ГУ Каратауский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  (160400,  Южно - Казахстанская  область,  г. Кентау,  ул.  Валиханова,  17,  веб - сайт:

 www. karatau-gpz.kz) объявляет о проведении государственных закупок мебели способом запроса ценовых предложений:

 

  Наименование    

    закупаемых  

      товаров

Краткое опи-сание закупае-мых товаров(с

указанием тех-нических усло-вий)

Единица измерения

 

Количес-

тво еди-

ниц

Сумма, выде-

ленная для

 государствен-

ных закупок, способом зап-

роса ценнов-

ых предложе-

ний, тенге

   Сроки

 поставки

   товаров

     Место

 поставки

   товаров

1

2

3

4

5

6

7

Кровать двуспальная

Кровать двуспальная

шт.

1

41000,00

 

30 дней

 

 

 

 

Южно-Каза-

хстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17

 

Платяной шкаф

Платяной шкаф

шт.

1

17000,00

Стол овальный

Стол овальный

шт.

1

26000,00

Шкаф

Шкаф

шт.

2

25000,00

     Общая цена должна включать все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов.

     Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.

     Ценовое предложение, запечатанное в конверт, представляется (направляется)  потенциальным поставщиком в Отдел финансовой и организационной работы Каратауского государственного природного заповедника Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по адресу: 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, комната № 14.

     Срок начало представления потенциальным поставщиком ценового предложения  с 09:00 часов 7 апреля 2009 года.

     Окончательный срок представления ценового предложения до 15:00 часов 13 апреля 2009 года.

      На веб-сайте: www. karatau-gpz.kz размещен проект договора о государственных закупках мебели с указанием существенных условий.

      Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

     Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (72536) 3-66-36. Уполномоченные представители организатора государственных закупок товаров, работ, услуг:  Жарменова К.Ж. – юрист  Каратауского ГПЗ,  Кузнецова М.В. – бухгалтер-кассир Каратауско-

го ГПЗ.  тел.: 8 (72536) 3-66-36, 3-69-65.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ (160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, веб-сайты: www. karatau-

gpz.kz ) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жиһаздар мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

 Сатып алынатын

    тауарлардың

        атауы

Сатып алы-натын тауа-рлардын (те-хникалық шарттары көрсетіле отырып) қы-сқаша сипат-тамасы

Өлшем

 бірлігі

Саны

 

Баға ұсыны-

старын сұра-

ту тәсілімен

мемлекеттік

сатып алу

үшін бөлін-

ген сомасы,

      теңге

 Тауарлар беру мерзі-мі

 Тауарлар

 беру орны

1

2

3

4

5

6

7

 Екі адамдық төсек

 Екі адамдық төсек

дана

1

41000,00

 

 

30 күн

 

 

 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Ке-нтау қаласы, Уәлиханов, көшесі, 17

Киім шкафы

Киім шкафы

дана

1

17000,00

Үлкен стол

Үлкен стол

дана

1

26000,00

Шкаф

Шкаф

дана

2

25000,00

      Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға арналған, сақтандыру, кеден бажын төлеу, ЌЌС және басќа да салықтар, төлемдер мен алымдардың барлық шығыстары жалпы бағада қамтылуы тиіс.

      Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын табыс етуге ќұќылы, оған өзгерістер және (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейді.

      Бағалық ұсыныс, конверттерге салынған ықтимал өнім беруші Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығына» қаржы мен ұйымдастыру бөліміне мына мекен-жайға:160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, 14 бөлме тапсырады (жібереді).

      Бағалық ұсыныс берудің бастау мерзімі 2009 жылғы 7 сәуір 09:00 сағат.

      Бағалық ұсыныс берудің  соңғы мерзімі 2009 жылғы 13 сәуір сағат 15:00 дейін.

      Жиһаздар мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың жобасында елеулі өзгерістер енгізу веб-сайтта : www. karatau-gpz.kz орналасқан.

     Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төменгі баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы ќол ќойылған шарттың жобасын табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ќол ќоюға тиіс.

      Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон бойынша алуға болады:
8(72536) 3-66-36. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілі: Қаратау МТҚ заңгері – Жарменова К. Ж., Қаратау МТҚ есепші-кассир – Кузнецова М.В.

тел.: 8 (72536) 3-66-36, 3-69-65.