Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу
        қорытындысы туралы хаттама № 2

 

Транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдары (талонмен)

 

Кентау қ.                           10:15               2014ж. «10» сәуір

 

     1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: «Қа-зақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурста-

ры министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»

республикалық мемлекеттік мекемесі, қаржы және ұйым-дастыру бөлімі, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кен-

тау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден сатып

алу тәсiлiмен транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдарын (талонмен) сатып алуды жүр-

гiздi:

          лот № 1 - АИ-80 бензині;

          лот № 2 - АИ-92 бензині;

          лот № 3 - Дизельдік отын.
      2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге:

          лот № 1 - 555140,00 (Бес жүз елу бес мың бір жүз

қырық) теңге 00 тиын;

         лот № 2 - 525000,00 (Бес жүз жиырма бес мың) тең-

ге 00 тиын;

         лот № 3 - 470000 (Төрт жүз жетпіс мың) теңге 00

 тиын.

      3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік

сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған,

осы Заңның 31-бабының 5 және (немесе) 7-тармақтарын-

да көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы

шарт жасасуға әкеп соқпаса, 31 наурыз 2014 жылғы №

1/1-1-53 Бұйрық.  

    (Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып

алуды жүзеге асыру туралы шешiмi, бұйрықтың нөмiрi,

күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес

келуi: Заңның 8 бап 9 тармағы бойынша талап етілмей-

ді.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шарттың бағасы: «Төлеби Газ Oil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды тіркелген мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақс-тан облысы, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, Айтеке би көшесі, 55 үй, нақты тұратын мекен-жайы: 160000, Оң-түстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Ленгір тас жолы, Қапал батыр көшесі, 5 километр. Шарттың баға-

сы - 1687497,50 (Бір миллион алты жүз сексен жеті мың төрт жүз тоқсан жеті) теңге 50 тиын, оның ішінде қосыл-ған құн салығының  (ҚКС) сомасы 180803,30 (Бір жүз сексен мың сегіз жүз үш) теңге 30 тиын:

         лот № 1 - 537944,20 (Бес жүз отыз жеті мың тоғыз  жүз қырық төрт) теңге 20 тиын қосылған құн салығының (ҚКС) сомасын есептемегенде;

         лот № 2 - 513400,00 (Бес жүз он үш мың төрт жүз) теңге 00 тиын қосылған құн салығының (ҚКС) сомасын есептемегенде;

         лот № 3 - 455350,00 (Төрт жүз елу бес мың үш жүз елу) теңге 00 тиын қосылған құн салығының (ҚКС) со-масын есептемегенде.     

       6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытын-дылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы

бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:
      1) тауарлар -  транспорт құралдарына арналған жа-нар-жағармай материалдары (талонмен) өнім беруші  «Төлеби Газ Oil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі-нен, заңды тіркелген мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қа-зақстан облысы, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, Айтеке би көшесі, 55 үй, нақты тұратын мекен-жайы: 160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Ленгір тас жолы, Қапал батыр көшесі, 5 километр, сатып алын-сын. 

       2) Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасы Қор-

шаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекет-

тік мекемесіне, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кен-

тау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, «Төлеби Газ Oil» жа-уапкершілігі шектеулі серіктестігімен мемлекеттік сатып

алу туралы шартқа 2014 жылдың 10 мамырына дейінгі ме-рзімде отыру тапсырылсын.

      3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы

және ұйымдастыру бөлімі Қазақстан Республикасы Қор-

шаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілдері: Қаратау МТҚ РММ заңгері - Жармено-

ва Карлыгаш Жайлаубаевна; Қаратау МТҚ РММ үнемде-

уші-мемлекеттік сатып алу жөнінде маманы - Байкенже-

ева Бибимариям Жунусовна осы хаттаманың мәтiнiн Тап-

сырыс берушiнiң интернет-ресурсына: www. karatau-gpz.

kz жiберсiн.

 

 

       Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкi-

леттi өкiлiнiң және бiрiншi басшының, не жауапты хат-

шының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Прези-

дентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге

асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не

оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

 

 

Қаратау МТҚ РММ_______________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

 

Қаратау МТҚ РММ______________ К.Ж. Жарменова  

заңгері                   

 

Қаратау МТҚ РММ_____________ Б.Ж. Байкенжеева

үнемдеуші- мемле-

кеттік сатып алу

жөнінде маманы 

 

 

 

 

 

Протокол об итогах государственных

закупок способом из одного источника № 2

 

Горюче-смазочные материалы (по

 талонам) для транспортных средств

 

г. Кентау                                10:15           «10» апреля 2014г.

 

     1. Организатор государственных закупок: Республи-канское государственное учреждение «Каратауский госу-дарственный природный заповедник» Министерства окру-жающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан », отдел финансовой и организационной работы, 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закупки способом из одного источника горюче-смазочных материалов (по талонам)  для транспо-ртных средств:

         № лота 1 - Бензин АИ-80;

         № лота 2 - Бензин АИ-92;

         № лота 3 - Дизельное топливо.
     2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге:

         по лоту № 1 - 555140,00 (Пятьсот пятьдесят пять ты-  сячи сто сорок) тенге 00 тиын;

         по лоту № 2 - 525000,00 (Пятьсот двадцать пять ты-сячи) тенге 00 тиын;

         по лоту № 3 - 470000,00 (Четыресто семьдесят тыся-чи) тенге 00 тиын.
     3. Обоснования применения данного способа:  В со
-ответствии пунктом 4) статьи 32 Закона «О государствен-ных закупках», принятые организатором государственн-ых закупок меры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках, Приказ № 1/1-1-53 от 31 марта 2014 года.
    ( приложить решение Заказчика об осуществлении  

    государственных закупок из одного источника, номер,

    дату приказа)

      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: не требуется в соответствии пунктом 9 ста-  тьи 8 Закона.

      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого дого-вора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Төлеби Газ Oil», юридический адрес: 161100, Южно-Ка-захстанская область, Толебийский район, г. Ленгер, ул. Айтеке би, дом 55, фактический адрес: 160000, Южно-Ка-захстанская область, г. Шымкент, Ленгерское шоссе,  ул. Капал батыра, 5 километр. Цена договора - 1687497,50 (Один миллион шестьсот восемьдесят семь тысячи четы-ресто девяносто семь) тенге 50 тиын с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе 180803,30 (Сто восемьдесят тысячи восемьсот три) тенге 30 тиын су-мма налога на добавленную стоимость (НДС):

            по лоту № 1 - 537944,20 ятьсот тридцать семь ты-

   сячи девятьсот сорок четыре) тенге 20 тиын без учета су-

    ммы налога на добавленную стоимость (НДС);

         по лоту № 2 - 513400,00 (Пятьсот тринадцать  тыся-чи четыресто) тенге 00 тиын без учета суммы налога на

добавленную стоимость (НДС);

         по лоту № 3 - 455350,00 (Четыресто пятьдесят пять  тысячи тристо пятьдесят) тенге 00 тиын без учета суммы налога на добавленную стоимость (НДС).

      6. Информация о привлечении экспертов, предста-вленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по резу-льтатам данных закупок способом из одного источни-ка РЕШИЛ:
     
1) закупить товары - горюче-смазочны
е материалы (по талонам)  для транспортных средств у поставщика Това-рищества с ограниченной ответственностью «Төлеби Газ Oil», юридический адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, Толебийский район, г. Ленгер, ул. Айтеке би, дом 55, фактический адрес: 160000, Южно-Казахстанская об-ласть, г. Шымкент, Ленгерское шоссе,  ул. Капал батыра, 5 километр.

      2) Заказчику Республиканскому государственному уч-реждению «Каратауский государственный природный за-поведник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», 160400, Южно-Казах-станская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 10 мая 2014 года заключить договор о государст-венных закупках с Товариществом с ограниченной ответ-ственностью «Төлеби Газ Oil».

      3) Организатору государственных закупок Отделу фи-нансовой и организационной работы Республиканского государственного учреждения «Каратауский государстве-нный природный заповедник» Министерства окружаю-щей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», уполномоченным представителям организатора государ-ственных закупок: Жарменовой Карлыгаш Жайлаубаевне - юристу РГУ Каратауского ГПЗ; Байкенжеевой Бибима-риям Жунусовне - экономисту - специалисту по гос.закуп-кам РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

     Подписи уполномоченного представителя организато-ра государственных закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного ли-ца, определенного Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

 

Директор РГУ        _________________ Ж.А. Адильбаев

Каратауский ГПЗ 

 

Юрист РГУ            _________________ К.Ж. Жарменова

Каратауский ГПЗ 

 

Экономист-спе-      _______________ Б.Ж. Байкенжеева 

циалист по гос.

закупкам РГУ

Каратауский ГПЗ