Бiр көзден  сатып алу тәсiлiмен нысандарды күзету қызметін

мемлекеттiк сатып алуға қатысуға жазбаша шақыру «Қазақстан

Республикасы  Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және

аңшылық шаруашылығы комитеті  «Қаратау мемлекеттік табиғи

қорығы» ММ. / Письменное приглашение к участию в государственных

закупках способом из одного источника на услуги по охране объектов для ГУ «Каратауского государственного природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Қайда:    160013, Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Ташенов көшесі, 108

                 «ПЕЛЕНГ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі     

                Директоры Александр Эдиссонович Назаровқа

 

Куда:    160013, Южно-Казахстанская область, г.  Шымкент, ул. Ташенова, 108   

              Товарищество с ограниченной ответственностью «ПЕЛЕНГ»

              Директору Назарову  Александру Эдиссоновичу.

 

Мырза:

            Сіз бір көзден сатып алу тәсілімен төмендегі қызметтер бойынша  мемлекеттік сатып алуға қатысу мақсатында шақырыласыз:                

                             

Нысандарды күзету қызметі «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ.

 

Господа:

                  Настоящим Вы приглашаетесь на участие в государственных закупках способом из одного источника на следующие услуги:  

                             

       Услуги по охране объектов для ГУ «Каратауского государственного

       природного заповедника» Комитета лесного и охотничьего хозяйства

      Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Сатып алу атауы

Нысандарды күзету қызметі

Наименование закупки

Услуги по охране объектов

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы / Наименование организатора государственных закупок

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. / ГУ «Кара-тауский государственный природный заповедник» Ко-митета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

 

Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының орнала-сқан жерi / Местонахождение организатора государствен-ных закупок

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 / Южно-Казахстанская область, г. Кентау,

ул. Валиханова, 17

 

 

Техникалық өзіндік ерекше-лігін қоса алғанда, сатып алынатын көрсетілетін қыз-меттердiң сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаты / Описание и требуе-мые технические, качествен-ные и эксплуатационные ха-рактеристики закупаемых услуг, включая технические спецификации

 

Күзет қызметі: объектілерді пульттік басқару қызметтері және орталықтандырылған бақылау тетігі - 6537 сағат /жыл және күзет-өрт дабыл қаққышына техникалық қызмет көр-сету айына 1 рет - 12 / Услуги охраны: услуги пультовой охраны объектов и пульт централизованного наблюдения - 6537 час/год и техническое обслуживание охранно- пожарной сигнализации 1 раз в месяц - 12

 

 

Өлшем бірлігі / Единица измерения

 

Қызмет / услуга

Көрсетiлетiн қызметтердiң көлемi / Объемы оказывае-мых услуг

 

1

Көрсетiлетiн қызметтердiң талап етілетін мерзiмдерi, ұсынылатын көрсетiлетiн қызметтердiң сапасына кепі-лдеме беру / Сроки оказания услуг, предоставление гаран-тии на качество предлагае-мых услуг

2011 жылдың қаңтарынан 2011 жылдың желтоқсанына дейін / С января 2011 года по декабрь 2011 года

Көрсетiлетiн қызметтердiң орны / Место оказания услуг

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17 / Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17

Төлем шарттары және елеулі талаптары көрсетiлген мем-лекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы / Условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий

Ай сайын / ежемесячно

Елеулі талаптары көрсетiлген нысандарды күзету қыз-метін мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы, конкурстық құжаттаманың 3-қосымшасына сәйкес   осы шақыруға тіркелді. / К приглашению прилагается проект договора о государственных закупках услуг по охране объектов с указанием существенных условий по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурс-ной документации.

Бірлік бағасы / Цена за единицу

276000,00

Бiр көзден сатып алу тәсiлi-мен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың нысаны болып табылатын,  көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуға бөлiнген сомасы / Сумма, выделенная для приобретения услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом из одного источника

276000,00

Әлеуеттi өнiм берушiнiң құ-жаттарды табыс ету орны / Место представления потен-циальным поставщиком доку-ментов

«Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы минист-рлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ. 160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17. Қаржы және  ұйымдастыру бөлімі, 9 бөлме / ГУ «Каратауский государственный природный заповед-ник» Комитета лесного и охотничьего хозяйства Мини-стерства сельского хозяйства Республики Казахстан», 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, Отдел финансовой и организационной работы, комната № 9

Әлеуеттi өнiм берушiнiң қойылған біліктілік талапта-рына сәйкес келетінін растай-тын құжаттарды табыс ету мерзімі / Срок представления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих его соответствие предъявляе-мым квалификационным требованиям

2011 жылғы 24 қаңтар сағат 18:00 дейін / до 18:00 часов 24 января 2011 года

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм беру-шiнiң және (немесе) оның (бiрлесiп орындаушылары-ның) жалпы бiлiктiлiк талап-тарға сәйкестігін растау үшiн ол ұсынатын  құжаттарының тiзбесi / Перечень документов, представляемых потенциаль-ным поставщиком в подтвер-ждение его (и привлекаемых им соисполнителей) соответ-ствия общим квалификаци-онным требованиям, предус-мотренных статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»:

 

     құқылық қабiлетiн (заңды тұлғалар үшiн) растайтын нотариалды куәландырылған құжаттар / нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц):    

     заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғы-ның нотариалды куәландырылған көшiрмесi / нотариа-льно засвидетельствованную копию устава, утвержден-ного в установленном законодательством порядке;    

     лицензиялардың және/немесе патенттердiң, куәлiкте-рдiң, сертификаттардың, дипломдардың, әлеуеттi өнiм берушiнiң қызметтердi көрсетуге құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған кө-шiрмелерi / нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на предоставление услуг;

     заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелуi (қайта тiркелуi) туралы куәлiктiң нотариалдық куәландырылған көшiр-месi. Егер заңды тұлға қызметiн заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген Үлгi жарғының негiзiнде жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiштiң нотариалдық куәландырылған көшiрмесi / нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государ-ственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержде-нного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;   

     құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы ту-ралы мәлiметтердi қамтитын құрылтай құжаттарынан нотариалдық куәландырылған үзiндi көшiрмесiн (жар-ғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құра-мы туралы мәлiметтер қамтылмаған жағдайда) не кон-верттердi ашатын күннiң алдындағы бiр айдан кешiктi-рiлмей берiлген акцияларды ұстаушылардың тiзiлiмiнен нотариалдық куәландырылған үзiндi көшiрмесi / нота-риально засвидетельствованную выписку из учредите-льных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), со-держащую сведения об учредителе или составе учреди-телей либо нотариально засвидетельствованную выпис-ку из реестра держателей акций, выданную не ранее од- ного месяца, предшествующего дате вскрытия конвер-тов;                      

     төлем қабiлеттiлiгiн растайтын құжаттар / докумен-ты, подтверждающие платежеспособность:

     осы конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiге қызмет көрсетiлетiн банктiң не-месе банк филиалының қолы және мөрi бар әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi басқармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгей-дегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгi жоспарына сәйкес банктiң немесе банк филиалының алдындағы мiндетте-мелерiнiң барлық түрлерi бойынша анықтама берiлген күннiң алдындағы үш айдан астам созылған мерзiмi өт-кен берешектiң жоқтығы туралы анықтаманың түпнұс-қасы (егер әлеуеттi өнiм берушi екiншi деңгейдегi бiр-неше банктiң немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел-дiк банктiң клиентi болып табылса, осы анықтама осын-дай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық құжаттар салынған конверттер ашылатын күннiң алдындағы бiр айдың iшiнде берiлуi тиiс / ориги-нал справки банка или филиала банка с подписью и пе-чатью, в котором обслуживается потенциальный поста-вщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвер-жденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 5 к настоящей  конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом несколь-ких банков второго уровня или филиалов, а так же ино-странного банка, данная справка представляется от каж-дого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией;   

     бiрiншi басшы немесе оны алмастыратын адам қол қойған соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерi-мнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi. Егер конверттердi ашу ағымдағы жылдың 30 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде жүргiзiлсе, онда соңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерiмнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәланды-рылған көшiрмесi ұсынылуы мүмкiн / оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерс-кого баланса за последний финансовый год, подписан-ного первым руководителем или лицом, его замещаю-щим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может представля-ться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за финансовый год, пред-шествующий последнему финансовому году;        

    үш айдан астам (төлем мерзiмi Қазақстан Республика-сының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегiнiң және мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша бере-шегiнiң жоқтығы туралы не конкурстық құжаттары  бар конверттердi ашу күнiнiң алдындағы бiр ай iшiнде берi-лген бiр теңгеден кем салық берешегiнiң және жинақта-ушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша берешектiң болуы туралы тиiстi салық органының белгiленген ны-сандағы анықтамасының түпнұсқасы / оригинал справ-ки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задол-женности по обязательным пенсионным взносам и со-циальным отчислениям более чем за три месяца (за иск-лючением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соот-ветствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолжен-ности по обязательным пенсионным взносам и социаль-ным отчислениям менее одного тенге выданной не ра-нее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсной документацией.

    Банкроттық не таратылу рәсiмдерiне жатқызылмауы тиiс / не подлежать процедуре банкротства либо ликви-дации.

   Әлеуеттi өнiм берушi жалпы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн мынадай құжаттардың бiрiн табыс ету арқы-лы растауға құқылы / Потенциальный поставщик вправе подтвердить соответствие общим квалификационным требованиям посредством предоставления одного из следующих документов:
      1) әлеуеттi өнiм берушiге халықаралық рейтингтiк

ұйымның рейтингi берiлгендiгiн растайтын құжат / документа, подтверждающего присвоение потенциаль-ному поставщику рейтинга международной рейтинго-вой организации;                                                                                                                                     2) әлеуеттi өнiм берушiнiң биржаның ресми листин-гiне енгiзiлгендiгi туралы қор не тауар биржасының үзiндi көшiрмесi / выписки из фондовой либо товарной биржи о включении потенциального поставщика в офи-циальный листинг биржи.                                                                                                          

Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңының 8-бабында көзделген әлеуеттi өнiм беру-шiнiң және (немесе) оның (бiрлесiп орындаушылары-ның) арнайы бiлiктiлiк талап-тарға сәйкестiгiн растайтын құжаттар тізбесі / документы, подтверждающие соответст-вие потенциального постав-щика и (или) его (соисполни-телей) специальным квалифи-кационным требованиям, предусмотренных статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закуп-ках»:                                        

Осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiнiң және оның (бiрлесiп орындау-шылардың) осы талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжа-ттарды көрсете отырып, арнайы бiлiктiлiк және өзге та-лаптардың толық тiзбесiн қамтитын мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысуға арналған бiлiктiлiк туралы мәлi-меттер / сведения о квалификации для участия в процес-се государственных закупок, согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации, включающие по-дробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтвержда-ющих соответствие потенциального поставщика и его (соисполнителей) этим требованиям.   

Егер әлеуеттi өнiм берушi көрсетiлетiн қызметтердiң бiрлесiп орындаушыларын тартуды көздеген жағдайда, әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымда-стырушыға тартылатын бiрлесiп орындаушылардың жа-лпы және арнайы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн рас-тайтын құжаттарды беруге тиiс. / В случае, если потен-циальный поставщик предусматривает привлечь соис-полнителей  услуг, то потенциальный поставщик дол-жен предоставить организатору государственных заку-пок, документы, подтверждающие соответствие привле-каемых соисполнителей общим и специальным  квали-фикационным требованиям;

Өтiнiм сондай-ақ осы конкурстық құжаттамаға 6-қо-сымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәнi болып табы-латын қызметтер көрсету кезiнде бiрлесiп орындаушы-лар туралы және әлеуеттi өнiм берушiнiң қоса орындау-шыларға қоса орындауға көрсетiлетiн қызметтер көле-мiнiң жиынтығында үштен екiсiнен астамын беруге тыйым салу шарттары туралы мәлiметтердi қамтуға тиiс / сведения о соисполнителях при оказании услуг, явля-ющихся предметом закупок на конкурсе согласно при-ложению 6 к настоящей конкурсной документации и условие запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более двух третей объема услуг. 

Көрсетiлетiн қызметтердiң әлеуеттi өнiм берушiсi жалпы бiлiктiлiк талаптарынан басқа, мемлекеттiк са-тып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердi орын-дау үшiн жеткiлiктi материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие болу бөлiгiнде қойылатын арнайы бiлi-ктiлiк талаптарына сәйкес келуге тиiс / Потенциальный поставщик  услуг, кроме общих квалификационных тре-бований должен соответствовать специальному квали-фикационному требованию в части обладания материа-льными, финансовыми и трудовыми ресурсами, доста-точными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

     Осы конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң тiзбесi / Перечень закупаемых услуг согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық ерекшелiктердi қоса алғанда, сатып алынатын көрсетілетін қызметтердiң сипаты мен талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасы / Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг, включая технические спецификации согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

     Осы конкурстық құжаттамаға тіркелген 7-қосымша-дағы ұсынылып отырған көрсетiлетiн қызметтерге берi-летiн бағалардың жазбаша негiздемесi / Письменное обоснование цены на предлагаемые услуги по форме согласно приложению 7 к настоящей конкурсной доку-ментации.

 

Құжаттарды ресiмдеуге қой-ылатын талаптар / Требова-ния к оформлению докумен-тов                                                                                                                                   

Құжаттарды әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға тiгiлген түрде, нөмiрленген беттерiмен бередi және соңғы бетiне оның қолымен, ал заңды тұлға үшiн - мөрiмен куәландырылады / Докуме-нты представляются потенциальным поставщиком орга-низатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью.

Құжаттың техникалық бөлiгi (тiгiлген түрде, нөмiр-ленген беттерiмен, соңғы бетi әлеуеттi өнiм берушiнiң қолымен және мөрiмен куәландырылады / Техническая часть документа (в прошитом виде, с пронумерованны-ми страницами, последняя страница, заверенная подпи-сью, и печатью потенциального поставщика.                                

Әлеуеттi өнiм берушi құжаттарды конвертке желiм-дейдi, оның беткi жағында әлеуеттi өнiм берушiнiң то-лық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол "кешiктi" деп жарияланса, құжаттарды ашпаған күйiнде қайтару мақсатында), мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру-шының толық атауы мен почталық мекен-жайы, бір көз-ден тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың дәл атауы, сон-дай-ақ мынадай мазмұндағы мәтiн көрсетiлуге тиiс: "САТЫП АЛУ ЖӨНIНДЕГI КОНКУРС (конкурстың дәл атауын көрсету қажет) және "ДЕЙIН АШПАҢЫЗ" (құжаттарды ашатын күн және уақыты көрсетілуі  қа-жет)" / Потенциальный поставщик запечатывает доку-менты в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата докумен-тов невскрытой, если она будет объявлена "опоздавш-ей"), полное наименование и почтовый адрес организа-тора государственных закупок, наименование государ-ственных закупок способом из одного источника, а так-же текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗА-КУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫ-ВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия докумен-тов)".

  

 

Мемлекеттік сатып алу ұйымдастырушысының уәкілетті өкілі
Уполномоченный представитель организатора государственных закупок

 

Байкенжеева Б.Ж.


Лауазым: мемлекеттік сатып алу маманы-үнемдеуші / Должность: экономист-специалист  по государственным закупкам

 

 

__________________________\ Байкенжеева Б.Ж. \ қолы/подпись

М.О. / М.П.

 

            2011 ж. «11 » қаңтар