Конкурстық құжаттамаға
                                                                              3-қосымша  

   

                                            Жобасы

 

       Шарт №

бiр көзден алу тәсiлiмен жабық ғимараттардағы ауаны бақылау қызметтерін мемлекеттiк сатып

 алу туралы «Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі» 212 бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі, «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары

 мен жануарлар әлемін сақтау және  дамытуды қамтамасыз ету» 218 бағдарламасы, «Табиғи

 қорық қоры нысандарын сақтауды қамтамасыз

 ету» 100 кіші бағдарламасы бойынша

Кентау қ.                                 2013 ж. «__» ____________

      Ереже негізінде әрекет етуші  «Қазақстан Респуб-ликасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Ор-ман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қа-ратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ, бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын, «Қазақстан Республикасның Ауыл шаруашылығы министрлігі  Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ директоры Әділбаев Жасар Аширович атынан, бiр тараптан және бұдан әрi Орындаушы деп аталатын ________________________________________ атынан

            (орындаушы- конкурс  жеңiмпазының  толық  атауы)     

_____________________________ негiзiнде әрекет ететiн

        (Жарғының, Ереженiң және т.б.)

________________________________________________ 

        (уәкiлеттi адамның лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты)

екiнші тараптан, «Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заң-

ның (бұдан әрi - Заң) және бiр көзден алу тәсiлiмен жа-бық ғимараттардағы ауаны бақылау қызметтерін мемле-кеттiк сатып алу қорытындылары негiзiнде 2013 жылы «__» ___________  № __ өткен осы Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты (бұдан әрi - Шарт) жасасты және мы-на төмендегiлер туралы келiсiмге келдi:

 

1. Шарттың мәні және бағасы

      1.1. Орындаушы жабық ғимараттардағы ауаны бақы-лау қызметтерін Тапсырыс берушіге көрсетілген мөлше-рдегi жалпы сомада (сомасы цифрлармен және жазумен көрсетiлсiн) қосылған құн салығын қоса есептегенде (бұдан әрi - Шарттың бағасы) көрсетуге міндеттенеді, оның ішінде қабылданған міндеттеменің сомасы «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» 159 ерекшелігі бойынша ___________ () теңгені құрайды.

      1.2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсiндiрменi бiлдiретiн болады:

           1) "Шарт"-Тапсырыс берушi мен Орындаушы ара-сында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тiркелген, тараптар оған барлық қо-сымшаларымен және толықтыруларымен бiрге, сондай-ақ шартта сiлтеме жасалған барлық құжаттамалармен бiрге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

         2) "Шарттың бағасы" - Орындаушыға, Шарттың шеңберiнде өзiнiң шарттық мiндеттемелерiн толық орындағаны үшiн Тапсырыс берушiмен, төленуге тиiс соманы бiлдiредi;

       3) "Қызмет көрсету" - Тапсырыс берушiнiң мұқ-тажын қанағаттандыратын, заттық нәтижеге ие емес, қызмет;
          4) "Тапсырыс берушi" - «Қазақстан Республикасы-ның Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аң-шылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекет-тік табиғи қорығы» ММ;

            5) "Орындаушы" - Тапсырыс берушiмен мемле-кеттiк сатып алу туралы жасасқан шартта оның агентi ретiнде әрекет ететiн,  кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асы-ратын, жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Респуб-ликасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, мемлекет-тiк мекемелердi қоспағанда), заңды тұлғалардың уақыт-ша бiрлестiгi (консорциум) ;

           6) "Ақау" - жұмыстардың Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі.  

       1.3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлiгi болып саналады, атап айтқанда:   

         1) осы Шарт;

         2) сатып алынатын көрсетiлетiн қызметтердiң тіз-

бесi (осы Шартқа 1-қосымша);

         3) сатып алынатын көрсетiлетiн қызметтердiң тех-никалық ерекшелiгі (осы Шартқа 2- қосымша);

        4) Орындалған жұмыстардың актісі.

 

2. Есептесу тәртібі

       2.1. Ақы төлеу нысаны: Орындаушының есеп шо-тына ақшалай қаржы аудару. Осы Шарт бойынша төлем- ақы теңгемен жүргізіледі.

       2.2. Төлеу мерзiмi: Тапсырыс берушi ақы төлеудi Орындаушы осы Шарт бойынша мiндеттемелердi және Ақауларды түзету жөнiндегi өзiнiң барлық мiндет-темелерiн толық орындаған жағдайда және жұмыстың орындалуы жөніндегі Актіге уәкілетті өкілдер қол қой-ғаннан және Орындаушы тиісті шот-фактураны тапсы-рғаннан соң 2013 жылдың наурыз, қазан, қараша және желтоқсан айларында жүргiзеді.

      2.3. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: 

         1) Көрсетілген қызметтің сипаттамасымен, қызмет-тің көлемі, бірлігінің бағасы және жалпы сомасын көр-сетіп, Орындаушының шот-фактурасы;

         2) Орындалған жұмыстардың актісі.

       2.4. Қызметтер көрсетілетін мерзімі - 2013 жылдың наурызынан 2013 жылдың 1 сәуіріне дейін және 2013 жылдың 1 қазанынан 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

 

3. Тараптардың құқылары және міндеттері

      3.1. Орындаушы міндетті:

       3.1.1. Орындаушы Қызметтердi көрсетуді, ал Тап-сырыс беруші Орындаушының конкурстық құжаттама-сына, сметалық құжаттамасына сәйкес санда және сапа-да қабылдауды және төлеудi мiндетiне алады;

       3.1.2. Осы Шартта көрсетілген міндеттемелердің толық және тиісті түрде орындалуы қамтамасыз етілуі тиіс;

      3.1.3. Орындаушы Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын адамға Шарт-тың мазмұнын немесе оның қандай да бiр ережелерiн, сондай-ақ Тапсысырыс берушi немесе осы Шартты орындау үшiн Өнім беруші тартқан персоналды қоспа-ғанда, оның атынан басқа адам берген модельдерді, үлгі-лерді немесе ақпаратты ашпауға тиiс. Көрсетiлген ақпа-рат бұл персоналға құпия түрде және шарттық мiндетте-мелердi орындау үшiн қажеттi шамада берiлуге тиiс;

     3.1.4. Орындаушы Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз,  қандай да болмасын жоғарыда са-намаланған құжаттарды немесе ақпараттарды,  Шартты iске асыру мақсатынан басқа, пайдаланбауға тиiс;

      3.1.5. Қызметтерді көрсету Тапсырыс берушінің сатып алынатын Қызметтердiң тiзбесiнде (1 қосымша) айтылған талаптарға сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс;

      3.1.6. Осы Шарт шеңберінде көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте (2 қосымша)  көрсетілген стан-дарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс;

         3.1.7. Орындаушы көрсетілетін қызметтер сметалық

    құжаттамаға сәйкес болуына, жұмыс оның сапасын

    сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтiн

    деңгейге дейiн төмендететiн ақауларсыз орындалатыны-

    на кепiлдiк бередi. Осы талаптарға сәйкес келмейтiн,

    жеткiлiксiз негiзделген және рұқсатсыз өзгертiлген жұ-

    мыс ақаулы деп танылады; 

         3.1.8. Орындаушы жабық ғимараттардағы ауаның

    қалпын бақылау үшін жылу қазандығынан шыққан түті-

    ннің құрамындағы газдылығы мен шаңдылығына талдау

    жасауды жүзеге асырады;

      3.1.9. Орындаушы жылу қазандығынан шыққан тү-тіннің құрамындағы газ бен шаңдылығы туралы зерт-ханалық талдау қорытындысын өңделгеннен соң 12 саға-ттан аспайтын мерзім ішінде беруге және зертханалық талдау қорытындысын регламенттеуші құжаттарға сәй-кес Тапсырыс берушiге тапсыруға мiндеттi;

         3.1.10. Орындаушы талдау қорытындысы бойынша

    қазандықтағы жұмыс орны ауасын топтаудың шектеу

    мүмкіндігіне сәйкестігі жөнінде қорытынды беруге мiн-

    деттi;

         3.1.11. Орындаушы Тапсырыс берушiге өндіріс орын-

    дарындағы ауаның шаңдық және газдық қалпына бақы-

    лау жүргізетін шаң-газ аналитикалық зертханасы бар

    екендігі туралы құжат тапсыруға мiндеттi;  

         3.1.12. Орындаушы Тапсырыс берушіге, егер бұл ко-

    нкурстық құжаттарында айтылса, осы Шарт шеңберінде

    жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көші-

    рмесін беруге тиіс. Бірлескен орындаушылардың болуы

    Орындаушы Шарт бойынша материалдық немесе басқа

    жауапкершіліктен босатпайды;

       3.1.13. Орындаушы жергілікті қамтуды (болған кез-

    де) қамтамасыз етуге міндеттенеді;

         3.1.14. Орындаушы Ақаулар туралы хабарламаны

    алып, Ақауды Тапсырыс берушi көрсеткен уақыт кезеңі

    ішінде жоюға мiндеттi.

     3.2. Тапсырыс берушi міндетті: 

      3.2.1. Орындаушы Шарт бойынша көрсетіп отырған қызметтерге, Шартта көрсетілген міндеттемелерге сәй-кес төлем жасауға және қабылдауға;

      3.2.2. Орындаушы көрсеткен қызметтердiң ақысын осы Шарттың 2.1., және 2.2. тармақтарында көрсетiлген нысанда және мерзiмде төлеуге;

      3.2.3. Шартта бағаны  Орындаушымен оның  конкур-стық құжаттамасында, сметалық құжаттамасында көрсе-тілген, бағаға сәйкес көрсетуге;

      3.2.4. Тапсырыс берушi табылған кез келген Ақаулар туралы, Ақауларды түзету мерзімін көрсете отырып, Орындаушыға жазбаша түрде хабардар етеді;

      3.2.5. Тапсырыс берушi жұмыс уақытында Орындау-шы жұмысшыларының объектіге еркін кіруін қамтама-сыз етуге міндетті;

      3.3. Орындаушы құқылы:

      3.3.1. Орындаушы осы Шарт бойынша мiндеттемеле-рдi және Ақауларды түзету жөнiндегi өзiнiң барлық мiн-деттемелерiн толық орындағаннан кейін және орындал-ған жұмыстардың тиісті  Актісіне Тараптармен қол қой-ылғаннан кейін төлем ақыны талап етуге.

     3.4. Тапсырыс берушi құқылы:

      3.4.1. Егер Орындаушы Шарттық құжаттардың тала-птарын бұзып орындалған жұмыстарды түзету жөнiндегi өз мiндеттемелерiн орындамаса, сондай-ақ егер Орын-даушы смета құжаттамасына сәйкес жұмысты соңына дейiн орындауға қабiлетсiз болып шықса, Тапсырыс бе-рушi жазбаша нұсқамамен Орындаушыға жұмыстарды тұтастай немесе тоқтап қалу себептерiн жойғанға дейiн жұмыстардың бiр бөлiгiн тоқтату туралы өкiм бере алады;

      3.4.2. Егер Орындаушы жұмысты түзете алмаса не-месе түзеткiсi келмесе (оны сметалық құжаттамаға сәй-кестендiру) және тапсырыс берушiден бұл туралы жаз-баша ескерту алғаннан кейiн жетi күн iшiнде жазбаша немесе әрекеттерiмен жауап бермесе тапсырыс берушi көрсетiлген жетi күн мерзiм өткеннен кейiн өзiнiң тала-бын қайталауға құқылы. Егер Орындаушы келесi жетi күн мерзiм iшiнде көрсетiлген Ақауларды түзетуге жағ-дайы болмаса, Тапсырыс берушi өзiнiң басқадай әсер ету әдiстерiн қолдану құқығынан бас тартпастан, осы жұмысты өз күшiмен орындай алады. Мұндай жағ-дайларда негiзiнде Орындаушыға төленуi тиiс болған со-мадан Тапсырыс берушiнiң қосымша қызметтер үшiн мәжбүрлi шығындары өтемiн қоса алғанда, көрсетiлген Ақауларды түзету құны шегерiлетiн өзгерiстер туралы тиiстi бұйрық шығарылады. Егер Орындаушы төлеуге тиiстi сома көрсетiлген шығыстарды жабу үшiн жеткi-лiксiз болса, Орындаушы Тапсырыс берушiге айырманы өз қаражатынан төлеуге мiндеттi;

      3.4.3. Тапсырыс берушi жұмысты тексеру үшiн сы-нақ жүргiзе алады. Егер тексеруден кейiн тексерiлген жұмыс ақаулы болып шықса, Орындаушы жұмыстардың Ақауын түзетедi.
 

4. Құқықтар табыс ету

      4.1. Орындаушы қандай да болмасын бiреуге, осы Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн Тапсырыс беру-шiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз, толық не iшiнара бермеуге тиiс. 

 

5. Тараптардың жауапкершілігі

     5.1. Көрсетілетін қызметтерді орындаудың, Орын-даушы тарапынан, кешіктірілуі мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: уақытылы көрсетілмеген қызметтің тұ-рақсыздық айыбын төлету арқылы Тапсырыс беруші тарапынан Шарттың бұзылуы.

    5.2. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Орындаушы қызметтерді Шартта көзделген мерзiмде  көрсете алмайтын болса, Тапсырыс берушi өзiнiң басқа да құқықтарына зиян келтiрместен, шарт шеңберiнде әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн Шарттың бағасынан 0,1 %, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10 % - нен аспайтын соманы тұрақсыздық айыбы түрiнде шегерiп тастайды. 

     5.3. Егер Тапсырыс беруші Орындаушыға тиесілі соманы Шартта көрсетілген мерзімде төлемесе, онда бұл жағдайда ол Орындаушыға мерзімі өткен әр күн үшін тиесілі сомасының 0,1 %-ы, бірақ Шарттың жалпы сома-сының 10 % - нен аспайтын соманың мөлшерiнде кiдiр-тiлген төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын төлейдi. 

     5.4.    Айып санкциясын төлеу кінәлі жақты, оған Шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерді орындау-дан босатпайды.

 

6. Форс – мажор

    6.1. Орындаушы, егер Шартты орындауды кешiктiру форс-мажор жағдайларының нәтижесiнен болса, Шарт-тың, талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық  ай-ыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүкте-мейді.

    6.2. Осы Шарттың мақсаты үшiн "форс-мажор" Оры-ндаушының есебiне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Орындаушы тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны бiлдiредi. Мұндай оқиғалар әскери iс-қимылдар, табиғи немесе зiлзала апаттары, iндет, карантин және көрсетiлетiн қызметтерге эмбарго сияқты iс-қимылдарды қамтуы мүмкiн, бiрақ олармен шектелмейдi.

    6.3. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Орын-даушы Тапсырыс берушiге мұндай жағдайлар мен олар-дың себептерi туралы тез арада жазбаша хабарлама жi-беруге тиiс. Егер Тапсырыс берушiден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Орындаушы Шарт бойынша өзi-нiң мiндеттемелерiн орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байла-нысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсiлдерiн жүргiзедi.

 

7. Шартқа өзгерiстер енгiзу

    7.1. Орындаушыны таңдауға негiз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтiн талабы жағда-йында мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерiстер енгiзуге:

            1) қызметтерге берiлетiн бағаны және тиiсiнше шарттың сомасын азайту бөлiгiнде тараптардың өзара келісуі бойынша;

            2) осы көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк са-тып алу туралы жасалған шартта көрсетiлген  көрсетi-летiн қызметтер бiрлiгi үшiн бағаның өзгермейтін талабы жағдайында сатып алынатын көрсетiлген қызметтердiң көлемiндегi қажеттiлiктiң азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлiгiнде жол берiледi. Көрсетiлетiн қызмет-тердi мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу үшiн мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспары-да көзделген соманың шегiнде жол берiледi;

            3) Тапсырыс берушiнiң және (немесе) Орын-даушының лауазымды адамына қатысты шартты орын-даумен байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда, жұмыстар бойынша шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде жол берiледi.

    7.2. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттiк сатып алу шарттарының және (немесе) орындаушыны таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетiн өзгерiс-тердi 7.1. тармақта көзделмеген негiздемелер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

    7.3. Екi тарап қол қойған жазбаша өзгерiстердi қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауы-тқулар немесе өзгерiстер (орындаушы көрсететiн Қыз-меттер және т.б.) жiберiлмейдi. 

                                                   

8. Шартты бұзу тәртібі

    8.1. Тапсырыс берушi, егер Орындаушы банкрот не-месе төлеуге қабiлетсiз болса, Орындаушыға тиiстi жазбаша хабарлама жiбере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсырыс берушi, егер Шартты бұзу iс-әрекеттердi жасауға немесе Тапсырыс берушiге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Орындаушыға қатысты ешқандай қаржылық мiндеттемелер жүктемейдi.

   8.2. Тапсырыс берушi, Орындаушыға тиiстi түрде жаз-баша хабарлама жiбере отырып, оның бұдан әрi орында-луының орынсыздығына орай,  кез келген уақытта Ша-ртты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебi көрсетiлуі тиiс, күшi жойылған шарттық мiндетте-мелердiң көлемi, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшiне енген күн айтылуға тиiс.

    8.3. Жоғарыда көрсетiлген жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Орындаушы Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.

    8.4. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзы-луы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Орында-ушыға Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкiн. Орындаушыға мұндай негiздеме бой-ынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығы-ндар өтемiн талап ету құқығына ие емес.

 

9. Дауларды шешу тәртібі

    9.1. Тапсырыс берушi мен Орындаушы тiкелей келi-ссөздер процесiнде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келiспеушiлiктердi немесе дауларды шешуге бар күш-жiгерiн жұмсауға тиiс. 

    9.2. Егер осындай келiссөздер басталғаннан кейiн 21 (жиырма бiр) күн iшiнде Тапсырыс берушiмен Орын-даушы Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптар-дың кез келгенi осы мәселенi Қазақстан Республикасы-ның заңнамасына сәйкес шешудi талап ете алады.

 

10. Хабарлама

   10.1. Шартқа сәйкес тараптардың бiрi екiншi тарапқа жiберетiн кез келген хабарлама кейiннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрiнде жiберiледi.

   10.2. Хабарлама жеткiзiлгеннен кейiн немесе күшiне ену көрсетiлген күнi (егер хабарламада көрсетiлсе) кү-шiне енедi, ол бұл күндердiң қайсысы кеш болатынды-ғына байланысты.

 

11. Шарттың жарамдылық мерзімі

    11.1. Осы шарт, Тапсырыс беруші мен Орындаушы оған қол қойғаннан кейін, күшіне енеді.

    11.2. Шарттың қолданылатын мерзімі 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

 

12. Өзге де талаптар

    12.1. Осы Шартқа енгізілген кез-келген өзгерістер мен толықтырулар, егер олар жазбаша түрде жасалғанда және оған сенім білдірілген өкілдерімен қол қойылып, екі жақтың мөрі қойылып куәландырылған жағдайда ғана жарамды болып табылады.

    12.2. Заңды тұлға мекен-жайы немесе қызмет көрсе-тетін банк реквизиттері өзгерген жағдайда тараптар осы өзгеріс болған күннен бастап 3 /үш/ жұмыс күні ішінде бірін-бірі тез арада хабардар етуге міндетті.

    12.3. Шарт қазақ және/немесе орыс тілдерінде, әрбір тарап үшін бірдей заңды күші бар екі данада жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда Шарт-тың қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі данасы қа-ралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе та-раптар алмасатын басқа да құжаттамалар осы талаптарға сәйкес келуге тиiс.

    12.4. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiн-деттi төлемдер Қазақстан Республикасының салық заң-намасына сәйкес төленуге тиiс.

 

         13. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелерi:

 

                 Тапсырыс берушi:   

«Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ

БСН 040440007961

ЖСК KZ92070101KSN0000000

БСК KKMFKZ2A

ММ коды 2120083

Кбе 11

«Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі  қазынашылық комитеті» ММ 

Мекен-жайы: 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы,                 Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй.                  тел./факс: 8 (72536) 36966, 36965

«Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ директоры

____________________________ Ж.А. Әділбаев

                          (қолы)

             2013 ж. «__»________________

 

                            М.О.

 

                        Заказчик:

   ГУ «Каратауский государственный природный

   заповедник» Комитета лесного и охотничьего

  хозяйства Министерства сельского хозяйства

   Республики Казахстан» 

   БИН 040440007961

   ИИК KZ92070101KSN0000000

   БИК KKMFKZ2A

   Код 2120083

   КБе 11

 

   ГУ «Комитет казначейства Министерства

   финансов Республики Казахстан»

   Адрес: 160400, Южно-Казахстанская область,

   г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

   тел./факс: 8 (72536) 36966, 36965

   Директор ГУ «Каратауского государственного

   природного заповедника» Комитета лесного и  

   охотничьего хозяйства Министерства сельского

   хозяйства Республики Казахстан»   

 

   ___________________________ Ж.А. Адильбаев

                        (подпись)

           «__»_______________ 2013 г.

 

                    М.П.

  Приложение 3

к конкурсной документации

 

                                                                            Проект

 

Договор

о государственных закупках услуг по мониторингу воздуха в закрытых помещениях способом из

 одного источника по администратору

 бюджетных программ 212 «Министерство

 сельского хозяйства Республики Казахстан»,

 программе 218 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных

 ресурсов и животного мира», подпрограмме

100 «Обеспечение сохранения объектов

природно-заповедного фонда»

 

г. Кентау                                        «__» ____________ 2013 г.

 

      ГУ «Каратауский государственный природный за-поведник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казах-стан», именуемый в дальнейшем  Заказчик, в лице дирек-тора ГУ «Каратауского государственного природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйс-тва Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» Адильбаева Жасара Ашировича, действую-щего на основании Положения, с одной стороны и ________________________________________________ ,

 (полное наименование исполнителя-победителя конкурса)

 именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ________

________________________________________________,

   (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании ______________________, с

                                                        (Устава, Положения и т. п.)

  другой стороны, на основании Закона Республики Казах-

  стан «О государственных закупках» (далее - Закон) и ито-

  гов государственных закупок способом из одного источни-

   ка  услуг по мониторингу воздуха в закрытых помещени-

   ях, прошедших от  «__»  ___________ 2013 года  № __ зак-

   лючили настоящий Договор о государственных закупках

   (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследую-

    щем:

 

1. Предмет и цена Договора

         1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги

    по мониторингу воздуха в закрытых помещениях на об-

    щую сумму в размере (указать сумму цифрами прописью)

    с учетом налога на добавленную стоимость (далее - цена

    Договора), в том числе сумма принимаемых обязательств  

    по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» состав-

    ляет ____________  () тенге.

.         1.2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия

    будут иметь следующее толкование:

        1) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключен-ный между Заказчиком и Исполнителем в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

         2)  «Цена Договора» означает сумму, которая долж-на быть выплачена Заказчиком Исполнителю в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обяза-тельств;

;           3) «Услуги» - деятельность, направленная на удовле-

-   творение потребностей Заказчика, на имеющая веществе-

    нного результата;

         4) «Заказчик» - ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета  лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»;

         5) «Исполнитель» - физическое лицо, осуществляю-щее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заклю-ченном с ним договоре о государственных закупках;

          6) «Дефект» - часть работ, выполненных с наруше-ниями условий Договора.

      1.3. Перечисленные ниже документы и условия, огово-ренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

        1) настоящий Договор;

         2) перечень закупаемых услуг (Приложение 1 к нас-тоящему Договору);

        3) техническая спецификация закупаемых услуг 

 (Приложение 2 к настоящему Договору);

        4) Акт выполненных работ.

 

2. Порядок расчетов

      2.1. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата по настоящему Договору будет производиться в тенге.

      2.2. Сроки выплат: Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Исполнителю при условии пол-ного выполнения Исполнителем обязательств по настоя-щему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов и по предоставлению Исполнителем соответст-вующей счет - фактуры и подписания сторонами Акта вы-полненных работ в марте, октябре, ноябре и декабре меся-цах 2013 года.

      2.3. Необходимые документы, предшествующие оп-лате:

          1) счет - фактура Исполнителя с описанием Услуг, указанием количества, цены единицы Услуг и общей сум-мы;

         2) Акт выполненных работ.

     2.4. Срок оказания услуг – с марта 2013 года до 1 апре-ля 2013 года и с 1 октября 2013 года по 31 декабря 2013 года.

3. Права и обязанности сторон

       3.1. Исполнитель обязуется:

      3.1.1. Исполнитель обязуется  оказать, а Заказчик принять и оплатить Услуги в количестве и качестве в со-ответствии с конкурсной документацией, сметной доку-ментацией Исполнителя.

      3.1.2. Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору;

      3.1.3. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств;

      3.1.4. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора;

      3.1.5. Оказание Услуг осуществлять в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупае-мых Услуг (Приложение 1);

     3.1.6. Услуги, оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, ука-занных в технической спецификации (Приложение 2);

      3.1.7. Исполнитель гарантирует, что оказываемые услуги будут соответствовать сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обос-нованные и несанкционированные изменения признается дефектной;

      3.1.8. Исполнитель осуществляет отбор проб в тепло-вой котельной на загазованность и запыленность для  кон-троля за состоянием воздуха в закрытых помещениях;

     3.1.9. Исполнитель обязан лабораторные анализы на загазованность и запыленность в тепловой котельной вы-давать сроком не более 12 часов после обработки и резу-льтаты лабораторных анализов предоставлять Заказчику  согласно регламентирующих документов;

      3.1.10. Исполнитель обязан выдать по результатам анализов заключение о соответствии предельно-допус-тимой концентрации рабочего воздуха в котельной;

     3.1.11. Исполнитель обязан предоставить Заказчику до-кумент о наличии пылегазоаналитической лаборатории, осуществляющей контроль за состоянием газового и пы-левого режимов в воздушной среде;

      3.1.12. Исполнитель должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рам-ках данного Договора, если это оговорено в конкурсной документации. Наличие соисполнителей не освобождает Исполнителя от материальной или другой ответствен-ности по Договору;  

      3.1.13. Исполнитель обязуется обеспечить местное со-держание (при его наличии);

      3.1.14. Получив уведомление о Дефектах, Исполните-ль обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

     3.2. Заказчик обязуется:

      3.2.1. В соответствии с условиями Договора принять и оплатить Услуги, оказанные Исполнителем по Договору;

      3.2.2. Оплату Исполнителю за оказанные Услуги про-изводить в форме и в сроки, указанные в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Договора;

      3.2.3. Указать цены в Договоре,  соответствующие це-нам, указанным Исполнителем в его конкурсной докумен-тации, сметной документации;

      3.2.4. Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока испра-вления Дефектов;

     3.2.5. Заказчик обязуется обеспечить свободный доступ на объект в рабочее время работников Исполнителя;

     3.3. Исполнитель вправе:

      3.3.1. Требовать оплату при условии полного выполне-ния Исполнителем обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов и под-писания Сторонами соответствующего Акта выполнен-ных работ.   

     3.4. Заказчик вправе:

      3.4.1. Если Исполнитель не выполняет свои обязатель-ства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Исполнитель оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с сметной документацией, Заказ-чик письменным предписанием может отдать распоряже-ние Исполнителю об остановке работ в целом или ее час-ти до устранения причин остановки.

     3.4.2. Если Исполнитель не может или не хочет испра-вить работу (привести ее в соответствие с сметной доку-ментацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного заме-чания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Исполнитель в течение следующего се-мидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на ос-новании которого из суммы уже подлежащей к выплате Исполнителю, вычитается стоимость корректировки ука-занных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Исполнителю, недостаточны для по-крытия указанных расходов, Исполнитель обязан выпла-тить Заказчику разницу из своих средств.

     3.4.3. Заказчик может провести испытание, чтобы про-верить работу. Если после проверки окажется, что прове-ренная работа дефектная, Исполнитель исправляет Дефе-кт работ.

 

4. Передача прав

     4.1. Исполнитель ни полностью, ни частично не дол-жен передавать кому-либо свои обязательства по настоя-щему Договору без предварительного письменного согла-сия Заказчика.

 

5. Ответственность сторон

       5.1. Задержка с выполнением оказания Услуг со сторо-ны Исполнителя может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с  выплатой неустойки за несвоевременное оказание услуг.

      5.2. За исключением форс-мажорных условий, если Исполнитель не может оказать Услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из общей суммы Договора в виде неустойки сумму в размере  0,1% за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.

      5.3. Если Заказчик не выплачивает Исполнителю при-читающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Исполнителю неустой-ку по задержанным платежам  сумму в в размере  0,1% от причитающейся суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.

     5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает винов-ную Сторону от исполнения обязательств возложенных на нее настоящим Договором.

 

6. Форс-мажор

    6.1. Исполнитель не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу неисполнения  его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

    6.2. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не связанное с просчетом или небреж-ностью Исполнителя и имеющее непредвиденный харак-тер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на оказание услуг.

    6.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель должен незамедлительно направить Заказ-чику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных пись-менных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесо-образно и ведет поиск альтернативных способов выпол-нения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоя-тельств.

 

7. Внесение изменения в Договор

   7.1. Внесение изменения в заключенный договор о госу-дарственных закупках при условии неизменности качест-ва и других условий, явившихся основой для выбора ис-полнителя, допускается:

         1) по взаимному согласию сторон в части уменьше-ния цены на услуги и соответственно суммы договора;

         2)  в части уменьшения либо увеличения суммы до-говора, связанной с уменьшением либо увеличением пот-ребности в объеме приобретаемых услуг, при условии неизменности цены за единицу услуг, указанных в заклю-ченном договоре о государственных закупках данных услуг. Такое изменение заключенного договора  о госуда-рственных закупках услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных заку-пок для приобретения данных услуг;   

         3) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связан-ного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) исполнителя.

    7.2. Не допускается вносить в проект либо заключен-ный договор о государственных закупках изменения, ко-торые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явивше-гося основой для выбора исполнителя, по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.1.

    7.3. Никакие отклонения или изменения (Услуги, пре-доставляемые Исполнителем и т.д.) в документы Догово-ра не допускаются, за исключением письменных измене-ний, подписанных обеими сторонами.

 

8. Порядок расторжения Договора

    8.1. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление, если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

    8.2. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

    8.3. Когда Договор аннулируется в силу вышеука-занных обстоятельств, Исполнитель имеет право требо-вать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

    8.4. Договор о государственных закупках может быть расторгнуть на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом.   Исполнитель не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

 

9. Порядок разрешения споров

    9.1. Заказчик и Исполнитель должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

    9.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после  на-чала таких переговоров Заказчик и Исполнитель не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может пот-ребовать решения этого вопроса в соответствии с законо-дательством Республики Казахстан.

 

10. Уведомление

    10.1. Любое уведомление, которое одна сторона нап-равляет другой стороне в соответствии с Договором, вы-сылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

     10.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

 

11. Срок действия Договора

    11.1. Настоящий Договор вступает в силу после подпи-сания его Заказчиком и Исполнителем.

    11.2. Срок действия Договора по 31 декабря 2013 года.

 

12. Прочие условия

    12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями и скреплены печатями обеих сторон.

    12.2. В случае изменения юридического адреса или бан-ковских реквизитов обслуживающего банка, стороны обя-заны незамедлительно уведомить об этом друг друга в те-чение 3(трех) рабочих дней с даты такого изменения.

    12.3. Договор составлен на казахском и/или русском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-ческую силу. В случае необходимости рассмотрения До-говора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на казахском и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

    12.4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Адреса и реквизиты Сторон:

 

 

                        Орындаушы:

      _________________________________

                            (толық атауы)   

     __________________________________

 

     __________________________________

                              (мекен-жайы)   

     __________________________________

                             (телефоны, факсы)

     __________________________________

                                   (Т.А.Ә.)      

     __________________________________

                                    (қолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

                2013 ж. «__»_______________

 

                                М.О.

 

                         Исполнитель:

    __________________________________

                     (полное наименование)

     __________________________________

 

     __________________________________

                                    (адрес)

     __________________________________

                               (телефон, факс)

     __________________________________

                                    (Ф.И.О.)

     __________________________________

                                   (подпись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «__»_______________ 2013 г.

 

          М.П.