Конкурстық құжаттамаға
                                     3-қосымша
                                 

                             Жобасы

 

Шарт №

бiр көзден алу тәсiлiмен УАЗ

 көлік құралдарына, МТЗ-82.1 доңғалақты тракторына, ДТ-75 тракторына, 2 ПТС-4

трактор тіркемесіне және электргенераторына арналған қосалқы бөлшектерді мемлекеттiк

 сатып алу туралы «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі» 234 бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі, «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және  дамытуды қамтамасыз ету» 031 бағдарламасы, «Табиғи

 қорық қоры нысандарын сақтауды қамтамасыз

 ету» 100 кіші бағдарламасы бойынша

 

Кентау қ.                            2013ж. «__» _______________

 

      Ереже негізінде әрекет етуші «Қазақстан Респуб-ликасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қара-тау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық ме-млекеттік мекемесі, бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын, «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта-ны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шару-ашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі дире-кторы Адильбаев Жасар Аширович атынан, бiр тарап-тан және бұдан әрi Өнім беруші деп аталатын _________

__________________________________________ атынан

                  (онім беруші - конкурс  жеңiмпазының  толық  атауы)    

_____________________________ негiзiнде әрекет ететiн

        (Жарғының, Ереженiң және т.б.)

________________________________________________ 

        (уәкiлеттi адамның лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты)

екiнші тараптан, «Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заң-

ның (бұдан әрi - Заң) және бiр көзден алу тәсiлiмен УАЗ көлік құралдарына, МТЗ-82.1 доңғалақты тракторына, ДТ-75 тракторына, 2 ПТС-4 трактор тірке-месіне және электргенераторына арналған қосалқы бөл-шектерді мемлекеттiк сатып алу қорытындыларын бекі-ту жөніндегі 2013 жылы «__» ___________  № __ өткен шешім негiзiнде осы Мемлекеттiк сатып алу туралы ша-ртты (бұдан әрi - Шарт) жасасты және мына төменде-гiлер туралы келiсiмге келдi:

 

1. Шарттың мәні және бағасы

       1.1. Өнім беруші тауарларды - УАЗ көлік құралда-рына, МТЗ-82.1 доңғалақты тракторына, ДТ-75 тракто-рына, 2 ПТС-4 трактор тіркемесіне және электргенерато-рына арналған қосалқы бөлшектерді Тапсырыс берушіге мөлшердегi жалпы сомада (сомасы цифрлармен және жазумен көрсетiлсiн) (бұдан әрi - Шарттың бағасы) жет-кізуді міндетіне алды. «Өзге де қорларды сатып алу» 149 ерекшелігі бойынша қабылданған міндеттеменің сомасы ___________ () теңгені құрайды.

     1.2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсiндiрменi бiлдiретiн болады:

       1) "Шарт" - Тапсырыс берушi мен Өнім беруші ара-сында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жасалған, жаз-баша нысанда тiркелген, тараптар оған барлық қосым-шаларымен және толықтыруларымен бiрге, сондай-ақ шартта сiлтеме бар барлық құжаттамамен бiрге қол қой-ған азаматтық-құқықтық акт;

         2) "Шарттың бағасы" - Тапсырыс беруші Шарттың шеңберiнде Өнім берушіге өзiнiң шарттық мiндетте-мелерiн толық орындағаны үшiн төленуге тиiс соманы бiлдiредi;

        3) "Тауарлар" -  УАЗ көлік құралдарына, МТЗ-82.1 доңғалақты тракторына, ДТ-75 тракторына, 2 ПТС-4  трактор тіркемесіне және электргенераторына арналған қосалқы бөлшектер Өнім беруші Тапсырыс берушiге Шарт шеңберінде беруге тиіс қызметті білдіреді;

         4) "Iлеспе көрсетiлетiн қызметтер" - Тауарларды берудi қамтамасыз ететiн қызметтердi, мәселен, тасы-малдау және монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту қамтылатын кез келген басқа да көмекшi қызметтер және Өнiм берушiнiң осы Шартта көзделген басқа да осыған ұқсас мiндеттерiн бiлдiредi;

        5) "Тапсырыс берушi" - «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшы-лық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

        6) "Өнім беруші" - кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асы-ратын, жеке тұлға, Тапсырыс берушiмен мемлекеттiк сатып алу туралы жасасқан шартта оның агентi ретiнде әрекет ететiн заңды тұлға (егер Қазақстан Респуб-ликасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, мемлекет-тiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақыт-ша бiрлестiгi (консорциум).

       1.3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлiгi болып саналады, атап айтқанда:

         1) осы Шарт;

         2) сатып алынатын тауарлардың тiзбесi (осы Шарт-қа 1 Қосымша);

         3) тауарларды жеткізіп беру Актісі (осы Шартқа 2 Қосымша);  

         4) тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісі (осы Шартқа 3 Қосымша);    

         5) тауардың шығуы туралы сертификат CT-KZ нысан (болған кезде).  

 

2. Есептесу тәртібі

       2.1. Ақы төлеу нысаны: Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаржы аудару. Осы Шарт бойынша төлемақы теңгемен жүргізіледі.

       2.2. Төлеу мерзiмi: Тапсырыс беруші төлемақыны, тауарды тағайындалған пунктте қабылдағаннан және Өнім берушімен тапсырылған шот-фактураға сәйкес жә-не тауарларды жеткізіп беру Актісіне (2 Қосымша), тау-арлардың сандық-сапалық жағдайы Актісіне (3 Қосым-ша) қол қойылғаннан кейін 2013 жылдың маусым  айын-да жүргізеді.

      2.3. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: 

          1) Тауардың сипаттамасымен, тауардың санын, бірлігінің бағасын және жалпы сомасын көрсетіп, Өнім берушінің шот-фактурасы;

         2) жүк құжат;

         3) тауарларды жеткізіп беру Актісі (2 Қосымша);

         4) тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісі (3 Қосымша).

      2.4. Тауарларды жеткізіп беру мерзімі - 2013 жылдың 25  маусымына дейін.

 

3. Тараптардың құқылары және міндеттері

      3.1. Өнім беруші міндетті:

      3.1.1. Өнім беруші сатуды және берудi,  ал Тапсырыс берушi тауарларды Өнiм берушiнiң баға ұсыныстарына сәйкес санда және сапада қабылдауды және төлеудi мiн-детiне алады;

      3.1.2. Осы Шартта көрсетілген өзіне алынған міндет-темелердің толық және тиісті түрде орындалуын  қамта-масыз етуі тиіс;

      3.1.3. Өнім беруші Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын адамға Шарт-тың мазмұнын немесе оның қандай да бiр ережелерiн, сондай-ақ Тапсысырыс берушi немесе осы Шартты орындау үшiн Өнім беруші тартқан персоналды қоспа-ғанда, оның атынан басқа адам берген модельдерді, үлгі-лерді немесе ақпаратты ашпауға тиiс. Көрсетiлген ақпа-рат бұл персоналға құпия түрде және шарттық мiндетте-мелердi орындау үшiн қажеттi шамада берiлуге тиiс;

     3.1.4. Өнім беруші Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз,  қандай да болмасын жоғарыда са-намаланған құжаттарды немесе ақпараттарды,  Шартты iске асыру мақсатынан басқа, пайдаланбауға тиiс;

      3.1.5. Өнiм берушi тауарды оларды соңғы тағайын-далған пунктiне тасымалдау кезiнде зақымдануды неме-се бұзылуды болдырмауға қабiлеттi орауға қамтамасыз етуi тиiс. Орам қандай да болмасын шектеулерсiз қар-қынды көтергiш-көлiк өңдеуiне және тасымалдау кезiн-дегi экстремалды температураның, тұз бен жауын-ша-шынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсерiне төзуге тиiс;

      3.1.6. Тауарларды жеткізіп берудi, Тапсырыс беру-шiнiң сатып алынатын Тауарлардың тiзбесiнде (1 Қосы-мша) айтылған талаптарына сәйкес жүзеге асырады;

      3.1.7. Тауарларды тағайындалған пунктiне дейiн жет-кізіп беруі тиiс. Осы тауарларды тағайындалған пунктi-не дейiн тасымалдауды Өнiм берушi жүзеге асырады жә-не төлейдi, ал оған байланысты шығыстар Шарттың ба-ғасына қосылады. Ілеспе қызметтерге баға Шарттың ба-ғасына енгізілуі тиіс;

      3.1.8. Өнiм берушi Шарт шеңберiнде берiлген Тауар-лар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланыл-маған, конструкциялар мен материалдардың барлық соң-ғы түрленулерi көрсетiлген жаңа не сериялық модель бо-лып табылатындығына кепiлдiк бередi. Өнiм берушi, бұ-дан әрi, осы Шарт бойынша берiлген Тауарлар Тапсы-рыс берушiнiң елi үшiн әдетте қолайлы жағдайларда бе-рiлген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде констру-кцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұдан әрi кепiлдiк бередi;

      3.1.9. Өнiм берушi жергілікті қамтуды (болған кезде) қамтамасыз етуге міндеттенеді;     

      3.1.10. Тауарды түсіргеннен кейін Өнім беруші Тап-сырыс берушіге тауардың шыққан жері туралы сертифи-кат жіберуі тиіс;

      3.1.11. Хабарламаны алғаннан кейiн Өнiм берушi

ақау шыққан Тауарды Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын шығынсыз тез арада алмастыруға

тиiс.

      3.2. Тапсырыс берушi міндетті: 

      3.2.1. Өнiм берушiмен Шарт бойынша жеткізіп беріл-ген тауарларға, Шартта көрсетілген міндеттемелерге сә-йкес санда және сапада қабылдауға және төлем жасауға;

      3.2.2. Өнiм берушiге жеткізіп берілген тауарлардың ақысын төлеуді осы Шарттың 2.1., және 2.2. тармақта-рында көрсетiлген нысанда және мерзiмде жүргiзуге;
      3.2.3. Шартта бағаны,  Өнiм берушiмен, оның баға ұсыныстарында көрсетілген, бағаға сәйкес көрсетуге;

      3.2.4. Тапсырыс берушi Өнiм берушiнi УАЗ көлік құ-ралдарына, МТЗ-82.1 доңғалақты тракторына, ДТ-75 тракторына, 2 ПТС-4 трактор тіркемесіне және электрге-нераторына арналған қосалқы бөлшектерді жеткізіп бе-руге байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге мiндеттi.

      3.3. Өнiм берушi құқылы:

      3.3.1. Тиісті тауарларды жеткізіп беру Актісіне (2 Қо-сымша), тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісіне (3 Қосымша) қол қойылғаннан және тауарларды жеткізіп беру аяқталғаннан кейін төлем ақыны талап етуге.

      3.4. Тапсырыс берушi құқылы:

      3.4.1. Жеткізілген тауарлардың сапасын тексеруге;

      3.4.2. Егер Өнiм берушi хабарлама алып, Тапсырыс берушi талап еткен мерзiмде ақауды(ларды) жөндемесе, Тапсырыс берушi Өнiм берушi есебiнен және Тапсырыс берушi Өнiм берушiге қатысты Шарт бойынша иеленуi мүмкiн басқа да құқықтарға қандай да болмасын залал-сыз ақауларды жөндеу жөнiндегi қажеттi санкциялар мен шараларды қолдана алады.

 

4. Сәйкес келуіне тексеру

      4.1. Тапсырыс берушi немесе оның өкiлдерi Тауарла-рға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргiзуi мү-мкiн. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнiм берушi жүктейдi.

      4.2. Техникалық бақылау мен сынақ тауарларды жет-кізу орнында және/немесе соңғы пунктiнде жүргiзiлуi  мүмкiн.

      4.3. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар Щарттың талаптарына жауап бермесе, Тапсырыс берушi олардан бас тарта алады немесе Өнiм берушi Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз ақаулы тауарды  алмас-тырады.

 

5. Құқықтар табыс ету

      5.1. Өнiм берушi қандай да болмасын бiреуге, осы Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн Тапсырыс беру-шiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз, толық не iшiнара бермеуге тиiс. 

 

6. Тараптардың жауапкершілігі

      6.1. Өнім беруші тарапынан тауарларды жеткізіп бе-рудi орындауды кешiктiру оған жүктелетiн мынадай сан-кцияларға әкелуi мүмкiн: мезгілінде жеткізіп бермеген-дігі үшін тұрақсыздық айыбын төлеп Тапсырыс беруші-мен Шарттың күшiн жою.

      6.2. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнiм берушi  тауарларды Шартта көзделген мерзiмде бере ал-майтын болса, Тапсырыс берушi өзiнiң басқа құқық-тарына зиян келтiрместен, шарт шеңберiнде әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн Шарттың бағасынан 0,1 %, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10 % - нен аспайтын сома-ны тұрақсыздық айыбы түрiнде шегерiп тастайды.

      6.3. Егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Өнім берушіге мерзімі өткен әр күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы, бірақ Шарттың жалпы сома-сының 10 % - нен аспайтын соманы мөлшерiнде кiдiр-тiлген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейдi. 

      6.4. Шарттың талаптарын бұзғаны үшiн қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтiрместен, Тап-сырыс берушi Өнiм берушiге мiндеттемелердi орында-мағаны туралы жазбаша хабарлама жiбере отырып, осы Шартты толық немесе iшiнара бұза алады:

       а) егер Өнiм берушi Тауардың бөлiгiн немесе бар-лығын Шартта көзделген мерзiмде (дерде) немесе Тап-сырыс берушi берген осы Шартты ұзарту кезеңi iшiнде бере алмаса;

       б) егер Өнiм берушi Шарт бойынша қандай да бол-масын басқа да өзiнiң мiндеттемелерiн орындай алмаса.
      6.5.   Айып санкциясын төлеу кінәлі жақты, оған Шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерді орындаудан босатпайды.

7. Форс - мажор

      7.1. Өнiм берушi, егер Шартты орындауды кешiктiру форс-мажор жағдайларының нәтижесi болса, Шарттың, талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық  айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

      7.2. Осы Шарттың мақсаты үшiн "форс-мажор" Өнiм берушiнiң есебiне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнiм берушi тарапынан бақы-лауға бағынбайтын оқиғаны бiлдiредi. Мұндай оқиғалар әскери iс-қимылдар, табиғи немесе зiлзала апаттары, iн-дет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты iс-қимылдарды қамтуы мүмкiн, бiрақ олармен шектелмей-дi.
      7.3. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнiм берушi Тапсырыс берушiге мұндай жағдайлар мен олардың себептерi туралы тез арада жазбаша хабарлама жiберуге тиiс. Егер Тапсырыс берушiден өзгеше жазба-ша нұсқаулықтар түспесе, Өнiм берушi Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн орындауды ол орынды болғанын-ша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына бай-ланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсiлдерiн жүргiзедi. 

8. Шартқа өзгерiстер енгiзу

      8.1. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасы-на өнiм берушiнi таңдауға негiз болған сапаның және ба-сқа да жағдайлардың өзгермеу талабымен өзгерiстер ен-гiзуге мынадай өзара байланысты талаптар сақталған жағдайда:
       1) шарт жобасының сомасын азайту бөлігіне өзге-рістер енгізуге жол берілсе;

       2) шарт сомасын азайту бөлігіне өзгерістер енгізу туралы шешім тараптардың өзара келісуі бойынша қабылданса жол беріледі.

      8.2. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның жә-не басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгеріс-тер енгізуге:

        1) тауарларға берiлетiн бағаны және тиiсiнше шарт-тың сомасын азайту бөлiгiнде тараптардың өзара келiсуi бойынша;
        2) осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар  бірлігі үшін баға-ның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не артты-ру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды мемлекеттік са-тып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;
       3) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау процесінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында, онымен жасалған тауарды мемлекеттік са-тып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (не-месе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі.

     8.3. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасы-на не жасалған шартқа мемлекеттiк сатып алу шарттары-ның және (немесе) өнiм берушi таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетiн өзгерiстердi 8.2. тар-мақта көзделмеген негiздемелер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

     8.4. Екi тарап қол қойған жазбаша өзгерiстердi қоспа-ғанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар не-месе өзгерiстер (тиеу, орау әдiстерi, жеткiзу орны немесе өнiм берушi көрсететiн Қызметтер және т.б.) жiберiлме-йдi.

     8.5. Егер кез келген өзгерiс Өнiм берушiге Шарт бой-ынша тауарлардың кез келген бөлiгiн беру үшiн қажеттi құнның немесе мерзiмнiң азаюына әкелетiн болса, Шар-ттың бағасы немесе беру кестесi немесе сол немесе өзге-лерi тиiстi түрде түзетiледi, ал Шартқа тиiстi түзетулер енгiзiледi. Осы бап шеңберiнде Өнiм берушiнiң түзету жүргiзуге барлық сауалдары Өнiм берушi Тапсырыс бе-рушiден өзгерiстер туралы өкiм алған күннен бастап 10 (он) күн iшiнде көрсетiлуге тиiс.

 

9. Шартты бұзу тәртібі

     9.1. Тапсырыс берушi, егер Өнiм берушi банкрот не-месе төлеуге қабiлетсiз болса, Өнiм берушiге тиiстi жаз-баша хабарлама жiбере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсы-рыс берушi, егер Шартты бұзу iс-әрекеттердi жасауға не-месе Тапсырыс берушiге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнiм берушiге қаты-сты ешқандай қаржылық мiндеттемелер жүктемейдi.

     9.2. Тапсырыс берушi, Өнiм берушiге тиiстi түрде жа-збаша хабарлама жiбере отырып, оның бұдан әрi орын-далуының орынсыздығына орай,  кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың се-бебi көрсетiлуі тиiс, күшi жойылған шарттық мiндетте-мелердiң көлемi, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшiне енген күн айтылуға тиiс.

     9.3. Жоғарыда көрсетiлген жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Өнiм берушi Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.

    9.4. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзы-луы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнiм беру-шiге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Ме-млекеттiк сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұ-зылуы мүмкiн. Өнiм берушiге мұндай негiздеме бойын-ша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемiн талап ету құқығына ие емес.


10. Дауларды шешу тәртібі

    10.1. Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi тiкелей келiс-сөздер процесiнде олардың арасында Шарт бойынша не-месе оған байланысты туындайтын барлық келiспеушiлi-ктердi немесе дауларды шешуге бар күш-жiгерiн жұмса-уға тиiс.

    10.2. Егер осындай келiссөздер басталғаннан кейiн 21 (жиырма бiр) күн iшiнде Тапсырыс берушi мен Өнiм бе-рушi Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгенi осы мәселенi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешудi талап ете алады.

 

11. Хабарлама

    11.1. Шартқа сәйкес тараптардың бiрi екiншi тарапқа жiберетiн кез келген хабарлама кейiннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрiнде жiберiледi.
    11.2. Хабарлама жеткiзiлгеннен кейiн немесе күшiне ену көрсетiлген күнi (егер хабарламада көрсетiлсе) күшi-не енедi, ол бұл күндердiң қайсысы кеш болатындығына байланысты.

 

12. Шарттың жарамдылық мерзімі

    12.1. Осы Шарт Тапсырыс берушi оны Қазақстан Рес-публикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашы-лық бөлімшелерінде тіркеуден өткізгеннен кейін күшіне енеді.

    12.2. Шарттың қолданылатын мерзімі 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

                                                                         

13. Өзге талаптар

    13.1. Осы Шартқа енгізілген кез-келген өзгерістер мен толықтырулар, егер олар жазбаша түрде жасалғанда және оған сенім білдірілген өкілдерімен қол қойылып, екі жақтың мөрі қойылып куәландырылған жағдайда ғана жарамды болып табылады.

    13.2. Заңды тұлға мекен-жайы немесе қызмет көрсе-тетін банк реквизиттері өзгерген жағдайда тараптар осы өзгеріс болған күннен бастап 3 /үш/ жұмыс күні ішінде бірін-бірі тез арада хабардар етуге міндетті.

    13.3. Шарт қазақ және/немесе орыс тілдерінде, әрбір тарап үшін бірдей заңды күші бар екі данада жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда Шарт-тың қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі данасы қа-ралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа да құжаттамалар осы талап-тарға сәйкес келуге тиiс.

    13.4. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндет-тi төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнама-сына сәйкес төленуге тиiс.

                                 
 14.
Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:

 

                 Тапсырыс берушi:   

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау

министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі

БСН 040440007961

ЖСК KZ92070101KSN0000000

БСК KKMFKZ2A

РММ коды 2340087

Кбе 11

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  қазынашылық Комитеті» ММ

Мекен-жайы: 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы,                 Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй.                  тел./факс: 8 (72536) 36966, 36965

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі директоры

 

____________________________ Ж.А. Адильбаев

                          (қолы)

             2013 ж. «__»________________

                            М.О.

 

                          Заказчик:

Республиканское государственное учреждение

«Каратауский государственный природный

заповедник» Комитета лесного и охотничьего

хозяйства Министерства охраны окружающей

среды Республики Казахстан» 

БИН 040440007961

ИИК KZ92070101KSN0000000

БИК KKMFKZ2A

Код РГУ 2340087

КБе 11

ГУ «Комитет казначейства Министерства

финансов Республики Казахстан»

 

Адрес: 160400, Южно-Казахстанская область,

г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

тел./факс: 8 (72536) 36966, 36965

 

Директор Республиканского государственного

учреждения «Каратауский государственный

природный заповедник» Комитета лесного и

охотничьего хозяйства Министерства охраны

окружающей среды Республики Казахстан»  

 

___________________________ Ж.А. Адильбаев

                     (подпись)

 

           «__»_______________ 2013 г.

 

                    М.П.

 

 

 

                    

                             

 

 

Приложение 3

к конкурсной документации

                                                                                     Проект

 

Договор

о государственных закупках запасных частей

для транспортных средств УАЗ, колесного

 трактора МТЗ-82.1, трактора ДТ-75, прицепа

 трактора 2 ПТС-4 и для электрогенератора

 способом из одного источника по администратору бюджетных программ 234 «Министерство охраны окружаущей среды

 Республики Казахстан», программе 031

 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и

 животного мира», подпрограмме 100

 «Обеспечение сохранения объектов природно-заповедного фонда»

 

г. Кентау                                 «__» _______________ 2013г.

 

      Республиканское государственное учреждение «Ка-ратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министер-ства охраны окружающей среды Республики Казах-стан», именуемый в дальнейшем  Заказчик, в лице дирек-

тора Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный  природный заповед-ник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Ми-нистерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» Адильбаева Жасара Ашировича, действую-щего на основании Положения, с одной стороны и _____

_________________________________________________ ,

 (полное наименование поставщика-победителя конкурса)

именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________

_________________________________________________,

   (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________, с

                                                         (Устава, Положения и т. п.)

другой стороны, на основании Закона Республики Казах-стан «О государственных закупках» (далее - Закон) и ито-гов государственных закупок способом из одного источ-ника запасных частей для транспортных средств УАЗ, колесного трактора МТЗ-82.1, трактора ДТ-75, прицепа трактора 2 ПТС-4 и для электрогенератора, прошедших от  «__»  ___________ 2013 года  № __ заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

 

1. Предмет и цена Договора

      1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары-

запасные части для транспортных средств УАЗ, колесного

трактора МТЗ-82.1, трактора ДТ-75, прицепа трактора 2

ПТС-4 и для электрогенератора на общую сумму в разме-

ре (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена До-

говора). Сумма принимаемых обязательств по специфике

149 «Приобретение прочих запасов» составляет ________

() тенге.

      1.2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

         1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключен-ный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

         2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Дого-вора за полное выполнение своих договорных обязате-льств;

        3) «Товары» - запасные части для транспортных сред-

ств УАЗ, колесного трактора МТЗ-82.1, трактора ДТ-75,

прицепа трактора 2 ПТС-4 и для электрогенератора, кото-

рые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках До-

говора;

         4) «Сопутствующие услуги» означают услуги, обес-печивающие поставку Товаров, такие, например, как тран-спортировка, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание техни-ческого содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным До-говором;

         5) «Заказчик» - Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник Комитета  лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»;

         6) «Поставщик» - физическое лицо, осуществляю-щее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

      1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

         1) настоящий Договор;

          2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1 к настоящему Договору);

          3) Акт поставки товара (Приложение 2 к настояще-му Договору);

          4) Акт количественно-качественного состояния то-вара (Приложение 3);

          5) сертификат о происхождении товара Форма СТ- KZ (при его наличии).

 

2. Порядок расчетов

      2.1. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата по настоящему Договору будет производиться в тенге.

      2.2. Сроки выплат: Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику после приемки То-вара в пункте назначения и по предоставлению Постав-щиком соответствующей счет - фактуры и подписания сторонами Акта поставки товара (Приложение 2), Акта количественно-качественного состояния товара (Прило-жение 3) в июне месяце 2013 года.  

      2.3. Необходимые документы, предшествующие опла-те:

          1) счет - фактура Поставщика с описанием Товара, указанием количества, цены единицы Товара и общей суммы;

         2) накладная;

         3) Акт поставки товара (Приложение 2);

          4) Акт количественно-качественного состояния то-вара (Приложение 3).

     2.4. Срок поставки товаров - до 25 июня 2013 года.

 

3. Права и обязанности сторон

     3.1. Поставщик обязуется:

      3.1.1. Продать и поставить, а Заказчик принять и опла-тить Товары в количестве и качестве в соответствии с це-новым предложением Поставщика;

      3.1.2. Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору;

      3.1.3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также моделей, образцов или информации, предостав-ленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Постав-щиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств;

      3.1.4. Поставщик не должен без предварительного пи-сьменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора;

      3.1.5. Поставщик должен обеспечить упаковку това-ров, способную предотвратить их от повреждения или по-рчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограни-чений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения;

      3.1.6. Поставку Товаров осуществлять в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупае-мых Товаров (Приложение 1);             

      3.1.7. Поставить Товары до пункта назначения. Транс-портировка этих товаров до пункта назначения осуществ-ляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора. Цены на сопутст-вующие услуги должны быть включены в цену Договора;

      3.1.8. Поставщик гарантирует, что Товары, поставлен-ные в рамках Договора, являются новыми, неиспользова-нными, новейшими либо серийными моделями, отражаю-щими все последние модификации конструкций и матери-алов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конст-рукцией, материалами или работой, при нормальном ис-пользовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны Заказчика;

      3.1.9. Поставщик обязуется обеспечить местное содер-жание (при его наличии);

      3.1.10. После отгрузки товара Поставщик должен нап-равить Заказчику сертификат о происхождении товара;

      3.1.11. После получения уведомления Поставщик дол-жен как можно скорее произвести замену бракованного Товара без каких - либо расходов со стороны Заказчика.  

      3.2. Заказчик обязуется:

      3.2.1. В соответствии с условиями Договора принять и оплатить Товары в количестве и качестве, поставленные Поставщиком по Договору;

      3.2.2. Оплату Поставщику за поставленные Товары производить в форме и в сроки, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Договора;

      3.2.3. Указать цены в Договоре,  соответствующие це-нам, указанным Поставщиком в его ценовом предложе-нии;

      3.2.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Постав-

щика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с

поставкой запасных частей для транспортных средств

УАЗ, колесного трактора МТЗ-82.1, трактора ДТ-75, при-

цепа трактора 2 ПТС-4 и для электрогенератора.

     3.3. Поставщик имеет право:

     3.3.1. Требовать оплату после завершения поставки Товаров надлежащим образом и подписания Сторонами соответствующего Акта поставки товара (Приложение 2), Акта количественно-качественного состояния товара (Приложение 3).

     3.4. Заказчик имеет право:

     3.4.1. Проверять качество поставляемых Товаров;

     3.4.2. Если Поставщик, получив уведомление, не ис-правит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказ-чик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

 

4. Проверка на соответствие

     4.1. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания товаров. Все рас-ходы на эти испытания несет Поставщик.

     4.2. Технический контроль и испытания могут проводиться в месте доставки и/или в конечном пункте назначения товаров.

  4.3. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают условиям Договора, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.  

 

5. Передача прав

     5.1. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия За-казчика.

 

6. Ответственность сторон

      6.1. Задержка с выполнением поставки Товаров со сто-роны Поставщика может привести к следующим санкци-ям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Дого-вора с  выплатой неустойки за несвоевременную постав-ку.

      6.2. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предус-мотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Дого-вора.

      6.3. Если Заказчик не выплачивает Поставщику причи-тающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Поставщику неустойку по задержанным платежам  сумму в размере  0,1% от причи-тающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.

      6.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нару-шение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств:

        а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок (и), предусмотренные Договором, или в те-чение периода продления этого Договора, предостав-ленного Заказчиком;

        б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

      6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств, возло-женных на нее настоящим Договором.

 

7. Форс-мажор

      7.1. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения  его условий, если задержка с исполнением Договора явля-ется результатом форс-мажорных обстоятельств.

      7.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться дейст-виями, такими как: военные действия, природные или сти-хийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на пос-тавки товаров.

      7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятель-ств Поставщик должен незамедлительно направить Заказ-чику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных пись-менных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесооб-разно и ведет поиск альтернативных способов выпол-нения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоя-тельств.

 

8. Внесение изменения в Договор

      8.1. Внесение изменения в проект договора о государ-ственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора постав-щика, допускается при соблюдении следующих взаимо-связанных условий:

       1) внесение изменения допускается в части уменьше-ния суммы проекта договора;

       2) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон.

  8.2. Внесение изменения в заключенный договор о го-сударственных закупках при условии неизменности каче-ства и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

       1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы договора;

       2) в части уменьшения либо увеличения суммы дого-вора, связанной с уменьшением либо увеличением пот-ребности в объеме приобретаемых товаров, при условии неизменности цены за единицу товара, указанных в зак-люченном договоре о государственных закупках данных товаров. Такое изменение заключенного договора о госу-дарственных закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государст-венных закупок для приобретения данных товаров;

      3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) тех-нические характеристики либо сроки и (или) условия пос-тавки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

   8.3. Не допускается вносить в проект либо заключен-ный договор о государственных закупках изменения, ко-торые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явивше-гося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктом 8.2.

     8.4. Никакие отклонения или изменения (метод отгру-зки, упаковки, место доставки, или Услуги, предоставляе-

мые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допус-каются, за исключением письменных изменений, подписа-нных обеими сторонами.

     8.5. Если любое изменение ведет к уменьшению стои-мости или сроков, необходимых Поставщику для постав-ки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответст-вующие поправки. Все запросы Поставщика на проведе-ние корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 10 (десяти) дней со дня получе-ния Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказ-чика.

 

9. Порядок расторжения Договора

     9.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Дого-вор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуще-ствляется немедленно, и Заказчик не несет никакой фина-нсовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение дей-ствий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

     9.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Дого-вор в силу нецелесообразности его дальнейшего выпол-нения, направив Поставщику соответствующее письмен-ное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

     9.3. Когда Договор аннулируется в силу вышеука-занных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

     9.4. Договор о государственных закупках может быть расторгнуть на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом.   Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

 

10. Порядок разрешения споров

    10.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все уси-лия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых перего-воров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

    10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

11. Уведомление

    11.1. Любое уведомление, которое одна сторона нап-равляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

    11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уве-домлении), в зависимости от того, какая из этих дат нас-тупит позднее.

 

12. Срок действия Договора

    12.1. Настоящий Договор вступает в силу после регист-рации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казах-стан. 

    12.2. Срок действия Договора по 31 декабря 2013 года.

 

13. Прочие условия

    13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему До-говору действительны лишь при условии, если они совер-шены в письменной форме и подписаны уполномочен-ными на то представителями и скреплены печатями обеих сторон.

    13.2. В случае изменения юридического адреса или бан-ковских реквизитов обслуживающего банка, стороны обя-заны незамедлительно уведомить об этом друг друга в те-чение 3(трех) рабочих дней с даты такого изменения.

    13.3. Договор составлен на казахском и/или русском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-ческую силу. В случае необходимости рассмотрения До-говора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

    13.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законода-тельством Республики Казахстан.

 

 

 

 

 

     

 

 

14. Адреса и реквизиты Сторон:

               

                           Өнім беруші:

     __________________________________

                            (толық атауы)   

     __________________________________

 

     __________________________________

                              (мекен-жайы)   

     __________________________________

                             (телефоны, факсы)

     __________________________________

                                   (Т.А.Ә.)      

     __________________________________

                                    (қолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2013 ж. «__»_______________

                               М.О.                            

                         Поставщик:

    __________________________________

                     (полное наименование)

     __________________________________

 

     __________________________________

                                    (адрес)

     __________________________________

                               (телефон, факс)

     __________________________________

                                    (Ф.И.О.)

     __________________________________

                                   (подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «__»_______________ 2013 г.

 

          М.П.

 

 

 

                                                                                                     Шартқа 1-қосымша

                                                                                                               2013 ж. "__" _____________ № __

 

Сатып алынатын тауарлардың тiзбесi

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен УАЗ КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНА, МТЗ-82.1 ДОҢҒАЛАҚТЫ ТРАКТОРЫНА, ДТ-75 ТРАКТОРЫНА, 2 ПТС-4 ТРАКТОР ТІРКЕМЕСІНЕ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР-ГЕНЕРАТОРЫНА АРНАЛҒАН ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕРДІ мемлекеттік сатып алу туралы 

 

Лот       

Тапсы-рыс бе-рушінің        атауы

 

Тауарла-рдың атауы

Тауарла-рдың қыс-қаша си-паттама-лары

Өл-шем бірлі-гі            

Са-ны, кө-ле-мі

Бірлік бағасы

Беру шарттары (ИНКОТЕРМС 2000  сәйкес)

Тауар-ларды жеткізіп беру мерзімі

Тауар-ларды жеткізіп беру орны

Аванстық төлем мө-лше-рі,

 %

Баға ұсы ныстарын сұрату
тәсiлiмен мемлеке-ттiк са-тып алу үшiн бөлі нген со-ма (№ - лот бой-ынша), 

  теңге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақс-тан Рес-публика-сы Қор-

шаған ортаны

қорғау

минист-рлігі Ор-ман және аңшы-

лық ша-руашы-лығы ко-митеті-

нің «Қа-

ратау ме-

млекет-

тік таби-

ғи қоры-ғы» рес-публи-калық мемлеке-ттік ме-кемесі

 

Негізгі сөндіргіш

 

 

УАЗ-дың пайдала-нылған га-зды сөнді-ргіш.

Жеңіл ав-токөлікте-рге арнал-ған

Дана

2

2500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 жыл-дың 20 маусы-мына  дейін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оңтүс-тік Қа-зақс-тан об-лысы, Кентау қаласы, Уәли-ханов көшесі, 17 үй

 

0 (0%)

5000,00

2

Доңғала-қты трак-тордың және оның бас-қа да бөл-шектері.

МТЗ-82.1

тығын-дамалы алдыңғы брусы.

МТЗ-82.1

тығында-малы ал-дыңғы брусы.

Агрегат-тың алға бағыттал-ған қозға-лысына баратын жетекші доңғалақ-тардың айналу қозғалы-сын түзуге арналған 

Дана

1

18000,00

0 (0%)

18000,00

3

Алдыңғы осьтің ба-лкасы

2 ПТС-4 тіркемесі  алдыңғы ось жиын-тығы.   

Басқа да автокөлік-терге

Ком-плект

1

25000,00

0 (0%)

25000,00

4

Артқы осьтің ба-лкасы

2 ПТС-4 тіркемесі  артқы ось жиынты-ғы.  

Басқа да автокөлік-терге

Ком-плект

1

25000,00

0 (0%)

25000,00

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Қазақс-тан Рес-публика-сы Қор-

шаған ортаны

қорғау

минист-рлігі Ор-ман және аңшы-

лық ша-руашы-лығы ко-митеті-

нің «Қа-

ратау ме-

млекет-

тік таби-

ғи қоры-ғы» рес-публи-калық мемлеке-ттік ме-кемесі

 

Поршен-дік гидро-цилиндр.

2 ПТС-4 тіркемесі  поршендік гидроци-линдр.

Екі жақты әрекет ете-тін порше-ндік гид-роцилиндр тежелмей-тін біржа-қты што-гымен ца-пфамен немесе те-сіп қаты-рылған

Дана

1

20000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 жыл-дың 20 маусы-мына  дейін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оңтүс-тік Қа-зақс-тан об-лысы, Кентау қаласы, Уәли-ханов көшесі, 17 үй

 

0 (0%)

20000,00

6

Доңғалақ дискі

2 ПТС-4 тіркемесі  доңғалақ дискі.

Басқа да материал-дардан, оң, жүк авто-көліктері-не арнал-ған

Дана

2

2000,00

0 (0%)

4000,00

7

Соқаның басқа да бөлшек-тері.

ДТ-75 со-қасының тіректері жиынты-ғы

 

ДТ-75 со-қасының тіректері жиынты-ғы.

Топырақ-ты негізгі өңдеуге арналған құрал

Дана

1

28000,00

0 (0%)

28000,00

8

Сальник

Сальник (25х41) электрге-нераторы-на арнал-ған.

Басқа да

Дана

10

500,00

0 (0%)

5000,00

 

 

Барлығы:

 

 

 

 

 

 

 

 

130000,00

                     Тапсырыс беруші:                                                                           Өнім беруші:  

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау                     ______________________________

министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы                                     (толық атауы)   

комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»

республикалық мемлекеттік мекемесі

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау                     ______________________________ 

министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы                                        (Т.А.Ә.)   

комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы»

республикалық мемлекеттік мекемесі директоры

 

____________________________ Ж.А. Адильбаев                              ______________________________

                       (қолы)                                                                                                                 (қолы)

 

           2013 ж. "__" _______________                                                           2013 ж. "__" ______________

 

                          М.О.                                                                                                    М.О.  

 

                                                                                                                 Приложение № 1 к Договору

                                                                                                           от «__» _____________ 2013г. № __

 

Перечень закупаемых товаров

 

Государственные закупки способом запроса ценовых предложений ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ УАЗ, КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА МТЗ-82.1, ТРАКТОРА ДТ-75, ПРИЦЕПА 2 ПТС-4 И ДЛЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА  

 

№ ло-та               

Наиме-нование Заказчи-ка


 Наиме-нование товара

Краткая характе-ристика товаров

Единица из-мере-ния            

Ко-личество, объ-ем

 

Цена за единицу

Условия пос-тавки (в соот-ветст-вии с ИНКОТЕРМС 2000)

Срок постав-ки то-варов

Место постав-ки то-варов

Раз-мер аван-сово-го пла-тежа,

%

  Сумма выделен-ная для государс-твенных закупок способом запроса ценовых предложений (по лоту №),

    тенге

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканское государс-твенное учрежде-ние «Ка-ратауск-ий госу-дарстве-нный природн-ый запо-ведник» Комите-та лесно-го и охо-тничьего  хозяйст-ва Мини-стерства охраны окружа-ющей среды Респуб-лики Ка-захстан» 

 

Глуши-тель ос-новной

Глушите-ль выхло-па УАЗ.

Для лег-ковых ав-томоби-лей

Штука

2

2500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 20 июня 2013 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южно-Казах-станс-кая об-ласть г. Кен-тау, ул. Вали-ханова, дом 17

 

0 (0%)

5000,00

2

Колёсно-го трак-тора и их части прочие.

Брус пе-редний со втул-кой МТЗ -82.1

 

Брус пе-редний со втулкой МТЗ-82.1

Для прео-бразова-ния вра-щатель-ного дви-жения ве-дущих ко-лес в пос-тупатель-ное дви-жение аг-регата.

Штука

1

18000,00

0 (0%)

18000,00

3

Балка передней оси

Ось пере-дняя в сборе Прицеп 2 ПТС-4.

Для про-чих авто-мобилей

Ком-плект

1

25000,00

0 (0%)

25000,00

4

Балка задней оси

Ось зад-няя в сбо-ре При-цеп 2 ПТС-4. Для про-чих авто-мобилей

Ком-плект

1

25000,00

0 (0%)

25000,00

5

Гидроцилиндр поршне-вой

Гидроци-линдр по-ршневой Прицеп 2 ПТС-4.

Гидроци-линдр по-ршневой двухсто-роннего действия с односто-ронним штоком без тор-можения с крепле-нием на проушине или цап-фах

Штука

1

20000,00

0 (0%)

20000,00

6

Республиканское государс-твенное учрежде-ние «Ка-ратауск-ий госу-дарстве-нный природн-ый запо-ведник» Комите-та лесно-го и охо-тничьего  хозяйст-ва Мини-стерства охраны окружа-ющей среды Респуб-лики Ка-захстан» 

 

Диск ко-леса

Диск ко-леса При-цепа 2 ПТС-4.

Из про-чих мате-риалов, правый, для гру-зовых ав-  томоби-лей

Штука

2

2000,00

DAP

 

До 20 июня 2013 года

 

Южно-Казах-станс-кая об-ласть г. Кен-тау, ул. Вали-ханова, дом 17

 

0 (0%)

4000,00

7

Части плугов прочие.

Стойка плуга в сборе ДТ-75

 

Стойка плуга в сборе ДТ-75.

Орудие для осно-вной об-работки почвы

Штука

1

28000,00

0 (0%)

28000,00

8

Сальник

Сальник (25х41) для элек-трогене-ратора.

Прочий

Штука

10

500,00

0 (0%)

5000,00

 

 

Итого:

 

 

 

 

 

 

 

 

130000,00

                           Заказчик:                                                                                    Поставщик:

Республиканское государственное учреждение                             ______________________________

«Каратауский государственный природный                                              (полное наименование)   

заповедник «Комитета лесного и охотничьего                                              

хозяйства Министерства охраны окружающей

среды Республики Казахстан»

Директор Республиканского государственного                           ______________________________

учреждения «Каратауский государственный                                                       (Ф.И.О.)

природный заповедник» Комитета лесного и

охотничьего хозяйства Министерства охраны

окружающей среды Республики Казахстан»

____________________________ Ж.А. Адильбаев                             ______________________________

                       (подпись)                                                                                                          (подпись)

           "__" _______________ 2013г.                                                            "__" _______________ 2013г.

                    М.П.                                                                                          М.П.