Конкурстық құжаттамаға
                                                3-қосымша

  

                                      Жобасы

 

Шарт №

бiр көзден алу тәсiлiмен құрылыс материалдарын мемлекеттiк сатып алу туралы «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі» 234 бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі, «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау және  дамытуды қамтамасыз ету» 031 бағдарламасы, «Табиғи қорық қоры нысандарын сақтауды қамтамасыз ету» 100 кіші бағдарламасы бойынша

 

 

Кентау қ.                               2013ж. «__» _____________

 

      Ереже негізінде әрекет етуші «Қазақстан Респуб-ликасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қара-тау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық ме-млекеттік мекемесі, бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын, «Қазақстан Республикасы Қоршаған орта-ны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шару-ашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі дире-кторы Адильбаев Жасар Аширович атынан, бiр тарап-тан және бұдан әрi Өнім беруші деп аталатын _________

__________________________________________ атынан

                   (онім беруші - конкурс  жеңiмпазының  толық  атауы)    

_____________________________ негiзiнде әрекет ететiн

        (Жарғының, Ереженiң және т.б.)

________________________________________________ 

        (уәкiлеттi адамның лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты)

екiнші тараптан, «Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заң-ның (бұдан әрi-Заң) және бiр көзден алу тәсiлiмен  құры-лыс материалдарын мемлекеттiк сатып алу қорытынды-ларын бекіту жөніндегі 2013 жылы «__» ___________  № __ өткен шешім негiзiнде осы Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты (бұдан әрi - Шарт) жасасты және мына төмендегiлер туралы келiсiмге келдi:

 

1. Шарттың мәні және бағасы

       1.1. Өнім беруші тауарларды - құрылыс материалда-рын Тапсырыс берушіге мөлшердегi жалпы сомада (со-масы цифрлармен және жазумен көрсетiлсiн) (бұдан әрi-  Шарттың бағасы) жеткізуді міндетіне алды. «Өзге де қо-рларды сатып алу» 149 ерекшелігі бойынша қабылдан-ған міндеттеменің сомасы ____________ () теңгені құра-йды.

     1.2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсiндiрменi бiлдiретiн болады:

        1) "Шарт" - Тапсырыс берушi мен Өнім беруші ара-сында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жасалған, жаз-баша нысанда тiркелген, тараптар оған барлық қосым-шаларымен және толықтыруларымен бiрге, сондай-ақ шартта сiлтеме бар барлық құжаттамамен бiрге қол қой-ған азаматтық-құқықтық акт;

        2) "Шарттың бағасы" - Тапсырыс беруші Шарттың шеңберiнде Өнім берушіге өзiнiң шарттық мiндетте-мелерiн толық орындағаны үшiн төленуге тиiс соманы бiлдiредi;

        3) "Тауарлар" -  құрылыс материалдары Өнім беру-ші Тапсырыс берушiге Шарт шеңберінде беруге тиіс қызметті білдіреді;

         4) "Iлеспе көрсетiлетiн қызметтер" - Тауарларды берудi қамтамасыз ететiн қызметтердi, мәселен, тасы-малдау және монтаждау, іске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту қамтылатын кез келген басқа да көмекшi қызметтер және Өнiм берушiнiң осы Шартта көзделген басқа да осыған ұқсас мiндеттерiн бiлдiредi;

       5) "Тапсырыс берушi" - «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшы-лық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі;

       6) "Өнім беруші" - кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асы-ратын, жеке тұлға, Тапсырыс берушiмен мемлекеттiк са-тып алу туралы жасасқан шартта оның агентi ретiнде әрекет ететiн заңды тұлға (егер Қазақстан Республика-сының заңдарында өзгеше белгiленбесе, мемлекеттiк ме-кемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бiр-лестiгi (консорциум).

       1.3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлiгi болып саналады, атап айтқанда:

         1) осы Шарт;

         2) сатып алынатын тауарлардың тiзбесi (осы Шарт-қа 1 Қосымша);

         3) тауарларды жеткізіп беру Актісі (осы Шартқа 2 Қосымша);  

         4) тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісі (осы Шартқа 3 Қосымша).    

 

2. Есептесу тәртібі

       2.1. Ақы төлеу нысаны: Өнім берушінің есеп шотына ақшалай қаржы аудару. Осы Шарт бойынша төлемақы теңгемен жүргізіледі.

       2.2. Төлеу мерзiмi: Тапсырыс беруші төлемақыны, тауарды тағайындалған пунктте қабылдағаннан және Өнім берушімен тапсырылған шот-фактураға сәйкес жә-не тауарларды жеткізіп беру Актісіне (2 Қосымша), тау-арлардың сандық-сапалық жағдайы Актісіне (3 Қосым-ша) қол қойылғаннан кейін 2013 жылдың маусым  айын-да жүргізеді.

      2.3. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: 

          1) Тауардың сипаттамасымен, тауардың санын, бірлігінің бағасын және жалпы сомасын көрсетіп, Өнім берушінің шот-фактурасы;

         2) жүк құжат;

         3) тауарларды жеткізіп беру Актісі (2 Қосымша);

         4) тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісі (3 Қосымша).

      2.4. Тауарларды жеткізіп беру мерзімі - 2013 жылдың 25 маусымына дейін.

 

3. Тараптардың құқылары және міндеттері

      3.1. Өнім беруші міндетті:

      3.1.1. Өнім беруші сатуды және берудi,  ал Тапсырыс берушi тауарларды Өнiм берушiнiң баға ұсыныстарына сәйкес санда және сапада қабылдауды және төлеудi мiн-детiне алады;

      3.1.2. Осы Шартта көрсетілген өзіне алынған міндет-темелердің толық және тиісті түрде орындалуын  қамта-масыз етуі тиіс;

      3.1.3. Өнім беруші Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын адамға Шарт-тың мазмұнын немесе оның қандай да бiр ережелерiн, сондай-ақ Тапсысырыс берушi немесе осы Шартты орындау үшiн Өнім беруші тартқан персоналды қоспа-ғанда, оның атынан басқа адам берген модельдерді, үлгі-лерді немесе ақпаратты ашпауға тиiс. Көрсетiлген ақпа-рат бұл персоналға құпия түрде және шарттық мiндетте-мелердi орындау үшiн қажеттi шамада берiлуге тиiс;

     3.1.4. Өнім беруші Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз,  қандай да болмасын жоғарыда са-намаланған құжаттарды немесе ақпараттарды,  Шартты iске асыру мақсатынан басқа, пайдаланбауға тиiс;

      3.1.5. Өнiм берушi тауарды оларды соңғы тағайын-далған пунктiне тасымалдау кезiнде зақымдануды неме-се бұзылуды болдырмауға қабiлеттi орауға қамтамасыз етуi тиiс. Орам қандай да болмасын шектеулерсiз қар-қынды көтергiш-көлiк өңдеуiне және тасымалдау кезiн-дегi экстремалды температураның, тұз бен жауын-ша-шынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсерiне төзуге тиiс;

      3.1.6. Тауарларды жеткізіп берудi, Тапсырыс беру-шiнiң сатып алынатын Тауарлардың тiзбесiнде (1 Қосы-мша) айтылған талаптарына сәйкес жүзеге асырады;

      3.1.7. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар  тех-никалық ерекшелікте (2 Қосымша)  көрсетілген стандар-ттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс;

      3.1.8. Тауарларды тағайындалған пунктiне дейiн жет-кізіп беруі тиiс. Осы тауарларды тағайындалған пунктi-не дейiн тасымалдауды Өнiм берушi жүзеге асырады жә-не төлейдi, ал оған байланысты шығыстар Шарттың ба-ғасына қосылады. Ілеспе қызметтерге баға Шарттың ба-ғасына енгізілуі тиіс;

      3.1.9. Өнiм берушi Шарт шеңберiнде берiлген Тауар-лар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланыл-маған, конструкциялар мен материалдардың барлық соң-ғы түрленулерi көрсетiлген жаңа не сериялық модель бо-лып табылатындығына кепiлдiк бередi. Өнiм берушi, бұ-дан әрi, осы Шарт бойынша берiлген Тауарлар Тапсы-рыс берушiнiң елi үшiн әдетте қолайлы жағдайларда бе-рiлген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде констру-кцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұдан әрi кепiлдiк бередi;

      3.1.10. Өнiм берушi жергілікті қамтуды (болған кез-де) қамтамасыз етуге міндеттенеді;     

      3.1.11. Хабарламаны алғаннан кейiн Өнiм берушi

ақау шыққан Тауарды Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын шығынсыз тез арада алмастыруға

 тиiс.

      3.2. Тапсырыс берушi міндетті: 

      3.2.1. Өнiм берушiмен Шарт бойынша жеткізіп беріл-ген тауарларға, Шартта көрсетілген міндеттемелерге сә-йкес санда және сапада қабылдауға және төлем жасауға;

      3.2.2. Өнiм берушiге жеткізіп берілген тауарлардың ақысын төлеуді осы Шарттың 2.1., және 2.2. тармақта-рында көрсетiлген нысанда және мерзiмде жүргiзуге;
      3.2.3. Шартта бағаны,  Өнiм берушiмен, оның баға ұсыныстарында көрсетілген, бағаға сәйкес көрсетуге;

      3.2.4. Тапсырыс берушi Өнiм берушiнi құрылыс ма-териалдарын жеткізіп беруге байланысты барлық талап қоюлар туралы жазбаша түрде жедел хабардар етуге мi-ндеттi;

      3.2.5. Тапсырыс берушi Өнiм берушi тарапынан шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алуды қамтамасыз етуге міндет-тенеді.

      3.3. Өнiм берушi құқылы:

      3.3.1. Тиісті тауарларды жеткізіп беру Актісіне (2 Қо-сымша), тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісіне (3 Қосымша) қол қойылғаннан және тауарларды жеткізіп беру аяқталғаннан кейін төлем ақыны талап етуге.

      3.4. Тапсырыс берушi құқылы:

      3.4.1. Жеткізілген тауарлардың сапасын тексеруге;

      3.4.2. Тапсырыс берушi Өнiм берушi тарапынан шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алады;

      3.4.3. Егер Өнiм берушi хабарлама алып, Тапсырыс берушi талап еткен мерзiмде ақауды(ларды) жөндемесе, Тапсырыс берушi Өнiм берушi есебiнен және Тапсырыс берушi Өнiм берушiге қатысты Шарт бойынша иеленуi мүмкiн басқа да құқықтарға қандай да болмасын залал-сыз ақауларды жөндеу жөнiндегi қажеттi санкциялар мен шараларды қолдана алады.

 

4. Сәйкес келуіне тексеру

      4.1. Тапсырыс берушi немесе оның өкiлдерi Тауарла-рға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргiзуi мү-мкiн. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнiм берушi жүктейдi.

      4.2. Техникалық бақылау мен сынақ тауарларды жет-кізу орнында және/немесе соңғы пунктiнде жүргiзiлуi  мүмкiн.

      4.3. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар Щарттың талаптарына жауап бермесе, Тапсырыс берушi олардан бас тарта алады немесе Өнiм берушi Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз ақаулы тауарды  алмас-тырады.

 

5. Құқықтар табыс ету

      5.1. Өнiм берушi қандай да болмасын бiреуге, осы Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн Тапсырыс беру-шiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз, толық не iшiнара бермеуге тиiс. 

 

6. Тараптардың жауапкершілігі

      6.1. Өнім беруші тарапынан тауарларды жеткізіп бе-рудi орындауды кешiктiру оған жүктелетiн мынадай сан-кцияларға әкелуi мүмкiн: мезгілінде жеткізіп бермеген-дігі үшін тұрақсыздық айыбын төлеп Тапсырыс беруші-мен Шарттың күшiн жою.

      6.2. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнiм берушi  тауарларды Шартта көзделген мерзiмде бере ал-майтын болса, Тапсырыс берушi өзiнiң басқа құқық-тарына зиян келтiрместен, шарт шеңберiнде әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн Шарттың бағасынан 0,1 %, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10 % - нен аспайтын сома-ны тұрақсыздық айыбы түрiнде шегерiп тастайды.

      6.3. Егер Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Өнім берушіге мерзімі өткен әр күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы, бірақ Шарттың жалпы сома-сының 10 % - нен аспайтын соманы мөлшерiнде кiдiр-тiлген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейдi. 

      6.4. Шарттың талаптарын бұзғаны үшiн қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтiрместен, Тап-сырыс берушi Өнiм берушiге мiндеттемелердi орында-мағаны туралы жазбаша хабарлама жiбере отырып, осы Шартты толық немесе iшiнара бұза алады:

       а) егер Өнiм берушi Тауардың бөлiгiн немесе бар-лығын Шартта көзделген мерзiмде (дерде) немесе Тап-сырыс берушi берген осы Шартты ұзарту кезеңi iшiнде бере алмаса;

       б) егер Өнiм берушi Шарт бойынша қандай да бол-масын басқа да өзiнiң мiндеттемелерiн орындай алмаса.
      6.5.   Айып санкциясын төлеу кінәлі жақты, оған Шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерді орындаудан босатпайды.

 

7. Форс - мажор

      7.1. Өнiм берушi, егер Шартты орындауды кешiктiру форс-мажор жағдайларының нәтижесi болса, Шарттың, талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық  айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

      7.2. Осы Шарттың мақсаты үшiн "форс-мажор" Өнiм берушiнiң есебiне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнiм берушi тарапынан бақы-лауға бағынбайтын оқиғаны бiлдiредi. Мұндай оқиғалар әскери iс-қимылдар, табиғи немесе зiлзала апаттары, iн-дет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты iс-қимылдарды қамтуы мүмкiн, бiрақ олармен шектелмей-дi.
      7.3. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнiм берушi Тапсырыс берушiге мұндай жағдайлар мен олардың себептерi туралы тез арада жазбаша хабарлама жiберуге тиiс. Егер Тапсырыс берушiден өзгеше жазба-ша нұсқаулықтар түспесе, Өнiм берушi Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн орындауды ол орынды болғанын-ша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына бай-ланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсiлдерiн жүргiзедi. 

 

8. Шартқа өзгерiстер енгiзу

      8.1. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасы-на өнiм берушiнi таңдауға негiз болған сапаның және ба-сқа да жағдайлардың өзгермеу талабымен өзгерiстер ен-гiзуге мынадай өзара байланысты талаптар сақталған жағдайда:
       1) шарт жобасының сомасын азайту бөлігіне өзге-рістер енгізуге жол берілсе;

       2) шарт сомасын азайту бөлігіне өзгерістер енгізу туралы шешім тараптардың өзара келісуі бойынша қабылданса жол беріледі.

      8.2. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның жә-не басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгеріс-тер енгізуге:

        1) тауарларға берiлетiн бағаны және тиiсiнше шарт-тың сомасын азайту бөлiгiнде тараптардың өзара келiсуi бойынша;
        2) осы тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар  бірлігі үшін баға-ның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын тауарлардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не артты-ру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды мемлекеттік са-тып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы тауарларды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;
       3) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау процесінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгермейтін талабы жағдайында, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі.

     8.3. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасы-на не жасалған шартқа мемлекеттiк сатып алу шарттары-ның және (немесе) өнiм берушi таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетiн өзгерiстердi 8.2. тар-мақта көзделмеген негiздемелер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

     8.4. Екi тарап қол қойған жазбаша өзгерiстердi қоспа-ғанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар не-месе өзгерiстер (тиеу, орау әдiстерi, жеткiзу орны немесе өнiм берушi көрсететiн Қызметтер және т.б.) жiберiлме-йдi.

     8.5. Егер кез келген өзгерiс Өнiм берушiге Шарт бой-ынша тауарлардың кез келген бөлiгiн беру үшiн қажеттi құнның немесе мерзiмнiң азаюына әкелетiн болса, Шар-ттың бағасы немесе беру кестесi немесе сол немесе өзге-лерi тиiстi түрде түзетiледi, ал Шартқа тиiстi түзетулер енгiзiледi. Осы бап шеңберiнде Өнiм берушiнiң түзету жүргiзуге барлық сауалдары Өнiм берушi Тапсырыс бе-рушiден өзгерiстер туралы өкiм алған күннен бастап 10 (он) күн iшiнде көрсетiлуге тиiс.

 

9. Шартты бұзу тәртібі

     9.1. Тапсырыс берушi, егер Өнiм берушi банкрот не-месе төлеуге қабiлетсiз болса, Өнiм берушiге тиiстi жаз-баша хабарлама жiбере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсы-рыс берушi, егер Шартты бұзу iс-әрекеттердi жасауға не-месе Тапсырыс берушiге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнiм берушiге қаты-сты ешқандай қаржылық мiндеттемелер жүктемейдi.

     9.2. Тапсырыс берушi, Өнiм берушiге тиiстi түрде жа-збаша хабарлама жiбере отырып, оның бұдан әрi орын-далуының орынсыздығына орай,  кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың се-бебi көрсетiлуі тиiс, күшi жойылған шарттық мiндетте-мелердiң көлемi, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшiне енген күн айтылуға тиiс.

     9.3. Жоғарыда көрсетiлген жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Өнiм берушi Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.

    9.4. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзы-луы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнiм беру-шiге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Ме-млекеттiк сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұ-зылуы мүмкiн. Өнiм берушiге мұндай негiздеме бойын-ша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемiн талап ету құқығына ие емес.


10. Дауларды шешу тәртібі

    10.1. Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi тiкелей келiс-сөздер процесiнде олардың арасында Шарт бойынша не-месе оған байланысты туындайтын барлық келiспеушiлi-ктердi немесе дауларды шешуге бар күш-жiгерiн жұмса-уға тиiс.

    10.2. Егер осындай келiссөздер басталғаннан кейiн 21 (жиырма бiр) күн iшiнде Тапсырыс берушi мен Өнiм бе-рушi Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгенi осы мәселенi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешудi талап ете алады.

 

11. Хабарлама

    11.1. Шартқа сәйкес тараптардың бiрi екiншi тарапқа жiберетiн кез келген хабарлама кейiннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрiнде жiберiледi.
    11.2. Хабарлама жеткiзiлгеннен кейiн немесе күшiне ену көрсетiлген күнi (егер хабарламада көрсетiлсе) күшi-не енедi, ол бұл күндердiң қайсысы кеш болатындығына байланысты.

 

12. Шарттың жарамдылық мерзімі

    12.1. Осы шарт, Тапсырыс беруші мен Өнім беруші оған қол қойғаннан кейін, күшіне енеді.  

    12.2. Шарттың қолданылатын мерзімі 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

                                                                        

13. Өзге талаптар

    13.1. Осы Шартқа енгізілген кез-келген өзгерістер мен толықтырулар, егер олар жазбаша түрде жасалғанда және оған сенім білдірілген өкілдерімен қол қойылып, екі жақтың мөрі қойылып куәландырылған жағдайда ғана жарамды болып табылады.

    13.2. Заңды тұлға мекен-жайы немесе қызмет көрсе-тетін банк реквизиттері өзгерген жағдайда тараптар осы өзгеріс болған күннен бастап 3 /үш/ жұмыс күні ішінде бірін-бірі тез арада хабардар етуге міндетті.

    13.3. Шарт қазақ және/немесе орыс тілдерінде, әрбір тарап үшін бірдей заңды күші бар екі данада жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда Шарт-тың қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі данасы қа-ралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа да құжаттамалар осы талап-тарға сәйкес келуге тиiс.

    13.4. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндет-тi төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнама-сына сәйкес төленуге тиiс.

                                 
 14.
Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:

 

                 Тапсырыс берушi:   

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау

министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі

БСН 040440007961

ЖСК KZ92070101KSN0000000

БСК KKMFKZ2A

РММ коды 2340087

Кбе 11

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  қазынашылық Комитеті» ММ

 

Мекен-жайы: 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы,                 Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй.                  тел./факс: 8 (72536) 36966, 36965

«Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» республикалық мемлекеттік мекемесі директоры

 

____________________________ Ж.А. Адильбаев

                          (қолы)

 

             2013 ж. «__»________________

 

                            М.О.

                            Заказчик:

Республиканское государственное учреждение

«Каратауский государственный природный

заповедник» Комитета лесного и охотничьего

хозяйства Министерства охраны окружающей

среды Республики Казахстан» 

БИН 040440007961

ИИК KZ92070101KSN0000000

БИК KKMFKZ2A

Код РГУ 2340087

КБе 11

ГУ «Комитет казначейства Министерства

финансов Республики Казахстан»

 

Адрес: 160400, Южно-Казахстанская область,

г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

тел./факс: 8 (72536) 36966, 36965

 

Директор Республиканского государственного

учреждения «Каратауский государственный

природный заповедник» Комитета лесного и

охотничьего хозяйства Министерства охраны

окружающей среды Республики Казахстан»  

 

___________________________ Ж.А. Адильбаев

                     (подпись)

 

           «__»_______________ 2013 г.

 

                    М.П.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

      Приложение 3

к конкурсной документации

                                                                 

                                                                                     Проект

 

Договор

о государственных закупках строительных

 материалов способом из одного источника по администратору бюджетных программ 234 «Министерство охраны окружаущей среды

Республики Казахстан», программе 031

 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и

животного мира», подпрограмме 100

 «Обеспечение сохранения объектов

 природно-заповедного фонда»

 

г. Кентау                                    «__» _____________ 2013г.

 

      Республиканское государственное учреждение «Ка-ратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министер-ства охраны окружающей среды Республики Казахс-тан», именуемый в дальнейшем  Заказчик, в лице дирек-тора Республиканского государственного учреждения «Каратауский государственный  природный заповед-ник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Ми-нистерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» Адильбаева Жасара Ашировича, действую-щего на основании Положения, с одной стороны и _____

 ________________________________________________ ,

  (полное наименование поставщика-победителя конкурса)

именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________

_________________________________________________,

   (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании ______________________, с

                                                         (Устава, Положения и т. п.)

другой стороны, на основании Закона Республики Казах-стан «О государственных закупках» (далее - Закон) и ито-гов государственных закупок способом из одного источ-ника строительных материалов, прошедших от  «__»  ___________ 2013 года  № __ заключили настоящий Дого-вор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

  

1. Предмет и цена Договора

      1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары-

строительные материалы на общую сумму в размере (ука-

зать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).

Сумма принимаемых обязательств по специфике 149

 «Приобретение прочих запасов» составляет ____________

() тенге.

      1.2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

         1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключен-ный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

         2) «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Дого-вора за полное выполнение своих договорных обязате-льств;

         3) «Товары» - строительные материалы, которые По-

ставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

         4) «Сопутствующие услуги» означают услуги, обес-печивающие поставку Товаров, такие, например, как тран-спортировка, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание техниче-ского содействия, обучение и другие подобного рода обя-занности Поставщика, предусмотренные данным Догово-ром;

         5) «Заказчик» - Республиканское государственное учреждение «Каратауский государственный природный заповедник Комитета  лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»;

          6) «Поставщик» - физическое лицо, осуществляю-щее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.

      1.3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

         1) настоящий Договор;

          2) перечень закупаемых товаров (Приложение 1 к настоящему Договору);

          3) Акт поставки товара (Приложение 2 к настояще-му Договору);

          4) Акт количественно-качественного состояния то-вара (Приложение 3).

 

2. Порядок расчетов

      2.1. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата по настоящему Договору будет производиться в тенге.

      2.2. Сроки выплат: Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Поставщику после приемки То-вара в пункте назначения и по предоставлению Поставщи-ком соответствующей счет - фактуры и подписания сторо-нами Акта поставки товара (Приложение 2), Акта количе-ственно-качественного состояния товара (Приложение 3) в июне месяце 2013 года.  

      2.3. Необходимые документы, предшествующие опла-те:

         1) счет - фактура Поставщика с описанием Товара, указанием количества, цены единицы Товара и общей суммы;

        2) накладная;

        3) Акт поставки товара (Приложение 2);

         4) Акт количественно-качественного состояния то-вара (Приложение 3).

     2.4. Срок поставки товаров - до 25 июня 2013 года.

 

3. Права и обязанности сторон

     3.1. Поставщик обязуется:

      3.1.1. Продать и поставить, а Заказчик принять и опла-тить Товары в количестве и качестве в соответствии с це-новым предложением Поставщика;

      3.1.2. Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору;

      3.1.3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также моделей, образцов или информации, предостав-ленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Постав-щиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств;

      3.1.4. Поставщик не должен без предварительного пи-сьменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора;

      3.1.5. Поставщик должен обеспечить упаковку това-ров, способную предотвратить их от повреждения или по-рчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограни-чений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения;

      3.1.6. Поставку Товаров осуществлять в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупае-мых Товаров (Приложение 1);

      3.1.7. Товары, поставляемые в рамках данного Дого-вора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации (Приложение 2);

     3.1.8. Поставить Товары до пункта назначения. Транс-портировка этих товаров до пункта назначения осуществ-ляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора. Цены на сопутст-вующие услуги должны быть включены в цену Договора;

      3.1.9. Поставщик гарантирует, что Товары, поставлен-ные в рамках Договора, являются новыми, неиспользова-нными, новейшими либо серийными моделями, отражаю-щими все последние модификации конструкций и матери-алов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с констру-кцией, материалами или работой, при нормальном испо-льзовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны Заказчика;

      3.1.10. Поставщик обязуется обеспечить местное соде-ржание (при его наличии);

      3.1.11. После получения уведомления Поставщик дол-жен как можно скорее произвести замену бракованного Товара без каких - либо расходов со стороны Заказчика.  

     3.2. Заказчик обязуется:

      3.2.1. В соответствии с условиями Договора принять и оплатить Товары в количестве и качестве, поставленные Поставщиком по Договору;

      3.2.2. Оплату Поставщику за поставленные Товары производить в форме и в сроки, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Договора;

      3.2.3. Указать цены в Договоре,  соответствующие це-нам, указанным Поставщиком в его ценовом предложе-нии;

      3.2.4. Заказчик обязан оперативно уведомить Постав-

щика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с

поставкой строительных материалов;

      3.2.5. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустой-

ки (штрафа, пени) за неисполнение либо ненадлежащее

исполнение обязательств по Договору со стороны Постав-

щика.

      3.3. Поставщик имеет право:

      3.3.1. Требовать оплату после завершения поставки Товаров надлежащим образом и подписания Сторонами соответствующего Акта поставки товара (Приложение 2), Акта количественно-качественного состояния товара (Приложение 3).

     3.4. Заказчик имеет право:

     3.4.1. Проверять качество поставляемых Товаров;

      3.4.2. Заказчик взыскивает неустойку (штраф, пеню) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязатель-ств по Договору со стороны Поставщика;

      3.4.3. Если Поставщик, получив уведомление, не ис-правит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказ-чик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

 

4. Проверка на соответствие

     4.1. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания товаров. Все рас-ходы на эти испытания несет Поставщик.

     4.2. Технический контроль и испытания могут проводиться в месте доставки и/или в конечном пункте назначения товаров.

  4.3. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают условиям Договора, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.  

 

5. Передача прав

     5.1. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия За-казчика.

 

6. Ответственность сторон

      6.1. Задержка с выполнением поставки Товаров со сто-роны Поставщика может привести к следующим санкци-ям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Дого-вора с  выплатой неустойки за несвоевременную постав-ку.

      6.2. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предус-мотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Дого-вора.

      6.3. Если Заказчик не выплачивает Поставщику причи-тающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Поставщику неустойку по задержанным платежам  сумму в размере  0,1% от причи-тающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.

      6.4. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нару-шение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о неисполнении обязательств:

        а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок (и), предусмотренные Договором, или в те-чение периода продления этого Договора, предостав-ленного Заказчиком;

        б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

      6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает винов-ную Сторону от исполнения обязательств, возложенных на нее настоящим Договором.

 

7. Форс-мажор

      7.1. Поставщик не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения  его условий, если задержка с исполнением Договора явля-ется результатом форс-мажорных обстоятельств.

      7.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться дейст-виями, такими как: военные действия, природные или сти-хийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на пос-тавки товаров.

      7.3. При возникновении форс-мажорных обстоятель-ств Поставщик должен незамедлительно направить Заказ-чику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных пись-менных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесооб-разно и ведет поиск альтернативных способов выпол-нения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоя-тельств.

 

8. Внесение изменения в Договор

      8.1. Внесение изменения в проект договора о государ-ственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора постав-щика, допускается при соблюдении следующих взаимо-связанных условий:

       1) внесение изменения допускается в части уменьше-ния суммы проекта договора;

       2) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон.

  8.2. Внесение изменения в заключенный договор о го-сударственных закупках при условии неизменности каче-ства и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

       1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы договора;

       2) в части уменьшения либо увеличения суммы дого-вора, связанной с уменьшением либо увеличением пот-ребности в объеме приобретаемых товаров, при условии неизменности цены за единицу товара, указанных в зак-люченном договоре о государственных закупках данных товаров. Такое изменение заключенного договора о госу-дарственных закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государст-венных закупок для приобретения данных товаров;

      3) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) тех-нические характеристики либо сроки и (или) условия пос-тавки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;

   8.3. Не допускается вносить в проект либо заключен-ный договор о государственных закупках изменения, ко-торые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явивше-гося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктом 8.2.

     8.4. Никакие отклонения или изменения (метод отгру-зки, упаковки, место доставки, или Услуги, предоставляе-

мые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допус-каются, за исключением письменных изменений, подписа-нных обеими сторонами.

     8.5. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Дого-вора или график поставок, или и то и другое соответст-вующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи долж-ны быть предъявлены в течение 10 (десяти) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

 

9. Порядок расторжения Договора

     9.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее пись-менное уведомление, если Поставщик становится банкро-том или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совер-шение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

     9.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Дого-вор в силу нецелесообразности его дальнейшего выпол-нения, направив Поставщику соответствующее письмен-ное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

     9.3. Когда Договор аннулируется в силу вышеука-занных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

     9.4. Договор о государственных закупках может быть расторгнуть на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом.   Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

 

10. Порядок разрешения споров

    10.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все уси-лия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых перего-воров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

    10.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 

11. Уведомление

    11.1. Любое уведомление, которое одна сторона нап-равляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

    11.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

 

12. Срок действия Договора

    12.1. Настоящий Договор вступает в силу после подпи-сания его Заказчиком и Поставщиком.

    12.2. Срок действия Договора по 31 декабря 2013 года.

 

13. Прочие условия

    13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями и скреплены печатями обеих сторон.

    13.2. В случае изменения юридического адреса или бан-ковских реквизитов обслуживающего банка, стороны обя-заны незамедлительно уведомить об этом друг друга в те-чение 3(трех) рабочих дней с даты такого изменения.

    13.3. Договор составлен на казахском и/или русском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-ческую силу. В случае необходимости рассмотрения До-говора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

    13.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законода-тельством Республики Казахстан.

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

14. Адреса и реквизиты Сторон:

               

                         Өнім беруші:

      _________________________________

                            (толық атауы)   

     __________________________________

 

     __________________________________

                              (мекен-жайы)   

     __________________________________

                             (телефоны, факсы)

     __________________________________

                                   (Т.А.Ә.)      

     __________________________________

                                    (қолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2013 ж. «__»_______________

 

                               М.О.

                         Поставщик:

    __________________________________

                     (полное наименование)

     __________________________________

 

     __________________________________

                                    (адрес)

     __________________________________

                               (телефон, факс)

     __________________________________

                                    (Ф.И.О.)

     __________________________________

                                   (подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «__»_______________ 2013 г.

 

          М.П.