ГУ Каратауский государственный природный заповедник Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан  (160400,  Южно - Казахстанская  область,  г. Кентау,  ул.  Валиханова,  17,  веб - сайт:  www. karatau-gpz.kz) объявляет о проведении государственных закупок услуг по распечатке фотоснимок с цифровых носителей способом запроса ценовых предложений:

 

    Наименование    

       закупаемых  

            услуг

Краткое описание закупаемых услуг (с ука-

занием тех- нических ус-ловий)

Едини-ца изм- ерения

 

Объемы

оказыва-

емых ус-

луг          емых

 

Сумма, выде-

ленная для

 государствен-

ных закупок, способом зап-

роса ценнов-

ых предложе-

ний, тенге

   Сроки

 оказания

     услуг

     Место

  оказания

     услуг

1

2

3

4

5

6

7

Распечатка фотосни-мок с цифровых носителей 30х40

Распечатка фотоснимок с цифровых носителей 30х40

шт.

70

25000

Март

 2009 года.

 

 

 

 

Южно-Ка-захстанская область, г. Кентау, ул. Валиха-нова, 17

 

     Общая цена должна включать все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов.

     Потенциальный поставщик вправе представить только одно ценовое предложение, внесение изменений и (или) дополнений в которое не допускается.

     Ценовое предложение, запечатанное в конверт, представляется (направляется)  потенциальным поставщиком в Отдел финансовой и организационной работы Каратауского государственного природного заповедника Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по адресу: 160400, Южно-Казахстанская область, г. Кентау, ул. Валиханова, 17, комната №

9.

     Срок начало представления потенциальным поставщиком ценового предложения  с 09:00 часов 25 февраля 2009 года.

     Окончательный срок представления ценового предложения до 13:00 часов 3 марта 2009 года.

      На веб-сайте: www. karatau-gpz.kz размещен проект договора о государственных закупках услуг по распечатке фотоснимок с цифровых носителей с указанием существенных условий.

      Проект договора о государственных закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком, предложившим наименьшее ценовое предложение в течение пяти рабочих дней со дня представления ему организатором государственных закупок подписанного проекта договора о государственных закупках.

     Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (72536) 3-66-36. Уполномоченные представители организатора государственных закупок товаров, работ, услуг: Байкенжеева Б.Ж. – экономист – специалист  по государственным закупкам Каратауского ГПЗ; Жарменова К.Ж. – юрист  Каратауского ГПЗ.  тел.: 8 (72536) 3-66-36.

 

 

 

     

 

 

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы» ММ (160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, веб-сайты: www. karatau-gpz.kz ) баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен түсірілген суреттерді сандық тасымалдау арқылы шығару қызметі мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

 

      Сатып

  алынатын

 қызметтердін

      атауы

Сатып алына-тын қызметте-

рдін (техника-

лық шарттары көрсетіле оты-рып) қысқаша сипаттамасы

Өлшем

 бірлігі

Көрсетіле-

тін қызме-

ттер көле-мі

Баға ұсыны-

старын сұра-

ту тәсілімен

мемлекеттік

сатып алу

үшін бөлін-

ген сомасы,

      теңге

Қызметтерді көрсету-дің мерзі-мі

 Қызметте-

рді көрсету

     орны

1

2

3

4

5

6

7

Түсірілген суре-ттерді сандық тасымалдау ар-қылы шығару 30х40

Түсірілген су-реттерді санд-ық тасымал-дау арқылы шығару 30х40

дана

70

25000

2009 жылғы наурыз

 

Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов, көшесі, 17

 

 

      Әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға арналған, сақтандыру, кеден бажын төлеу, ЌЌС және басќа да салықтар, төлемдер мен алымдардың барлық шығыстары жалпы бағада қамтылуы тиіс.

      Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын табыс етуге ќұќылы, оған өзгерістер және (немесе) толыќтырулар енгізуге жол берілмейді.

      Бағалық ұсыныс, конверттерге салынған ықтимал өнім беруші Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті «Қаратау мемлекеттік табиғи қорығына» қаржы мен ұйымдастыру бөліміне мына мекен-жайға:160400, Оңтүстік Қазақстан облысы, Кентау қаласы, Уәлиханов көшесі, 17, 9 бөлме тапсырады (жібереді).

      Бағалық ұсыныс берудің басталу мерзімі 2009 жылғы 25 ақпан 09:00 сағат.

      Бағалық ұсыныс берудің  соңғы мерзімі 2009 жылғы 3 наурыз сағат 13:00 дейін.

      Түсірілген суреттерді сандық тасымалдау арқылы шығару қызметі мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттың жобасында елеулі өзгерістер енгізу веб-сайтта :www. karatau-gpz.kz орналасқан.

     Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына ең төменгі баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы ќол ќойылған шарттың жобасын табыс еткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ќол ќоюға тиіс.

      Ќосымша аќпарат пен аныќтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8(72536) 3-66-36. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының  уәкілетті өкілі: Қаратау МТҚ мемлекеттік сатып алу маманы-үнемдеуші -Байкенжеева Б.Ж. ; Қаратау МТҚ заңгері – Жарменова К. Ж.

тел.: 8 (72536) 3-66-36.