Бiр көзден алу тәсiлiмен жабық ғимараттардағы ауаны бақылау

 қызметтерін  мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру

 «Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

 Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің  «Қаратау

мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. /

Письменное приглашение к участию в государственных закупках

способом из одного источника на услуги по мониторингу воздуха в

 закрытых помещениях для ГУ «Каратауского государственного

 природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйства

 Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

 

Қайда:    080000, Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Ниеткалиев көшесі, 8 үй

                Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Төтенше

                жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау

                Комитетінің «Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару

                қызметінің Орталық штабы» республикалық мемлекеттік қазыналық

                кәсіпорнының «Құтқарушы» әскерилендірілген авариялық-құтқару

                қызметі» филиалы        

               Директоры Болат Закирович Кушикбаевке

 

Куда:    080000, Жалбылская область, г. Тараз, ул. Ниеткалиева, дом 8   

              Филиал «Военизированная аварийно-спасательная служба «Құтқарушы»

              Республиканского государственного казенного предприятия «Центральный

              штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб»

              Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями

              и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным

              ситуациям Республики Казахстан     

              Директору Кушикбаеву Болату Закировичу 

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Жабық ғимараттардағы ауаны бақылау қызметтерін «Қазақстан

Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және

аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» ММ үшін.

 

Господин:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие услуги:  

                             

       Услуги по мониторингу воздуха в закрытых помещениях для ГУ

 «Каратауского государственного природного заповедника» Комитета

 лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства

Республики Казахстан».

 

Сатып алу атауы

Жабық ғимараттардағы ауаны бақылау қызметтері

Наименование закупки

Услуги по мониторингу воздуха в закрытых помещени-ях

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Кара-тауский государственный природный заповедник» Ко-митета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Кара-тауский государственный природный заповедник» Ко-митета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Тапсырыс берушінің орнала-сқан жерi / Местонахождение Заказчика

 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

 

Техникалық өзіндік ерекше-лігін қоса алғанда, сатып алынатын көрсетілетін қыз-меттердiң сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуе-мые технические, качествен-ные и эксплуатационные ха-рактеристики закупаемых услуг, включая технические спецификации

 

 

 

                                     

Жабық ғимараттардағы (жылу қазандығында) ауаның жағдайына өндірістік  бақылау. Жылу қазандығынан шыққан түтіннің құрамындағы газ бен шаңдылығы ту-ралы зертханалық талдау қорытындысы өңделгеннен соң 12 сағаттан аспайтын мерзім ішінде берілуі және зертханалық талдау қорытындысы регламенттеуші құ-жаттарға сәйкес тапсырылуы. Талдау қорытындысы бойынша қазандықтағы жұмыс орны ауасын топтаудың шектеу мүмкіндігіне сәйкестігі жөнінде қорытынды беруге / Производственный контроль за состоянием воздуха в закрытых помещениях (в котельной). Выда-

ча лабораторных анализов на загазованность и запы-ленность в тепловой котельной сроком не более 12 ча-сов после обработки и предоставление  результатов лабораторных анализов  согласно регламентирующих документов. Выдача по результатам анализов заклю-чение о соответствии предельно-допустимой концен-трации рабочего воздуха в котельной.           

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Бір қызмет / Одна услуга

Мемлекеттік сатып алуды өт-кізудің нысанасы болып табы-латын көрсетiлетiн қызметте-рдiң көлемi / Объемы оказы-ваемых услуг, являющихся предметом проводимых госу-дарственных закупок

1

Көрсетiлетiн қызметтердiң орны / Место оказания услуг

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Көрсетiлетiн қызметтердiң талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын көрсетiлетiн қызметтердiң сапасына кепі-лдеме беру / Сроки оказания услуг, предоставление гаран-тии на качество предлагае-мых услуг

2013 жылдың наурызынан 2013 жылдың 1 сәуіріне

дейін және 2013 жылдың 1 қазанынан 2013 жылдың

31 желтоқсанына дейін / С марта 2013 года до 1 апреля

2013 года и с 1 октября 2013 года по 31 декабря 2013

года.

 

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

2013 жылдың наурыз, қазан, қараша және желтоқсан айларында / В марте, октябре, ноябре и декабре месяцах 2013 года.

Елеулі талаптары көрсетiлген жабық ғимараттардағы ауаны бақылау қызметтерін мемлекеттік сатып алу ту-ралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / К при-глашению прилагается проект договора о государствен-ных закупках услуг по мониторингу воздуха в закрытых помещениях с указанием существенных условий по фо-рме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за еди-ницу

80357,00

Бiр көзден сатып алу тәсiлi-мен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын,  көрсетiлетiн қы-зметтердi сатып алуға бөлiн-ген сомасы / Сумма, выделен-ная для приобретения услуг, являющихся предметом про-водимых государственных закупок способом из одного источника

80357,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды табыс ету орны / Место представления потен-циальным поставщиком доку-ментов

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөл-ме / ГУ «Каратауский государственный природный за-поведник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казах-стан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и организа-ционной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң  құ-жаттарды табыс ету мерзімі / Срок представления потенци-альным поставщиком докуме-нтов

2013 жылғы 19 наурыз сағат 18:00 дейін / до 18:00 часов 19 марта 2013 года

Әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсы-натын құжаттардың  тiзбесi / Перечень документов, пред-ставляемых потенциальным поставщиком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     құқылық қабiлетiн (заңды тұлғалар үшiн) растайтын нотариалды куәландырылған құжаттар / нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц):   

     заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғы-ның нотариалды куәландырылған көшiрмесi / нотариа-льно засвидетельствованная копия устава, утвержден-ного в установленном законодательством порядке;    

     лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз кө-шірмесі түріндегі лицензияның және (немесе)  патент-тердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң қызметтердi көрсетуге арналған құқығын ра-стайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәланды-рылған көшiрмелерi / нотариально засвидетельствован-ные копии лицензий либо лицензии в виде бумажной копии электронного документа и (или) патентов, свиде-тельств, сертификатов, других документов, подтверж-дающих право потенциального поставщика на оказание услуг;

     заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелуi (қайта тiркел-гені) туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған кө-шiрмесi. Егер заңды тұлға қызметiн заңнамада белгiле-нген тәртiппен Үлгi жарғы негiзiнде жүзеге асырған бо-лса, онда мемлекеттiк тiркелгені туралы өтiнiмнің нота-риалдық куәландырылған көшiрмесi / нотариально за-свидетельствованная копия свидетельства о государст-венной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержде-нного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления

о государственной регистрации;   

     құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы ту-ралы мәлiметтердi қамтитын құрылтай құжаттары (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы қамтылмаған жағдайда) нотариалдық куәлан-дырылған көшiрмесi үзіндісін не конверттердi ашу кү-нінiң алдындағы бiр айдан кеш емес берiлген акция ұс-таушылардың тiлімінен белгіленген тәртіппен қол қой-ған және куәландырылған үзіндінің түпнұсқасын / но-тариально засвидетельствованную выписку из учреди-тельных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), со-держащую сведения об учредителе или составе учреди-телей либо оригинал выписки из реестра держателей акций, подписанный и заверенный печатью в установ-ленном порядке, выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;                      

     төлем қабiлетiн растайтын құжаттар / документы, подтверждающие платежеспособность:

     осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiге қызмет көрсететін банктiң не-месе банк филиалының қолы мен мөрi бар әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Бас-қармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухга-лтерлiк есеп шоттарының үлгi жоспарына сәйкес банк-тiң немесе банк филиалының алдындағы мiндеттемеле-рiнiң барлық түрлерi бойынша анықтама берiлген күн-нiң алдындағы үш айдан астам созылған мерзiмi өткен берешектiң жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуеттi өнiм берушi екiншi деңгейдегi бiрнеше банктiң немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдiк банктiң клиентi болып табылса, осы анықтама осындай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама кон-курстық құжаттар салынған конверттер ашылатын күн-нiң алдындағы бiр айдың iшiнде берiлуi тиiс / оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печа-тью, в котором обслуживается потенциальный постав-щик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка со-гласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвер-жденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 4

к настоящей  конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом несколь-ких банков второго уровня или филиалов, а также ино-странного банка, данная справка представляется от каж-дого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией;   

     не конкурстық құжаттары бар конверттерді ашу кү-нінің алдындағы бір айдың ішінде берілген бір теңге-ден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша бере-шегінің болуы туралы, үш айдан астам уақыттағы салы-қтық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегінің (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу мерзімі кейінге қалдырылған кездегі жағдайларды қоспағанда) жоқтығы немесе бар екендігі туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы / оригинал справки установленной формы соответствующего на-логового органа об отсутствии налоговой задолженно-сти и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Респуб-лики Казахстан), либо о наличии налоговой задолжен-ности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией.

     Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшiрмесi / но-тариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимо-сть.  

     Банкроттық не таратылу рәсiмдерiне жатқызылмауы тиiс / не подлежать процедуре банкротства либо ликви-дации.

     Бірлескен орындаушыларға қызметтерді көрсету үшін берілуі мүмкін көрсетілетін қызметтердің шекті көлемі: әлеуетті өнім берушінің қызмет көрсетулер кө-лемінің үштен екісінен астам жиынтығында бірлескен орындаушыларға беруге тыйым салу шартын  / Преде-льные объемы услуг, которые могут быть переданы со-исполнителям для оказания услуг:  передача  потенци-альным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более двух третей объема  услуг;
     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi / Перечень закупаемых услуг согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;   

     Әлеуетті өнім берушінің көрсетілетін қызметтердің бірлескен орындаушысы ретінде тартуды көздейтін тұл-ғаларын көрсете отырып, әлеуетті өнім беруші ұсынған көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы / Описание ус-луг, предлагаемых потенциальным поставщиком, с ука-занием лиц, которых потенциальный поставщик преду-сматривает привлечь в качестве соисполнителей услуг;
     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес , көрсетiлетiн қызметтердiң техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын, қызметтердi көрсету көле-мдерi суреттелген техникалық ерекшелiктердi / Техни-ческая спецификация с описанием технических, каче-ственных и эксплуатационных характеристик услуг, объемов оказания услуг, условия  оказания услуг сог-ласно приложению 2 к настоящей конкурсной докуме-нтации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 5-қосымша-

дағы ұсынылып отырған көрсетiлетiн қызметтерге бе-

рiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное

обоснование цены на предлагаемые услуги по форме

согласно приложению 5 к настоящей конкурсной доку-ментации.  

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов

     Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Докуме-

нты представляются потенциальным поставщиком орга-низатору государственных закупок в прошитом виде, с

 

пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованны-ми страницами, последняя страница, заверенная подпи-сью, и печатью потенциального поставщика.

Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң то-лық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру-шының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір кө-зден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, со-ндай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:     "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қа-жет)" / Потенциальный поставщик запечатывает доку-менты в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата докуме- нтов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавш-ей"), полное наименование и почтовый адрес организа-тора государственных закупок, наименование государ-ственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗА-КУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВА-ТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".  

                                                                                         

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ ММ директоры «Әділбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

 

Күнi  2013 ж. «06» наурыз

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

ҚМТҚ ММ директоры «Әділбаев Ж.А.

 

/___________________/ 

     

Күнi  2013 ж. «06» наурыз

 

М.О.