Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу
        қорытындысы туралы хаттама № 5

 

ДТ-75 тракторына арналған қосалқы бөлшектер

 

Кентау қ.                           11:00           2013ж. «06» қараша

 

     1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы: «Қа-зақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министр-

лігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің

«Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық ме-млекеттік мекемесі, қаржы және ұйымдастыру бөлімі

160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уә-лиханов көшесі, 17 үй, бiр көзден сатып алу тәсiлiмен ДТ-75 тракторына арналған қосалқы бөлшектерді сатып алуды жүргiздi:

          лот № 1 - саусақты шынжыр табандар звеносы (башмактар) ДТ-75

    2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетілсін), теңге: 394000,00 (Үш жүз тоқсан төрт мың) теңге 00 ти-ын, оның ішінде:

          лот № 1 - 394000,00 (Үш жүз тоқсан төрт мың) тең-

ге 00 тиын

     3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме: «Мемлекеттік

сатып алу туралы» заңының 32 бап 4) тармағына сәйкес мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған,

осы Заңның 31-бабының 5 және (немесе) 7-тармақтарын-

да көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы

шарт жасасуға әкеп соқпаса, 28 қазан 2013 жылғы № 1/1-

1-143 бұйрық.  

    (Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып

алуды жүзеге асыру туралы шешiмi, бұйрықтың нөмiрi,

күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес

келуi: Заңның 8 бап 1 тармағы бойынша көрсетілген жал-

пы және арнайы біліктілік талаптарына сәйкес.

      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шарттың бағасы: Же-ке кәсіпкер «Таненова Ш.З.», 160404, Оңтүстік Қазақс-тан облысы, Кентау қаласы, Хантағы ауылы, Хантағы көшесі, 57 үй. Шарттың бағасы - 394000,00 (Үш жүз тоқ-сан төрт мың) теңге 00 тиын, оның ішінде:

         лот № 1 - 394000,00 (Үш жүз тоқсан төрт мың) тең-ге 00 тиын

      6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытын-

дылар туралы ақпарат: ЖОҚ
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы

бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:
      1) тауарлар -  ДТ-75 тракторына арналған қосалқы бө-лшектер өнім берушіден Жеке кәсіпкерден  «Таненова

Ш.З.», 160404, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қала-

сы, Хантағы ауылы, Хантағы көшесі, 57 үй, сатып алын-

сын. 

      2) Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасы Қорша-

ған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық ша-руашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қо-

рығы» республикалық мемлекеттік мекемесіне, 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі,17 үй, Жеке кәсіпкермен «Таненова Ш.З.» мемле-

кеттік сатып алу туралы шартқа 2013 жылдың 06 желтоқ-санына дейінгі мерзімде отыру тапсырылсын.

      3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Қаржы

және ұйымдастыру бөлімі «Қазақстан Республикасы Қор-

шаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі, мемлекет-

тік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілдері:

Қаратау МТҚ рмм заңгері - Жарменова Карлыгаш Жай-

лаубаевна; Қаратау МТҚ рмм үнемдеуші-мемлекеттік са-

тып алу жөнінде маманы - Байкенжеева Бибимариям Жу-нусовна осы хаттаманың мәтiнiн Тапсырыс берушiнiң ин-

тернет-ресурсына:  www. karatau-gpz.kz жiберсiн.

 

 

 

      Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкi-

леттi өкiлiнiң және бiрiншi басшының, не жауапты хат-

шының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Прези-

дентi белгiлеген, жауапты хатшының өкілетін жүзеге

асыратын лауазымды тұлғаның, Тапсырыс берушінің, не

оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

 

 

 

Қаратау МТҚ рмм ________________ Ж.А. Адильбаев

директоры        

 

Қаратау МТҚ рмм _______________ К.Ж. Жарменова  

заңгері                   

 

Қаратау МТҚ рмм ______________ Б.Ж. Байкенжеева

үнемдеуші- мемле-

кеттік сатып алу

жөнінде маманы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Протокол об итогах государственных

закупок способом из одного источника № 5

 

Запасные части для трактора ДТ-75

 

 

г. Кентау                                11:00           «06» ноября 2013г.

 

     1. Организатор государственных закупок: Республи-канское государственное учреждение «Каратауский госу-дарственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружаю-щей среды Республики Казахстан»,  отдел финансовой и организационной работы, 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, провел закуп-ки способом из одного источника запасных частей для трактора ДТ-75:

         № лота 1 - звено гусеницы с пальцами (башмаки) ДТ-75

     2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге: 394000,00 (Тристо девяносто четыре тысячи) тенге 00 тиын, в том числе:

         по лоту № 1 - 394000,00 (Тристо девяносто четыре  тысячи) тенге 00 тиын

     3. Обоснования применения данного способа:  В со-ответствии пунктом 4) статьи 32 Закона «О государствен-ных закупках», принятые организатором государственн-ых закупок меры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 настоящего Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках, Приказ №  1/1-1-143 от 28 октября 2013 года.
    ( приложить решение Заказчика об осуществлении   государственных закупок из одного источника, номер, дату приказа)
      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: Соответствует общим и специальным ква
-лификационным требованиям согласно пункта 1 статьи 8 Закона.
      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, цена такого дого-вора:
Индивидуальный предприниматель «Таненова Ш.З.», 160404, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, пос. Хантаги, ул. Кантагинская, дом 57. Цена договора - 394000,00 (Тристо девяносто четыре тысячи) тенге 00 ти-ын, в том числе:

         по лоту № 1 - 394000,00 (Тристо девяносто четыре  тысячи) тенге 00 тиын

      6. Информация о привлечении экспертов, предста-вленных ими заключений: НЕТ.
      7. Организатор государственных закупок по резу-льтатам данных закупок способом из одного источни-ка РЕШИЛ:
     
1) закупить товары -
запасные части для трактора ДТ-75 у поставщика Индивидуального предпринимателя «Та-ненова Ш.З.», 160404, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, пос. Хантаги, ул. Кантагинская, дом 57.            

      2) Заказчику Республиканскому государственному уч-реждению «Каратауский государственный природный за-поведник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кен-тау, ул. Валиханова, дом 17, в срок до 06 декабря 2013 го-да заключить договор о государственных закупках с Ин-дивидуальным предпринимателем «Таненова Ш.З.».
      3) Организатору государственных закупок Отделу фи-нансовой и организационной работы Республиканского  государственного учреждения «Каратауский государстве-нный природный заповедник» Комитета лесного и охот-ничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан», уполномоченным предста-вителям организатора государственных закупок: Жарме-новой Карлыгаш Жайлаубаевне
- юристу РГУ Каратаус-кого ГПЗ; Байкенжеевой Бибимариям Жунусовне - эконо-мисту - специалисту по гос.закупкам РГУ Каратауского ГПЗ направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика:  www. karatau-gpz.kz.

     Подписи уполномоченного представителя организато-ра государственных закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного ли-ца, определенного Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.

 

 

Директор РГУ        _________________ Ж.А. Адильбаев

Қаратауский ГПЗ 

 

Юрист РГУ            _________________ К.Ж. Жарменова

Қаратауский ГПЗ 

 

Экономист-спе-      _______________ Б.Ж. Байкенжеева 

циалист по гос.закупкам

РГУ Қаратауский ГПЗ