс. Егер Та-псырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойын-ша өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдай-ларға байланысты емес, Шартты орындаудың баламалы әдістерін іздейді.

 

10. Даулы мәселелерді шешу

10.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктерді тікелей келіссөз жүргізу барысында шешу үшін барлық кү-штерін салулары тиіс.

10.2 Егер осындай келіссөз басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс бе-руші мен Өнім беруші Шарт бойынша мәселені шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселенің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуін талап ете ала-ды.

 

11. Хабарлама

11.1 Шартқа сәйкес бір жақ екінші жаққа жіберген кез келген хабарлама келесіде түпнұс-қасын ұсынумен, хат, телеграмма, телекс немесе факс арқылы жіберіледі.

11.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күнінен (хабарламада көрсетілсе) бастап, осы екі мерзімнің қайсысы кеш келетініне байланысты өз күшіне ене-ді.

 

12. Өзге шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар тек олар жазбаша нұсқада және Та-раптардың осыған өкілетті өкілдері қол қойған және олардың мөрлерімен бекітілген жағ-дайда ғана шынайы деп танылады.

12.3 Мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан Шартқа өзгерістерді сапаның өзгерунісіз жә-не өнім беруші таңдауының негізгі басқа жағдайларында енгізуге рұқсат етіледі:

1) жеткізілетін Тауарлар көлемінде қажеттіліктің ұлғаюы немесе азаюымен байланысқан Шарт сомасының ұлғаюы немесе азаюы бөлігінде, Шартта белгіленген Тауарлар бірлігі үшін бағаның өзгермеу шарты орындалса;

2) егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау барысында Тауарлар бірлігі үшін бағаның өзгермеу шартында, одан гөрі сапалы және (немесе) техникалық мінездемелер не Тауарларды жеткізу мерзімдері және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайында;

3) Тараптардың өзара келісушілігі бойынша Тауарлар үшін бағаның төмендеуі және сәй-кесінше Шарт сомасының төмендеу бөлігінде.

4) егер өнім беруші берілетін тауардың тауар өндірушісі болып табылса, тауарды беру ту-ралы шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол беріледі. Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы жасасылған шартты осылайша өзгертуге өнім берушінің хабарламасы бойынша ағымдағы қаржы жылы шегінде он жұмыс күнінен аспайтын мерзімге жол бері-леді.

12.4 Тараптардың біреуімен Шарт бойынша міндеттерін тапсыру тек басқа Жақтың жазба-ша рұқсатымен ғана жүзеге асырылады.

12.5 Шарт бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде екі нұсқада құрастырылған, әр Жақ үшін бір нұсқадан.

12.6 Шартпен реттелмеген бөлікте Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сүйенеді.

 

13. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:

              Тапсырыс беруші:
"Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің "Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Казахстан, Кентау қ., Уәлиханов көшесі, 17 үй     
БСН 040440007961
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070101KSN0000000
"Қазақстан Республикасы Қаржы ми-нистрлігі  қазынашылық Комитеті» ММ Тел.: 8 (72536) 40371, 40580

Басшы АДИЛЬБАЕВ ЖАСАР АШИРОВИЧ

            Өнім беруші:
«Өнім берушінің толық атауы»
«Өнім берушінің нақты толық мекенжайы»
БСН/ЖСН
БСК «Өнім берушінің БСК»
ЖСК «Өнім берушінің ЖСК»
«Банктің атауы»
Тел.: «Өнім берушінің телефоны»
«Өнім беруші лауазымы» «Өнім берушінің ТАӘ»

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к конкурсной документации

                                                                

                                                                                                                                      Проект

Договор о государственных закупках товаров

Южно-Казахстанская область г. Кентау

          № «номер договора»          

           «дата договора»

Республиканское государственное учреждение "Каратауский государственный при-родный заповедник" Министерства окружающей среды и водных ресурсов Респуб-лики Казахстан", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Заказчик, от лица которого выступа-ет Руководитель АДИЛЬБАЕВ ЖАСАР АШИРОВИЧ, действующий на основании По-ложения, с одной стороны и «полное наименование Поставщика», именуемый(ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, от лица которого выступает «должность Поставщика» «ФИО По-ставщика », действующий на основании «основание Поставщика», с другой стороны, да-лее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О го-сударственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника от «дата итогов» года № «номер итогов», заключили настоящий дого-вор о государственных закупках товаров (далее - Договор) и пришли к соглашению о ни-жеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется поставить Заказчику товары согласно приложениям к настояще-му Договору (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товары на условиях настоя-щего Договора.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный До-говор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1);

3) техническая спецификация (Приложение 2).

 

2. Стоимость Договора и условия оплаты

2.1 Общая сумма Договора составляет _________________ (_________________) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, пре-дусмотренные законодательством Республики Казахстан, ______________ (далее - сумма Договора).

2.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по админист-ратору бюджетных программ 237 «Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан», программе 031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение со-хранения и  развития лесных ресурсов и животного мира», подпрограмме 100 «Обеспече-ние сохранения объектов природно-заповедного фонда», специфике 149 «Приобретение прочих запасов».

2.3 Сумма оплачивается Заказчиком по мере выделения бюджетных средств путем пере-числения за поставленные Поставщиком Товары в июне 2014 года и подписания Сторона-ми акта приема-передачи поставленных Товаров.

Форма акта приема-передачи поставленных Товаров предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

2.4 Объем поставляемых Товаров, в количественном и стоимостном выражении оговорен в Приложении 1 к Договору.

2.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт приема - передачи Товара;

3) счет к оплате, предоставленный Поставщиком Заказчику;

2.6 Оплата Поставщику за поставленные Товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего Договора.

 

3. Обязательства Сторон

3.1 Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) при исполнении своих обязательств по Договору учитывать, что все Товары должны со-ответствовать требованиям, указанным в Приложении 2 к Договору (техническая специ-фикация), являющемся неотъемлемой частью Договора;

3) обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хране-ния. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования Товаров;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание тех-нической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения усло-вий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиде-нциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие либо вы-шеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обя-зательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадле-жащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями; 

8) поставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пункта наз-начения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы вклю-чаются в цену Договора. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора;

9) обеспечить местное содержание (при его наличии);

10) после отгрузки товара Поставщик должен направить Заказчику сертификат о происхо-ждении товара;

11) поставить Товары сроком - до 30 июня 2014 года.

3.2 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Поставщика для поставки Товаров;

2) в соответствии с условиями Договора принять и оплатить поставленные Товары;

3) обеспечить взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1% от полной суммы Дого-вора за каждый день просрочки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязате-льств по Договору со стороны Поставщика.

 

4. Проверка Товаров на соответствие технической спецификации

4.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку поставленных Товаров на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Поставщик. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих пред-ставителях, определенных для этих целей.

4.2 Товары, поставляемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

4.3 Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с услови-ями, мешающими своевременной поставке Товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причинах. После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком, в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

4.4 Если результаты поставленных Товаров при проверке будут признаны не соответству-ющими требованиям технической спецификации (приложение 2 к Договору), Поставщик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 (трех) дней с момента проверки.

4.5 Проверка Товаров на соответствие технической спецификации может проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и/или в конечном пункте назначения Товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его суб-подрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.6 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Поставщика от других обязательств по Договору.

 

5. Поставка Товаров и документация

5.1 Поставка Товаров Поставщиком осуществляется в сроки, указанные в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

5.2 Для расчетов за поставленные Товары Поставщик должен предоставить следующие документы:

1) акты приема-передачи Товаров в двух экземплярах;

2) счет-фактура с описанием, указанием количества, цены единицы и общей суммы пос-тавленных Товаров;

3) накладная;

4) сертификат о происхождении товара Форма СТ- KZ на всю (все) партию (партии) пос-тавляемого товара (при его наличии).

5.3 Право собственности на Товар переходит с Поставщика на Заказчика с момента подпи-сания Сторонами акта приема-передачи Товара.

5.4 Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит с Поставщика на Заказчика с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

 

6. Гарантия

6.1 Поставщик гарантирует качество поставленных Товаров в соответствии с требования-ми Заказчика.

6.2 Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются но-выми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все по-следние модификации материалов, если Договором не предусмотрено иное.

6.3 Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех пре-тензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен принять меры по устранению недостатков за свой счет, включая все расходы, связанные с этим, в срок, определенный Заказчиком в уведомлении.

6.4 Если Поставщик, получив уведомление, своевременно не примет соответствующие меры по устранению недостатков, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по устранению недостатков за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

 

7. Ответственность сторон

7.1 В случае нарушения установленных Договором сроков поставки Товаров со стороны Поставщика Заказчик вправе прекратить исполнение своих обязательств по Договору.

7.2 За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее испол-нение обязательств по поставке либо устранению недостатков Товара по Договору со сто-роны Поставщика, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыски-вает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы дого-вора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки ли-бо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сум-ме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

7.3 Выплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Договору.

7.4 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Пос-тавщику для поставки Товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответству-ющие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

7.5 Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязате-льства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.6 Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, зак-люченных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Постав-щика от материальной или другой ответственности по Договору.

 

8. Срок действия и условия расторжения договора

8.1 Настоящий Договор вступает в силу после подписания его Заказчиком и Поставщиком

и действует до 31 декабря 2014 года . 

8.2 Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения ус-ловий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от испо-лнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой фина-нсовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

8.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его да-льнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомле-ние. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Догово-ра, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

8.4 Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по До-говору, на день расторжения.

8.5 Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1) если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, или в течение периода продления настоящего Договора, предоставленного Заказчиком;

2) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

8.6 Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом.

8.7 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

 

9. Форс-мажор

9.1 Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно яви-лось результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2 Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является резуль-татом форс-мажорных обстоятельств.

9.3 Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сто-рон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не исклю-чительно: военные действия, природные или стихийные бедствия и другие.

9.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлитель-но направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоя-тельств.

 

10. Решение спорных вопросов

10.1 Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в про-цессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Дого-вору или в связи с ним.

10.2 Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

11. Уведомление

11.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

11.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в си-лу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позд-нее.

 

12. Прочие условия

12.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

12.2 Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителя-ми Сторон и скреплены их печатями.

12.3 Внесение изменений в заключенный Договор о государственных закупках при усло-вии неизменности качества и других условий, явившихся основой выбора поставщика до-пускается:

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров, при условии неизменности це-ны за единицу Товаров, указанных в Договоре;

2) в случае, если Поставщик в процессе исполнения заключенного с ним Договора предло-жил при условии неизменности цены за единицу Товаров более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки Товаров;

3) по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены за Товары и соответственно суммы Договора.

4) в части изменения срока исполнения договора о поставке товара в случае, если постав-щик является товаропроизводителем поставляемого товара. Такое изменение заключен-ного договора о государственных закупках товаров допускается в пределах текущего финансового года по уведомлению поставщика на срок не более десяти рабочих дней.

12.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письмен-ного согласия другой Стороны.

12.5 Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языке, имеющих оди-наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательст-вом Республики Казахстан.

 

13. Адреса и реквизиты Сторон:

               Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Каратауский государст- венный природный заповедник" Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казах-стан"
Казахстан, г. Кентау, Улица Валиханова, Дом 17
БИН 040440007961
БИК KKMFKZ2A
ИИК
KZ92070101KSN0000000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Тел.:
8 (72536) 40371, 40580

Руководитель АДИЛЬБАЕВ ЖАСАР АШИРОВИЧ

               Поставщик:
«полное наименование Поставщика»
«юридический адрес Поставщика»
БИН/ИИН
БИК «БИК Поставщика»
ИИК «ИИК Поставщика»
«Наименование банка»
Тел.: «телефон Поставщика»
«должность Поставщика » «ФИО Поставщика»