Бiр көзден алу тәсiлiмен транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдарын (талонмен) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша

 шақыру «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық

 мемлекеттік мекемесі / Письменное приглашение к участию в государственных закупках способом из одного источника на приобретение горюче-смазочных материалов (по талонам) для транспортных средств для Республиканского  государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов

 Республики Казахстан»

 

 

Қайда:  Заңды тіркелген мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби

              ауданы, Ленгір қаласы, Айтеке би көшесі, 55 үй      

              Нақты тұратын мекен-жайы: 160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент

              қаласы, Ленгір тас жолы, Қапал Батыр көшесі, 5 километр       

 

               «Төлеби ГАЗ Oil» (Төлеби Газ Ойл) жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

              директоры Абдрасилов Еркен Оналбаевичке

 

 

Куда:    Юридический адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, Толебийский

              район, г. Ленгер, ул. Айтеке би, дом 55

              Фактический адрес: 160000, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент,

              Ленгерское шоссе,  ул. Капал Батыра, 5 километр

 

              Товарищество с ограниченной ответственностью «Төлеби ГАЗ Oil» (Төлеби

              Газ Ойл)

              Директору Абдрасилову Еркену Оналбаевичу                  

          

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдарын

 (талонмен) «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су

 ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»

республикалық мемлекеттік мекемесі үшін

 

Господин:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

       Горюче-смазочные материалы (по талонам)  для транспортных средств

 для Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей

 среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

Транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай ма-териалдары (талонмен)

Наименование закупки

Горюче-смазочные материалы (по талонам) для транс-портных средств

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресу-рстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Респу-бликанское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерст-ва окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресу-рстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Респу-бликанское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерст-ва окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орнала-сқан жерi / Местонахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

Ұлттық стандарт немесе Қа-зақстан Республикасы өндіру-шілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, си-паты мен талап етілетін фун-кционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану си-паттамалары, техникалық ерекшеліктері қамтылуға тиіс / Описание и требуемые функ-циональные, технические, ка-чественные и эксплуатацион-ные характеристики закупа-емых товаров, технические спецификации с указанием национального стандарта или неправительственного стан-дарта, утвержденного неком-мерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии

Транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай ма-териалдары (талонмен) / Горюче-смазочные материалы (по талонам) для транспортных средств:

     Лот № 1: АИ-80 бензині. Ұшқын шығарып тұтанды-

     ратын қозғалтқышқа арнап шығарылған, этилденген

     және этилденбеген: АИ-80 / Бензин АИ-80. Неэтили-

     рованный и этилированный, произведенный для дви-

     гателей с искровым зажиганием: АИ-80;

     Лот № 2: АИ-92 бензині. Ұшқын шығарып тұтанды-

     ратын қозғалтқышқа арнап шығарылған, этилденген

     және этилденбеген: АИ-92 / Бензин АИ-92. Неэтили-

     рованный и этилированный, произведенный для дви-

     гателей с искровым зажиганием: АИ-92;

    Лот № 3: Дизельдік отын. Жаздық, 20ºС - та тығыз-

    дығы 860 кг/м3 артық емес, қату температурасы -10º

    С жоғары емес / Дизельное топливо. Летнее, плотнос-

    ть при 20 °С не более 860 кг/м3, температура застыва-

    ния не выше -10°С  

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Лот № 1: Литр / Литр (куб. дм.);

Лот № 2: Литр / Литр (куб. дм.);

Лот № 3: Литр / Литр (куб. дм.)

Мемлекеттік сатып алуды өт-кізудің нысанасы болып табы-латын тауардың саны / Коли-чество товара, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок

Лот № 1: 6770;

Лот № 2: 5000;

Лот № 3: 5000

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсыныла-тын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поста-вки товара, предоставление гарантии на качество предла-гаемых товаров

2014 жылдың 25 сәуіріне дейін / До 25 апреля 2014 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2014 жылдың сәуір айында / В апреле месяце 2014 года.

Елеулі талаптары көрсетілген транспорт құралдарына арналған жанар-жағармай материалдарын (талонмен) мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конку-рстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы ша-қыруға тіркелді / К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках горюче-смазоч-ных материалов (по талонам) для транспортных средств с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за еди-ницу

Лот № 1: 82,00;

Лот № 2: 105,00;

Лот № 3: 94,00

Бiр көзден сатып алу тәсiлi-мен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сум-ма, выделенная для приобре-тения товаров, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок спосо-бом из одного источника

Лот № 1: 555140,00;

Лот № 2: 525000,00;

Лот № 3: 470000,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресу-рстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөл-ме / Республиканское государственное учреждение «Ка-ратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел фи-нансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

2014 жылғы 10 сәуір сағат 10:00 дейін / до 10:00 часов 10 апреля 2014 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсы-натын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень доку-ментов (информации), пред-ставляемых потенциальным поставщиком

     Заңды тұлға қызметті Үлгі жарғының негізінде жүзе-ге асыратын жағдайды қоспағанда, заңды тұлға заңна-мада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының көшiр-месi. Қазақстан Республикасының резидент еместері қа-зақ және (немесе) орыс тiлдерiне аудармасымен сауда тiзiлiмiнен нотариалды куәландырылған, заңдастырыл-ған үзiндi көшiрмесiн ұсынады / Копию устава, утверж-денного в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда юридическое лицо осу-ществляет деятельность на основании Типового устава;

     лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз кө-шірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патент-тердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге арналған құқығын растай-тын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн / нотариально засвидетельствованные ко-пии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, пе-реработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;

     заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені (қайта тірке-лгені) туралы куәліктің көшірмесі. Егер заңды тұлға қы-зметін заңнамада белгіленген тәртіппен Үлгі жарғы не-гізінде жүзеге асыратын болса, онда мемлекеттік тіркел-гені туралы өтінімнің көшірмесі / копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юри-дического лица. В случае если юридическое лицо осу-ществляет деятельность на основании Типового устава, утвержденного в установленном законодательством по-рядке, то копию заявления о государственной регист-рации;
      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарынан (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылар-дың құрамы қамтылмаған жағдайда) үзіндісін көшірмесі не конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан кеш емес берілген акция ұстаушылардың ті
зімінен белгілен-ген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған үзін-дінің түпнұсқасын / копию  выписки из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо оригинал выписки из реестра держателей акций, подпи-санный и заверенный печатью в установленном поряд-ке, выданный не ранее одного месяца, предшествующе-го дате вскрытия конвертов;
    
қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің көшiрмесi / копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость; 

     статистикалық карточкасының көшiрмесi / копию статистической карточки;

     оның нөмiрiн көрсете отырып, банктiк шоттың бо-луы туралы банктiң анықтамасы / справка банка о на-личии банковского счета с указанием его номера.  

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупа-емых товаров согласно приложению 1 к настоящей ко-нкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың  си-паттамасы / Описание товаров, предлагаемых потенци-альным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану си-паттамаларын және (немесе) тауарларды беру көлемде-рi мен сапасына, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды па-йдалануға арналған шығыстарға, қызмет көрсету шығы-старына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекше-лiктердi / Техническая спецификация с описанием тех-нических, качественных и эксплуатационных характе-ристик товаров, сроков и (или) объемов поставки това-ров, предоставления гарантий качества, к обслужива-нию товара, к расходам на эксплуатацию товара, усло-вия поставки товара согласно приложению 2 к настоя-щей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 4-қосымша-

дағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалар-дың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно при-ложению 4 к настоящей конкурсной документации. 

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Докуме-нты представляются потенциальным поставщиком ор-ганизатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованны-ми страницами, последняя страница, заверенная подпи-сью, и печатью потенциального поставщика.

     Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң то-лық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру-шының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір кө-зден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, со-ндай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:     "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қа-жет)" / Потенциальный поставщик запечатывает доку-менты в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата докуме- нтов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавш-ей"), полное наименование и почтовый адрес организа-тора государственных закупок, наименование государ-ственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗА-КУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВА-ТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

 

Күнi  2014 ж. «01» сәуір

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

     

Күнi  2014 ж. «01» сәуір

 

М.О.