Бiр көзден алу тәсiлiмен www. karatau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау

көрсету қызметін мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша

шақыру «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің

Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті  «Қаратау мемлекеттік

табиғи қорығы» ММ. / Письменное приглашение к участию в государ-

ственных закупках способом из одного источника на услуги поддержки

веб-сайта: www. karatau-gpz.kz для ГУ «Каратауского государственного

природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйства

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»

 

Қайда:    160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, 21/48 

                 «Intellect» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі     

                Директоры Евгений Алексеевич Визгаловқа

 

 

Куда:    160000, Южно-Казахстанская область, г.  Шымкент, Тамерлановское шоссе,  21/48  

              Товарищество с ограниченной ответственностью «INTELLECT»

              Директору Визгалову Евгению Алексеевичу

 

 

Мырза:

Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:

www. karatau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау көрсету қызметі  «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ.

 

Господа:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие услуги:  

Услуги поддержки веб-сайта: www. karatau-gpz.kz для ГУ «Каратауского

государственного природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего

хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Сатып алу атауы

www. karatau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау көрсету қызметі

Наименование закупки

Услуги поддержки веб-сайта: www. karatau-gpz.kz

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы-ның орналасқан жерi / Местонахождение ор-ганизатора государственных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казах-станская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

 

 

Техникалық өзіндік ерекшелігін қоса алғанда, сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, включая технические спецификации

www. karatau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау көрсету қызметі / Услуги поддержки веб-сайта: www. karatau-gpz.kz

 

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

Қызмет / услуга

Көрсетiлетiн қызметтердiң көлемi / Объемы оказываемых услуг

 

1

Көрсетiлетiн қызметтердiң талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын көрсетiлетiн қызмет-тердiң сапасына кепілдеме беру / Сроки оказа-ния услуг, предоставление гарантии на качест-во предлагаемых услуг

2011 жылдың мамырынан 2011 жылдың желтоқсанына дейін / С мая 2011 года по декабрь 2011 года

Көрсетiлетiн қызметтердiң орны / Место ока-зания услуг

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй / Южно-Казах-станская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

Төлем ақы 2011 жылдың мамыр айында жүргізіледі / Оплата в мае 2011 года.

Елеулі талаптары көрсетiлген www. karatau-gpz.kz веб-сайты қызметтеріне қолдау көрсету қызметін мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / К приглашению прилагается проект до-говора о государственных закупках услуг поддержки веб-сай-та: www. karatau-gpz.kz с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей кон-курсной документации.

Бірлік бағасы / Цена за единицу

20000,00

Бiр көзден сатып алу тәсiлiмен өткiзiлетiн мем-лекеттiк сатып алудың нысаны болып табы-латын,  көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника

20000,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құжаттарды табыс ету орны / Место представления потенциальным поставщиком документов

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 үй. Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөл-ме / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахс-тан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, дом 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң қойылған біліктілік талаптарына сәйкес келетінін растайтын құ-жаттарды табыс ету мерзімі / Срок представле-ния потенциальным поставщиком документов, подтверждающих его соответствие предъявляе-мым квалификационным требованиям

2011 жылғы 23 мамыр сағат 15:00 дейін / до 15:00 часов 23 мая 2011 года

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көз-делген әлеуеттi өнiм берушiнiң және (немесе) оның (бiрлесiп орындаушыларының) жалпы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестігін растау үшiн ол ұсынатын  құжаттарының тiзбесi / Перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его (и привле-каемых им соисполнителей) соответствия общим квалификационным требованиям, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»:

 

     құқылық қабiлетiн (заңды тұлғалар үшiн) растайтын нотариалды куәландырылған құжаттар / нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие право-способность (для юридических лиц):    

     заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының нотариалды куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в уста-новленном законодательством порядке;    

     лицензиялардың және/немесе патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, дип-

ломдардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң қызметтердi көрсетуге құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерi / нотариально засвидетельст-вованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на предостав-ление услуг;

     заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелуi (қайта тiркелуi) туралы куәлiктiң нотариалдық куәландырылған көшiрмесi. Егер заңды тұлға қызметiн заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген Үлгi жарғының негiзiнде жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiштiң нотариалдық куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типо-вого устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, то нота-риально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;   

     құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәлiметтердi қамтитын құ-рылтай құжаттарынан нотариалдық куәландырылған үзiндi көшiрмесiн (жарғыда құрыл-тайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәлiметтер қамтылмаған жағдай-да) не конверттердi ашатын күннiң алдындағы бiр айдан кешiктiрiлмей берiлген акциялар-ды ұстаушылардың тiзiлiмiнен нотариалдық куәландырылған үзiндi көшiрмесi / нота-риально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо нотариально засвидетельство-ванную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее одного месяца, пред-шествующего дате вскрытия конвертов;                      

     төлем қабiлеттiлiгiн растайтын құжаттар / документы, подтверждающие платежеспо-собность:

     осы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiге қызмет көрсетiлетiн банктiң немесе банк филиалының қолы мен мөрi бар әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердегi, кредиттік серіктестіктерді және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгi жоспарына сәйкес банктiң немесе банк филиалының алдындағы мiндеттемелерiнiң барлық түрлерi бойынша анықтама берiлген күннiң алдындағы үш айдан астам созылған мерзiмi өткен берешектiң жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуеттi өнiм берушi екiншi деңгейдегi бiрнеше банктiң немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдiк банктiң клиентi болып табылса, осы анықтама осындай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық құжаттар салынған конверттер ашылатын күннiң алдындағы бiр айдың iшiнде берiлуi тиiс / оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 5 к настоящей  конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией;   

     бiрiншi басшы немесе оны алмастыратын адам қол қойған соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерiмнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi. Егер конверттердi ашу ағымдағы жылдың 30 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде жүргiзiлсе, онда соңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерiмнiң түпнұ-сқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi ұсынылуы мүмкiн / оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финан-совый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может пред-ставляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского ба-ланса за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;        

    не конкурстық құжаттары бар конверттердi ашу күнiнiң алдындағы бiр айдың iшiнде берiлген бiр теңгеден кем салық берешегiнiң және мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегiнiң болуы туралы, үш айдан астам уақыттағы салықтық берешегiнiң және мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешегiнiң (Қазақ-стан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу мерзiмi кейiнге қалдырылған кездегi жағдайларды қоспағанда) жоқтығы немесе бар екендiгi туралы тиiстi салық органының белгiленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы / оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям бо-лее чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответст-вии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолжен-ности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчисле-ниям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией.

    Банкроттық не таратылу рәсiмдерiне жатқызылмауы тиiс / не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.

   Әлеуеттi өнiм берушi жалпы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн мынадай құжаттардың бiрiн табыс ету арқылы растауға құқылы / Потенциальный поставщик вправе подтвер-дить соответствие общим квалификационным требованиям посредством предоставле-ния одного из следующих документов:
      1) әлеуеттi өнiм берушiге халықаралық рейтингтiк ұйымның рейтингi берiлгендiгiн растайтын құжат / документа, подтверждающего присвоение потенциальному постав-щику рейтинга международной рейтинговой организации;                                                                                                                                     2) әлеуеттi өнiм берушiнiң биржаның ресми листингiне енгiзiлгендiгi туралы қор не тауар биржасының үзiндi көшiрмесi / выписки из фондовой либо товарной биржи о включении потенциального поставщика в официальный листинг биржи.                                                                                                          

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм берушiнiң және (немесе) оның (бiрлесiп орындаушыларының) арнайы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжаттар тізбесі / документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика и (или) его (соисполнителей) специальным ква-лификационным требованиям, предусмотрен-ных статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»:                                        

Осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiнiң және оның (бiрлесiп орындаушылардың) осы талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжаттарды көрсете отырып, арнайы бiлiктiлiк және өзге талаптардың толық тiзбесiн қамтитын мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысуға арналған бiлiктiлiк туралы мәлiметтер / сведения о квали-фикации для участия в процессе государственных закупок, согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации, включающие подробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика и его (соисполнителей) этим требованиям.   

Егер әлеуеттi өнiм берушi көрсетiлетiн қызметтердiң бiрлесiп орындаушыларын тар-туды көздеген жағдайда, әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы-ға тартылатын бiрлесiп орындаушылардың жалпы және арнайы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжаттарды беруге тиiс. / В случае, если потенциальный постав-щик предусматривает привлечь соисполнителей  услуг, то потенциальный поставщик должен предоставить организатору государственных закупок, документы, подтверждаю-щие соответствие привлекаемых соисполнителей общим и специальным  квалифика-ционным требованиям;

Өтiнiм сондай-ақ осы конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәнi болып табылатын қызметтер көрсету кезiнде бiрлесiп орындаушылар туралы және әлеуеттi өнiм берушiнiң қоса орындаушыларға қоса орындауға көрсетiлетiн қызмет-тер көлемiнiң жиынтығында үштен екiсiнен астамын беруге тыйым салу шарттары ту-ралы мәлiметтердi қамтуға тиiс / сведения о соисполнителях при оказании услуг, явля-ющихся предметом закупок на конкурсе согласно приложению 6 к настоящей конкурс-ной документации и условие запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг.

Көрсетiлетiн қызметтердiң әлеуеттi өнiм берушiсi жалпы бiлiктiлiк талаптарынан басқа, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн жеткiлiктi материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие болу бөлiгiнде қойылатын арнайы бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуге тиiс / Потенциальный поставщик  услуг, кроме об-щих квалификационных требований должен соответствовать специальному квалифика-ционному требованию в части обладания материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi / Перечень закупаемых услуг согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес көрсетiлетiн қызметтердiң техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын және (немесе) қызметтердi көрсету көлемдерi мен сапасына, қызмет көрсету шығыстарына кепiлдiк беру суреттелген техникалық ерекшелiктердi / техническую спецификацию с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг, сроков и (или) объемов оказания услуг, график (методы) и условия оказания услуг  согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 7-қосымшадағы ұсынылып отырған көрсетi-летiн қызметтерге берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые услуги по форме согласно приложению 7 к настоящей конкурс-ной документации.

 

Құжаттарды ресiмдеуге қойылатын талаптар / Требования к оформлению документов                                                                                                                                   

Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Документы представляются потенциальным постав-щиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика.                               

Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiмдейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы мен пошталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жариялан-са, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйым-дастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы, бір көзден алу тәсiлiмен мем-лекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс: "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қажет)" / Потен-циальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального постав-щика (с целью возврата документов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавш-ей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".

 

 

 

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

Мемлекеттік сатып алу маманы-үнемдеуші

ҚМТҚ ММ___________________________

 

Байкенжеева Б.Ж  /_________________/

 

 Күнi  2011 ж. «6» мамыр

 

М.О.

Тапсырыс берушi басшысының лауазымы, Т.А.Ә. және қолы

«Қаратау мемлекеттік табиғы қорығы» ММ директоры____________________                               

 

Әділбаев Ж.А.   /___________________/

 

Күнi  2011 ж. «6» мамыр

 

М.О.