Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу
        қорытындысы туралы хаттама № 6

 

Транспорт құралдарына арналған АИ - 92 бензині (талонмен)

 

Кентау қ.                           11:00           2013ж. «11» қараша

 

     1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: «Қа-зақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министр-

лігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің

«Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық ме-млекеттік мекемесі, қаржы және ұйымдастыру бөлімі

160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уә-лиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден сатып алу тәсiлiмен транспорт құралдарына арналған АИ - 92 бензинін (та-лонмен) сатып алуды жүргiздi:

          лот № 1 - АИ-92 бензині

    2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге:

          лот № 1 - 235870,00 (Екі жүз отыз бес мың сегіз

жүз жетпіс) теңге 00 тиын

     3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік

сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған,

осы Заңның 31-бабының 5 және (немесе) 7-тармақтарын-

да көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы

шарт жасасуға әкеп соқпаса, 24 қазан 2013 жылғы № 1/1-

1-140 бұйрық.  

    (Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып

алуды жүзеге асыру туралы шешiмi, бұйрықтың нөмiрi,

күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес

келуi: Заңның 8 бап 1 тармағы бойынша көрсетілген жал-

пы және арнайы біліктілік талаптарына сәйкес.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шарттың бағасы: «Төлеби Газ Oil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды тіркелген мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақс-тан облысы, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, Айтеке би көшесі, 55 үй, нақты тұратын мекен-жайы: 160000, Оң-түстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Ленгір тас жолы, Қапал Батыр көшесі, 5 километр. Шарттың баға-

сы - қосылған құн салығын қоса (ҚКС) есептегенде 263353,66 (Екі жүз алпыс үш мың үш жүз елу үш) теңге 66 тиын, оның ішінде қосылған құн салығының  (ҚКС) сомасын есептемегенде 235137,20 (Екі жүз отыз бес мың бір жүз отыз жеті) теңге 20 тиын, қосылған құн салығы-ның  (ҚКС) сомасы 28216,46 (Жиырма сегіз мың екі жүз он алты) теңге 46 тиын:

         лот № 1 - 235137,20 (Екі жүз отыз бес мың бір жүз отыз жеті) теңге 20 тиын қосылған құн салығының (ҚКС) сомасын есептемегенде.

      6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытын-

дылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы

бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:
      1) тауарлар-транспорт құралдарына арналған АИ - 92 бензині (талонмен) өнім берушіден «Төлеби Газ Oil» жа-уапкершілігі шектеулі серіктестігінен, заңды тіркелген

мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы, Төле-

би ауданы, Ленгір қаласы, Айтеке би көшесі, 55 үй, нақ-

ты тұратын мекен-жайы: 160000, Оңтүстік Қазақстан об-

лысы, Шымкент қаласы, Ленгір тас жолы, Қапал Батыр

көшесі, 5 километр, сатып алынсын. 

      2) Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасы Қорша-

ған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық ша-руашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қо-

рығы» республикалық мемлекеттік мекемесіне, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, «Төлеби Газ Oil» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2013 жылдың 11 желтоқсанына дейінгі мерзімде отыру тапсырылсын.

      3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы

және ұйымдастыру бөлімі «Қазақстан Республикасы Қор-

шаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мемлекет-

тік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілдері:

Қаратау МТҚ рмм заңгері - Жарменова Карлыгаш Жай-

лаубаевна; Қаратау МТҚ рмм үнемдеуші-мемлекеттік са-

тып алу жөнінде маманы - Байкенжеева Бибимариям Жу-нусовна осы хаттаманың мәтiнiн Тапсырыс берушiнiң ин-

тернет-ресурсына:  www. karatau-gpz.kz жiберсiн.

 

 

      Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкi-

леттi өкiлiнiң және бiрiншi басшының, не жауапты хат-

шының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Прези-

дентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге

асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не

оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

 

 

Қаратау МТҚ рмм ________________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

 

Қаратау МТҚ рмм _______________ К.Ж. Жарменова  

заңгері                   

 

Қаратау МТҚ рмм ______________ Б.Ж. Байкенжеева

үнемдеуші- мемле-

кеттік сатып алу

жөнінде маманы             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол об итогах государственных

закупок способом из одного источника № 6

 

Бензин АИ-92 (по талонам) для

транспортных средств

 

г. Кентау                                11:00           «11» ноября 2013г.

 

     1. Организатор государственных закупок: Республи-канское государственное учреждение «Каратауский госу-дарственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружаю-щей среды Республики Казахстан»,  отдел финансовой и организационной работы, 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закуп-ки способом из одного источника бензина АИ-92 (по та-лонам) для транспортных средств:

          № лота 1 - бензин АИ-92

     2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге:

         по лоту № 1 - 235870,00 (Двести тридцать пять ты-сячи восемьсот семьдесят) тенге 00 тиын

     3. Обоснования применения данного способа:  В со-ответствии пунктом 4) статьи 32 Закона «О государствен-ных закупках», принятые организатором государственн-ых закупок меры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках, Приказ №  1/1-1-140 от 24 октября 2013 года.
    ( приложить решение Заказчика об осуществлении   государственных закупок из одного источника, номер, дату приказа)
      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: Соответствует общим и специальным ква
-лификационным требованиям согласно пункта 1 статьи 8 Закона.
      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого дого-вора:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Төлеби Газ Oil», юридический адрес: 161100, Южно-Ка-захстанская область, Толебийский район, г. Ленгер, ул. Айтеке би, дом 55, фактический адрес: 160000, Южно-Ка-захстанская область, г. Шымкент, Ленгерское шоссе,  ул. Капал Батыра, 5 километр. Цена договора - 263353,66 (Двести шестьдесят три тысячи тристо пятьдесят три) тен-ге 66 тиын с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), в том числе 235137,20 (Двести тридцать пять тыся-чи сто тридцать семь) тенге 20 тиын без учета суммы на-лога на добавленную стоимость (НДС), 28216,46 (Двадца-ть восемь тысячи двести шестнадцать ) тенге 46 тиын сум-ма налога на добавленную стоимость (НДС):

            по лоту № 1 - 235137,20 (Двести тридцать пять тыся-

    чи сто тридцать семь) тенге 20 тиын без учета суммы на-

    лога на добавленную стоимость (НДС).

      6. Информация о привлечении экспертов, предста-вленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по резу-льтатам данных закупок способом из одного источни-ка РЕШИЛ:
     
1) закупить товары
- бензин АИ-92 (по талонам) для транспортных средств у поставщика Товарищества с огра-ниченной ответственностью «Төлеби Газ Oil», юридичес-кий адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, Толеби-йский район, г. Ленгер, ул. Айтеке би, дом 55, фактичес-кий адрес: 160000, Южно-Казахстанская область, г. Шым-кент, Ленгерское шоссе,  ул. Капал Батыра, 5 километр.

      2) Заказчику Республиканскому государственному уч-реждению «Каратауский государственный природный за-поведник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кен-тау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 11 декабря 2013 го-да заключить договор о государственных закупках с Това-риществом с ограниченной ответственностью «Төлеби Газ Oil».
      3) Организатору государственных закупок Отделу фи-нансовой и организационной работы Республиканского  государственного учреждения «Каратауский государстве-нный природный заповедник» Комитета лесного и охот-ничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан», уполномоченным предста-вителям организатора государственных закупок: Жарме-новой Карлыгаш Жайлаубаевне
- юристу РГУ Каратаус-кого ГПЗ; Байкенжеевой Бибимариям Жунусовне - эконо-мисту - специалисту по гос.закупкам РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

     Подписи уполномоченного представителя организато-ра государственных закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного ли-ца, определенного Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

 

Директор РГУ        _________________ Ж.А. Адильбаев

Қаратауский ГПЗ 

 

Юрист РГУ            _________________ К.Ж. Жарменова

Қаратауский ГПЗ 

 

Экономист-спе-      _______________ Б.Ж. Байкенжеева 

циалист по гос.закупкам

РГУ Қаратауский ГПЗ