Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу
        қорытындысы туралы хаттама № 1

 

Құрылыс материалдары

 

Кентау қ.                           10:20               2014ж. «04» сәуір

 

     1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: «Қа-зақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурста-

ры министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»

республикалық мемлекеттік мекемесі, қаржы және ұйым-дастыру бөлімі, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кен-

тау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден сатып

алу тәсiлiмен құрылыс материалдарын сатып алуды жүр-

гiздi:

          лот № 1 - Метилоранж (Метилді қызғылтсары);

          лот № 2 - құбыр;

          лот № 3 - құбыр.
      2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге:

          лот № 1 - 10500,00 (Он мың бес жүз) теңге 00 тиын;

         лот № 2 - 36000,00 (Отыз алты мың) теңге 00 тиын;

         лот № 3 - 9600,00 (Тоғыз мың алты жүз) теңге 00

 тиын.

      3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік

сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған,

осы Заңның 31-бабының 5 және (немесе) 7-тармақтарын-

да көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы

шарт жасасуға әкеп соқпаса, 19 наурыз 2014 жылғы №

1/1-1-42 Бұйрық.  

    (Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып

алуды жүзеге асыру туралы шешiмi, бұйрықтың нөмiрi,

күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес

келуi: Заңның 8 бап 9 тармағы бойынша талап етілмей-

ді.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шарттың бағасы: Жеке кәсіпкер Сыргабаева Лаззат Ахановна, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Сельский көшесі, 10

үй. Шарттың бағасы - 56100,00 (Елу алты мың бір жүз) те-

ңге 00 тиын, оның ішінде:

         лот № 1 - 10500,00 (Он мың бес жүз) тенге 00 ти-ын;

         лот № 2 - 36000,00 (Отыз алты мың) тенге 00 тиын;

         лот № 3 - 9600,00 (Тоғыз мың алты жүз) тенге 00 тиын.

       6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытын-дылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы

бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:
      1) тауарлар -  құрылыс материалдары өнім берушіден

Жеке кәсіпкер Сыргабаева Лаззат Ахановнадан, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Сельский кө-

шесі, 10 үй, сатып алынсын. 

      2) Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасы Қор-

шаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекет-

тік мекемесіне, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кен-

тау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, «Жеке кәсіпкер Сыр-габаева Лаззат Ахановнамен мемлекеттік сатып алу тура-

лы шартқа 2014 жылдың 04 мамырына дейінгі мерзімде

отыру тапсырылсын.

      3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы

және ұйымдастыру бөлімі Қазақстан Республикасы Қор-

шаған орта және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілдері: Қаратау МТҚ РММ заңгері - Жармено-

ва Карлыгаш Жайлаубаевна; Қаратау МТҚ РММ үнемде-

уші-мемлекеттік сатып алу жөнінде маманы - Байкенже-

ева Бибимариям Жунусовна осы хаттаманың мәтiнiн Тап-

сырыс берушiнiң интернет-ресурсына: www. karatau-gpz.

kz жiберсiн.

 

 

 

 

      Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкi-

леттi өкiлiнiң және бiрiншi басшының, не жауапты хат-

шының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Прези-

дентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге

асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не

оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

 

 

Қаратау МТҚ РММ_______________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

 

Қаратау МТҚ РММ______________ К.Ж. Жарменова  

заңгері                   

 

Қаратау МТҚ РММ_____________ Б.Ж. Байкенжеева

үнемдеуші- мемле-

кеттік сатып алу

жөнінде маманы             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Протокол об итогах государственных

закупок способом из одного источника № 1

 

Строительные материалы

 

г. Кентау                                10:20           «04» апреля 2014г.

 

     1. Организатор государственных закупок: Республи-канское государственное учреждение «Каратауский госу-дарственный природный заповедник» Министерства окру-жающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан », отдел финансовой и организационной работы, 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закупки способом из одного источника строительных материалов:

         № лота 1 - Метилоранж (Метиловый оранжевый);

         № лота 2 - труба;

         № лота 3 - труба.
     2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге:

         по лоту № 1 - 10500,00 (Десять тысячи пятьсот) тен-ге 00 тиын;

         по лоту № 2 - 36000,00 (Тридцать шесть тысячи) те-нге 00 тиын;

         по лоту № 3 - 9600,00 (Девять тысячи шестьсот) тен-ге 00 тиын.
     3. Обоснования применения данного способа:  В со
-ответствии пунктом 4) статьи 32 Закона «О государствен-ных закупках», принятые организатором государственн-ых закупок меры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках, Приказ № 1/1-1-42 от 19 марта 2014 года.
    ( приложить решение Заказчика об осуществлении  

    государственных закупок из одного источника, номер,

    дату приказа)
      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям:
не требуется в соответствии пунктом 9 ста-  тьи 8 Закона.
      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого дого-вора:
Индивидуальный предприниматель Сыргабаева Ла-ззат Ахановна, 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Сельский, дом 10. Цена договора - 56100,00 (Пятьдесят шесть тысячи сто) тенге 00 тиын, в том числе:

         по лоту № 1 - 10500,00 (Десять тысячи пятьсот) тен-ге 00 тиын;

         по лоту № 2 - 36000,00 (Тридцать шесть тысячи) те-нге 00 тиын;

         по лоту № 3 - 9600,00 (Девять тысячи шестьсот) тен-ге 00 тиын.

      6. Информация о привлечении экспертов, предста-вленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по резу-льтатам данных закупок способом из одного источни-ка РЕШИЛ:
     
1) закупить товары - строительные материалы у поста-вщика
Индивидуального предпринимателя Сыргабаевой Лаззат Ахановны, 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Сельский, дом 10.            

      2) Заказчику Республиканскому государственному уч-реждению «Каратауский государственный природный за-поведник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», 160400, Южно-Казах-станская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 04 мая 2014 года заключить договор о государст-венных закупках с Индивидуальным предпринимателем Сыргабаевой Лаззат Ахановной.

      3) Организатору государственных закупок Отделу фи-нансовой и организационной работы Республиканского государственного учреждения «Каратауский государстве-нный природный заповедник» Министерства окружаю-щей среды и водных ресурсов  Республики Казахстан», уполномоченным представителям организатора государ-ственных закупок: Жарменовой Карлыгаш Жайлаубаевне - юристу РГУ Каратауского ГПЗ; Байкенжеевой Бибима-риям Жунусовне - экономисту - специалисту по гос.закуп-кам РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

     Подписи уполномоченного представителя организато-ра государственных закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного ли-ца, определенного Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

 

Директор РГУ        _________________ Ж.А. Адильбаев

Каратауский ГПЗ 

 

Юрист РГУ            _________________ К.Ж. Жарменова

Каратауский ГПЗ 

 

Экономист-спе-      _______________ Б.Ж. Байкенжеева 

циалист по гос.

закупкам РГУ

Каратауский ГПЗ