Бiр көзден алу тәсiлiмен транспорт құралдарына арналған АИ - 92 бензинін (талонмен) мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі / Письменное приглашение к участию

 в государственных закупках способом из одного источника на приобретение бензина АИ-92 (по талонам) для транспортных средств для Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны  окружающей среды Республики Казахстан»

 

 

Қайда:  Заңды тіркелген мекен-жайы: 161100, Оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, Айтеке би көшесі, 55 үй      

              Нақты тұратын мекен-жайы: 160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Ленгір тас жолы, Қапал Батыр көшесі, 5 километр       

 

               «Төлеби ГАЗ Oil» (Төлеби Газ Ойл) жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Абдрасилов Еркен Оналбаевичке

 

 

Куда:    Юридический адрес: 161100, Южно-Казахстанская область, Толебийский район, г. Ленгер, ул. Айтеке би, дом 55

              Фактический адрес: 160000, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Ленгерское шоссе,  ул. Капал Батыра, 5 километр

 

              Товарищество с ограниченной ответственностью «Төлеби ГАЗ Oil» (Төлеби Газ Ойл)

              Директору Абдрасилову Еркену Оналбаевичу

             

              

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Транспорт құралдарына арналған АИ - 92 бензині (талонмен) «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі үшін.

 

Господин:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

       Бензин АИ-92 (по талонам) для транспортных средств для Республиканского государственного учреждения «Каратауский

 государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

Транспорт құралдарына арналған АИ - 92 бензині (та-лонмен)

Наименование закупки

Бензин АИ-92 (по талонам) для транспортных средств

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау ми-нистрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комите-тінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республи-калық мемлекеттік мекемесі / Республиканское госуда-рственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничь-его хозяйства Министерства охраны окружающей сре-ды Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау ми-нистрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комите-тінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республи-калық мемлекеттік мекемесі / Республиканское госуда-рственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничь-его хозяйства Министерства охраны окружающей сре-ды Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орнала-сқан жерi / Местонахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

Техникалық өзіндік ерекше-лігін қоса алғанда, сатып алы-натын тауарлардың  сипатта-масы және талап етiлетiн тех-никалық, сапалық және пай-далану сипаты / Описание и требуемые технические, каче-ственные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая техничес-кие спецификации

АИ-92 бензині. Ұшқын шығарып тұтандыратын қозғал-тқышқа арнап шығарылған, этилденген және этилденбе-ген: АИ-92 / Бензин АИ-92. Неэтилированный и эти-лированный, произведенный для двигателей с искро-вым зажиганием: АИ-92

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Литр / Литр (куб. дм.)

Мемлекеттік сатып алуды өт-кізудің нысанасы болып табы-латын тауардың саны / Коли-чество товара, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок

2290

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсыныла-тын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поста-вки товара, предоставление гарантии на качество предла-гаемых товаров

2013 жылдың 25 қарашасына дейін / До 25 ноября 2013 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2013 жылдың қараша айында / В ноябре месяце 2013 го-да.

Елеулі талаптары көрсетілген транспорт құралдарына арналған АИ - 92 бензинін (талонмен) мемлекеттік са-тып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжатта-маның 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / К приглашению прилагается проект договора о госу-дарственных закупках бензина АИ-92 (по талонам) для транспортных средств с указанием существенных усло-вий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за еди-ницу

103,00

Бiр көзден сатып алу тәсiлi-мен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сум-ма, выделенная для приобре-тения товаров, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок спосо-бом из одного источника

235870,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау ми-нистрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комите-тінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республи-калық мемлекеттік мекемесі. 160400, Оңтүстік Қазақс-тан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / Республи-канское государственное учреждение «Каратауский го-сударственный природный заповедник» Комитета лес-ного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валихано-ва, дом 17, Отдел финансовой и организационной ра-боты, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

2013 жылғы 11 қараша сағат 10:00 дейін / до 10:00 ча-сов 11 ноября 2013 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсы-натын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень доку-ментов (информации), пред-ставляемых потенциальным поставщиком

 

     Құқықтық қабілеттілігін (заңды тұлғалар үшін)  аза-маттық қабілеттілігін растайтын нотариалды куәланды-рылған құжаттар / Нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц):

     заңды тұлға қызметті Үлгі жарғының негізінде жүзе-ге асыратын жағдайды қоспағанда, заңды тұлға заңна-мада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының нота-риалды куәландырылған көшiрмесiн ұсынады. Қазақ-стан Республикасының резидент еместері қазақ және (немесе) орыс тiлдерiне аудармасымен сауда тiзiлiмiнен нотариалды куәландырылған, заңдастырылған үзiндi көшiрмесiн ұсынады / юридическое лицо представляет нотариально засвидетельствованную копию устава, ут-вержденного в установленном законодательством по-рядке, за исключением случаев, когда юридическое ли-цо осуществляет деятельность на основании Типового устава. Нерезиденты Республики Казахстан представ-ляют нотариально засвидетельствованную с переводом на казахский и (или) русский языки легализованную вы-писку из торгового реестра;

     лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз кө-шірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патент-тердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге арналған құқығын растай-тын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерiн / нотариально засвидетельствованные ко-пии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, пе-реработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;

     заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені (қайта тірке-лгені) туралы куәліктің нотариалдық куәландырылған көшірмесі. Егер заңды тұлға қызметін заңнамада бел-гіленген тәртіппен Үлгі жарғы негізінде жүзеге асыра-тын болса, онда мемлекеттік тіркелгені туралы өтінім-нің нотариалдық куәландырылған көшірмесі / нотариа-льно засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юри-дического лица. В случае если юридическое лицо осу-ществляет деятельность на основании Типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;
      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарынан (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылар-дың құрамы қамтылмаған жағдайда) нотариалдық куә-ландырылған үзіндісін не конверттерді ашу күнінің ал-дындағы бір айдан кеш емес берілген акция ұстаушы-лардың ті
зімінен белгіленген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған үзіндінің түпнұсқасын / нотари-ально засвидетельствованную выписку из учредитель-ных документов (в случае, если устав не содержит све-дения об учредителях или составе учредителей), содер-жащую сведения об учредителе или составе учредите-лей либо оригинал выписки из реестра держателей ак-ций, подписанный и заверенный печатью в установлен-ном порядке, выданный не ранее одного месяца, пред-шествующего дате вскрытия конвертов;
      төлем қабілетін растайтын құжаттарды / документы, подтверждающие платежеспособность:
      осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуетті берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының қолы мен мөрі бар әлеуетті беруші-нің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасы-ның қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банкте-рдегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдары-ның, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табыл-са, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдың ішінде берілуі тиіс / оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печа-тью, в котором обслуживается потенциальный постав-щик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка сог-ласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утверж-денному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 4

к настоящей конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом несколь-ких банков второго уровня или филиалов, а также ино-странного банка, данная справка представляется от каж-дого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
     не конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдың ішінде берілген бір теңгеден кем салық берешегінің жә-не міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік ауда-рымдар бойынша берешегінің болуы туралы, үш айдан астам уақыттағы салықтық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегінің (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі кейінге қалдырылған кездегі жағдайларды қоспағанда) жоқтығы немесе бар екендігі туралы тиісті салық орга-нының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұ-сқасын / оригинал справки установленной формы соот-ветствующего налогового органа об отсутствии налого-вой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой за-долженности и задолженности по обязательным пен-сионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, пред-шествующего дате вскрытия конвертов;
     қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің нотариалдық куәландырылған көшiрмесi / но-тариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стои-мость. 

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупа-емых товаров согласно приложению 1 к настоящей ко-нкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың  си-паттамасы / Описание товаров, предлагаемых потен-циальным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану си-паттамаларын және (немесе) тауарларды беру көлемде-рi мен сапасына, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды па-йдалануға арналған шығыстарға, қызмет көрсету шығы-старына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекше-лiктердi / Техническая спецификация с описанием тех-нических, качественных и эксплуатационных характе-ристик товаров, сроков и (или) объемов поставки това-ров, предоставления гарантий качества, к обслужива-нию товара, к расходам на эксплуатацию товара, усло-вия поставки товара согласно приложению 2 к настоя-щей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 5-қосымша-

дағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалар-дың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно при-ложению 5 к настоящей конкурсной документации. 

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Докуме-нты представляются потенциальным поставщиком ор-ганизатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованны-ми страницами, последняя страница, заверенная подпи-сью, и печатью потенциального поставщика.

     Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң то-лық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру-шының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір кө-зден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, со-ндай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:     "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қа-жет)" / Потенциальный поставщик запечатывает доку-менты в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата докуме- нтов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавш-ей"), полное наименование и почтовый адрес организа-тора государственных закупок, наименование государ-ственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗА-КУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВА-ТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры орынбасары Жанатаев Ш.А. /___________________/ 

 

Күнi  2013 ж. «25» қазан

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры орынбасары Жанатаев Ш. /___________________/ 

     

Күнi  2013 ж. «25» қазан

 

М.О.