Бiр көзден алу тәсiлiмен ғимараттарға, үй-жайларға, жабдықтарға

және басқа да негiзгi құралдарды ұстауға және қызмет көрсетуге

қажеттi тауарларды мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша

шақыру «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министр-

лігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау

мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / Письменное приглашение к

участию в государственных закупках способом из одного источника

товаров, необходимые для обслуживания и содержания зданий, поме-

щений, оборудований и других основных средств для ГУ «Каратаус-

кого государственного природного заповедника» Комитета лесного и

            охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики

Казахстан»

 

Қайда:  161200, Оңтүстік Қазақстан облысы, Түркістан қаласы, Жібек жолы көшесі, 62 үй        

               Жеке кәсіпкер Абдусадыкова Насиба Джумашевнаға

            

Куда:    161200, Южно-Казахстанская область, г. Туркестан, ул. Жибек жолы, дом 62

               Индивидуальному предпринимателю Абдусадыковой Насибе Джумашевне

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

     ғимараттарға, үй-жайларға, жабдықтарға және басқа да негiзгi құралдарды ұстауға және қызмет көрсетуге қажеттi тауарларды «Қазақстан

  Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ

 

Господа:

            Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

товары, необходимые для обслуживания и содержания зданий, помещений, оборудований и других основных средств для ГУ «Каратауского

государственного природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики

Казахстан»

 

Сатып алу атауы

Ғимараттарға, үй-жайларға, жабдықтарға және басқа да негiзгi құралдарды ұстауға және қызмет көрсетуге қажеттi тауарлар:

Лот № 1 - Автомат кір жуғыш машинасының қаспағын кетіруге арналған құрал;

Лот № 2 - Шалғы;

Лот № 3 - Қайла;

Лот № 4 - Зілбалға;

Лот № 5 - Тестер;

Лот № 6 - Диаметрі 15 мм суқұбырдың шүмегі;

Лот № 7 - Диаметрі 15мм сыммен оралған шланг;

Лот № 8 - Паранит;

Лот № 9 - Унитаздың бочогын жөндеуге арналған  жиынтығы;

Лот № 10 - Металл тесетін бұрғы жиынтығы;

Лот № 11 - Бетон тесетін бұрғы жиынтығы;

Лот № 12 - Ағаш тесетін бұрғы жиынтығы;

Лот № 13 - Диаметрі 2 мм бұрғы;

Лот № 14 - Диаметрі 3 мм бұрғы;

Лот № 15 - Диаметрі 4 мм бұрғы;

Лот № 16 - Диаметрі 5 мм бұрғы;

Лот № 17 - Диаметрі 6 мм бұрғы;

Лот № 18 - Диаметрі 10 мм бұрғы;

Лот № 19 - Диаметрі 12 мм бұрғы;

Лот № 20 - Диаметрі 14 мм бұрғы;

Лот № 21 - Диаметрі 16 мм бұрғы;

Лот № 22 - Алмазды кесетін дөңгелек;

Лот № 23 - Азбест табақша;

Лот № 24 - Сечениесі  2 мм² сым;

Лот № 25 - Паролон.

Наименование закупки

Товары, необходимые для обслуживания и содержания зданий, помещений, оборудований и других основных средств:

Лот № 1 - Средство для предотвращения накипи сти-ральной машины (автомат);

Лот № 2 - Коса;

Лот № 3 - Кирка;

Лот № 4 - Кувалда;

Лот № 5 - Тестер;

Лот № 6 - Краны диаметром 15 мм;

Лот № 7 - Шланг с проволокой диаметром 15 мм;

Лот № 8 - Паранит;

Лот № 9 - Ремонтный комплект для бочка унитаза;

Лот № 10 - Набор сверел по металлу;

Лот № 11 - Набор сверел по бетону;

Лот № 12 - Набор сверел по дереву;

Лот № 13 - Сверло диаметром 2 мм;

Лот № 14 - Сверло диаметром 3 мм;

Лот № 15 - Сверло диаметром 4 мм;

Лот № 16 - Сверло диаметром 5 мм;

Лот № 17 - Сверло диаметром 6 мм;

Лот № 18 - Сверло диаметром 10 мм;

Лот № 19 - Сверло диаметром 12 мм;

Лот № 20 - Сверло диаметром 14 мм;

Лот № 21 - Сверло диаметром 16 мм;

Лот № 22 - Алмазный диск;

Лот № 23 - Азбестовый лист;

Лот № 24 - Провод сечением  2 мм²;

Лот № 25 - Паролон.

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жерi / Местонахождение организатора государственных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

 

 

Техникалық өзіндік ерекшелігін қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың  сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации

Сатып алынатын тауарлардың  сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктерінде  көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 2-қо-сымша) / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров оговорены в технической спецификации закупаемых товаров (Приложение № 2 к настоящей конкурсной документации)

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

 

Лот № 1 - Бума / Упаковка;

Лот № 2 - Дана / Штука;

Лот № 3 - Дана / Штука;

Лот № 4 - Дана / Штука;

Лот № 5 - Дана / Штука;

Лот № 6 - Дана / Штука;

Лот № 7 - Дана / Штука;

Лот № 8 - Шартты шаршы метр / Метр квадратный условный;

Лот № 9 - Жиынтық / Комплект;

Лот № 10 - Жиынтық / Комплект;

Лот № 11 - Жиынтық / Комплект;

Лот № 12 - Жиынтық / Комплект;

Лот № 13 - Дана / Штука;

Лот № 14 - Дана / Штука;

Лот № 15 - Дана / Штука;

Лот № 16 - Дана / Штука;

Лот № 17 - Дана / Штука;

Лот № 18 - Дана / Штука;

Лот № 19 - Дана / Штука;

Лот № 20 - Дана / Штука;

Лот № 21 - Дана / Штука;

Лот № 22 - Дана / Штука;

Лот № 23 - Табақша / Лист;

Лот № 24 - Килограмм / Килограмм;

Лот № 25 - Дана / Штука;

Сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымша) / Оговорены в перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

Тауардың саны / Количество товара

 

Лот № 1 - 1;

Лот № 2 - 5;

Лот № 3 - 4;

Лот № 4 - 1;

Лот № 5 - 1;

Лот № 6 - 5;

Лот № 7 - 10;

Лот № 8 - 5;

Лот № 9 - 2;

Лот № 10 - 1;

Лот № 11 - 1;

Лот № 12 - 1;

Лот № 13 - 5;

Лот № 14 - 5;

Лот № 15 - 5;

Лот № 16 - 5;

Лот № 17 - 5;

Лот № 18 - 2;

Лот № 19 - 2;

Лот № 20 - 2;

Лот № 21 - 2;

Лот № 22 - 4;

Лот № 23 - 5;

Лот № 24 - 30;

Лот № 25 - 4;

Сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымша) / Оговорены в перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

Тауарларды жеткiзудiң талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поставки товара, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров

Сәуір 2012 жылдың / апрель 2012 года

Тауарларды жеткiзудiң орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

Тапсырыс беруші төлем ақыны, тауарды тағайындалған пунктте қабылдағаннан және Өнім берушімен тапсырылған шот-фактураға сәйкес және тауарларды жеткізіп беру Актісіне, тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісіне қол қойылғаннан кейін 2012 жылдың сәуір айында жүргізеді. Елеулі талаптары көрсетiлген ғимараттарға, үй-жайларға, жабдықтарға және басқа да негiзгi құралдарды ұстауға және қызмет көрсетуге қажеттi тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / Заказчик производит оплату после приемки Товаров в пункте назначения и по предоставлению Поставщиком соответствующей счета - фактуры, после подписания Сторонами Акта поставки товара, Акта количественно-качественного состояния товара в апреле 2012 года. К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках товаров, необходимые для обслуживания и содержания зданий, помещений, оборудований и других основных средств с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге  асыру ережелерiнде көзделген жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзу талаптары, нысаны, көлемi және тәсiлi / Условия, форму, объем и способ внесения обеспече-ния исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных правилами осуществления государственных закупок

Жоқ / не имеется

Бiр көзден алу тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения товаров, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из од-ного источника

Лот № 1 - 800,00;

Лот № 2 - 3500,00;

Лот № 3 - 6000,00;

Лот № 4 - 1500,00;

Лот № 5 - 700,00;

Лот № 6 - 3000,00;

Лот № 7 - 4000,00;

Лот № 8 - 7500,00;

Лот № 9 - 4000,00;

Лот № 10 - 3000,00;

Лот № 11 - 4000,00;

Лот № 12 - 1000,00;

Лот № 13 - 500,00;

Лот № 14 - 500,00;

Лот № 15 - 500,00;

Лот № 16 - 500,00;

Лот № 17 - 500,00;

Лот № 18 - 400,00;

Лот № 19 - 400,00;

Лот № 20 - 500,00;

Лот № 21 - 500,00;

Лот № 22 - 3200,00;

Лот № 23 - 10000,00;

Лот № 24 - 6000,00;

Лот № 25 - 3200,00;

Барлығы / Всего: 65700,00

Сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымша) / Оговорены в перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құжаттарды табыс ету орны / Место представления потенциальным поставщиком документов

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй. Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң қойылған біліктілік талапта-рына сәйкес келетінін растайтын құжаттарды табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих его соответствие предъявляемым квалификационным требованиям

2012 жылғы 10 сәуір сағат 18:00-ге дейін / до 18:00  часов 10 апреля 2012 года

Құжаттар тiзбесi / Перечень документов

 

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық ерекшелiктердi қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың сипаты мен талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасы /Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;                                             

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 4-қосымшадағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации.

     Егер неғұрлым жақсы функционалдық және басқа да сипаттамалары бар тауарлар, әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ұсынған, техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне жол беріледі / Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, предложенной организатором государствен-ных закупок, если предлагаются товары с более лучшими функциональными и другими характеристи-ками.      

 

Құжаттарды ресiмдеуге қойылатын талаптар / Требования к оформлению документов                                                                                                                                  

      Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен (жеке тұлға үшiн ондай бар болса) куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью (для физического лица, если таковая имеется). 

   Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен (жеке тұлға үшiн ондай бар болса) куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется).    

      Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен почталық мекен-жайы, бір көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс: "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қажет)" / Потенциальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата документов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".

 

 

Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі
Уполномоченный представитель организатора государственных закупок

 

Байкенжеева Б.Ж.


Лауазым: үнемдеуші-мемлекеттік сатып алу маманы / Должность: экономист-специалист  по государственным закупкам

 

 

__________________________\ Байкенжеева Б.Ж. \ қолы/подпись

М.О. / М.П.

           

2012 ж. «02 » сәуір