ГУ Каратауский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  (160400,  Южно - Казахстанская  область,  г. Кентау,  ул.  Валиханова,  17,  веб - сайт:

 www. karatau-gpz.kz) объявляет о проведении государственных закупок по горюче-смазочным материалам способом запроса ценовых предложений:

 

Наименование

 закупаемых

    товаров

Краткое описание закупаемых товаров(с

указанием техническ-их условий

Единица изме- рения

 

Коли

чест-

во ед

иниц

 

Сумма, выделен-

ная для

 государс-

твенных закупок, способом

запроса

 ценовых

предложе

ний, тен- 

 ге

Сроки постав-ки тов-аров

 Место постав-

ки това

ров

Условия постав-

ки това-

ров

Срок

оплаты

товаров

Условия

оплаты

товаров

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бензин АИ-80

 

литр

5400

372600

 

 

 

 

С февраля 2009 года по апрель 2009 года

 

 

 

 

Южно-Казахс-танск-

ая обл- асть, г. Кентауул. Ва-лихано

ва, 17

 

 

 

 

Автот-ранспортом Поста-вщика

 

 

 

 

Авансовый платеж (предо-плата) 30%- в феврале 2009 года, 70%-в апреле 2009 года.

 

 

 

 

Перечислением

Бензин АИ-92

 

литр

2000

162000

Дизельное топливо

зимнее

 

литр

2800

196000

Литол

 

кг.

5

6000

Моторное масло

 

литр

100

50000

Охлаждающая жидкость

 

литр

80

20000

Присадка к моторным маслам

 

кг.

5

5000

Смазка

 (солидол)

 

кг.

25

6500

Трансмиссион-ное масло

 

литр

30

15000

Тормозная 

жидкость

 

кг.

5

3400

     Общая цена должна включать все расходы потенциального поставщика на транспортиров-

ку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов.

     Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.

     Ценовое предложение, запечатанное в конверт, представляется (направляется)  потенциальным поставщиком в Отдел финансовой и организационной работы Каратауского государственного природного заповедника Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по адресу: 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, комната №

9.

     Срок начало представления потенциальным поставщиком ценового предложения  с 09:00 часов 27 января 2009 года.

     Окончательный срок представления ценового предложения до 13:00 часов 2 февраля 2009 года.

      На веб-сайте: www. karatau-gpz.kz размещен проект договора о государственных закупках горюче-смазочных материалов для транспортных средств с указанием существенных условий.

      Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

     Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (72536) 3-66-36. Уполномоченные представители организатора государственных закупок товаров, работ, услуг: Байкенжеева Б.Ж. – экономист – специалист  по государственным закупкам Каратауского ГПЗ; Жарменова К.Ж. – юрист  Каратауского ГПЗ.  тел.: 8 (72536) 3-66-36.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ (160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, веб-сайты: www. karatau-gpz.kz ) жанар-жағармай материалдарын баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

Сатып алынатын тауарлардың атауы

Сатып алынатын тауарлард-ын (техни-калық ша-рттары кө-рсетіле отырып) қысқаша сипаттама-сы

Өлш-

ем бі-

рлігі

Сан

ы

Баға ұсы

ныстары

н сұрату

тәсілімен

мемлеке

ттік саты

п алу үші

н бөлінге

н сомасы

   , теңге

Тауар-лар бе-ру мер- зімі

Тауарл-

ар беру

орны

Тауарл-

ар беру

шартта-

ры

Тауард

ы төлеу

мерзімі

Тауард

ы төлеу

 шарты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

АИ-80 бензині

 

литр

5400

372600

 

 

2009 жылғы ақпаннан 2009 жылғы  сәуірге дейін

 

 

Оңтүс-тік Қа-зақстан облы

сы, Ке-

нтау

қаласы, Уәли-ханов көшесі, 17

 

 

Өнім берушінің автокөлігімен

 

 

Аванс-тыќ тө-лем (алдын ала тө-леу) 2009 жылдың ақпа

н айын

да -30

%, 2009 жылдың сәуір айында- 70%

 

 

Аударуарқылы

АИ-92 бензині

 

литр

2000

162000

Қысқы

 дизельдік отын

 

литр

2800

196000

Литол

 

кг.

5

6000

Мотор майы

 

литр

100

50000

Салқындатұу сұйықтығы

 

литр

80

20000

Мотор майын-

ың жанына қо-сатын сұйықт-ық

 

кг.

5

5000

Қою май (солидол)

 

кг.

25

6500

Трансмиссиял-ық май

 

литр

30

15000

Тежеуіш

сұйықтығы

 

кг.

5

3400

      Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға арналған, сақтандыру, кеден бажын төлеу, ЌЌС және басќа да салықтар, төлемдер мен алымдардыу барлық шығыстары жалпы бағада қамтылуы тиіс.

      Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын табыс етуге ќұќылы, оған өзгерістер және (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейді.

      Бағалық ұсыныс, конверттерге салынған ықтимал өнім беруші Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығына» қаржы мен ұйымдастыру бөліміне мына мекен-жайға:160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, 9 бөлме тапсырады (жібереді).

      Бағалық ұсыныс берудің бастау мерзімі 2009 жылғы 27 қаңтар 09:00 сағат.

      Бағалық ұсыныс берудің  соңғы мерзімі 2009 жылғы 2 ақпан сағат 13:00 дейін.

      Жанар-жағармайды көліктерге мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың жобасында елеулі өзгерістер енгізу Веб-сайтда : www. karatau-gpz.kz орналасқан.

     Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төменгі баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы ќол ќойылған шарттың жобасын табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ќол ќоюға тиіс.

      Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон бойынша алуға болады:
8(72536) 3-66-36. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілі: Қаратау МТҚ мемлекеттік сатып алу маманы-үнемдеуші -Байкенжеева Б.Ж. ; Қаратау МТҚ заңгері – Жарменова К. Ж.

тел.: 8 (72536) 3-66-36.