ГУ Каратауский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  (160400,  Южно - Казахстанская  область,  г. Кентау,  ул.  Валиханова,  17,  веб - сайт:

 www. karatau-gpz.kz) объявляет о проведении государственных закупок строительных материалов способом запроса ценовых предложений:

 

  Наименование    

    закупаемых  

      товаров

Краткое опи-сание закупае-мых товаров(с

указанием тех-нических усло-вий)

Единица измерения

 

Количес-

тво еди-

ниц

Сумма, выде-

ленная для

 государствен-

ных закупок, способом зап-

роса ценнов-

ых предложе-

ний, тенге

   Сроки

 поставки

   товаров

     Место

 поставки

   товаров

1

2

3

4

5

6

7

Диск отрезной

Диск отрезной

шт.

5

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 дней

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южно-Каза-

хстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кисти

Кисти

шт.

5

750,00

Краска

Краска

банка

5

4500,00

Колючая проволока

Колючая проволока

бухта

2

23000,00

Лист 2 мм

Лист 2 мм

шт.

8

36800,00

Проволока 4 мм

Проволока 4 мм

метр

720

50400,00

Проволока 3 мм

Проволока 3 мм

метр

140

2800,00

Прут квадратный

Прут квадратный

метр

75

15000,00

Растворитель

Растворитель

шт.

10

2100,00

Сетка 1,5

Сетка 1,5

метр

320

178000,00

Труба 40 мм

Труба 40 мм

метр

180

72000,00

Угольники 25 мм

Угольники 25 мм

метр

40

10000,00

Угольники 45 мм

Угольники 45 мм

метр

12

5400,00

Цемент

Цемент

мешок

10

9000,00

Шарниры

Шарниры

шт.

12

1800,00

Электрод

Электрод

пачка

5

5000,00

     Общая цена должна включать все расходы потенциального поставщика на транспортиров-

ку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов.

     Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.

     Ценовое предложение, запечатанное в конверт, представляется (направляется)  потенциальным поставщиком в Отдел финансовой и организационной работы Каратауского государственного природного заповедника Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по адресу: 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, комната №

14.

     Срок начало представления потенциальным поставщиком ценового предложения  с 09:00 часов 7 апреля 2009 года.

     Окончательный срок представления ценового предложения до 13:00 часов 13 апреля 2009 года.

      На веб-сайте: www. karatau-gpz.kz размещен проект договора о государственных закупках строительных материалов с указанием существенных условий.

      Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

     Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (72536) 3-66-36. Уполномоченные представители организатора государственных закупок товаров, работ, услуг:  Жарменова К.Ж. – юрист  Каратауского ГПЗ,  Кузнецова М.В. – бухгалтер-кассир Каратауско-

го ГПЗ.  тел.: 8 (72536) 3-66-36, 3-69-65.

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ (160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, веб-сайты: www. karatau-

gpz.kz ) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен құрылыс заттарын мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

 Сатып алынатын

    тауарлардың

        атауы

Сатып алы-натын тауа-рлардын (те-хникалық шарттары көрсетіле отырып) қы-сқаша сипат-тамасы

Өлшем

 бірлігі

Саны

 

Баға ұсыны-

старын сұра-

ту тәсілімен

мемлекеттік

сатып алу

үшін бөлін-

ген сомасы,

      теңге

 Тауарлар беру мерзі-мі

 Тауарлар

 беру орны

1

2

3

4

5

6

7

Кесу дискісі

Кесу дискісі

дана

5

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 күн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Ке-нтау қаласы, Уәлиханов, көшесі, 17

 

 

 

 

 

 

 

 

Кисти

Кисти

дана

5

750,00

Бояу

Бояу

банка

5

4500,00

Тікен сым

Тікен сым

бухта

2

23000,00

Лист 2 мм

Лист 2 мм

дана

8

36800,00

Сым  4 мм

Сым 4 мм

метр

720

50400,00

Сым 3 мм

Сым 3 мм

метр

140

2800,00

Төрт бұрышты

Төрт бұрышты

метр

75

15000,00

Еріткіш

Еріткіш

дана

10

2100,00

Тор 1,5

Тор 1,5

метр

320

178000,00

Трубасы 40 мм

Трубасы 40 мм

метр

180

72000,00

Бұрыштама 25 мм

Бұрыштама 25 мм

метр

40

10000,00

Бұрыштама 45 мм

Бұрыштама 45 мм

метр

12

5400,00

Қатырғыш

Қатырғыш

қап

10

9000,00

Шарнирлер

Шарнирлер

дана

12

1800,00

Электродтар

Электродтар

қорап

5

5000,00

      Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға арналған, сақтандыру, кеден бажын төлеу, ЌЌС және басќа да салықтар, төлемдер мен алымдардың барлық шығыстары жалпы бағада қамтылуы тиіс.

      Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын табыс етуге ќұќылы, оған өзгерістер және (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейді.

      Бағалық ұсыныс, конверттерге салынған ықтимал өнім беруші Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығына» қаржы мен ұйымдастыру бөліміне мына мекен-жайға:160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, 14 бөлме тапсырады (жібереді).

      Бағалық ұсыныс берудің бастау мерзімі 2009 жылғы 7 сәуір 09:00 сағат.

      Бағалық ұсыныс берудің  соңғы мерзімі 2009 жылғы 13 сәуір сағат 13:00 дейін.

      Құрылыс заттары мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың жобасында елеулі өзгерістер енгізу веб-сайтта : www. karatau-gpz.kz орналасқан.

     Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төменгі баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы ќол ќойылған шарттың жобасын табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ќол ќоюға тиіс.

      Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон бойынша алуға болады:
8(72536) 3-66-36. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілі: Қаратау МТҚ заңгері – Жарменова К. Ж., Қаратау МТҚ есепші-кассир – Кузнецова М.В.

тел.: 8 (72536) 3-66-36, 3-69-65.