Бiр көзден алу тәсiлiмен ВАЗ-21213 көлік құралына арналған қосалқы  бөлшектерді мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру

 «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Письменное приглашение к участию в государственных закупках способом из  одного источника на приобретение запасных частей для транспортного средства

 ВАЗ-21213 для Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

 

Қайда:  160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Момышұлы көшесі, 40 үй               

            Жеке кәсіпкер САТТАРХАН               

               

Куда:    160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Момышулы, дом 40

           Индивидуальный предприниматель САТТАРХАН          

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

ВАЗ-21213 көлік құралына арналған қосалқы бөлшектерді «Қазақстан

 Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі үшін

 

Господин:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

       Запасные части для транспортного средства ВАЗ-21213 для Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

ВАЗ-21213 көлік құралына арналған қосалқы бөлшектер

Наименование закупки

Запасные части для транспортного средства ВАЗ-21213

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жерi / Местонахождение организатора государственных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орнала-сқан жерi / Местонахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Ұлттық стандарт немесе Қазақстан Республикасы өндірушілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, сипаты мен талап етілетін фун-кционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары, техникалық ерекшеліктері қамтылуға тиіс / Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, технические спецификации с указанием национального стандарта или неправительственного стандарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии.

ВАЗ-21213 көлік құралына арналған қосалқы бөлшектер / Запасные части для транспортного средства ВАЗ-21213:

Лот № 1: Автошина. Мөлшері: 205/70R 16. Жеңіл автокөліктерге арналған жаңа пневматикалық резеңке шина. Шинаның конструкциясы: радиалды жиынтығы: камерсіз шина. Номинальды обод диаметрі 16. Жаздық шина.

Шина ВАЗ -21213 205-70-R-16 / Автошина. Размер:205/70R16. Шина резиновая пневматическая новая  для легковых автомобилей. Конструкция шины: радиальная. Комплектность: бескамерная шина. Номинальный диаметр обода: 16. Летняя шина. Шина ВАЗ -21213 205-70-R-16

                     

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Лот № 1: Дана / Штука

 

Мемлекеттік сатып алуды өткізудің нысанасы болып табылатын тауардың саны / Количество товара, являющихся предметом проводимых государственных закупок

Лот № 1: 4

 

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поставки товара, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров

2014 жылдың 30 маусымына дейін / До 30 июня 2014 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2014 жылдың маусым айында / В июне месяце 2014 года.

Елеулі талаптары көрсетілген ВАЗ-21213 көлік құралына арналған қосалқы бөлшектерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. /

К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках запасных частей для транспортного средства ВАЗ-21213 с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бiр көзден сатып алу тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобре-тения товаров, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок способом из одного источника

Лот № 1: 66000,00

 

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құжаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представления потенциальным поставщиком документов (информации)

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 160405, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан», 160405, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құжаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным поставщиком документов (информации)

2014 жылғы 24 маусым сағат 10:00 дейін / до 10:00 часов 24 июня 2014 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсынатын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень документов (информации), представляемых потенциальным поставщиком

 

     Жеке басын растайтын куәлігінің көшірмесі / Копию удостоверения личности;  

     Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі / Копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

     Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің көшiрмесi / Копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость;

     Лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге арналған құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн / Нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, пе-реработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;  

     Оның нөмiрiн көрсете отырып, банктiк шоттың болуы туралы банктiң анықтамасы / Справка банка о наличии банковского счета с указанием его номера;
     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың  сипаттамасы / Описание товаров, предлагаемых потенциальным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) тауарларды беру көлемдерi мен сапасына, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға арналған шығыстарға, қызмет көрсету шығыстарына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекшелiктер / Техническая спецификация с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, сроков и (или) объемов поставки товаров, предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, условия поставки товара согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 4-қосымшадағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации. 

Құжаттарды ресiмдеуге қойылатын талаптар / Требования к оформлению документов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар болса) куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью (для физического лица, если таковая имеется).

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар болса) куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется).

     Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір көзден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:  "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қажет)" / Потенциальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата документов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

 

Күнi  2014 ж. «16» маусым

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

     

Күнi  2014 ж. «16» июня

 

М.О.