Бiр көзден алу тәсiлiмен УАЗ көлік құралдарына,

МТЗ-82.1 доңғалақты тракторына, ДТ-75 тракторына, 2 ПТС-4 трактор тіркемесіне және электргенераторына арналған қосалқы бөлшектерді мемлекеттiк сатып  

алуға қатысуға жазбаша шақыру  «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы

 комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық  мемлекеттік мекемесі / Письменное приглашение к участию в

 государственных закупках способом из одного источника на  запасные части для транспортных средств УАЗ, колесного

 трактора МТЗ-82.1, трактора ДТ-75, прицепа  трактора 2 ПТС-4 и для электрогенератора для Республиканского государственного

 учреждения «Каратауский государственный природный заповедник»  Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны

 окружающей среды Республики Казахстан»

Қайда:   160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Момышұлы

                көшесі, 40 үй

                Жеке кәсіпкер «Саттархан»                 

               Ахмедов Саттархан Мырзахановичке

 

Куда:    160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Момышулы, дом 40 

              Индивидуальный предприниматель «Саттархан»

              Ахмедову Саттархану Мырзахановичу

              

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

УАЗ көлік құралдарына, МТЗ-82.1 доңғалақты тракторына, ДТ-75 тракторына, 2 ПТС-4 трактор тіркемесіне және электргенераторына арналған қосалқы бөлшектерді «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі үшін.

 

Господин:

Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:

                             

       Запасные части для транспортных средств УАЗ, колесного

 трактора МТЗ-82.1, трактора ДТ-75, прицепа трактора 2 ПТС-4 и для электрогенератора для Республиканского государственного

 учреждения «Каратауский государственный природный заповедник»

 Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны

 окружающей среды Республики Казахстан»

 

Сатып алу атауы

УАЗ көлік құралдарына, МТЗ-82.1 доңғалақты тракторына, ДТ-75 тракторына, 2 ПТС-4 трактор тіркемесіне және электргенераторына арналған қосалқы бөлшектерді

Наименование закупки

   Запасные части для транспортных средств УАЗ, колесного трактора МТЗ-82.1, трактора ДТ-75, прицепа  трактора 2 ПТС-4 и для электрогенератора

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау ми-нистрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комите-тінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республи-калық мемлекеттік мекемесі / Республиканское госуда-рственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничь-его хозяйства Министерства охраны окружающей сре-ды Республики Казахстан»

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау ми-нистрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комите-тінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республи-калық мемлекеттік мекемесі / Республиканское госуда-рственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничь-его хозяйства Министерства охраны окружающей сре-ды Республики Казахстан»

Тапсырыс берушінің орнала-сқан жерi / Местонахождение Заказчика

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

Техникалық өзіндік ерекше-лігін қоса алғанда, сатып алы-натын тауарлардың  сипатта-масы және талап етiлетiн тех-никалық, сапалық және пай-далану сипаты / Описание и требуемые технические, каче-ственные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая техничес-кие спецификации

   УАЗ көлік құралдарына, МТЗ-82.1 доңғалақты  тракторына, ДТ-75 тракторына, 2 ПТС-4 трактор  тіркемесіне және электргенераторына арналған қосалқы  бөлшектерді / Запасные части для транспортных  средств УАЗ, колесного трактора МТЗ-82.1, трактора  ДТ-75, прицепа трактора 2 ПТС-4 и для электрогенератора

 

 

 

 

 

                                

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Дана, комплект / штука, комплект

Мемлекеттік сатып алуды өт-кізудің нысанасы болып табы-латын тауардың саны / Коли-чество товара, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок

19

Тауарларды жеткізудің орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Тауарларды жеткізудің талап етілетін мерзiмдерi, ұсыныла-тын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поста-вки товара, предоставление гарантии на качество предла-гаемых товаров

2013 жылдың 25 маусымына дейін / До 25 июня 2013 года

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2013 жылдың маусым айында / В июне месяце 2013 года. Елеулі талаптары көрсетілген УАЗ көлік құралдарына, МТЗ-82.1 доңғалақты тракторына, ДТ-75 тракторына, 2 ПТС-4 трактор тіркемесіне және электргенераторына арналған қосалқы бөлшектерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках запасных частей для транспортных средств УАЗ, колесного трактора МТЗ-82.1, трактора ДТ-75, прицепа трактора 2 ПТС-4 и для электрогенератора с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за еди-ницу

 

Бiр көзден сатып алу тәсiлi-мен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сум-ма, выделенная для приобре-тения товаров, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок спосо-бом из одного источника

130000,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету орны / Место представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау ми-нистрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комите-тінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республи-калық мемлекеттік мекемесі. 160400, Оңтүстік Қазақс-тан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лес-ного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валихано-ва, дом 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құ-жаттарды (ақпараттар) табыс ету мерзімі / Срок представле-ния потенциальным постав-щиком документов (информа-ции)

2013 жылғы 18 маусым сағат 10:00 дейін / до 10:00 ча-сов 18 июня 2013 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсы-натын құжаттардың  тiзбесi (ақпараттар) / Перечень доку-ментов (информации), пред-ставляемых потенциальным поставщиком

 

     Жеке тұлғалар үшін азаматтық қабілеттілігін (кәсіп-керлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжат, СТН, жеке басын растайтын куәлігінің көшірмесі) растайтын  құжаттар / Документы, подтверждающие гражданскую дееспособность для физических лиц (документ о регистрации, как субъекта предпринимательства, РНН, копию удостоверения личности):

     Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің көшiрмесi / копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость. 

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;  

     Әлеуетті өнім өнім беруші ұсынған тауарлардың  сипаттамасы / Описание товаров, предлагаемых потенциальным поставщиком;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , тауарлардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) тауарларды беру көлемдерi мен сапасына, тауарға қызмет көрсетуге, тауарды пайдалануға арналған шығыстарға, қызмет көрсету шығыстарына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекшелiктердi / Техническая спецификация с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, сроков и (или) объемов поставки товаров, предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, условия поставки товара согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 4-қосымшадағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации. 

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар болса) куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью (для физического лица, если таковая имеется).

Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен (жеке тұлға үшін ондай бар болса) куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется).

Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір көзден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс: "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қа-жет)" / Потенциальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата документов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а так же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

 

                                                                                         

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

 

Күнi  2013 ж. «11» маусым

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ РММ директоры Адильбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

     

Күнi  2013 ж. «11» маусым

 

М.О.