Бiр көзден алу тәсiлiмен ДТ-75 тракторына арналған қосалқы  бөлшектерді мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру

 «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі  Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау

 мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі /  Письменное приглашение к участию в государственных закупках

 способом из одного источника на приобретение запасных частей для  трактора ДТ-75 для Республиканского государственного учреждения

 «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета  лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей  среды Республики Казахстан»

 

 

Қайда:    160404, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Хантағы ауылы, Хантағы көшесі, 57 үй   

                 Жеке кәсіпкер «Таненова Ш.З.»               

                 Таненова Шахаризада Зауытхановнаға

 

Куда:      160404, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, пос. Хантаги, ул. Кантагинская, дом 57              

                Индивидуальный предприниматель «Таненова Ш.З.» 

                Таненовой Шахаризаде Зауытхановне

 

Ханым:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

ДТ-75 тракторына арналған қосалқы бөлшектер «Қазақстан  Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және

аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік  табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі үшін.

 

Госпоже:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

       Запасные части для трактора ДТ-75 для Республиканского  государственного учреждения «Каратауский государственный

 природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства  Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

ДТ-75 тракторына арналған қосалқы бөлшектер

Наименование закупки

Запасные части для трактора ДТ-75

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау ми-нистрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комите-тінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республи-калық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государственных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау ми-нистрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комите-тінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республи-калық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орналасқан жерi / Местонахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

Техникалық өзіндік ерекше-лігін қоса алғанда, сатып алы-натын тауарлардың  сипатта-масы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуемые технические, каче-ственные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая техничес-кие спецификации

Саусақты шынжыр табандар звеносы (башмактар)

ДТ-75 / Звено гусеницы с пальцами (башмаки) ДТ-75

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Дана / Штука

 

Мемлекеттік сатып алуды өт-кізудің нысанасы болып табылатын тауардың саны / Коли-чество товара, являющихся предметом проводимых государственных закупок

80

 

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поставки товара, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров

2013 жылдың 25 қарашасына дейін / До 25 ноября 2013 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2013 жылдың қараша айында / В ноябре месяце 2013 го-да.

Елеулі талаптары көрсетілген ДТ-75 тракторына арнал-ған қосалқы бөлшектерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосым-шасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / К приглаше-нию прилагается проект договора о государственных закупках запасных частей для трактора ДТ-75 с указа-нием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за еди-ницу

4925,00

Бiр көзден сатып алу тәсiлi-мен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сум-ма, выделенная для приобре-тения товаров, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок спосо-бом из одного источника

394000,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау ми-нистрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комите-тінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республи-калық мемлекеттік мекемесі. 160400, Оңтүстік Қазақс-тан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / Республи-канское государственное учреждение «Каратауский го-сударственный природный заповедник» Комитета лес-ного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валихано-ва, дом 17, Отдел финансовой и организационной ра-боты, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

2013 жылғы 06 қараша сағат 10:00 дейін / до 10:00 ча-сов 06 ноября 2013 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсы-натын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень доку-ментов (информации), пред-ставляемых потенциальным поставщиком

 

     Жеке тұлғалар үшін азаматтық қабілеттілігін (кәсіп-керлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжат, СТН, жеке басын растайтын куәлігінің көшірмесі) растайтын  нотариалды куәландырылған құжаттар / Нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие гражданскую дееспособность для физических лиц (до-кумент о регистрации, как субъекта предприниматель-ства, РНН, копию удостоверения личности):

     лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз кө-шірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патент-тердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге арналған құқығын растай-тын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн / нотариально засвидетельствованные ко-пии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, пе-реработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;  

     төлем қабілетін растайтын құжаттарды / документы, подтверждающие платежеспособность:
      осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуетті берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қолы мен мөрі бар әлеуетті беруші-нің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасы-ның қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банкте-рдегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдары-ның, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табыл-са, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады).
Анықтама конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдың ішінде берілуі тиіс / оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печа-тью, в котором обслуживается потенциальный постав-щик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка сог-ласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утверж-денному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 4

к настоящей конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом несколь-ких банков второго уровня или филиалов, а также ино-странного банка, данная справка представляется от каж-дого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
     не конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдың ішінде берілген бір теңгеден кем салық берешегінің жә-не міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік ауда-рымдар бойынша берешегінің болуы туралы, үш айдан астам уақыттағы салықтық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегінің (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі кейінге қалдырылған кездегі жағдайларды қоспағанда) жоқтығы немесе бар екендігі туралы тиісті салық орга-нының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұ-сқасын / оригинал справки установленной формы соот-ветствующего налогового органа об отсутствии налого-вой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой за-долженности и задолженности по обязательным пен-сионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, пред-шествующего дате вскрытия конвертов;
     қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің нотариалдық куәландырылған көшiрмесi / но-тариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стои-мость. 

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупа-емых товаров согласно приложению 1 к настоящей ко-нкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың  си-паттамасы / Описание товаров, предлагаемых потен-циальным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану си-паттамаларын және (немесе) тауарларды беру көлемде-рi мен сапасына, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды па-йдалануға арналған шығыстарға, қызмет көрсету шығы-старына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекше-лiктердi / Техническая спецификация с описанием тех-нических, качественных и эксплуатационных характе-ристик товаров, сроков и (или) объемов поставки това-ров, предоставления гарантий качества, к обслужива-нию товара, к расходам на эксплуатацию товара, усло-вия поставки товара согласно приложению 2 к настоя-щей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 5-қосымша-

дағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалар-дың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно при-ложению 5 к настоящей конкурсной документации. 

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар болса) куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государст-венных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подпи-сью - и печатью (для физического лица, если таковая имеется).

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар бол-са) куәландырылады / Техническая часть документа (в про-шитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, ес-ли таковая имеется).

     Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң то-лық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру-шының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір кө-зден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, со-ндай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:     "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қа-жет)" / Потенциальный поставщик запечатывает доку-менты в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата докуме- нтов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавш-ей"), полное наименование и почтовый адрес организа-тора государственных закупок, наименование государ-ственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗА-КУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВА-ТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры орынбасары Жанатаев

 

Ш.А. /___________________/ 

 

Күнi  2013 ж. «29» қазан

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры орынбасары Жанатаев

 

Ш.А. /___________________/ 

     

Күнi  2013 ж. «29» қазан

 

М.О.