ГУ Каратауский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  (160400,  Южно - Казахстанская  область,  г. Кентау,  ул.  Валиханова,  17,  веб - сайт: www.karatau-gpz.kz) объявляет о проведении государственных закупок услуг по расчету радиопередающих средств высокочастотное излучение способом запроса ценовых предложений: 

 

    Наименование   

       закупаемых 

            услуг

Краткое описан-ие закупаемых услуг (с  указа-нием технических условий)

Едини-ца изм- ерения

 

Объмы

оказыва-

емых ус-

луг         

 

Сумма, выде-

ленная для

 государствен-

ных закупок, способом зап-

роса ценовых предложений,

       тенге

   Сроки

оказания

     услуг

     Место

  оказания

     услуг

1

2

3

4

5

6

7

Расчет радиопере- дающих средств высокочастотное излучение

Расчет радиопе- редающих сред-ств высокочас- тотное излучение

шт.

1

38000

 

 

 

15 дней

 

 

 

 

 

 

Южно-Ка-

захстанск-ая область, г. Кентау, ул. Валиха-нова, 17

ВСЕГО:

 

 

 

38000

 

     Общая цена должна включать все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов.

      Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается и должно содержать следующие сведения:
      1) наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;
      2) наименование и объем оказываемых услуг;
      3) место и сроки оказания услуг;
      4) цена за единицу услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах.

     На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать:
      1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
      2) наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, ука-занным в электронном объявлении организатора государственных закупок;
      3) наименование государственных закупок услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

     Ценовое предложение, запечатанное в конверт, представляется (направляется)  потенциальным поставщиком в Отдел финансовой и организационной работы Каратауского государственного природного заповедника Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по адресу: 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, комната № 9.

     Срок начало представления потенциальным поставщиком ценового предложения  с 09:00 часов 6 мая 2009 года.

      Окончательный срок представления ценового предложения до 18:00 часов 13 мая 2009 года.

         На веб-сайте: www. karatau-gpz.kz размещен проект договора о государственных закупках услуг по расчету радиопередающих средств высокочастотного излучения с указанием существенных условий.

      Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

      Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (72536) 3-66-36. Уполномоченные представители организатора государственных закупок товаров, работ, услуг:

Байкенжеева Б. Ж. – экономист-специалист по государственным закупкам Каратауского ГПЗ; Жарменова К.Ж. – юрист  Каратауского ГПЗ. тел.: 8 (72536) 3-66-36.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ (160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, веб-сайты: www. karatau-

gpz.kz ) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен радиоқабылдағыш құралдың жоғарғы жиілік сәулесінің есебінің қызметі мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

 

        Сатып

     алынатын

  қызметтердің

        атауы

Сатып алына-тын қызметте-

рдің (техника-

лық шарттары көрсетіле оты-рып) қысқаша сипаттамасы

Өлшем бірлігі

 

Көрсеті-

летін қыз-

меттер көлемі

Баға ұсы-

ныстарын

сұрату тә-

сілімен ме-млекеттік

сатып алу

үшін бөлін-

ген сомасы

,   теңге

Қызмет-терді кө-рсетудің мерзімі

Қызметтерді көрсету орны

1

2

3

4

5

6

7

Радиоқабылдағыш құралдың  жоғар-ғы жиімік сәулесі-нің есебі

Радиоқабылда-ғыш құралдың  жоғарғы жиімік сәулесінің есебі

дана

1

38000

 

 

 

 

 

 

  15 күн

 

 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қала-сы, Уәлиха-нов, көшесі, 17

 

Барлығы:

 

 

 

38000

     Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға арналған, сақтандыру, кеден бажын төлеу, ЌЌС және басќа да салықтар, төлемдер мен алымдардың барлық шығыстары жалпы бағада қамтылуы тиіс.

      Әлеуетті өнім беруші, оған өзгерістер және (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейтін, тек бір ғана баға ұсынысын табыс етуге ќұќылы және мынадай келесі мәліметтерді ќамтуға тиіс:

     1) әлеуетті өнім берушінің атауы, заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы (заңды тұлға үшін), патентінің және жеке куәлігінің (паспортының) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылыќты жері (жеке тұлға үшін), СТН-і және банктік деректемелері;
     2) к
өрсетілетін ќызметтердің атауы мен көлемі;

     3) көрсетілетін ќызметтердің орны мен мерзімі;

     4) оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтері көрсетілген ќызметтердің бір бірлігінің ќұны.                  

     Баға ұсынысы бар мөрленген конверттің беткі жағына әлеуетті өнім беруші мыналарды көрсетуге тиіс:

әлеуетті өнім берушінің толыќ атауы мен пошталыќ мекен-жайы;

мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының электрондыќ хабарландыруында көрсетілген ұќсас мәліметтерге сәйкес келуге тиісті мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен почталыќ мекен-жайы;

ќатысу үшін әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы берілетін көрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алудың атауы.

      Бағалық ұсыныс, конверттерге салынған ықтимал өнім беруші Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығына» қаржы мен ұйымдастыру бөліміне мына мекен-жайға:160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, 9 бөлме тапсырады (жібереді).

     Бағалық ұсыныс берудің басталу мерзімі 2009 жылғы 6 мамыр 09:00 сағат.

      Бағалық ұсыныс берудің  соңғы мерзімі 2009 жылғы 13 мамыр сағат 18:00 дейін.

     Радиоқабылдағыш құралдың жоғарғы жиілік сәулесінің есебінің қызметі мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың жобасында елеулі өзгерістер енгізу веб-сайтта : www. karatau-gpz.kz орналасқан.

     Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төменгі баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы ќол ќойылған шарттың жобасын табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ќол ќоюға тиіс.

      Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон бойынша алуға болады:
8(72536) 3-66-36. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілі: Қаратау МТҚ мемлекеттік сатып алу маманы-үнемдеуші - Байкенжеева Б. Ж. ; Қаратау МТҚ заңгері - Жарменова К. Ж.
  тел.: 8 (72536) 3-66-36.