Бiр көзден алу тәсiлiмен нысандарды күзету қызметін мемлекеттiк

сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру «Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруа-

шылығы комитеті  «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. /

Письменное приглашение к участию в государственных закупках

способом из одного источника на услуги по охране объектов для ГУ

«Каратауского государственного природного заповедника» Комитета

лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства

Республики Казахстан»

 

Қайда:    160013, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Ташенов көшесі, 108

                 «ПЕЛЕНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі     

                 Бас директоры Мадияр Маденович Жанибековке

 

Куда:    160013, Южно-Казахстанская область, г.  Шымкент, ул. Ташенова, 108   

              Товарищество с ограниченной ответственностью «ПЕЛЕНГ»

              Генеральному директору Жанибекову Мадияру Маденовичу

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Нысандарды күзету қызметі «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ

 

Господин:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие услуги:  

                             

Услуги по охране объектов для ГУ «Каратауского государственного

природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйства

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Сатып алу атауы

Нысандарды күзету қызметі

Наименование закупки

Услуги по охране объектов

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

 

 

Тапсырыс берушінің атауы / Наименование Заказчика

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Тапсырыс берушінің орналасқан жерi / Местонахождение Заказчика

 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

 

Техникалық өзіндік ерекшелігін қоса алғанда, сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, включая технические спецификации

Күзет қызметі: объектілерді пульттік басқару қызметтері және орталықтандырылған бақылау тетігі - 6552 сағат /жыл және күзетөрт дабыл қаққышына техникалық қызмет көрсету айына 1 рет - 12 / Услуги охраны: услуги пультовой охраны объектов и пульт централизованного наблюдения - 6552 час/год и техническое обслуживание охранно- пожарной сигнализации 1 раз в месяц - 12

 

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Бір қызмет / Одна услуга

Көрсетiлетiн қызметтердiң көлемi / Объемы оказываемых услуг

1

Көрсетiлетiн қызметтердiң талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын көрсетiлетiн қызметтердiң сапасына кепілдеме беру / Сроки оказания услуг, предоставление гарантии на качество предлагаемых услуг

2012 жылдың қаңтарынан 2012 жылдың желтоқсанына дейін / С января 2012 года по декабрь 2012 года

Көрсетiлетiн қызметтердiң орны / Место оказания услуг

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

Ай сайын / ежемесячно

Елеулі талаптары көрсетiлген нысандарды күзету қызметін мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес  осы шақыруға тіркелді. / К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках услуг по охране объектов с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за единицу

276000,00

Бiр көзден сатып алу тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын,  көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника

276000,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құжаттарды табыс ету орны / Место представления потенциальным поставщиком документов

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй, Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казах-стан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң қойылған біліктілік талаптарына сәйкес келетінін растайтын құжаттарды табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих его соответствие предъявляемым квалификационным требо-ваниям

2012 жылғы 24 қаңтар сағат 18:00 дейін / до 18:00 часов 24 января 2012 года

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм берушiнiң және (немесе) оның (бiрлесiп орындаушыларының) жалпы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестігін растау үшiн ол ұсынатын  құжаттарының тiзбесi / Перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его (и привлекаемых им соисполнителей) соответ-ствия общим квалификационным требованиям, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»:

 

     құқылық қабiлетiн (заңды тұлғалар үшiн) растайтын нотариалды куәландырылған құжаттар / нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц):   

     заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының нотариалды куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке;    

     лицензиялардың және/немесе патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, дипломдардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң қызметтердi көрсетуге құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерi / нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на предоставление услуг;

     заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелуi (қайта тiркелуi) туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi. Егер заңды тұлға қызметiн заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген Үлгi жарғының негiзiнде жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiштiң нотариалдық куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;   

     құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәлiметтердi қамтитын құрылтай құжаттары үзіндісінің нотариалдық куәландырылған көшiрмесi (жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәлiметтер қамтылмаған жағдайда) не конверттердi ашатын күннiң алдындағы бiр айдан кешiктiрiлмей берiлген акцияларды ұстаушылар тiзiлiмi үзіндісінің  нотариалдық куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содер-жащую сведения об учредителе или составе учредителей либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;                      

     төлем қабiлеттiлiгiн растайтын құжаттар / документы, подтверждающие платежеспособность:

     осы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiге қызмет көрсетiлетiн банктiң немесе банк филиалының қолы және мөрi бар әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi басқармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгi жоспарына сәйкес банктiң немесе банк филиалының алдындағы мiндеттемелерiнiң барлық түрлерi бойынша анықтама берiлген күннiң алдындағы үш айдан астам созылған мерзiмi өткен берешектiң жоқтығы туралы анықтаманың түпнұс-қасы (егер әлеуеттi өнiм берушi екiншi деңгейдегi бiрнеше банктiң немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдiк банктiң клиентi болып табылса, осы анықтама осындай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық құжаттар салынған конверттер ашылатын күннiң алдындағы бiр айдың iшiнде берiлуi тиiс / ориги-нал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 5 к настоящей  конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией;   

     бiрiншi басшы немесе оны алмастыратын адам қол қойған соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерiмнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi. Егер конверттердi ашу ағымдағы жылдың 30 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде жүргiзiлсе, онда соңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерiмнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi ұсынылуы мүмкiн / оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;       

    үш айдан астам (төлем мерзiмi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегiнiң және мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша берешегiнiң жоқтығы туралы не конкурстық құжаттары  бар конверттердi ашу күнiнiң алдындағы бiр ай iшiнде берiлген бiр теңгеден кем салық берешегiнiң және жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша берешектiң болуы туралы тиiстi салық органының белгiленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы / оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией.

     Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость.  

    Банкроттық не таратылу рәсiмдерiне жатқызылмауы тиiс / не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.                                                                                   

    Неғұрлым сапалы көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурсқа қатысушыны анықтау және отандық кәсіпкерлерді қолдау үшін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысына әсер ететін мынадай өлшемдерді конкурстық құжаттамада қарастыруға міндетті / Для определения потенциального поставщика, предлагающего наиболее качественную услугу и подде-ржки отечественных предпринимателей, организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика:                                                                                          1) әлеуетті өнім берушіде болуы тиіс / наличие у потенциального поставщика:
     өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын көрсетілетін қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесі / опыта работы на рынке услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;
     өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын көрсетілетін қызметтердің нарығында жұмыс тәжірибесі бар және кәсіби біліктілік деңгейі бар маман-дар / специалистов, обладающих уровнем профессиональной квалификации и опытом работы на рынке услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;
     сатып алынатын көрсетілетін қызметтер бойынша мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментінің сертификатталған жүйесі (сертификатталған жүйелері) / сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов по закупаемым услугам;                                                                    

    2) көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық сипаттамалары / функциональные, технические, качественные характеристики услуг;
      3) қазақстандық мазмұн / казахстанское содержание.

 

     Әлеуеттi өнiм берушi өзінің, сондай-ақ бірлесіп орындаушылардың жалпы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн мынадай құжаттардың бiрiн табыс ету арқылы растауға құқылы / Потенциальный поставщик вправе подтвердить свое соответствие, а также привлекаемых соисполнителей, общим квалификационным требованиям посредством предоставления одного из следующих документов:
      1) әлеуеттi өнiм берушiге халықаралық рейтингтiк

ұйымның рейтингi берiлгендiгiн растайтын құжат / документа, подтверждающего присвоение потенциальному поставщику рейтинга международной рейтинговой организации;                                                                                                                                     2) әлеуеттi өнiм берушiнiң биржаның ресми листингiне енгiзiлгендiгi туралы қор не тауар биржасының үзiндiсі / выписки из фондовой либо товарной биржи о включении потенциального поставщика в официальный листинг биржи.  

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм берушiнiң және (немесе) оның (бiрлесiп орындаушыларының) арнайы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжаттар тізбесі / документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика и (или) его (соисполнителей) специальным квалификационным требованиям, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»:                                       

Осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiнiң және оның (бiрлесiп орындаушыларының) осы талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжаттарды көрсете отырып, арнайы бiлiктiлiк және өзге талаптардың толық тiзбесiн қамтитын мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысуға арналған бiлiктiлiгі туралы мәлiметтер / сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок, согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации, включающие подробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика и его (соисполнителей) этим требованиям.   

Егер әлеуеттi өнiм берушi көрсетiлетiн қызметтердiң бiрлесiп орындаушыларын тартуды көздеген жағдайда, әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымда-стырушыға тартылатын бiрлесiп орындаушылардың жалпы және арнайы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжаттарды беруге тиiс. / В случае, если потен-циальный поставщик предусматривает привлечь соисполнителей  услуг, то потенциальный поставщик должен предоставить организатору государственных заку-пок, документы, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителей общим и специальным  квалификационным требованиям;

Өтiнiм сондай-ақ осы конкурстық құжаттамаға 6-қо-сымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәнi болып табылатын қызметтер көрсету кезiнде бiрлесiп орындаушылар туралы және әлеуеттi өнiм берушiнiң қоса орындаушыларға қоса орындауға көрсетiлетiн қызметтер көлемiнiң жиынтығында үштен екiсiнен астамын беруге тыйым салу шарттары туралы мәлiметтердi қамтуға тиiс / сведения о соисполнителях при оказании услуг, явля-ющихся предметом закупок на конкурсе согласно приложению 6 к настоящей конкурсной документации и условие запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг.          

Көрсетiлетiн қызметтердiң әлеуеттi өнiм берушiсi жалпы бiлiктiлiк талаптарынан басқа, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн жеткiлiктi материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие болу бөлiгiнде қойылатын арнайы бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуге тиiс / Потенциальный поставщик  услуг, кроме общих квалификационных требований должен соответствовать специальному квали-фикационному требованию в части обладания материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi / Перечень закупаемых услуг согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық ерекшелiктердi қоса алғанда, сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң сипаты мен талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасы / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, включая технические спецификации согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 7-қосымшадағы ұсынылып отырған көрсетiлетiн қызметтерге берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые услуги по форме согласно приложению 7 к настоящей конкурсной документации.

Құжаттарды ресiмдеуге қойылатын талаптар / Требования к оформлению документов

Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика.

Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір көзден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, со-ндай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс:     "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қажет)" / Потенциальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата документов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а так же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".                                                

 

                                                                                         

 

 

Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі
Уполномоченный представитель организатора государственных закупок

 

Байкенжеева Б.Ж.


Лауазым: үнемдеуші-мемлекеттік сатып алу маманы / Должность: экономист-специалист  по государственным закупкам

 

 

__________________________\ Байкенжеева Б.Ж. \ қолы/подпись

М.О. / М.П.

 

            2012 ж. «06 » қаңтар