Бiр көзден алу тәсiлiмен құрылыс материалдарын мемлекеттiк сатып

 алуға қатысуға жазбаша шақыру «Қазақстан Республикасы Қоршаған

орта және су ресурстары  министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

 қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Письменное приглашение

к участию в государственных закупках способом из одного источника на приобретение строительных материалов для Республиканского

 государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов

 Республики Казахстан»

 

Қайда:   160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Сельский көшесі, 10 үй                         

            Жеке кәсіпкер Сыргабаева Лаззат Ахановна

                

               

Куда:    160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Сельский, дом 10 

              Индивидуальный предприниматель Сыргабаева Лаззат Ахановна  

             

 

Ханым:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Құрылыс материалдары «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта

және су ресурстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

 қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі үшін.

 

Госпоже:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

       Строительные материалы для Республиканского государственного

 учреждения «Каратауский государственный природный заповедник»

 Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

Құрылыс материалдары

Наименование закупки

Строительные материалы

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресу-рстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Респу-бликанское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерст-ва окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресу-рстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Респу-бликанское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Министерст-ва окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орнала-сқан жерi / Местонахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

Ұлттық стандарт немесе Қа-зақстан Республикасы өндіру-шілерінің коммерциялық емес ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандарт болған кезде оны көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, си-паты мен талап етілетін фун-кционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану си-паттамалары, техникалық ерекшеліктері қамтылуға тиіс / Описание и требуемые функ-циональные, технические, ка-чественные и эксплуатацион-ные характеристики закупа-емых товаров, технические спецификации с указанием национального стандарта или неправительственного стан-дарта, утвержденного неком-мерческими организациями производителей Республики Казахстан, при его наличии.

Құрылыс материалдары / Строительные материалы:

Лот № 1: Метилоранж (Метилді қызғылтсары). Су-да жақсы еритін ұнтақ, алтын түсті сары ерітінді бе-ретін / Метилоранж (Метиловый оранжевый). По-рошок, хорошо растворимый в воде, дающий раст-вор золотого желтого цвета.

     Лот № 2: Құбыр, диаметрі 120 мм. Жапсарсыз, құ-

     рыштан, суыққатөзімді, тотбаспайтын-тұрақты  құ-

     рыштан, сыртқы диаметрі - 120  мм, қабырғасының

     қалыңдығы - 7,5 мм, ГОСТ-9941-81 / Труба, диаметр

    120 мм. Бесшовная, стальная, холоднодеформирова-

    нная из коррозионно-стойкой стали, наружный диа-

    метр-120 мм, толщина стенки-7,5 мм, ГОСТ 9941-81

    Лот № 3: Құбыр. Ішкі канализацияға арналған поли-

    винилхлоридтен жасалған құбыр диаметрі/қалыңды-

    ғы/ұзындығы 110/3,2/3000 мм  / Труба. Труба из по-

    ливинилхлорида для внутренней канализации диа-

    метр/толщина/длина в мм 110/3,2/3000

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Лот № 1: Килограмм / Килограмм;

Лот № 2: Ұзындық метр / Метр погонный;

Лот № 3: Дана / Штука

Мемлекеттік сатып алуды өт-кізудің нысанасы болып табы-латын тауардың саны / Коли-чество товара, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок

Лот № 1: 3;

Лот № 2: 24;

      Лот № 3: 16

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсыныла-тын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поста-вки товара, предоставление гарантии на качество предла-гаемых товаров

2014 жылдың 25 сәуіріне дейін / До 25 апреля 2014 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2014 жылдың сәуір айында / В апреле месяце 2014 года.

Елеулі талаптары көрсетілген құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конку-рстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы ша-қыруға тіркелді. / К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках строительных материалов с указанием существенных условий по фор-ме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за еди-ницу

Лот № 1: 3500,00;

Лот № 2: 1500,00;

Лот № 3: 600,00

Бiр көзден сатып алу тәсiлi-мен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сум-ма, выделенная для приобре-тения товаров, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок спосо-бом из одного источника

Лот № 1: 10500,00;

Лот № 2: 36000,00;

Лот № 3: 9600,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

«Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресу-рстары министрлігінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөл-ме / Республиканское государственное учреждение «Ка-ратауский государственный природный заповедник» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел фи-нансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

2014 жылғы 04 сәуір сағат 10:00 дейін / до 10:00 часов 04 апреля 2014 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсы-натын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень доку-ментов (информации), пред-ставляемых потенциальным поставщиком

 

     Жеке басын растайтын куәлігінің көшірмесі / Копию удостоверения личности;  

     Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі / Копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

     Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің көшiрмесi / Копию свидетельства о постанов-ке на учет по налогу на добавленную стоимость;

     Лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз кө-шірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патент-тердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге арналған құқығын растай-тын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн / Нотариально засвидетельствованные ко-пии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, пе-реработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;  

     Оның нөмiрiн көрсете отырып, банктiк шоттың бо-луы туралы банктiң анықтамасы / Справка банка о на-личии банковского счета с указанием его номера;
     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупа-емых товаров согласно приложению 1 к настоящей ко-нкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың  си-паттамасы / Описание товаров, предлагаемых потен-циальным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану си-паттамаларын және (немесе) тауарларды беру көлемде-рi мен сапасына, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды па-йдалануға арналған шығыстарға, қызмет көрсету шығы-старына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекше-лiктердi / Техническая спецификация с описанием тех-нических, качественных и эксплуатационных характе-ристик товаров, сроков и (или) объемов поставки това-ров, предоставления гарантий качества, к обслужива-нию товара, к расходам на эксплуатацию товара, усло-вия поставки товара согласно приложению 2 к настоя-щей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 4-қосымша-

дағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалар-дың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно при-ложению 4 к настоящей конкурсной документации. 

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар болса) куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государст-венных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подпи-сью - и печатью (для физического лица, если таковая имеется).

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар бол-са) куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, ес-ли таковая имеется).

     Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң то-лық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру-шының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір кө-зден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, со-ндай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:     "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қа-жет)" / Потенциальный поставщик запечатывает доку-менты в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата докуме- нтов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавш-ей"), полное наименование и почтовый адрес организа-тора государственных закупок, наименование государ-ственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗА-КУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВА-ТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

 

Күнi  2014 ж. «20» наурыз

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

     

Күнi  2014 ж. «20» наурыз

 

М.О.