Бiр көзден алу тәсiлiмен www. karatau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау көрсету қызметін мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті  «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / Письменное приглашение к участию в государственных закупках способом из одного источника на услуги поддержки веб-сайта: www. karatau-gpz.kz для ГУ «Каратауского государственного природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

 

Қайда:    160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы,

                               21/48 

                 «Intellect» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі     

                Директоры Евгений Алексеевич Визгаловқа

 

 

Куда:    160000, Южно-Казахстанская область, г.  Шымкент, Тамерлановское шоссе,  

                            21/48  

              Товарищество с ограниченной ответственностью «INTELLECT»

              Директору Визгалову Евгению Алексеевичу

 

 

Мырза:

 

Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:

                             

www. karatau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау көрсету қызметі  «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» ММ.

 

Господа:

 

Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие услуги:

                             

   Услуги поддержки веб-сайта: www. karatau-gpz.kz для ГУ «Каратауского   

   государственного природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего   

     хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Сатып алу атауы

Лот № 1 – www. кaratau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау көрсету қызметі

Наименование закупки

Лот № 1 – Услуги поддержки веб-сайта: www. кaratau-gpz.kz

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Кара-тауский государственный природный заповедник» Ко-митета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, дом 17

 

 

Техникалық өзіндік ерекше-лігін қоса алғанда, сатып алынатын көрсетілетін қыз-меттердiң сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуе-мые технические, качествен-ные и эксплуатационные ха-рактеристики закупаемых услуг, включая технические спецификации

www. karatau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау көрсету қызметі / Услуги поддержки веб-сайта: www. karatau-gpz.kz

 

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Қызмет / услуга

Көрсетiлетiн қызметтердiң көлемi / Объемы оказывае-мых услуг

 

1

Көрсетiлетiн қызметтердiң талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын көрсетiлетiн қызметтердiң сапасына кепі-лдеме беру / Сроки оказания услуг, предоставление гаран-тии на качество предлагае-мых услуг

2012 жылдың мамырынан 2012 жылдың желтоқсанына дейін / С мая 2012 года по декабрь 2012 года

Көрсетiлетiн қызметтердiң орны / Место оказания услуг

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

Төлемақы 2012 жылдың мамыр айында жүргізіледі / Оплата в мае 2012 года.

Елеулі талаптары көрсетiлген www. karatau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау көрсету қызметін мемлекет-тік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құ-жаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках услуг поддержки веб-сай-та: www. karatau-gpz.kz с указанием существенных ус-ловий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелерінде көзднлген жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу талаптары, нысаны, көлемі және тәсілі / Условия, форма, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках в случаях, пред-усмотренных правилами осуществления государст-венных закупок

Жоқ / не имеется

Бiр көзден сатып алу тәсiлi-мен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын,  көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника

19000,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды табыс ету орны / Место представления потен-циальным поставщиком доку-ментов

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй. Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөл-ме / ГУ «Каратауский государственный природный за-поведник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахс-тан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и организа-ционной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң қойылған біліктілік талапта-рына сәйкес келетінін растай-тын құжаттарды табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих его соответствие предъявляе-мым квалификационным требованиям

2012 жылғы 22 мамыр сағат 18:00 - ге дейін / до 18:00 часов 22 мая 2012 года

Құжаттарының тiзбесi / Перечень документов

 

     Құқылық қабiлетiн (заңды тұлғалар үшiн) растайтын нотариалды куәландырылған құжаттар / нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц):    

     лицензиялардың және/немесе патенттердiң, куәлiкте-рдiң, сертификаттардың, дипломдардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң қызметтердi көрсетуге құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған кө-шiрмелерi / нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на предоставление услуг;

   Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi / Перечень закупаемых услуг согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

         Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес көрсетiлетiн қызметтердiң техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) қызметтердi көрсету көлемдерi мен сапасына, қызмет көрсету шығыстарына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекшелiктердi/техническую спецификацию с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг, сроков и (или) объемов оказания услуг, график (методы) и условия оказания услуг  согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

         Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген  4-қосым-шадағы ұсынылып отырған көрсетілетін қызметтерге берілетін бағалардың жазбаша негіздемесі / Письменное обоснование цены на предлагаемые услуги по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации.  

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм беру-шiнiң және (немесе) оның (бiрлесiп орындаушылары-ның) арнайы бiлiктiлiк талап-тарға сәйкестiгiн растайтын құжаттар тізбесі / документы, подтверждающие соответст-вие потенциального постав-щика и (или) его (соисполни-телей) специальным квалифи-кационным требованиям, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закуп-ках»:                                        

Осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiнiң және оның (бiрлесiп орындау-шылардың) осы талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжа-ттарды көрсете отырып, арнайы бiлiктiлiк және өзге та-лаптардың толық тiзбесiн қамтитын мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысуға арналған бiлiктiлiк туралы мәлi-меттер / сведения о квалификации для участия в процес-се государственных закупок, согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации, включающие по-дробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтвержда-ющих соответствие потенциального поставщика и его (соисполнителей) этим требованиям.   

Егер әлеуеттi өнiм берушi көрсетiлетiн қызметтердiң бiрлесiп орындаушыларын тартуды көздеген жағдайда, әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымда-стырушыға тартылатын бiрлесiп орындаушылардың жа-лпы және арнайы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн рас-тайтын құжаттарды беруге тиiс. / В случае, если потен-циальный поставщик предусматривает привлечь соис-полнителей  услуг, то потенциальный поставщик дол-жен предоставить организатору государственных заку-пок, документы, подтверждающие соответствие привле-каемых соисполнителей общим и специальным  квали-фикационным требованиям;

Өтiнiм сондай-ақ осы конкурстық құжаттамаға 6-қо-сымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәнi болып табы-латын қызметтер көрсету кезiнде бiрлесiп орындаушы-лар туралы және әлеуеттi өнiм берушiнiң қоса орындау-шыларға қоса орындауға көрсетiлетiн қызметтер көле-мiнiң жиынтығында үштен екiсiнен астамын беруге тыйым салу шарттары туралы мәлiметтердi қамтуға тиiс / сведения о соисполнителях при оказании услуг, явля-ющихся предметом закупок на конкурсе согласно при-ложению 6 к настоящей конкурсной документации и условие запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг.

Көрсетiлетiн қызметтердiң әлеуеттi өнiм берушiсi жалпы бiлiктiлiк талаптарынан басқа, мемлекеттiк са-тып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердi орын-дау үшiн жеткiлiктi материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие болу бөлiгiнде қойылатын арнайы бiлi-ктiлiк талаптарына сәйкес келуге тиiс / Потенциальный поставщик  услуг, кроме общих квалификационных тре-бований должен соответствовать специальному квали-фикационному требованию в части обладания материа-льными, финансовыми и трудовыми ресурсами, доста-точными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi / Перечень закупаемых услуг согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес көрсетiлетiн қызметтердiң техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) қызметтердi көрсету көлемдерi мен сапасына, қызмет көрсету шығыстарына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекшелiктердi / техническую спецификацию с описа-нием технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг, сроков и (или) объемов оказания услуг, график (методы) и условия оказания услуг  согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген  4-қо-сымшадағы ұсынылып отырған көрсетілетін қызмет-терге берілетін бағалардың жазбаша негіздемесін / Письменное обоснование цены на предлагаемые услуги по форме согласно приложению 4 к настоящей конкур-сной документации.

     Егер неғұрлым жақсы функцияналдық және басқа да сипаттамалары бар көрсетілетін қызметтерге, әлеуетті өнім берішінің техникалық ерекшелігінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ұсынған, техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне жол беріледі / До-пускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической специфика-ции, предложенной организатором государственных закупок, если предлагаются услуги с более лучшими функциональными и другими характеристиками.

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов                                                                                                                                   

Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Докуме-нты представляются потенциальным поставщиком орга-низатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованны-ми страницами, последняя страница, заверенная подпи-сью, и печатью потенциального поставщика.                               

      Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң то-лық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру-шының толық атауы мен почталық мекен-жайы, бір көз-ден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс: "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қа-жет)" / Потенциальный поставщик запечатывает доку-менты в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата докумен-тов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавш-ей"), полное наименование и почтовый адрес организа-тора государственных закупок, наименование государ-ственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗА-КУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫ-ВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия докумен-тов)".

 

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушысының міндетін атқарушы уәкілетті өкілі

Исполняющий обязанности уполномоченного представителя организатора государственных закупок

Кузнецова М.В.

_____________________________________________________________________________

Лауазымы: есепші/ Должность: бухгалтер

_________________________  /Кузнецова М.В/ қолы/подпись                М.О./М.П.

 

 Күнi  2012 ж. «14» мамыр