Бiр көзден алу тәсiлiмен құрылыс материалдарын мемлекеттiк сатып

     алуға қатысуға жазбаша шақыру «Қазақстан Республикасы Ауыл

      шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы

     комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / Письменное

      приглашение к участию в государственных закупках способом из

      одного источника строительных материалов для ГУ «Каратауского

                                                                       государственного природного заповедника» Комитета лесного и

 охотничьего хозяйства Министерства сельского ххозяйства

Республики Казахстан».

 

Қайда:    160000, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, 18 мөлтек ауданы, 76 үй, 10 пәтер

                 «БАСТЭД» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі     

                Директоры Самат Асылханович Шакетовқа.

 

Куда:    160000, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, 18 микрорайон, дом 76, кв. 10     

              Товарищество с ограниченной ответственностью «БАСТЭД»

              Директору Самату Асылхановичу Шакетову.

 

Мырза:

            Сіз бір көзден алу тәсілімен төмендегі тауарлар бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Құрылыс материалдары «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ.

 

Господа:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие товары:  

                             

Строительные материалы для ГУ «Каратауского государственного природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Сатып алу атауы

Құрылыс материалдары:

Лот № 1 - Әйнек 4 шаршы метр;

Лот № 2 - Еденге арналған тақтай 28 мм;

Лот № 3 - Еденге арналған тақтай 20 мм. 

Наименование закупки

Строительные материалы:

Лот № 1 - Стекло 4 кв. метра;

Лот № 2 - Доски для пола 28 мм;

Лот № 3 - Доски для пола 20 мм.

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Каратауский государственный природный заповедник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17

 

 

Техникалық өзіндік ерекше-лігін қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың  сипа-ттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуата-ционные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации

 

Сатып алынатын тауарлардың  сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелікте-рінде  көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 2-қо-сымша) / Описание и требуемые технические, качестве-нные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров оговорены в технической спецификации закупаемых товаров (Приложение № 2 к настоящей конкурсной документации)

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

 

Лот № 1 - Шаршы метр;

Лот № 2 - Текше метр;

Лот № 3 - Текше метр

Сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымша) / Оговорены в перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

 

Тауардың саны / Количество товара

 

Лот № 1 - 2;

Лот № 2 – 5;

Лот № 3 – 1,61

Сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымша) / Оговорены в перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

 

Тауарларды жеткiзудiң талап етілетін мерзiмдерi, ұсыныла-тын тауарлардың сапасына кепілдеме беру / Сроки поста-вки товара, предоставление гарантии на качество предла-гаемых товаров

2011 жылдың наурыз айы / март 2011 года

Тауарларды жеткiзудiң орны / Место поставки товара

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

Тапсырыс беруші төлем ақыны, тауарды тағайындалған пунктте қабылдағаннан және Өнім берушімен тапсыры-лған шот-фактураға сәйкес және тауарларды жеткізіп беру Актісіне, тауарлардың сандық-сапалық жағдайы Актісіне қол қойылғаннан кейін 2011 жылдың наурыз айында жүргізеді. Елеулі талаптары көрсетiлген құры-лыс материалдарын мемлекеттік сатып алу туралы шар-ттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымша-сына сәйкес осы шақыруға тіркелді. / Заказчик произ-водит оплату после приемки Товаров в пункте назначе-ния и по предоставлению Поставщиком соответствую-щей счета - фактуры, после подписания Сторонами Акта поставки товара, Акта количественно-качественного состояния товара. К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках строительных ма-териалов с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации.

Бiр көзден алу тәсiлiмен өткi-зiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысанысы болып та-былатын тауарларды сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения товаров, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника

Лот № 1 - 2000,00;

Лот № 2 - 100000,00;

Лот № 3 – 32200,00

Барлығы / Всего: 134200,00

Сатып алынатын тауарлардың тізбесінде көрсетілген (осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымша) / Оговорены в перечне закупаемых товаров (Приложение № 1 к настоящей конкурсной документации)

 

 

 

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды табыс ету орны / Место представления потенциальным поставщиком документов

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17. Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / ГУ «Каратауский государственный природный заповед-ник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Мини-стерства сельского хозяйства Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң қойылған біліктілік талапта-рына сәйкес келетінін растай-тын құжаттарды табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих его соответствие предъявляе-мым квалификационным тре-бованиям

2011 жылғы 11 наурыз сағат 18:00-ге дейін / до 18:00  часов 11 марта 2011 года

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм беру-шiнiң жалпы бiлiктiлiк талап-тарға сәйкестігін растау үшiн ол ұсынатын  құжаттарының тiзбесi / Перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия об-щим квалификационным требованиям, предусмотренных статьей 8 Закона Респуб-лики Казахстан «О государст-венных закупках»:

 

     Құқылық қабiлетiн (заңды тұлғалар үшiн) растайтын нотариалды куәландырылған құжаттар / нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц):    

     заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғы-ның нотариалды куәландырылған көшiрмесi / нотариа-льно засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке;    

     лицензиялардың және/немесе патенттердiң, куәлiкте-рдiң, сертификаттардың, дипломдардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрме-лерi / нотариально засвидетельствованные копии лицен-зий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипло-мов, других документов, подтверждающих право потен-циального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров;

     заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелуi (қайта тiркелуi) туралы куәлiктiң нотариалдық куәландырылған көшiр-месi. Егер заңды тұлға қызметiн заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген Үлгi жарғының негiзiнде жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiштiң нотариалдық куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государ-ственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержде-нного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;   

     құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы ту-ралы мәлiметтердi қамтитын құрылтай құжаттарынан нотариалдық куәландырылған үзiндi көшiрмесiн (жар-ғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құра-мы туралы мәлiметтер қамтылмаған жағдайда) не кон-верттердi ашатын күннiң алдындағы бiр айдан кешiктi-рiлмей берiлген акцияларды ұстаушылардың тiзiлiмiнен нотариалдық куәландырылған үзiндi көшiрмесi / нота-риально засвидетельствованную выписку из учредите-льных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), со-держащую сведения об учредителе или составе учреди-телей либо нотариально засвидетельствованную выпис-ку из реестра держателей акций, выданную не ранее од- ного месяца, предшествующего дате вскрытия конвер-тов;                      

     төлем қабiлеттiлiгiн растайтын құжаттар / докумен-ты, подтверждающие платежеспособность:

     осы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiге қызмет көрсетiлетiн банктiң не-месе банк филиалының қолы және мөрi бар әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi басқармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгей-дегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгi жоспарына сәйкес банктiң немесе банк филиалының алдындағы мiндетте-мелерiнiң барлық түрлерi бойынша анықтама берiлген күннiң алдындағы үш айдан астам созылған мерзiмi өт-кен берешектiң жоқтығы туралы анықтаманың түпнұс-қасы (егер әлеуеттi өнiм берушi екiншi деңгейдегi бiр-неше банктiң немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел-дiк банктiң клиентi болып табылса, осы анықтама осын-дай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық құжаттар салынған конверттер ашылатын күннiң алдындағы бiр айдың iшiнде берiлуi тиiс / ориги-нал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 5 к настоящей  конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией;   

     бiрiншi басшы немесе оны алмастыратын адам қол қойған соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерi-мнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi. Егер конверттердi ашу ағымдағы жылдың 30 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде жүргiзiлсе, онда соңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерiмнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәланды-рылған көшiрмесi ұсынылуы мүмкiн / оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписан-ного первым руководителем или лицом, его замещающим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за финансовый год, пред-шествующий последнему финансовому году;        

    үш айдан астам (төлем мерзiмi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегiнiң және мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша берешегiнiң жоқтығы туралы не конкурстық құжаттары  бар конверттердi ашу күнiнiң алдындағы бiр ай iшiнде берiлген бiр теңгеден кем салық берешегiнiң және жинақта-ушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша берешектiң болуы туралы тиiстi салық органының белгiленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы / оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией.

    Банкроттық не таратылу рәсiмдерiне жатқызылмауы тиiс / не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации.

   Әлеуеттi өнiм берушi жалпы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн мынадай құжаттардың бiрiн табыс ету арқы-лы растауға құқылы / Потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие общим квалификационным требованиям посредством предоставления одного из следующих документов:
      1) әлеуеттi өнiм берушiге халықаралық рейтингтiк

ұйымның рейтингi берiлгендiгiн растайтын құжат / документа, подтверждающего присвоение потенциаль-ному поставщику рейтинга международной рейтинговой организации;                                                                                                                                     2) әлеуеттi өнiм берушiнiң биржаның ресми листин-гiне енгiзiлгендiгi туралы қор не тауар биржасының үзiндi көшiрмесi / выписки из фондовой либо товарной биржи о включении потенциального поставщика в официальный листинг биржи.

   Лицензиялануға тиiстi қызметтiң түрлерiн жүзеге асырушы әлеуеттi өнiм берушiнiң құқықтық қабiлетi оның Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңна-масына сәйкес берiлген тиiстi лицензияның нотариалды түрде куәландырылған көшiрмесiн беруi арқылы расталады. / Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, подлежащие лицензированию, подтверждается им посредством предоставления нотариально заверенной копии соответствующей лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании.   

                                                                                                       

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм беру-шiнiң арнайы бiлiктiлiк тала-птарға сәйкестiгiн растайтын құжаттар тізбесі / Перечень документов, подтверждаю-щие соответствие потенциа-льного поставщика  специа-льным квалификационным требованиям, предусмотрен-ных статьей 8 Закона Респуб-лики Казахстан «О государст-венных закупках»:                                        

     Осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiнiң осы талаптарға сәйкестiгiн рас-тайтын құжаттарды көрсете отырып, арнайы бiлiктiлiк және өзге талаптардың толық тiзбесiн қамтитын мемле-кеттiк сатып алу процесiне қатысуға арналған бiлiктiлiк туралы мәлiметтер / Сведения о квалификации для учас-тия в процессе государственных закупок, согласно при-ложению 4 к настоящей конкурсной документации, включающие подробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика этим требованиям.

      Тауарлардың әлеуеттi өнiм берушiсi жалпы бiлiктiлiк талаптарынан басқа, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн жеткiлiктi материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие болу бөлiгiнде қойылатын арнайы бiлiктiлiк

талаптарына сәйкес келуге тиiс / Потенциальный поставщик товаров, кроме общих квалификационных требований должен соответствовать специальному квалификацион-ному требованию в части обладания материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о госусударствен-ных закупках.

      Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың тiзбесi / Перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық ерекшелiктердi қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың сипаты мен талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасы / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;                                             

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 6-қосымшадағы ұсынылып отырған тауарларға берiлетiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые товары по форме согласно приложению 6 к настоящей конкурсной документации.

 

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов                                                                                                                                   

      Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Докуме-нты представляются потенциальным постав-щиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.   

   Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованны-ми страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика.     

      Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң то-лық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жария-ланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен почталық мекен-жайы, бір көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс: "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қажет)" / Потенциальный поставщик запечатывает документы в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциаль-ного поставщика (с целью возврата документов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия документов)".

 

 

Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі
Уполномоченный представитель организатора государственных закупок

 

Байкенжеева Б.Ж.


Лауазым: мемлекеттік сатып алу маманы-үнемдеуші / Должность: экономист-специалист  по государственным закупкам

 

 

__________________________\ Байкенжеева Б.Ж. \ қолы/подпись

М.О. / М.П.

           

2011 ж. «1 » наурыз