ГУ Каратауский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  (160400,  Южно - Казахстанская  область,  г. Кентау,  ул.  Валиханова,  17,  веб - сайт:

 www. karatau-gpz.kz) объявляет о проведении государственных закупок твердого топлива (каменного угля) способом запроса ценовых предложений:

 

Наименован-ие закупаем-

ых товаров

Краткое описание закупаемых товаров(с

указанием техническ-их услов-ий)

Единица изм-ерения

 

Коли

честв

о еди

ниц

Сумма, выделен-

ная для

 государс-

твенных закупок, способом

запроса

 ценовых

предложе

ний, тен- 

 ге

Сроки постав-ки тов-аров

 Место постав-

ки това

ров

Условия постав-

ки това-

ров

Срок

оплаты

товаров

Условия

оплаты

товаров

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Каменный уголь

Твердое топливо (каменный уголь)

 

тонна

15

84000

15 дней

Южно-Казахс-танск-

ая обл- асть, г. Кентауул. Ва-лихано

ва, 17

Автот-ранспортом Поста-вщика

100%-

в фев-рале 2009 года после приемки това-ров

Перечислением

     Общая цена должна включать все расходы потенциального поставщика на транспортиров-

ку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов.

     Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.

     Ценовое предложение, запечатанное в конверт, представляется (направляется)  потенциальным поставщиком в Отдел финансовой и организационной работы Каратауского государственного природного заповедника Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по адресу: 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, комната №

9.

     Срок начало представления потенциальным поставщиком ценового предложения  с 09:00 часов 28 января 2009 года.

     Окончательный срок представления ценового предложения до 13:00 часов 3 февраля 2009 года.

      На веб-сайте: www. karatau-gpz.kz размещен проект договора о государственных закупках каменного угля с указанием существенных условий.

      Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

     Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (72536) 3-66-36. Уполномоченные представители организатора государственных закупок товаров, работ, услуг: Байкенжеева Б.Ж. – экономист – специалист  по государственным закупкам Каратауского ГПЗ; Жарменова К.Ж. – юрист  Каратауского ГПЗ.  тел.: 8 (72536) 3-66-36.

 

 

 

     

 

 

 

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ (160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, веб-сайты: www. karatau-gpz.kz ) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен қатты отын (тас көмірді) мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

 

Сатып алынатын тауарлардың атауы

Сатып алынатын тауарлард-ын (техни-калық ша-рттары кө-рсетіле отырып) қысқаша сипаттама-сы

Өлшем

 бірлігі

Сан

ы

 

Баға ұсы

ныстары

н сұрату

тәсілімен

мемлеке

ттік саты

п алу үші

н бөлінге

н сомасы

   , теңге

Тауар-лар бе-ру мер- зімі

Тауарл-

ар беру

орны

Тауарл-

ар беру

шартта-

ры

Тауард

ы төлеу

мерзімі

Тауард

ы төлеу

 шарты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тас көмір

Қатты отын (тас көмір)

тонна

15

84000

15 күн

Оңтүс-тік Қа-зақстан облы

сы, Ке-

нтау

қаласы, Уәли-ханов көшесі, 17

Өнім берушінің автокөлігімен

100 %, 2009 жылдың ақп-ан  ай-ында-

тауарлар қаб-ылдап

болғаннан кейін

Аударуарқылы

      Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға арналған, сақтандыру, кеден бажын төлеу, ЌЌС және басќа да салықтар, төлемдер мен алымдардың барлық шығыстары жалпы бағада қамтылуы тиіс.

      Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын табыс етуге ќұќылы, оған өзгерістер және (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейді.

      Бағалық ұсыныс, конверттерге салынған ықтимал өнім беруші Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығына» қаржы мен ұйымдастыру бөліміне мына мекен-жайға:160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, 9 бөлме тапсырады (жібереді).

      Бағалық ұсыныс берудің бастау мерзімі 2009 жылғы 28 қаңтар 09:00 сағат.

      Бағалық ұсыныс берудің  соңғы мерзімі 2009 жылғы 3 ақпан сағат 13:00 дейін.

      Тас көмір мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың жобасында елеулі өзгерістер енгізу веб-сайтта : www. karatau-gpz.kz орналасқан.

     Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төменгі баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы ќол ќойылған шарттың жобасын табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ќол ќоюға тиіс.

      Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон бойынша алуға болады:
8(72536) 3-66-36. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілі: Қаратау МТҚ мемлекеттік сатып алу маманы-үнемдеуші -Байкенжеева Б.Ж. ; Қаратау МТҚ заңгері – Жарменова К. Ж.

тел.: 8 (72536) 3-66-36.