Бiр көзден алу тәсiлiмен 2 ПТС-49.00-16 трактор тіркемесіне және УАЗ

көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді мемлекеттiк сатып

алуға қатысуға жазбаша шақыру «Қазақстан Республикасы Ауыл

шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы

комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / Письменное

приглашение к участию в государственных закупках способом из одного источника запасных частей

 для транспортных средств УАЗ и прицепа трактора 2 ПТС-49.00-16 для ГУ «Каратауского  государственного

природного заповедника» Комитета лесного и  охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства  Республики Казахстан».

 

Қайда:    160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Момыш ұлы көшесі, 40 үй               

                 Жеке кәсіпкер «Саттархан»

                 Жеке кәсіпкерге Саттархан Мырзаханович Ахмедовке.

 

Куда:    160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Момышулы, дом 40     

              Индивидуальный предприниматель «Саттархан»  

              Индивидуальному предпринимателю Саттархану Мырзахановичу Ахмедову.

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

      2 ПТС-49.00-16 трактор тіркемесіне және УАЗ көлік құралдарына

       арналған қосалқы бөлшектерді «Қазақстан Республикасы Ауыл

  шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы

                   комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ.

 

Господа:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

Запасные части для транспортных средств УАЗ и прицепа трактора  2 ПТС-49.00-16   для ГУ «Каратауского государственного природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства

сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Сатып алу атауы

2 ПТС-49.00-16 трактор тіркемесіне және УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді:

Лот № 1 - УАЗ-ға арналған рессор тығыны;

Лот № 2 - 2 ПТС-49.00-16 трактор тіркемесіне арналған шиналар.

Наименование закупки

Запасные части для транспортных средств УАЗ и прице-па трактора 2 ПТС-49.00-16:

Лот № 1 – Рессорные втулки для УАЗ;

Лот № 2 – Шины для прицепа 2 ПТС-49.00-16.

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, 17

 

 

Техникалық өзіндік ерекшелігін қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың  сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуата-ционные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации

Сатып алынатын тауарлардың  сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелікте-рінде  көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 2-қо-сымша) / Описание и требуемые технические, качестве-нные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров оговорены в технической спецификации закупаемых товаров (Приложение № 2 к настоящей конкурсной документации)

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

 

Лот № 1 - Дана;

Лот № 2 – Дана.

Сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымша) / Оговорены в перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

 

Тауардың саны / Количество товара

 

Лот № 1 - 40;

Лот № 2 – 4;

Сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымша) / Оговорены в перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

 

Тауарларды жеткiзудiң талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поставки товара, предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров

2011 жылдың наурыз айы / март 2011 года

Тауарларды жеткiзудiң орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

Тапсырыс беруші төлем ақыны, тауарды тағайындалған пунктте қабылдағаннан және Өнім берушімен тапсырылған шот-фактураға сәйкес және тауарларды жеткізіп беру Актісіне, тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісіне қол қойылғаннан кейін 2011 жылдың наурыз айында жүргізеді. 2 ПТС-49.00-16 трактор тіркемесіне және УАЗ көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы елеулі талаптары көрсетiле отырып, конкурстық құжат-таманың 3-қосымшасына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / Заказчик производит оплату после приемки Товаров в пункте назначения и по предоставлению Поставщиком соответствующей счета - фактуры, после подписания Сторонами Акта поставки товара, Акта количественно-качественного состояния товара. К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках запасных частей для транспортных средств УАЗ и прицепа трактора 2 ПТС-49.00-16 с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бiр көзден алу тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысанысы болып та-былатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения товаров, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника

Лот № 1 - 3200,00;

Лот № 2 - 40000,00.

Барлығы / Всего: 43200,00

Сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымша) / Оговорены в перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

 

 

 

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құжаттарды табыс ету орны / Место представления потенциальным поставщиком документов

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17. Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

 

Әлеуеттi өнiм берушiнiң қойылған біліктілік талапта-рына сәйкес келетінін растайтын құжаттарды табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих его соответствие предъявляе-мым квалификационным тре-бованиям

2011 жылғы 14 наурыз сағат 18:00-ге дейін / до 18:00  часов 14 марта 2011 года

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм берушiнiң жалпы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестігін растау үшiн ол ұсынатын  құжаттарының тiзбесi / Перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия общим квалификационным требованиям, предусмотрен-ных статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государст-венных закупках»:

 

     Азаматтық әрекетке қабiлетiн (жеке тұлғалар үшiн) растайтын нотариалды куәландырылған құжаттар / нотариально засвидетельствованные документы, подтвер-ждающие гражданскую дееспособность (для физических лиц):    

     кәсiпкерлiк субъектiсi ретiнде тiркелгенi туралы құжаттың нотариалды куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию документа о ре-гистрации, как субъекта предпринимательства;

     салық  төлеушісі куәлігінің (СТН) нотариалды куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию свидетельства налогоплательщика (РНН);

     жеке басын растайтын куәлiгiнiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствован-ную копию удостоверения личности;
     лицензиялардың және/немесе патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, дипломдардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерi / нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;

     төлем қабiлеттiлiгiн растайтын құжаттар / документы, подтверждающие платежеспособность:

     осы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiге қызмет көрсетiлетiн банктiң немесе банк филиалының қолы және мөрi бар әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi басқармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгi жоспарына сәйкес банктiң немесе банк филиалының алдындағы мiндеттемелерiнiң барлық түрлерi бойынша анықтама берiлген күннiң алдындағы үш айдан астам созылған мерзiмi өткен берешектiң жоқтығы туралы анықтаманың түпнұс-қасы (егер әлеуеттi өнiм берушi екiншi деңгейдегi бiрнеше банктiң немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдiк банктiң клиентi болып табылса, осы анықтама осындай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық құжаттар салынған конверттер ашылатын күннiң алдындағы бiр айдың iшiнде берiлуi тиiс / ориги-нал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 5 к настоящей  конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией;   

     бiрiншi басшы немесе оны алмастыратын адам қол қойған соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерi-мнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi. Егер конверттердi ашу ағымдағы жылдың 30 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде жүргiзiлсе, онда соңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерiмнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi ұсынылуы мүмкiн / оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;        

    үш айдан астам (төлем мерзiмi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегiнiң және мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша берешегiнiң жоқтығы туралы не конкурстық құжаттары  бар конверттердi ашу күнiнiң алдындағы бiр ай iшiнде берiлген бiр теңгеден кем салық берешегiнiң және жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша берешектiң болуы туралы тиiстi салық органының белгiленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы / оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией.

    Банкроттық не таратылу рәсiмдерiне жатқызылмауы тиiс / не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.

   Әлеуеттi өнiм берушi жалпы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн мынадай құжаттардың бiрiн табыс ету арқылы растауға құқылы / Потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие общим квалификационным требованиям посредством предоставления одного из следующих документов:
      1) әлеуеттi өнiм берушiге халықаралық рейтингтiк ұйымның рейтингi берiлгендiгiн растайтын құжат / документа, подтверждающего присвоение потенциальному поставщику рейтинга международной рейтинговой организации;                                                                                                                                     2) әлеуеттi өнiм берушiнiң биржаның ресми листин-гiне енгiзiлгендiгi туралы қор не тауар биржасының үзiндi көшiрмесi / выписки из фондовой либо товарной биржи о включении потенциального поставщика в официальный листинг биржи.

   Лицензиялануға тиiстi қызметтiң түрлерiн жүзеге асырушы әлеуеттi өнiм берушiнiң құқықтық қабiлетi оның Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес берiлген тиiстi лицензияның нотариалды түрде куәландырылған көшiрмесiн беруi арқылы расталады. / Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, подлежащие лицензированию, подтверждается им посредством предоставления нотариально заверенной копии соответствующей лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании.  

                                                                                                

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм берушiнiң арнайы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжаттар тізбесі / Перечень документов, подтверждающие соответствие потенциа-льного поставщика  специальным квалификационным требованиям, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»:                                        

     Осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiнiң осы талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжаттарды көрсете отырып, арнайы бiлiктiлiк және өзге талаптардың толық тiзбесiн қамтитын мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысуға арналған бiлiктiлiк туралы мәлiметтер / Сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок, согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации, включающие подробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика этим требованиям.

      Тауарлардың әлеуеттi өнiм берушiсi жалпы бiлiктiлiк талаптарынан басқа, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн жеткiлiктi материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие болу бөлiгiнде қойылатын арнайы бiлiктiлiк

талаптарына сәйкес келуге тиiс / Потенциальный поставщик товаров, кроме общих квалификационных требований должен соответствовать специальному квалифи-

кационному требованию в части обладания материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о госу-

сударственных закупках.

      Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к настоящей ко-

нкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық ерекшелiктердi қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың сипаты мен талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасы / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;                                             

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 6-қосымшадағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно приложению 6 к настоящей конкурсной документации.

Құжаттарды ресiмдеуге қойылатын талаптар / Требования к оформлению документов                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

      Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен (жеке тұлға үшiн ондай бар болса) куәландырылады / Документы представляются потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью (для физического лица, если таковая имеется).  

     Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен (жеке тұлға үшiн ондай бар болса) куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется).     

      Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен почталық мекен-жайы, бір көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс: "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қажет)" / Потенциальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата документов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия докумен-тов)".

 

 

Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі
Уполномоченный представитель организатора государственных закупок

 

Байкенжеева Б.Ж.


Лауазым: мемлекеттік сатып алу маманы-үнемдеуші / Должность: экономист-специалист  по государственным закупкам

 

__________________________\ Байкенжеева Б.Ж. \ қолы/подпись

М.О. / М.П.

 

2011 ж. «2 » наурыз