Бiр көзден алу тәсiлiмен құрылыс материалдарын мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру «Қазақстан Республикасы Қоршаған

 ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық

 мемлекеттік мекемесі / Письменное приглашение к участию в  государственных закупках способом из одного источника на приобретение строительных материалов для Республиканского государственного

 учреждения «Каратауский государственный природный заповедник»  Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

 

Қайда:   160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Сельский көшесі, 10 үй

                Жеке кәсіпкер Сыргабаева Лаззат Ахановна                 

               

 

Куда:    160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Сельский, дом 10 

              Индивидуальный предприниматель Сыргабаева Лаззат Ахановна  

             

 

Ханым:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Құрылыс материалдары «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы

 комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі үшін.

 

Госпоже:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

       Строительные материалы для Республиканского государственного  учреждения «Каратауский государственный природный заповедник»

 Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

Құрылыс материалдары

Наименование закупки

Строительные материалы

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жерi / Местонахождение организатора государственных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орналасқан жерi / Местонахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Техникалық өзіндік ерекшелігін қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың  сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации

Құрылыс материалдары / Строительные материалы:

Лот № 1: Кесілген тақтай. Мөлшері: 0,2 м х 4,5 м,III сорт, қалыңдығы 20 мм дейін / Доска обрезная. Размер: 0,2 м х 4,5 м, III сорт, толщина до 20 мм

Лот № 2: Құбыр, диаметрі 120 мм. Жапсарсыз, құрыштан,  суыққатөзімді, тотбаспайтын-тұрақты құрыштан, сыртқы диаметрі-120  мм, қабырғасының қалыңдығы - 7,5 мм, ГОСТ 9941-81 / Труба, диаметр 120 мм. Бесшовная, стальная, холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали, наружный диаметр - 120 мм, толщина стенки - 7,5 мм, ГОСТ 9941-81

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Лот № 1: Текше метр / Метр кубический;

Лот № 2: Ұзындық метр / Метр погонный

Мемлекеттік сатып алуды өткізудің нысанасы болып табылатын тауардың саны / Количество товара, являющихся предметом проводимых государственных закупок

Лот № 1: 6;

Лот № 2: 150

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поставки товара, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров

2013 жылдың 23 қарашасына дейін / До 23 ноября 2013 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2013 жылдың қараша айында / В ноябре месяце 2013 года.

Елеулі талаптары көрсетілген құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках строительных материалов с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за единицу

Лот № 1: 14600,00;

Лот № 2: 1200,00

Бiр көзден сатып алу тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения товаров, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок способом из одного источника

Лот № 1: 87600,00;

Лот № 2: 180000,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құжаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представления потенциальным поставщиком документов (информации)

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лес-ного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құжаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным поставщиком документов (информации)

2013 жылғы 05 қараша сағат 10:00 дейін / до 10:00 часов 05 ноября 2013 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсынатын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень документов (информации), представляемых потенциальным поставщиком

 

     Жеке тұлғалар үшін азаматтық қабілеттілігін (кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжат, СТН, жеке басын растайтын куәлігінің көшірмесі) растайтын  нотариалды куәландырылған құжаттар / Нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие гражданскую дееспособность для физических лиц (документ о регистрации, как субъекта предпринимательства, РНН, копию удостоверения личности):

     лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз көшірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге арналған құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн / нотариально засвидетельствованные копии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, пе-реработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;  

     төлем қабілетін растайтын құжаттарды / документы, подтверждающие платежеспособность:
      осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуетті берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қолы мен мөрі бар әлеуетті берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады).
Анықтама конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдың ішінде берілуі тиіс / оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
     не конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдың ішінде берілген бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің болуы туралы, үш айдан астам уақыттағы салықтық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегінің (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі кейінге қалдырылған кездегі жағдайларды қоспағанда) жоқтығы немесе бар екендігі туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасын / оригинал справки установленной формы соот-ветствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
     қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің нотариалдық куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость. 

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың  сипаттамасы / Описание товаров, предлагаемых потенциальным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) тауарларды беру көлемдерi мен сапасына, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға арналған шығыстарға, қызмет көрсету шығыстарына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекшелiктердi / Техническая спецификация с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, сроков и (или) объемов поставки товаров, предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, условия поставки товара согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 5-қосымшадағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации. 

Құжаттарды ресiмдеуге қойылатын талаптар / Требования к оформлению документов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар болса) куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью (для физического лица, если таковая имеется).

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар болса) куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется).

     Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір көзден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:  "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қажет)" / Потенциальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата докуме нтов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а также текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры орынбасары Жанатаев

 

Ш.А. /___________________/ 

 

Күнi  2013 ж. «28» қазан

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры орынбасары Жанатаев

 

Ш.А. /___________________/ 

     

Күнi  2013 ж. «28» қазан

 

М.О.